متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه

جملات انگلیسی درباره باران

خواه این که احساس دلتنگی کنید و روز بارانی داشته باشید، یا آسمان در حال اشک ریختن باشد و ابرها راه آفتاب را سد کنند؛ این جملات زیبا درباره باران به زبان انگلیسی مطمئناً روز شما را روشن‌تر و زیباتر خواهند کرد. بنابراین، یک فنجان قهوه برای خود درست کنید و به خواندن این مقاله ادامه دهید! ما در این مقاله، بهترین جملات زیبا درباره باران به انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌ایم. 

باران یکی از زیبایی های طبیعت و از بهترین نعمت های خدا می باشد و نشانه رحمت و برکت خدا و دلیلی برای شادی است. برای افراد بسیاری فصل پائیز و بارش باران که در آن به وفور اتفاق می افتد، اغلب تداعی گر قدم زدن و خاطرات خوب با کسی که دوستش دارند، می باشد و در این فصل بسیاری برای پست ها و جملات عاشقانه به دنبال متن کوتاه درباره باران به انگلیسی می‌باشند. در ادامه میخواهیم چند جمله زیبا و متن کوتاه انگلیسی درباره باران همراه با ترجمه را تقدیمتان کنیم.

روز بارانی لازم نیست بد و ناراحت‌کننده باشد بلکه می‌تواند وقت خوبی برای استراحت و فکر کردن باشد. شما بالاخره می‌توانید کتاب مورد علاقه‌تان را بخوانید یا برنامه‌ی تلویزیونی محبوبتان را تماشا کنید. علاوه بر این، روز بارانی بهانه خوبی برای لغو کردن تمام برنامه‌ها و لذت بردن از بودن در کنار خانواده است.

متن کوتاه انگلیسی در مورد باران با ترجمه

if you want the rainbow, you gotta put up with the rain

اگر رنگین کمان را می خواهید ، باید باران را تحمل کنید.

عکس نوشته انگلیسی درباره باران

متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه

if it rains on your parade dance in it

اگر در مسیر شما باران می بارد در آن برقصید!

Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating; there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather. John Ruskin

آفتاب لذت بخش است، باران طراوت بخش است، باد روح افزاست، برف نشاط آور است. در واقع چیزی به نام آب و هوای بد وجود ندارد ، فقط انواع مختلف آب و هوای خوب وجود دارد. جان راسکین

متن کوتاه انگلیسی درباره ی باران

Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky

ابرها به زندگی من شناور می شوند،نه برای حمل باران یا طوفان، بلکه برای افزودن رنگ به آسمان غروب من.

متن انگلیسی کوتاه درباره باران

i find peace in the rain

من آرامش را در بارش باران یافتم

متن کوتاه انگلیسی درباره باران

You pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it

وقتی شما برای باران دعا می کنید، باید با گلی شدن نیز کنار بیایید. این بخشی از آن است.

متن کوتاه درباره باران به انگلیسی

Rain is grace; rain is the sky descending to the earth; without rain, there would be no life

باران لطف است؛ باران آسمانی است که به سمت زمین در حال سقوط است. بدون باران ، زندگی وجود نخواهد داشت.

And when it rains on your parade, look up rather than down. Without the rain, there would be no rainbow

و هنگامی که در مسیر شما باران می بارد، به جای پایین به بالا نگاه کنید. بدون باران، هیچ رنگین کمانی وجود نخواهد داشت.

The rain began again. It fell heavily, easily, with no meaning or intention but the fulfilment of its own nature, which was to fall and fall

باران دوباره شروع شد. به سنگینی سقوط کرد، به راحتی ، بدون هیچ تصمیمی ، فقط برای تحقق ماهیت خاص خود ، که قرار بود سقوط و سقوط باشد.

متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی در مورد باران

Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby

بگذار باران تو را ببوسد. بگذار باران با قطرات مایع نقره ای بر روی سرت بکوبد. بگذار باران برای تو لالایی بخواند.

Rain is not only drops of water

It is the LOVE of sky 4 earth

They never meet each other but send LOVE this way

    Enjoy the LOVE of nature

باران فقط قطرات آب نیست

باران، عشق آسمان برای زمین است

آن ها هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما عشق را اینگونه برای هم می فرستند

از عشق طبیعت لذت ببر!

Don’t go for looks, they can deceive you

Don’t go for wealth, even that fades away

Go for someone who makes you smile

Because only a smile makes a dark day seem

!!!brig

دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن

دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی ناپدید میشه

دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی

چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه یه روز خیلی تاریک ، کاملا روشن به نظر بیاد !

جملات احساسی و متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه
جملات احساسی و متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه

متن کوتاه احساسی در مورد باران با ترجمه

you were the sunshine
who loves the rain
and i was the rain
who loved you, my sunshine

تو آفتاب بودی
که عاشق باران است
و من باران بودم
که تو را دوست داشتم ، آفتاب من

Love is just something you cant explain، like the look of a rose، the smell of rain، or the feeling of forever

عشق تنها چیزی است که نمی توانی توصیفش کنی

مانند ظاهر یک گل رز

بوی باران

یا احساس جاودانگی

جملات احساسی و متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه
جملات احساسی و متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه

شعر نو و متن کوتاه انگلیسی در مورد باران با ترجمه 

Rain is not only drops of water

It is the LOVE of sky 4 earth

They never meet each other but send LOVE this way

Enjoy the LOVE of nature

باران فقط قطرات آب نیست

باران، عشق آسمان برای زمین است

آن ها هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما عشق را اینگونه برای هم می فرستند

The gentle rains are the times for our walks
To feel the wetness against our skin, walking together
To laugh and splash like children in the puddles
To kiss and embrace in the sweetness of the rain

باران نم نم … لحظاتی برای قدم زدن ماست
برای احساس نم باران روی پوست مان، برای قدم زدن در کنار هم
برای خندیدن و صدای پای ما مثل بچه ها در زمین گل آلود …
برای بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر زیر شیرینی باران!

I went to our place
It was rainy
It was cold
It smelled of peaches
the thing you thought of
when you thought of first kisses
I went to our place
It was rainy
It was cold
It’s funny how fast
that peach can mold

به جایی که همدیگر را ملاقات کردیم رفته بودم
هوا سرد و بارانی بود
“بوی هلو می داد …”
این چیزی بود که وقتی به اولین بوسه مان فکر می کردی توصیف کردی!

به جایی که همدیگر را ملاقات کردیم رفتم
هوا سرد و بارانی بود
خنده دار است که هلوها چقدر زود خراب می شوند!

متن زیبای عاشقانه در مورد باران با ترجمه

I want enjoy this day with you
by hugging you and dancing
with you across the rain but
I can’t because we both are
far away from each other

می خواهم این روز را با تو خوش بگذرانم
در آغوش تو و رقصیدن با تو
در میان باران …
اما نمی توانم چون هر دو از هم دوریم …

you said that
you love it when it rains
little did you know that
it rains
whenever i shed a tear
maybe that’s why
you seem happy
even if i’m hurt
you enjoy
whenever i cry

گفتی باران نم نم را دوست داری
آیا می دانی که
هروقت گریه می کنم هوا بارانی می شود؟
شاید به همین خاطر است که
خوشحال هستی
حتی اگر من دل شکسته باشم
لذت می بری هروقت من گریه می کنم!

شعر انگلیسی در مورد باران با ترجمه

I want to write your name
on every drop of water
And then let that drop
touch my soul
and absorb in my heart

I can see your name
everywhere
at every color of rainbow
At every cloud in the sky
Missing you so much
in this rainy and romantic weather

می خواهم نام تو را
روی هر قطره آب بنویسم
و بگذارم که آن قطره
روح من را لمس کنم
و در قلب من جذب شود …

من می توانم نام تو را
در هرجا ببینم
در هر رنگ رنگین کمان
در هر ابری در آسمان

خیلی دلم برایت تنگ شده
در این هوای بارانی و عاشقانه

متن طولانی انگلیسی درباره باران – متن عاشقانه درباره باران 

I remember
that rainy day
Running and splashing
the water of rain
kissing and hugging
Touching each others wet face

I remember
We danced, we loved
drops coming towards us
We made love in that rain
We made each other happy
We lived and enjoy every moment
Of romantic and heart warming rain

I remember
Our passionate love
in that lovely weather

به یاد دارم …
آن روز بارانی را
دویدن در گل و لای باران
آب باران را
بوسه های عاشقانه و آغوش هم را
و لمس صورت های خیس یکدیگر

به یاد دارم …
رقصیدیم و عشق ورزیدیم
ریزش قطرات باران را تماشا کردیم
ما در این باران عاشق شدیم و شادی کردیم
ما در هر لحظه زندگی کردیم
و لذت بردیم … از باران گرم و رمانتیک

به یاد دارم …
عشق شورانگیزمان را
در آن هوای عاشقانه

جملات زیبا در مورد باران و روز بارانی به انگلیسی با ترجمه فارسی

People say that they love the rain but then they take cover when it starts to pour on them.

مردم می‌گویند که عاشق باران هستند اما وقتی باران شروع به باریدن می‌کند، خود را می‌پوشانند.

متن قشنگ در مورد باران

Let the rain wash away all those feelings that you have, all the pain, all the sadness inside

اجازه بده باران تمام احساساتی که دارید، تمام دردها و رنج‌ها و تمام ناراحتی درونی‌تان را از بین ببرد.

متن انگلیسی قشنگ درباره بارش باران

I think the rain makes things shiny, it makes people see things they have never seen before

من فکر می‌کنم که باران باعث درخشش می‌شود، آن باعث می‌شود تا انسان‌ها چیزهایی که قبلاً هرگز ندیده بودند را ببینند.

متن ادبی درباره باران به زبان انگلیسی

If there is one thing I can tell you, it is that the rain feels like the movies, it feels great to see it

اگر یک چیز وجود داشت که می‌توانستم به شما بگویم، این است که باران شبیه به فیلم‌هاست. دیدن آن احساس خوبی به انسان دست می‌دهد.

جمله درباره باران باریدن به انگلیسی

When you feel like things are not the way they were, just watch the rain, the constancy

وقتی احساس می‌کنید که اوضاع مثل سابق نیست، تنها به باران نگاه کنید، ثبات و پایداری آن.

متن مفهومی درباره باران به انگلیسی با معنی

You need to let loose, let the rain become you, let yourself have a tiny bit of freedom, okay

شما باید خود را رها کنید، اجازه دهید باران به شما تبدیل شود، به خود کمی آزادی دهید.

The rain will cleanse you away of your regrets if you let it, that is the key, you need to let it

باران، شما را از پشیمانی‌هایتان رها می‌سازد اگر به آن اجازه دهید. نکته‌ی کلیدی این است، باید به آن اجازه دهید.

The rain will pour down on you and make you feel like you are a brand new person today

باران بر روی شما خواهد بارید و باعث می‌شود تا امروز حس کنید یک انسان دیگر شده‌اید.

The best thing about the rain is that it makes you feel so clean, makes you feel as pure as is

بهترین چیز در مورد باران این است که باعث احساس پاکی می‌شود، باعث می‌شود تا به اندازه‌ی خودش احساس خالص بودن پیدا کنید.

متن عاشقانه درباره باران به انگلیسی

Maybe today will be the rainiest day of the year and I will love today just because of that fact

شاید امروز، بارانی‌ترین روز از سال باشد و من امروز تنها به این دلیل عاشق خواهم شد.

متن درباره خیس شدن زیر باران

I love the rainy days, I love getting wet for no reason at all, that is my innermost wish

من عاشق روز بارانی هستم. من عاشق خیس شدن‌های بی‌دلیل هستم. این درونی‌ترین آرزوی من است.

People can survive with water alone so I think the rain is as much of a blessing as fire is

انسان‌ها می‌توانند تنها با آب زنده بمانند. بنابراین، من فکر می‌کنم که باران به اندازه‌ی آتش یک موهبت است.

متن بامعنی درباره باران

Some people feel the rain others just get wet

برخی از انسان‌ها باران را احساس می‌کنند، برخی دیگر تنها خیس می‌شوند.

I’m looking forward to summer the rain gets warmer

من منتظر تابستان‌ هستم، فصلی که در آن، باران گرم‌تر می‌شود.

کپشن درباره باران انگلیسی

People run from the rain but sit in bathtubs full of water

انسان‌ها از باران فرار می‌کنند اما وان‌های حمام پر از آب می‌نشینند.

متن درباره لذت بردن از باران

So it’s raining? You’re not sugar you won’t melt…so enjoy it

پس باران می‌بارد؟ شما شکر نیستید که آب شوید .. از آن لذت ببرید.

Let’s agree that the office should be closed when it rains

بیایید توافق کنیم که ادارات باید در روز بارانی بسته باشند.

A rainy day at the beach is better than a sunny day at the office

روز بارانی در ساحل بهتر از روز آفتابی در اداره است.

I like storms. They let me know that even the sky screams sometimes

من طوفان را دوست دارم. آن نشان می‌دهد که حتی آسمان هم گاهی‌اوقات فریاد می‌کشد.

متن کوتاه درباره بارش باران

Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book

روز بارانی باید در خانه همراه با یک فنجان چای و یک کتاب خوب سپری شود.

Do not be angry with the rain; it simply does not know how to fall upwards

از باران عصبانی نشو؛ آن تنها نمی‌داند چگونه باید به سمت بالا بیفتد.

A single gentle rain makes the grass many shades greener

یک قطره باران باعث می‌شود تا چمن بسیار سبزتر شود.

متن زیبا در مورد بارش باران

The nicest thing about the rain is that it always stops. Eventually

بهترین نکته راجع به باران این است که همیشه و در نهایت، متوقف می‌شود.

I always like walking in the rain, so no one can see me crying

من همیشه عاشق قدم زدن زیر باران هستم چراکه هیچ کس نمی‌تواند مرا در حال گریه کردن ببیند.

Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book

روز بارانی باید در خانه همراه با یک فنجان چای و یک کتاب خوب سپری شود.

On a sunny clear day, you can improve your body; on a rainy fogy day, you can improve your mind

در یک روز صاف و آفتابی، می‌توانید به تناسب اندامتان برسید؛ در یک روز بارانی مه‌آلود، می‌توانید به ذهن خود سر و سامان دهید.

متن عاشقانه درباره باران

He who marries on a rainy day will be happy for the rest of his life

کسی که در روز بارانی ازدواج می‌کند، برای باقی عمرش شاد خواهد بود.

God made rainy days so gardeners could get the housework done.

خداوند، روزهای بارانی را قرار داد تا باغبان‌ها هم بتوانند به کارهای منزل خود برسند.

A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain.

بانک جایی است که به شما چتری برای آب و هوای صاف قرض می‌دهد و وقتی هوا بارانی می‌شود، آن را از شما پس می‌گیرد.

A rainy day is the perfect time for a walk in the woods 

روز بارانی، بهترین زمان برای قدم زدن در جنگل است.

A rainy day is like a lovely gift — you can sleep late and not feel guilty

روز بارانی مانند یک هدیه‌ی دوست‌داشتنی است – شما می‌توانید تا دیروقت بیدار بمانید و احساس پشیمانی نکنید.

متن درباره قدم زدن زیر باران

The best thing one can do when it’s raining is to let it rain

بهترین کاری که می‌توان در روز بارانی کرد، این است که بگذارید باران بر شما ببارد.

Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain

هر کسی که می‌گوید، آفتاب خوشبختی می‌آورد هرگز در باران نرقصیده است.

متن زیبا درباره حال و هوای روز بارانی به انگلیسی با ترجمه فارسی

When life gives you a rainy day, play in the puddles

زمانی که زندگی به شما یک روز بارانی می‌دهد، در گل و لای بازی کن.

Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky.

ابرها به حالت شناور به زندگی من وارد می‌شوند، دیگر باران یا طوفان را با خود حمل نمی‌کنند بلکه به آسمان آفتابی من رنگ اضافه می‌نماید.

One day you will realize that the rain only brought you good even if you said you hated it so.

یکی روز متوجه خواهی شد که باران تنها چیزهای خوبی را برایتان به ارمغان خواهد آورد حتی اگر از آن متنفر باشید.

Let a smile be your umbrella on a rainy day

اجازه دهید لبخند، چتر شما در یک روز بارانی باشد.

Life’s not about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain

زندگی در مورد انتظار کشیدن برای گذر کردن طوفان نیست … بلکه یاد گرفتن نحوه‌ی رقصیدن در باران است.

And when it rains on your parade, look up rather than down. Without the rain, there would be no rainbow

و زمانی که باران می‌بارد، به جای پایین به بالا نگاه کنید. بدون باران، رنگین‌کمانی وجود نخواهد داشت.

Everybody wants happiness, nobody wants pain, but you can’t have a rainbow without a little rain

هر کسی به دنبال خوشبختی است، هیچ کسی درد و رنج را نمی‌خواهد اما نمی‌توانید رنگین‌کمان را بدون کمی باران داشته باشید.

The person who dances with you in the rain will most likely walk with you in the storm

فردی که با تو در باران می‌رقصد، به احتمال زیاد با تو در طوفان هم قدم خواهد زد.

Remember; not every rainy day holds within it the promise of any rainbow

فراموش نکنید؛ تمام روزهای بارانی با خود عهد و پیمان رنگین‌کمان را ندارند.

جمله کوتاه انگلیسی درباره باران

Stew’s so comforting on a rainy day

نگرانی در روز بارانی بسیار آرامش‌بخش است.

جمله در مورد روز بارانی

Save a friend for a rainy day – and another, in case it doesn’t rain

یک دوست را برای روز بارانی و دوست دیگر را برای زمانی که باران نمی‌بارد، نگه دارید.

I always feel sorry for people who think more about a rainy day ahead than sunshine today

من همیشه برای کسانی که بیشتر راجع به روز بارانی پیشرو به جای امروز آفتابی فکر می‌کنند، متاسف هستم.

جمله قشنگ راجع به روز بارانی به زبان انگلیسی

Dance in the rain together, walk the storm as one

با یکدیگر زیر باران برقصید، همراه هم در طوفان قدم بزنید.

A smooth sea never made a skillful sailor

یک دریای آرام هرگز دریانورد ماهری را نمی‌سازد.

متن انگیزشی درباره باران به انگلیسی

Even the darkest night will end and the sun will rise

حتی تاریک‌ترین شب به پایان خواهد رسید و خورشید طلوع خواهد کرد.

I swear, either I’ve done something very wrong in a previous life, or I’m saving up all of my karma for a rainy day

من قسم می‌خورم که یا کار بسیار اشتباهی در زندگی قبلی خود مرتکب شده‌ام؛ یا تمام نتایج کار خوب خود را برای روز بارانی نگه داشته‌ام.

A cloudy morning does not signify that the entire day is gonna be rainy! What’s pressing you down today has nothing to change about your great future! Let patience be your inspiration

یک صبح ابری بدان معنی نیست که کل روز ابری خواهد بود! چیزی که امروز شما را تحت فشار قرار داده است، هیچ ارتباطی با تغییر آینده‌ی درخشان شما ندارد. اجازه دهید صبر و شکیبایی الهام‌بخش شما باشند.

I don’t consider myself a pessimist. I think of a pessimist as someone who is waiting for it to rain. And I feel soaked to the skin

من خود را انسان بدبینی نمی‌دانم. انسان بدبین از نظر من کسی است که منتظر باریدن باران می‌ماند. و من احساس می‌کنم موش آب کشیده شده‌ام.

 

امیدوارم که این جملات زیبا درباره باران و در مورد روز بارانی کمی از روز شما را زیباتر کرده باشد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.