جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز؛ با معنی فارسی برای کپشن و استوری

جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی

جملات زیبا انگلیسی در مورد پاییز؛ متن کوتاه درباره پاییز به انگلیسی با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذرایم که برای کپشت پست، استوری وضعیت واتساپ مناسب هستند.

تابستان ممکن است سرگرم کننده باشد، اما وقتی هوا سردتر می شود و برگها شروع به ریختن می کنند، یعنی تغییری در حال رخ دادن است. پاییز فصل جابجایی است؛ فصلی که ما را از ماه های گرم و آب درخشان به شب های سرد و تاریک جابجا می کند. رنگهای زیبای فصل پاییز هر کسی رو مجذوب خود می کند. در این مطلب جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم تا از آن به عنوان کپشن پاییزی در اینستاگرام و استوری خود از آن استفاده کنید. پیشنهاد می شود از مطالب مرتبط همچون متن در مورد پاییز از بزرگان نیز بازدید نمایید.

متن و جملات انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی

The heat of autumn is different from the heat of summer. One ripens apples, the other turns them to cider
«گرمای پاییز با گرمای تابستان متفاوت است. یکی سیب ها را می کند، دیگری گل را تبدیل به سیب می کند.»

Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year

درخت‌ها را تا زمانی که برگ‌هایشان بریزد دوست داشته باشید؛ سپس ‌آن‌ها را تشویق کنید که برای سال بعد دوباره تلاش کنند!

“.Autumn shows us how beautiful it is to let things go”
“پاییز به ما نشان می دهد که چقدر زیباست که همه چیز را رها کنیم.”

«جمله کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

“.Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year”
درختان را تا زمانی که برگ هایشان می ریزند دوست داشته باشید، سپس آنها را تشویق کنید تا سال آینده دوباره تلاش کنند.

.And all at once, summer collapsed into fall
و به یکباره ، تابستان به پاییز سقوط کرد.

“Just as a painter needs light in order to put the finishing touches to his picture, so I need an inner light, which I feel I never have enough of in the autumn”
همانطور که یک نقاش به نور نیاز دارد تا سنگ تمام بگذارد، من هم به نور درونی نیاز دارم که احساس می کنم در پاییز هرگز سیر نمی شوم.

لئو تولستوی

«جملات انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.I’m so glad I live in a world where there are autumn
خیلی خوشحالم که در دنیایی زندگی می کنم که پاییز زیبا وجود دارد.

.Autumn carries more gold in its pocket than all the other seasons
“پاییز بیشتر از تمام فصول دیگر طلا در جیب خود دارد.”

جیم بیشاپ

.Autumn passes and one remembers one’s reverence
پاییز می گذرد و انسان حرمت خود را به یاد می آورد.

مطلب پیشنهادی: شعر در مورد دختر پاییز

جملات زیبای انگلیسی در مورد پاییز با ترجمه فارسی

“.Notice that autumn is more the season of the soul than of nature”
“توجه کنید که پاییز بیشتر فصل روح است تا طبیعت.”

.Everyone must take time to sit and watch the leaves turn
همه باید برای نشستن و تماشای چرخش برگها وقت بگذارند.

“.I’m so glad I live in a world where there are Octobers”
“خیلی خوشحالم که در جهانی زندگی می کنم که در آن ماهی به نام مهر وجود دارد.”

«جمله کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.I hope I can be the autumn leaf, who looked at the sky and lived
.And when it was time to leave, gracefully it knew life was a gift
امیدوارم بتوانم همان برگ پاییزی باشم که به آسمان نگاه کرد و زندگی کرد.
و وقتی زمان رفتن فرا رسید، به خوبی می دانست که زندگی یک هدیه است.

.No spring nor summer beauty hath such grace, as I have seen in one autumnal face
هیچ زیبایی بهاری و تابستانی آنچنان لطفی ندارد که در یک چهره پاییزی دیده ام.

Though Autumn is traditionally a season of letting things go
.it can also be a season of renewal and rebirth It can be a time to adopt a fresh new outlook on life and find enjoyment in the little things. There may be fewer flowers, but there are plenty of ripe fruits to be found! From group hikes to apple picking and pumpkin patches, fall is the best season to get out outside with friends and family

اگرچه پاییز به طور سنتی فصل رهایی از کار است. اما می تواند فصل تجدید و تولد دوباره نیز باشد. می تواند زمانی باشد که دیدگاه جدیدی را در مورد زندگی اتخاذ کنید و از چیزهای کوچک لذت ببرید. ممکن است تعداد گلها کمتر باشد ، اما میوه های رسیده فراوانی یافت می شود! از پیاده روی های گروهی گرفته تا چیدن سیب و تکه های کدو ، پاییز بهترین فصل برای بیرون رفتن با دوستان و خانواده است

«متن ساده انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.If a year was tucked inside of a clock, then autumn would be the magic hour
اگر یک سال در یک ساعت قرار می گرفت، قطعا آن ساعت جادویی در پاییز خواهد بود.

As long as autumn lasts, I shall not have hands, canvas and colors enough to paint the beautiful things I see
“تا زمانی که پاییز طول بکشد، من آنقدر دست، بوم و رنگ نخواهم داشت که بتوانم چیزهای زیبایی را که می بینم، نقاشی کنم.”

ونسان ون گوگ

.Autumn is as joyful and sweet as an untimely end
پاییز به اندازه یک پایان نابهنگام شاد و شیرین است.

متن کوتاه انگلیسی در مورد فصل پاییز

Delicious autumn!
My very soul is wedded to it
.and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns

پاییز خوشمزه! روح من با آن عجین شده است، و اگر من یک پرنده بودم در زمین به دنبال پاییزهای پی در پی پرواز می کردم.

The tints of autumn
. a mighty flower garden blossoming under the spell of the enchanter, frost
رنگ‌های پاییز… باغ گلی عظیم که زیر طلسم جادوگر، یخبندان، شکوفا می‌شود. -جان گرین لیف ویتیر

.And the sun took a step back, the leaves lulled themselves to sleep and autumn was awakened
و خورشید یک قدم عقب رفت، برگها خود را به خواب بردند و پاییز بیدار شد.

«متن زیبا به انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.I loved Autumn, the one season of the year that God seemed to have put there just for the beauty of it

من عاشق پاییز بودم ، فصلی از سال که به نظر می رسید خدا آن را فقط برای زیبایی آن قرار داده است.

.Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day

کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

.Dancing of the autumn laves on a surface of a lake is a dream we see when we are awake

رقص برگ های پاییزی روی سطح دریاچه رویایی است که ما وقتی بیدار هستیم می بینیم.

«متن کوتاه درباره پاییز به انگلیسی با معنی فارسی»

Spring is beautiful, and summer is perfect for vacations, but autumn brings a longing to get away from the unreal things of life, out into the forest at night with a campfire and the rustling leaves

“بهار زیبا است ، و تابستان برای تعطیلات مناسب است ، اما پاییز اشتیاق فراوانی برای دور شدن از چیزهای غیر واقعی زندگی را به ارمغان می آورد ، روشن کردن آتش در شب و راه رفتن روی برگ های خشک جنگل.”

.Life starts all over again when it gets crisp in the fall
“زندگی در پاییز دوباره از نو شروع می شود.”

.How beautifully leaves grow old. How full of light and color are their last days
“برگها چقدر زیبا پیر می شوند. آخرین روزهای آنها چقدر پر از نور و رنگ است.”

مطالب پیشنهادی: جملات زیبا در مورد برگ درختان

«متن کوتاه درباره پاییز به انگلیسی با معنی فارسی»

.Autumn has arrived. I hear it in the whispering of leave
“پاییز از راه رسید. من آن را در زمزمه برگها می شنوم.»

آنوج الویس

“When leaves have to let go of the tree, they wear their best colors and they dance all the way to the ground
“وقتی برگها درخت را رها می کنند، بهترین رنگهای خود را می پوشند تا روی زمین برقصند.”
کارن کینگزبری

.Even those fallen leaves dance, on the musical wind cadence
«حتی آن برگ‌های افتاده، بر روی هم با آهنگ باد پاییز می‌رقصند.»

آنوشکا تیاگی

«جمله انگلیسی در مورد فصل پاییز با معنی فارسی»

I wish you many more autumn seasons. This is the most beautiful time of the year when you can reminiscent the good times of the summer and wait once more for the brighter days

برایت فصل های پاییز زیادی را آرزو می کنم زیرا پاییز زیباترین زمان از سال است که می توانی اوقات خوش تابستان را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن تر باشی.

Even when all the trees get rid of yellow leaves and prepare for the long winter dream, love never sleeps

حتی هنگامی که برگ درختان زرد می شود و آماده خواب زمستانی طولانی می شوند عشق هرگز نمی خوابد.

Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting and autumn a mosaic of them all

زمستان یک اثر قلم‌زنی است. بهار نقاشی آبرنگ است و زمستان یک اثر رنگ روغن و پاییز ترکیبی است از همه آنها.

«جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو تا عید

‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.