جملات انگلیسی در مورد معجزه خدا با معنی فارسی

جملات انگلیسی در مورد معجزه خدا با معنی فارسی

در این پست جملات انگلیسی در مورد معجزه خدا با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

من معتقدم که جایی که ایمان وجود دارد، معجزه اتفاق می افتد و عشق در وجود انسان یک نمونه از معجزه شگفت انگیز خداست. ما در این مطلب جملات انگلیسی در مورد معجزه خدا با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم که با خواندن آنها درک بهتری از معجزاتی که روزانه در اطرف در حال رخ دادن است، خواهیم داشت. پیشنهاد می کنیم از مطالب مرتبط همجون جملات انگیزشی درباره برد و باخت، جمله انگیزشی درباره برد و باخت و جمله انگلیسی درباره زن قوی نیز بازدید نمایید.

جملات انگلیسی در مورد معجزه خدا با معنی فارسی

.Many people are alive but don’t touch the miracle of being alive

بسیاری از مردم زنده هستند اما معجزه زنده بودن را لمس نمی کنند.

«جملات انگلیسی در مورد معجزه خدا با معنی فارسی»

Seeing a miracle will inspire you, but knowing you are a miracle will change you
Deborah Brodie

دیدن معجزه به شما انگیزه می دهد ، اما دانستن اینکه یک معجزه هستید شما را تغییر می دهد.
دبورا برودی

«متن انگلیسی کوتاه در مورد معجزه با ترجمه فارسی»

.Miracles are not meant to be understood, they are meant to be believed

معجزه برای درک شدن نیست، بلکه برای باور کردن است.

«جمله انگلیسی کوتاه در مورد معجزه با ترجمه فارسی»

.The presence of passion within you is the greatest gift you can receive
.Treat it as a miracle

وجود عشق در درون شما بزرگترین هدیه ای است که می توانید دریافت کنید. با آن به عنوان یک معجزه رفتار کنید.

«جمله انگلیسی درباره معجره برای استوری»

مطالب پیشنهادی: جملات انگلیسی درباره شجاعت

.For the truly faithful, no miracle is necessary
.For those who doubt, no miracle is sufficient

برای وفاداران واقعی ، هیچ معجزه ای لازم نیست.
برای کسانی که شک دارند هیچ معجزه ای کافی نیست.

«جمله انگلیسی درباره معجره برای کپشن»

.There are only two ways to live your life
.One is as though nothing is a miracle
.The other is as though everything is a miracle
.Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی شما وجود دارد.
انگار هیچ معجزهای وجود ندارد.
دیگر این است که انگار همه چیز یک معجزه است.
آلبرت انیشتین

«جمله انگلیسی درباره معجره برای استاتوس»

Believe in your heart that you’re meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles

در قلب خود باور داشته باشید که زندگی شما سرشار از شور، هدف، جادو و معجزه است.
روی تی بنت

«متن انگلیسی در مورد معجزه با ترجمه فارسی»

It was possible that a miracle was not something that happened to you, but rather something that didn’t
Jodi Picoult

ممکن است معجزه چیزی نباشد که برای شما اتفاق افتاده باشد، بلکه چیزی باشد که اتفاق نیفتاده است.
جودی پیکولت

«جمله انگلیسی درباره معجزه از بزرگان»

.Life is a series of thousands of tiny little miracles
.Be mindful of them
Jeremiah Say

زندگی مجموعه ای از هزاران معجزه کوچک است.
حواستان به آنها باشد.
ارمیا بگو

«جمله درباره معجزه به انگلیسی با ترجمه فارسی»

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی درباره صبر و بردباری

Miracles happen every day. Not just in remote country villages or at holy sites halfway across the globe, but here, in our own lives
Deepak Chopra

معجزه ها هر روز اتفاق می افتند. نه فقط در روستاهای دور افتاده یا مکانهای مقدس در نیمه راه در سراسر جهان ، بلکه در اینجا ، در زندگی خود ما.
دیپاک چوپرا

«جمله درباره معجزه به انگلیسی با معنی فارسی»

Miracles, in the sense of phenomena we cannot explain, surround us on every hand: life itself is the miracle of miracles
George Bernard Shaw

معجزه، به معنای پدیده هایی که نمی توانیم توضیح دهیم، از هر طرف ما را احاطه کرده است: زندگی خود معجزه معجزه است.
جرج برنارد شاو

«متن کوتاه درباره معجزه به انگلیسی با معنی فارسی»

.Create your own miracles; do what you think you cannot do
Roy T. Bennett

معجزه های خود را بسازید ؛ کاری را انجام دهید که فکر می کنید نمی توانید انجام دهید.
روی تی بنت

«جمله کوتاه درباره معجزه به انگلیسی با معنی فارسی»

Miracles happen everyday, change your perception of what a miracle is and you’ll see them all around you
Jon Bon Jovi

معجزه ها هر روز اتفاق می افتند، تصور خود را از معجزه تغییر دهید و آنها را در اطراف خود خواهید دید.
جان بن جووی

«متن درباره معجزه به انگلیسی با ترجمه فارسی»

Everything is a miracle. It is a miracle that one does not dissolve in one’s bath like a lump of sugar
Pablo Picasso

همه چیز معجزه است. این یک معجزه است که شخص مانند یک تکه شکر در حمام خود حل نمی شود.
پابلو پیکاسو

«متن زیبا انگلیسی درباره معجزه با ترجمه فارسی»

.Believe in miracles
I have seen so many of them come when every other indication would say that hope was lost
.Hope is never lost
Jeffrey R. Holland

اعتقاد به معجزه. من بسیاری از آنها را دیده ام که وقتی نشانه های دیگر می گویند امید از بین رفته است آمده اند. امید هرگز از بین نمی رود.

«جمله زیبا انگلیسی درباره معجزه با ترجمه فارسی»

Miracles are proud creatures; they will not reveal themselves to those who do not Believe
Yahia Lababidi

معجزه ها موجودات مغرور هستند. آنها خود را برای کسانی که ایمان ندارند نشان نمی دهند.
یحیی لبابیدی

«جمله انگلیسی درباره معجزه از بزرگان»

If we could see the miracle of a single flower clearly, our whole life would change
Buddha

اگر بتوانیم معجزه یک گل را به وضوح ببینیم، کل زندگی ما تغییر می کند.
بودا

«جمله انگلیسی درباره معجزه با معنی فارسی»

.Where there is great love, there are always miracles
Willa Cather

آنجا که عشق بزرگ وجود دارد ، همیشه معجزه وجود دارد.
ویلا کاتر

«متن انگلیسی کوتاه درباره معجزه با معنی فارسی»

.To love someone is to see a miracle invisible to others
François Mauriac

دوست داشتن کسی دیدن معجزه ای است که برای دیگران نامرئی است.
فرانسوا موریاک

«متن انگلیسی کوتاه درباره معجزه با معنی فارسی»

When God doesn’t grant your miracles, remember that you are the miracle he sent for somebody else
Nick Vujicic

وقتی خدا معجزه ای به شما نمی بخشد، به یاد داشته باشید که شما معجزه ای هستید که او برای شخص دیگری فرستاده است.
نیک ووجیچیچ

«جمله انگلیسی در مورد معجزه با معنی فارسی»

.A miracle is God doing what only God can do
Ronald Dunn

معجزه این است که اتفاقی رخ می دهد که فقط خدا می تواند آن را انجام دهد.
رونالد دان

«متن انگلیسی درباره معجزه از بزرگان»

A gentle word, a kind look, a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles

یک کلمه ملایم، یک نگاه مهربان، یک لبخند خوش اخلاق می تواند معجزه کند و معجزه کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.