جملات انگلیسی در مورد حقوق زنان با ترجمه فارسی

جملات انگلیسی در مورد حقوق زنان با ترجمه فارسی

در این مطلب شما را به مطالعه جملات انگلیسی در مورد حقوق زنان با ترجمه فارسی دعوت می کنیم.

در سرتاسر جهان نمونه های بی شماری وجود دارد که نشان می دهد زنان در حال رشد هستند، رهبری می کنند، سرنوشت خود را به دست می گیرند و به همه ما را الهام می بخشند. اما زنان و دختران هنوز هم بیشترین قربانیان جنگ و نابرابری ها هستند. ما در این متن می خواهیم از حقوق زنان سخن بگوییم و جملات انگلیسی در مورد حقوق زنان را با شما به اشتراک بگذاریم که هیچ ارتباطی به شرع و یا پوشش زنان ندارد. زنان قوی و قدرتمند نباید در جامعه نادیده گرفته شوند بلکه باید از آنها حمایت شود.

در صورت تمایل از مطالب دیگر همچون جمله انگلیسی در مورد زنان قوی، متن درباره زنان قوی و متن زیبا در مورد قوی بودن زنان بازدید نمایید.

متن انگلیسی درباره حقوق زنان با معنی فارسی

Human rights are women’s rights and women’s rights are human rights, once and for all

حقوق بشر حقوق زنان است و حقوق زنان حقوق بشر است ، یکبار برای همیشه.

«متن کوتاه انگلیسی درباره حقوق زنان»

.Women’s freedom is the sign of social freedom

آزادی زنان نشانه آزادی اجتماعی است ».

«جمله کوتاه انگلیسی درباره حقوق زنان با معنی فارسی»

More and more women are realizing that only collective strength and action will allow us to be free to fight for the kind of society that meets basic human needs

“بیشتر و بیشتر زنان متوجه شده اند که تنها قدرت و عمل جمعی به ما اجازه می دهد تا آزاد باشیم تا برای جامعه ای که نیازهای اولیه انسان را برآورده می کند ، مبارزه کنیم.”

«متن انگلیسی درباره حقوق زنان با ترجمه فارسی»

There is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind

“هیچ دروازه ای ، هیچ قفلی ، هیچ پیچ و مهره ای وجود ندارد که بتوانید بر آزادی ذهن من بگذارید.”

«جمله درباره حقوق زنان به انگلیسی با معنی فارسی»

مطالب پیشنهادی: متن در مورد زنان سرپرست خانواده

.If you want something said, ask a man
.if you want something done, ask a woman
Margaret Thatcher

اگر می خواهید چیزی گفته شود، از یک مرد بپرسید.
اگر می خواهید کاری انجام شود، از یک زن بپرسید.
مارگارت تاچر

«متن درباره حقوق زنان به انگلیسی با معنی فارسی»

.Amazing things happen when women help other women
Kasia Gospos

وقتی زنان به زنان دیگر کمک می کنند اتفاقات شگفت انگیزی رخ می دهد.
کاسیا گوسپوس

«جمله انگلیسی زیبا درباره حقوق زنان با معنی فارسی»

.There is no limit to what we, as women, can accomplish
Michelle Obama

هیچ محدودیتی برای آنچه که ما به عنوان زن می توانیم انجام دهیم وجود ندارد.
میشل اوباما

«متن انگلیسی زیبا درباره حقوق زنان با معنی فارسی»

A feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men

“فمینیست کسی است که برابری و انسانیت کامل زنان و مردان را به رسمیت بشناسد.”

«متن کوتاه انگلیسی درباره حقوق زنان با معنی فارسی»

.I think it takes a strong man to be in a relationship with a strong woman
.A lot of people hear the word ‘diva’ and think of it as a negative
.I see it as a positive
I want somebody who knows what they want out of life and isn’t afraid to show it
Nick Cannon

من فکر می کنم یک مرد قوی نیاز دارد تا با یک زن قوی رابطه داشته باشد. بسیاری از مردم کلمه “diva” (زنی مهم و دارای خوی معتدل و خوشایند او) را می شنوند و آن را منفی می دانند. من آن را مثبت می بینم. من کسی را می خواهم که بداند از زندگی چه می خواهد و از نشان دادن آن نمی ترسد.
نیک کانن

«جمله کوتاه انگلیسی درباره حقوق زنان با معنی فارسی»

.Feminism isn’t about making women strong
Women are already strong. It’s about changing the way the world perceives that strength
G.D. Anderson
فمینیسم این نیست که زنان را قوی کنیم. زنان در حال حاضر قوی هستند. این در مورد تغییر درک جهان از این قدرت است.
G.D. اندرسون
«متن زیبا درباره حقوق زنان به انگلیسی با معنی فارسی»
!Girls can do anything boys can do in high heels
Brooke Sachau
“دختران می توانند هر کاری که پسران می توانند با کفش پاشنه بلند انجام دهند!
بروک ساکائو
«جمله انگلیسی در مورد حقوق زنان با ترجمه فارسی»
.Your own words are the bricks and mortar of the dreams you want to realize
.Your words are the greatest power you have
.The words you choose and their use establish the life you experience
.Sonia Choquette
کلمات خود شما آجر و ملات رویاهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.
کلمات شما بزرگترین قدرتی هستند که دارید.
کلماتی که شما انتخاب می کنید و استفاده از آنها زندگی شما را ثابت می کند.
سونیا چوکت.
«متن انگلیسی در مورد حقوق زنان با ترجمه فارسی»
Women are leaders everywhere you look—from the CEO who runs a Fortune 500 company to the housewife who raises her children and heads her household
Our country was built by strong women
/and we will continue to break down walls and defy stereotypes
Nancy Pelosi
زنان در هر کجا که نگاه کنید رهبر هستند. از مدیرعامل که یک شرکت Fortune 500 را اداره می کند تا خانم خانه داری که فرزندان خود را بزرگ می کند و سرپرستی خانواده اش را بر عهده دارد.
کشور ما توسط زنان قوی ساخته شده است و ما همچنان دیوارها را خراب کرده و کلیشه ها را نقض می کنیم.
نانسی پلوسی
«جمله انگلیسی درباره حمایت از حقوق زنان»
.Because I am a woman, I must make unusual efforts to succeed
.If I fail, no one will say, She doesn’t have what it takes
.They will say, Women don’t have what it takes
چون من یک زن هستم ، باید تلاش های غیرمعمولی برای موفقیت انجام دهم. اگر من شکست بخورم ، هیچ کس نمی گوید: “او آنچه را که لازم است ندارد.” آنها خواهند گفت: “زنان آنچه را که لازم است ندارند”
«متن انگلیسی درباره حمایت از حقوق زنان»
We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women’s voices are heard and heeded, not overlooked and ignored
Sheryl Sandberg
“ما به زنان در همه سطوح ، از جمله در سطوح بالا نیاز داریم تا حالت را تغییر دهند ، گفتگو را تغییر دهند ، تا اطمینان حاصل شود که صدای زنان شنیده و مورد توجه قرار می گیرد ، نه اینکه نادیده گرفته شود و نادیده گرفته شود.”
شریل سندبرگ
«متن انگلیسی درباره حمایت از حقوق زنان با ترحمه»

Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination
Mae Jemison 

هرگز خود را به دلیل تخیل محدود دیگران محدود نکنید. هرگز دیگران را به دلیل تخیل محدود خود محدود نکنید.
مای جمیسون

«جمله انگلیسی درباره حمایت از حقوق زنان با معنی»

.You don’t have to play masculine to be a strong woman
Mary Elizabeth Winstead

برای اینکه زن قوی باشید لازم نیست کرهای مردانه انجام دهید.
مری الیزابت وینستد

«جمله کوتاه انگلیسی درباره حمایت از حقوق زنان با معنی»

.The king may rule the kingdom, but it’s the queen who moves the board
D.M. Timney

شاید بنظر برسد که پادشاه، پادشاهی می کند، اما در اصل این ملکه است که هئیت مدیره را اداره می کند.

«متن کوتاه انگلیسی درباره حمایت از حقوق زنان با معنی»

Human rights are women’s rights and women’s rights are human rights, once and for all

حقوق بشر حقوق زنان است و حقوق زنان حقوق بشر است ، یکبار برای همیشه.

«متن انگلیسی درباره حقوق زنان با معنی»

.Women’s freedom is the sign of social freedom

آزادی زنان نشانه آزادی اجتماعی است.»

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.