جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی

جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی.

در این مطلب زیباترین جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

غروب آفتاب به ما یادآور می شود که کجایی و به کجا باید برویم. این یک راهنمای معنوی است که توسط خالق طبیعت طراحی شده است و ما هرگز نباید از آن غافل باشیم. غروب به ما می آموزد که فرد بهتری باشیم و شادی را به جای ثروت، شغل، کینه و دروغ انتخاب کنیم. غروب خورشید یکی از عکسی زیبا است که توسط خداوند ظاهر می شود. در این مطلب ما جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم. در صورت علاقه مندی می توانید از مطالبی که در مورد متن درباره غروب خورشید و متن درباره طلوع خورشید منتشر نمودیم بازدید کنید و از آنها به عنوان کپشن پست های اینستاگرام و همچنین استوری غروب آفتاب استفاده نمایید.

متن انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی

.Sunset is the opening music of the night

غروب آفتاب موسیقی آغازین شب است.

«جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی»

.Every sunset brings the promise of a new dawn

هر غروب خورشید نوید طلوع جدیدی را می دهد.

«متن انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی»

.Sunsets are proof that no matter what happens, every day can end beautifully

غروب خورشید ثابت می کند که هر اتفاقی بیفتد ، هر روز می تواند به زیبایی پایان یابد.

«متن انگلیسی در مورد غروب خورشید با ترجمه فارسی»

.A sunset is the sun’s fiery kiss to the night

غروب ، بوسه آتشین خورشید به شب است.

«متن انگلیسی در مورد غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

Never waste any amount of time doing anything important when there is a sunset outside that you should be sitting under

هرگز غروب آفتاب در خارج از منزل که باید زیر آن بنشینید، هیچ وقت را برای انجام کارهای مهم هدر ندهید.

«متن انگلیسی زیبا درباره غروب خورشید با ترجمه فارسی»

?Why is sunset more colorful than sunrise
.It’s an irony of life saying: ‘sometimes, good things happen in goodbyes

چرا غروب آفتاب رنگی تر از طلوع خورشید است؟
این یک کنایه از زندگی است که می گوید: “گاهی اوقات ، اتفاقات خوب در خداحافظی رخ می دهد.”

«جمله زیبا انگلیسی در مورد غروب خورشید با ترجمه فارسی»

.Even the most beautiful days eventually have their sunsets

حتی زیباترین روزها غروب آفتاب خود را دارند.

«متن زیبا انگلیسی در مورد غروب خورشید با ترجمه فارسی»

.I just need you and some sunsets

من فقط به تو و غروب آفتاب نیاز دارم.

«متن در مورد غروب خورشید به انگلیسی با ترجمه فارسی»

.The strange thing about the sunset is that we actually don’t want the sun to set
.We want it to stay right on the horizon – not below it, not above it – just right on it

نکته عجیب غروب این است که ما در واقع نمی خواهیم غروب کند.
ما می خواهیم که آن درست در افق باقی بماند – نه در زیر آن ، نه در بالای آن – درست روی آن.

«جمله در مورد غروب آفتاب به انگلیسی با ترجمه فارسی»

مطلب پیشنهادی: متن و عکس نوشته عصر و غروب جمعه

Sunset is so marvelous that even the sun itself watches it every day in the reflections of the infinite oceans

غروب خورشید آنقدر شگفت انگیز است که حتی خود خورشید نیز هر روز در انعکاس اقیانوس های بیکران آن را تماشا می کند.

«جمله زیبا در مورد غروب خورشید به انگلیسی با ترجمه فارسی»

Sunset is a wonderful opportunity for us to appreciate all the great things the sun gives us

غروب آفتاب فرصتی شگفت انگیز برای ماست تا از همه چیزهای بزرگی که خورشید به ما می دهد قدردانی کنیم.

«جمله انگلیسی در مورد غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

.Watching sunset makes you feel stronger

تماشای غروب باعث می شود احساس قوی تری داشته باشید.

«جمله انگلیسی درباره غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

.The only kind of sunsets that I don’t like are the ones that I missed

تنها نوع غروب آفتابی که من دوست ندارم آنهایی است که من از دست داده ام.

«جمله انگلیسی درباره غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

.To watch a sunset is to connect with the Divine

تماشای غروب خورشید به معنای ارتباط با الهی است.

«جمله انگلیسی درباره غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

.Every sunset is also a sunrise. It all depends on where you stand

هر غروب خورشید به معنای طلوع آفتاب است. همه چیز بستگی به موقعیت شما دارد.

«جمله انگلیسی درباره غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset – the color that gives you hope that the sun will set only to rise again

آسمان در طلوع و غروب آفتاب رنگ نارنجی به خود می گیرد – رنگی که به شما این امید را می دهد که خورشید فقط برای طلوع دوباره غروب می کند.

«متن انگلیسی درباره غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

.The more clouds you have in your sky, the more colorful sunset it will be

هرچه ابرهای بیشتری در آسمان خود داشته باشید ، غروب خورشید رنگی تر خواهد بود.

«متن انگلیسی در مورد غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

.Sunsets are just little glimpses of the golden streets of heaven

غروب آفتاب تنها نمای کوچکی از خیابان های طلایی بهشت است.

«متن انگلیسی زیبا در مورد غروب خورشید با ترجمه فارسی»

.Every sunset is a journey, a journey to remember the memories of the past

هر غروب یک سفر است ، سفری برای به خاطر سپردن خاطرات گذشته.

«جمله انگلیسی زیبا در مورد غروب آفتاب با ترجمه فارسی»

.Sometimes, the sunset is so beautiful that I think it might be the very last one

گاهی غروب خورشید آنقدر زیباست که فکر می کنم شاید آخرین غروب باشد.

«جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی»

.It seems there is more interest in sunsets than sunrises
.Perhaps because innately, we fear the dark

به نظر می رسد علاقه بیشتری به غروب خورشید نسبت به طلوع خورشید وجود دارد.
شاید به این دلیل است که ذاتاً از تاریکی می ترسیم.

«جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی»

.Sunsets are proof that endings can often be beautiful too

غروب خورشید ثابت می کند که اغلب پایان ها نیز می توانند زیبا باشند.

«جمله انگلیسی درباره غروب خورشید با معنی فارسی»

.The sun ignites the clouds below it as if they, and the water, itself, were on fire

خورشید ابرهای زیر آن را طوری شعله ور می کند که گویی آنها و خود آب در آتش است.

«متن انگلیسی درباره غروب آفتاب با معنی فارسی»

.Whenever you want to see me, always look at the sunset; I will be there

هر زمان که می خواهید مرا ببینید ، همیشه به غروب آفتاب نگاه کنید. آنجا خواهم بود.

«متن انگلیسی زیبا درباره غروب خورشید با معنی فارسی»

.There is nothing like a beautiful sunset to end a healthy day

هیچ چیزی مانند غروب زیبا برای پایان یک روز سالم وجود ندارد.

«جمله انگلیسی در مورد غروب آفتاب با معنی فارسی»

.If you can look at the sunset and smile, then you still have hope

اگر می توانید به غروب خورشید نگاه کنید و لبخند بزنید، یعنی هنوز امید دارید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.