جملات انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی

جملات انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی

در این مطلب جملات انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذرایم.

شجاعت عبارت است از نیروی ذهنی یا اخلاقی برای سرمایه گذاری، استقامت و تحمل خطر، ترس یا مشکل. وقتی فردی شجاعانه عمل می کند، خود را نشان می دهد که مایل به مقابله با عدم قطعیت، خطر یا حتی درد است. به طور خلاصه، برای مقابله با ترس است. با شجاعت شما جرات می کنید ریسک کنید، قدرت دلسوز بودن و عقل فروتن بودن را خواهید داشت. شجاعت پایه و اساس صداقت است. در این مطلب جملات انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم و پیشنهاد می کنیم از مطالب مرتبط همچون جملات انگیزشی در مورد شجاعت، متن انگلیسی انگیزشی در مورد هدف و متن انگلیسی انگیزشی ورزشی نیز بازدید نمایید.

جملات انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی

.Courage is the hallmark of spirituality
.Courage comes when you love yourself for who you are

شجاعت ویژگی بارز معنویت است.
شجاعت زمانی به وجود می آید که خود را همانطور که هستید دوست داشته باشید.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی»

.The opposite for courage is not cowardice, it is conformity
.Even a dead fish can go with the flow

نقطه مقابل شجاعت ترسو نیست، مطابقت است.
حتی یک ماهی مرده می تواند با جریان همراه شود.

«متن انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی»

.Courage doesn’t mean you don’t get afraid
.Courage means you don’t let fear stop you

شجاعت به این معنا نیست که نترسید.
شجاعت به این معنی است که شما اجازه نمی دهید ترس شما را متوقف کند.

« جمله در مورد شجاعت به انگلیسی با ترجمه فارسی»

.My definition of courage is never letting anyone define you

تعریف من از شجاعت این است که اجازه ندهید کسی از شما تعریف کند.

«متن زیبا انگلیسی در مورد شجاعت برای بیو واتساپ»

.Real courage is knowing what faces you and knowing how to face it

شجاعت واقعی این است که بدانید با چه چیزی روبرو هستید و بدانید چگونه با آن روبرو شوید.

«متن زیبا انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی»

Courage is on display every day, and only the courageous wring the most out of life.

شجاعت هر روز به نمایش گذاشته می شود و فقط شجاعان بیشترین استفاده را از زندگی می کنند.

«جمله زیبا انگلیسی در مورد شجاعت با ترجمه فارسی»

.All happiness depends on courage and work

همه خوشبختی به شهامت و کار بستگی دارد.

«جمله زیبا انگلیسی در مورد شجاعت با معنی فارسی»

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی در مورد صبر

There is no living thing that is not afraid when it faces danger. The true courage is in facing danger when you are afraid, and that kind of courage you have in plenty

هیچ موجود زنده ای وجود ندارد که هنگام مواجه شدن با خطر نترسد. وقتی می ترسید ، شجاعت واقعی در مواجهه با خطر است ، و این شجاعت را در مقدار زیادی دارید.

«جمله زیبا انگلیسی در مورد شجاعت برای بیو واتساپ»

Self-control is the chief element in self-respect, and self-respect is the chief element in courage

خودکنترلی عنصر اصلی در احترام به خود است و احترام به خود عنصر اصلی در شجاعت است.

«جمله زیبا انگلیسی در مورد شجاعت برای بیو اینستاگرام»

Courage doesn’t happen when you have all the answers. It happens when you are ready to face the questions you have been avoiding your whole life

وقتی پاسخ همه سوالات را داشته باشید شجاعت اتفاق نمی افتد. این طمانی اتفاق می افتد که شما آماده مواجهه با سوالاتی هستید که در تمام طول زندگی خود از آنها اجتناب کرده اید.

«»

Courage isn’t having the strength to go on – it is going on when you don’t have strength

شجاعت این نیست که قدرت ادامه دادن را داشته باشید – این زمانی ادامه می یابد که شما قدرت ندارید.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت برای بیو اینستاگرام»

.Courage. Kindness. Friendship. Character
These are the qualities that define us as human beings, and propel us, on occasion, to greatness

شجاعت. مهربانی. دوستی. شخصیت. این ویژگی هایی است که ما را به عنوان یک انسان تعریف می کند و گاهی اوقات ما را به عظمت می رساند.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت برای استوری اینستاگرام»

مطالب پیشنهادی: جملات انگلیسی در مورد زن قوی

.Life is mostly froth and bubble
.Two things stand like stone
Kindness in another’s trouble
.Courage in your own

زندگی عمدتا کف و حباب است
دو چیز مانند سنگ است.
مهربانی در مشکلات دیگران
شجاعت در خود.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت برای کپشن»

Courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear

شجاعت فقدان ترس نیست، بلکه پیروزی بر آن است.
مرد شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند، بلکه کسی است که بر این ترس غلبه می کند.

«متن انگلیسی در مورد شجاعت برای کپشن»

.People with courage and character always seem sinister to the rest

افراد با شجاعت و شخصیت همیشه برای بقیه شوم به نظر می رسند.

«متن انگلیسی در مورد شجاعت با معنی فارسی برای کپشن »

مطالب پیشنهادی: جمله درباره ترس از بزرگان

Courage is not something that you already have that makes you brave when the tough times start
Courage is what you earn when you’ve been through the tough times and you discover they aren’t so tough after all

شجاعت چیزی نیست که شما در حال حاضر دارید و باعث شجاعت شما در شروع روزهای سخت می شود. وقتی سختی ها را پشت سر می گذارید شجاعت آن چیزی است که به دست می آورید و متوجه می شوید که بالاخره آنقدرها هم سخت نیست.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت با معنی فارسی برای کپشن»

It is only necessary to have courage, for strength without self-confidence is useless

فقط شجاعت لازم است ، زیرا قدرت بدون اعتماد به نفس بی فایده است.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت با معنی فارسی»

True courage is not the brutal force of vulgar heroes, but the firm resolve of virtue and reason

شجاعت واقعی نیروی وحشیانه قهرمانان مبتذل نیست ، بلکه عزم راسخ فضیلت و عقل است.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت برای استاتوس»

Courage consists not in hazarding without fear; but being resolutely minded in a just cause.

شجاعت شامل تهدید بدون ترس نیست. اما عزم راسخ در یک هدف عادلانه دارد.

«جمله انگلیسی در مورد شجاعت با معنی فارسی»

.Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage
.If you want to conquer fear, do not sit home and think about it
.Go out and get busy

بی تحرکی شک و ترس ایجاد می کند. فعالیت، اعتماد به نفس و شجاعت به ارمغان میاورد. اگر می خواهید بر ترس غلبه کنید ، در خانه ننشینید و به آن فکر کنید. برو بیرون و مشغول شوی.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.