متن کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی درباره ستارگان

متن درباره ستاره ها

در این بخش از سایت مینویسم یکسری متن زیبا درباره ستارگان به زبان انگلیسی همراه با ترجمه صریح فارسی از بزرگان هنر و ادب و سوپراستارها و سیاسمداران بزرگ دنیا افرادی چون ویکتور هوگو ، ون گوگ ، تام هنکس، هاوکینگز و … قرار گرفته است . لطفا نظرات خود را راجب این بخش در قسمت کامنت به اشتراک بگذارید و اگ هم متنی زیبا راجب به ستارگان آماده کردیده اید برای ما در کامنت ها ارسال فرمایید .

 

 

I’m a dreamer. I have to dream and reach for the stars, and if I miss a star then I grab a handful of clouds. Mike Tyson

من رویاپردازم. من باید در رویای خودم به ستاره ها دست یابم و اگر دستم به ستاره ای نرسد، مشتی از ابرها را خواهم ربود. مایک تایسون

 

 

Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious. Stephen Hawking

به ستاره های بالای سرتان نگاه کنید، نه به زیر پایتان. سعی کنید از هر چیزی که می بینید سر در بیاورید و بفهمید که چه چیزی این جهان هستی را به وجود آورده است. کنجکاو باشید. استفان هاوکینگز

 

 

Keep your feet on the ground and keep reaching for the stars. Casey Kasem

پاهایتان روی زمین باشد، اما همچنان به دنبال گرفتن ستاره ها باشید. کیسی کاسم

 

Love knows not distance; it hath no continent; its eyes are for the stars. Gilbert Parker

عشق فاصله ها را نمی شناسد، عشق قاره نمی شناسد، عشق چشمانش را به ستاره ها دوخته است. گیلبرت پارکر

 

Set your course by the stars, not by the lights of every passing ship. Omar N. Bradley

راه خود را از روی ستاره ها تعیین کنید، نه با نور هر کشتی که از آنجا می گذرد. عمر بردلی

 

 

 

At night, when the sky is full of stars and the sea is still you get the wonderful sensation that you are floating in space. Natalie Wood

شب هنگام که آسمان پر از ستاره و دریا آرام است، احساسی خارق العاده سراپای وجود شما را در بر می گیرد که گویی در فضا معلق هستید. ناتالی وود

 

متن درباره ستارگان

 

I like to consider myself a star – a star, that when you look in the sky, it’s always there. And on a clear night… a shooting star comes by, and get a little thrill, and you make a little wish. You need both types of stars, the shooting and the constant stars. The heavens include them all. James Belushi

دوست دارم خودم را یک ستاره بدانم – ستاره ای که وقتی به آسمان نگاه می کنید همیشه همانجا است و در شبی آرام … ستاره ای دنباره دار از کنار آن می گذرد، چشمک کوچکی می زند و تو آرزویی کوچک می کنی. هر دو نوع ستاره ها را لازم داریم، ستاره های دنباله دار و ستاره های ثابت. بهشت از هر دوی آن ها تشکیل شده است. جیمز بلوشی

 

متن کوتاه درباره ستارگان

The stars don’t look bigger, but they do look brighter. Sally Ride

ستاره ها بزرگ تر به نظر نمی رسند، آن ها روشن تر به نظر می رسند. سالی راید

 

You never enjoy the world aright, till the sea itself floweth in your veins, till you are clothed with the heavens and crowned with the stars. Thomas Traherne

هیچ وقت از دنیا آنطور که باید لذت نمی برید تا زمانی که دریا در رگ هایتان جریان یابد، آسمان چون ردایی شما را در بر بگیرند و تاجی از ستاره ها بر سر بگذارید. توماس تراهرنی

 

When you look at the stars and the galaxy, you feel that you are not just from any particular piece of land, but from the solar system. Kalpana Chawla

وقتی به ستاره ها و به کهکشان می نگری، این حس به تو دست می یابد که تو به هیچکدام از بخش های زمین تعلق نداری، بلکه فرستاده ای از منظومه خورشیدی هستی. کالپانا چاولا

 

Two men look out the same prison bars; one sees mud and the other stars. Beck

دو نفر از پشت میله های یک زندان به بیرون نگاه می کردند؛ یکی زمین گلی را می دید و دیگری ستارگان را. بک

 

And New York is the most beautiful city in the world? It is not far from it. No urban night is like the night there… Squares after squares of flame, set up and cut into the aether. Here is our poetry, for we have pulled down the stars to our will. Ezra Pound

نیویورک زیباترین شهر جهان است؟ این چندان تعریف چندان بعید نیست. شب های هیچ شهری به زیبایی شب های اینجا نیست. در میدان ها پشت سر هم شعله برافروخته اند و اثیر متولد می شود. شاعرانگی ما اینجاست، چرا که ما ستاره ها را به اراده خود از آسمان به پایین می کشیم. ازرا پوند

 

متن درباره ستارگان

 

Even a fool knows you can’t touch the stars, but it won’t keep the wise from trying. Harry Anderson

حتی یک احمق هم می داند که نمی توانید به ستاره ها دست بزنید. اما این واقعیت باعث نمی شود که دانایان دست از تلاش کردن بردارند. هری آندرسون

 

Of all things visible, the highest is the heaven of the fixed stars. Nicolaus Copernicus

والاترین چیز در میان تمامی چیزهایی که با چشم دیده می شوند، آسمانی با ستارگانی ثابت است. نیکولاس کوپرنیک

 

We are all stars in this galaxy. All of us. No one’s greater than the other. Scatman Crothers

ما همه ستارگانی در این کهکشان هستیم. همه ما. هیچکدام برتر از دیگری نیستیم. اسکاتمن کروترز

 

You cannot look up at the night sky on the Planet Earth and not wonder what it’s like to be up there amongst the stars. And I always look up at the moon and see it as the single most romantic place within the cosmos. Tom Hanks

نمی توانید از روی سیاره زمین به آسمان شب خیره نشوید و از حس اینکه جزئی از ستارگان هستید، حیرت زده نشوید. همیشه به ماه خیره می شوم و آن را رمانتیک ترین نقطه در میان کل جهان هستی می دانم. تام هنکس

 

Nobody’s life is a bed of roses. We all have crosses to bear, and we all just do our best. I would never claim to have the worst situation. There are many widows, and many people dying of AIDS, many people killed in Lebanon, people starving all over the planet. So we have to count our lucky stars. Yoko Ono

زندگی هیچ کس مثل بستر گل های رز نیست. ما همگی با سختی هایی روبه رو هستیم که باید تحمل شان کنیم و ما همه فقط سعی می کنیم که این کار را خوب انجام دهیم. هیچ وقت ادعا نمی کنم که بدترین بلاها سر من آمده است. بیوه های بسیاری وجود دارند و همچنین انسان های بسیاری که به خاطر ایدز در حال مرگ هستند، انسان های بسیاری در لبنان کشته شده اند، انسان های بسیاری در سرتاسر این سیاره از گشنگی جان می دهند. پس ما باید ستاره های خوش شانسی خودمان را بشماریم. یوکو اونو

 

 

To find the universal elements enough; to find the air and the water exhilarating; to be refreshed by a morning walk or an evening saunter… to be thrilled by the stars at night; to be elated over a bird’s nest or a wildflower in spring – these are some of the rewards of the simple life. John Burroughs

اینکه عناصر جهانی به مقدار کافی وجود دارند، اینکه هوا و آب به ما نشاط می بخشند، اینکه از پیاده روی صبحگاهی یا از گردش های عصرگاهی جان تازه می گیریم… اینکه از ستاره های شب هیجان زده می شویم، اینکه از تماشای آشیانه پرنده ها یا گل های وحشی در بهاران روحمان پرواز می کند، همگی تنها بخشی از پاداش یک زندگی ساده است. جان بارو

 

The fact that I fell in love with Meghan so incredibly quickly was sort of confirmation to me that all the stars were aligned; everything was just perfect. It was this beautiful woman just sort of literally tripped and fell into my life; I fell into her life. Prince Harry

این حقیقت که اینقدر سریع و باورنکردنی عاشق مگان شدم به نوعی تایید این نکته برای من بود که تمامی ستاره ها هم تراز هستند، همه چیز عالی بود. این زن زیبا مثل این بود که ناگهان راهش را گم کرد و ناگهان سر از زندگی من درآورد. من ناگهان سر از زندگی او درآوردم. پرنس هری

 

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream. Vincent Van Gogh

از دیدگاه من، هیچ قطعیتی وجود ندارد. بلکه هر چه هست نور ستاره ها است که من را به رویا وامی دارد. وینسنت ون گوگ

 

Son, brother, father, lover, friend. There is room in the heart for all the affections, as there is room in heaven for all the stars. Victor Hugo

پسر، برادر، پدر، عاشق، دوست. در قلب من جایی برای همه دوستداران وجود دارد، همانطور که در آسمان برای همه ستارگان جا هست. ویکتور هوگو

 

Nations, like stars, are entitled to eclipse. All is well, provided the light returns and the eclipse does not become endless night. Dawn and resurrection are synonymous. The reappearance of the light is the same as the survival of the soul. Victor Hugo

ملت ها، مانند ستارگان، حق دارند که کسوف کنند. هیچ مشکلی وجود ندارد، مشروط بر اینکه نور بازگردد و کسوف تبدیل به شبی بی پایان نشود. غروب و آخرالزمان مترادف هم هستند. پیدا شدن دوباره نور مانند زنده شدن دوباره روح است. ویکتور هوگو

 

My first film was with Cuba Gooding Jr, ‘The Fighting Temptations,’ and I had a little part here and there on little shows as guest stars. And I’ve taken acting classes. NeNe Leakes

اولین فیلم من فیلم «وسوسه های مبارزه» کوبا گودینگ جونیور بود من اینجا و آنجا در نمایش های کوچک به عنوان ستاره مهمان نقش های کوچکی ایفا می کردم. در کلاس های بازیگری شرکت کردم. نِه نِه لیکس

 

If the rate of expansion one second after the Big Bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million, it would have recollapsed before it reached its present size. On the other hand, if it had been greater by a part in a million, the universe would have expanded too rapidly for stars and planets to form. Stephen Hawking

اگر اندازه گسترشی ناشی از انفجاری تقریبا به بزرگی بیگ بنگ حتی به قدر یک از صد هزار میلیون میلیونیم کمتر باشد، پیش از آن به اندازه کنونی برسد از هم فرو خواهد پاشید. از سوی دیگر، حتی اگر یک میلیونیم بزرگ تر باشد هم جهان هستی آنقدر سریع گسترش خواهد یافت که ستارگان و سیاره ها از رشد باز می مانند. استفان هاوکینز

 

I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars. Walt Whitman

معتقدم حتی یک علف هم چیزی کمتر از سفر اکتشافی به ستارگان ندارد. والت وایتمن

 

I was only in second grade when the Russian Cosmonaut Yuri Gagarin became the first man in space. The night of his launch – April 12, 1961 – I went out onto the front porch and stared up at the stars, trying to see his capsule passing overhead. Like millions of others, I was enthralled by the idea of space exploration and have been ever since. Paul Allen

کلاس دوم بودم که یوری گاگارین، فضانورد روسی، تبدیل به اولین انسانی شد که پا به فضا گذاشت. شب این واقعه، یعنی ۱۲ آوریل ۱۹۶۱، به حیاط جلویی رفتم و به ستاره ها خیره شدم و سعی کردم وقتی کپسول از بالای سرم رد می شود، نگاهش کنم. من هم مثل میلیون ها انسان دیگر تحت تاثیر ایده اکتشاف فضا قرار گرفته بودم و از آن زمان تا کنون به این فکر می کنم. پل آلن

 

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Oscar Wilde

ما همه در یک حفره گیر کرده ایم. اما بعضی هایمان به ستاره ها نگاه می کنیم. اسکار وایلد

 

When virtue and modesty enlighten her charms, the lustre of a beautiful woman is brighter than the stars of heaven, and the influence of her power it is in vain to resist. Akhenaton

وقتی تقوا و نجابت بر فریبندگی وی بتابند، جلوه یک زن زیبا درخشان تر از ستارگان آسمان خواهد درخشید و تاثیر قدرت او پایدارتر خواهد بود. آخن آتون

 

If there were no night, we would not appreciate the day, nor could we see the stars and the vastness of the heavens. We must partake of the bitter with the sweet. There is a divine purpose in the adversities we encounter every day. They prepare, they purge, they purify, and thus they bless. James E. Faust

اگر هیچ شبی وجود نداشته باشد، قدر روز را نخواهیم دانست و دیگر ستارگان و گستردگی آسمان را درک نخواهیم کرد. باید شیرینی را به تلخی آکنده سازیم. این همان هدف مقدسی است که هر روز با آن ها روبه رو هستیم. آن ها آماده می کنند. آن ها تطهیر می کنند. آن ها آلودگی ها را می زدایند. و در نتیجه، آن ها آمرزیده می شوند. جیمز ای. فاوست

 

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. Theodore Roosevelt

دیدگانت را به ستاره ها بدوز و پایت را روی زمین محکم کن. تئودور روزولت

 

You can be the moon and still be jealous of the stars. Gary Allan

می توانی ماه باشی و همچنان به ستاره ها حسودی کنی. گری آلن

 

At night, when the sky is full of stars and the sea is still you get the wonderful sensation that you are floating in space. Natalie Wood

شب هنگام که آسمان پر از ستاره و دریا آرام است، احساسی خارق العاده سراپای وجود شما را در بر می گیرد که گویی در فضا معلق هستید. تانالی وود

 

Stretching his hand up to reach the stars, too often man forgets the flowers at his feet. Jeremy Bentham

دستانت را دراز کن و ستاره ها را بچین. خیلی وقت ها انسان ها گل های زیر پایشان را فراموش می کنند. جرمی بنتام

 

I like to consider myself a star – a star, that when you look in the sky, it’s always there. And on a clear night… a shooting star comes by, and get a little thrill, and you make a little wish. You need both types of stars, the shooting and the constant stars. The heavens include them all. James Belushi

دوست دارم خودم را یک ستاره بدانم – ستاره ای که وقتی به آسمان نگاه می کنید همیشه همانجا است و در شبی آرام … ستاره ای دنباره دار از کنار آن می گذرد، چشمک کوچکی می زند و تو آرزویی کوچک می کنی. هر دو نوع ستاره ها را لازم داریم، ستاره های دنباله دار و ستاره های ثابت. بهشت از هر دوی آن ها تشکیل شده است. جیمز بلوشی

 

 

God writes the Gospel not in the Bible alone, but also on trees, and in the flowers and clouds and stars. Martin Luther

خدا انجیل را نه در کتاب مقدس بلکه روی درختان، گل ها و ابرها و ستارگان هم نوشته است. مارتین لوتر

 

We are all of us stars, and we deserve to twinkle. Marilyn Monroe

ما همگی ستاره هستیم و سزاوار درخشیدن. مرلین مونرو

 

You got to try and reach for the stars or try and achieve the unreachable. Cathy Freeman

باید تلاش کنید و به ستاره ها دست پیدا کنید یا اینکه تلاش کنید و دست نایافتنی ها را به دست بیاورید. کتی فریمن

 

Oh, don’t let’s ask for the moon. We’ve already got the stars. Bette Davis

نگذار از ماه سوال کنند. ما هم اکنون ستاره ها را به دست آورده ایم. بت دیویس

 

You never enjoy the world aright, till the sea itself floweth in your veins, till you are clothed with the heavens and crowned with the stars. Thomas Traherne

هیچ وقت از دنیا آنطور که باید لذت نمی برید تا زمانی که دریا در رگ هایتان جریان یابد، آسمان چون ردایی شما را در بر بگیرند و تاجی از ستاره ها بر سر بگذارید. توماس تراهرنی

 

 

 

When you look at the stars and the galaxy, you feel that you are not just from any particular piece of land, but from the solar system. Kalpana Chawla

 

وقتی به ستاره ها و به کهکشان می نگری، این حس به تو دست می یابد که تو به هیچکدام از بخش های زمین تعلق نداری، بلکه فرستاده ای از منظومه خورشیدی هستی. کالپانا چاولا

 

 

Two men look out the same prison bars; one sees mud and the other stars. Beck

دو نفر از پشت میله های یک زندان به بیرون نگاه می کردند؛ یکی زمین گلی را می دید و دیگری ستارگان را. بک

 

 

Even a fool knows you can’t touch the stars, but it won’t keep the wise from trying. Harry Anderson

حتی یک احمق هم می داند که نمی توانید به ستاره ها دست بزنید. اما این واقعیت باعث نمی شود که دانایان دست از تلاش کردن بردارند. هری آندرسون

 

Of all things visible, the highest is the heaven of the fixed stars. Nicolaus Copernicus

والاترین چیز در میان تمامی چیزهایی که با چشم دیده می شوند، آسمانی با ستارگانی ثابت است. نیکولاس کوپرنیک

 

 

We are all stars in this galaxy. All of us. No one’s greater than the other. Scatman Crothers

ما همه ستارگانی در این کهکشان هستیم. همه ما. هیچکدام برتر از دیگری نیستیم. اسکاتمن کروترز

 

 

Shoot for the moon and if you miss you will still be among the stars. Les Brown

خودت را به سمت ماه پرتاب کن و اگر پرتابت خطا رود، باز هم در میان ستاره ها هستی. لز براون

 

 

Nobody’s life is a bed of roses. We all have crosses to bear, and we all just do our best. I would never claim to have the worst situation. There are many widows, and many people dying of AIDS, many people killed in Lebanon, people starving all over the planet. So we have to count our lucky stars. Yoko Ono

زندگی هیچ کس مثل بستر گل های رز نیست. ما همگی با سختی هایی روبه رو هستیم که باید تحمل شان کنیم و ما همه فقط سعی می کنیم که این کار را خوب انجام دهیم. هیچ وقت ادعا نمی کنم که بدترین بلاها سر من آمده است. بیوه های بسیاری وجود دارند و همچنین انسان های بسیاری که به خاطر ایدز در حال مرگ هستند، انسان های بسیاری در لبنان کشته شده اند، انسان های بسیاری در سرتاسر این سیاره از گشنگی جان می دهند. پس ما باید ستاره های خوش شانسی خودمان را بشماریم. یوکو اونو

 

 

To find the universal elements enough; to find the air and the water exhilarating; to be refreshed by a morning walk or an evening saunter… to be thrilled by the stars at night; to be elated over a bird’s nest or a wildflower in spring – these are some of the rewards of the simple life. John Burroughs

اینکه عناصر جهانی به مقدار کافی وجود دارند، اینکه هوا و آب به ما نشاط می بخشند، اینکه از پیاده روی صبحگاهی یا از گردش های عصرگاهی جان تازه می گیریم… اینکه از ستاره های شب هیجان زده می شویم، اینکه از تماشای آشیانه پرنده ها یا گل های وحشی در بهاران روحمان پرواز می کند، همگی تنها بخشی از پاداش یک زندگی ساده است. جان بارو

 

 

Happiness is actually found in simple things, such as taking my nephew around the island by bicycle or seeing the stars at night. We go to coffee shops or see airplanes land at the airport. Andrea Hirata

شادی را در واقع می توان در چیزهای کوچکی یافت، مثل به گردش بردن خواهرزاده و دوچرخه سواری با او دورتادور جزیره یا تماشای ستاره ها در شب ها. ما به کافی شاپ می رویم یا فرود آمدن هواپیماها در فرودگاه را نگاه می کنیم. آندره هیراتا

 

 

One man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars; and the world will be better for this. Miguel de Cervantes

مردی که ناامید شده و تمام بدنش زخمی است هنوز هم با آخرین ذره های شجاعت خود تلاش می کند تا به ستاره های دست نایافتنی دست بیابد. و جهان به این ترتیب جای بهتری خواهد بود. میگوئیل دی سروانتس

 

 

When it is dark enough, you can see the stars. Charles A. Beard

وقتی هوا به قدر کافی تاریک است، می توانید ستاره ها را ببینید. چارلز ای. بیرد

 

 

Maybe that’s what life is… a wink of the eye and winking stars. Jack Kerouac

شاید زندگی به همین معنا باشد… یک چشمک از طرف چشم و یکی هم از طرف ستاره ها. جک کرواک

 

 

Ideals are like the stars: we never reach them, but like the mariners of the sea, we chart our course by them. Carl Schurz

ایده آل ها مانند ستاره ها هستند: هیچ وقت دست ما به آن ها نمی رسد، اما مثل ملوانان دریا راهمان را با آنها تنظیم می کنیم. کار شوارتز

 

 

The connection to place, to the land, the wind, the sun, stars, the moon… it sounds romantic, but it’s true – the visceral experience of motion, of moving through time on some amazing machine – a few cars touch on it, but not too many compared to motorcycles. I always felt that any motorcycle journey was special. Antoine Predock

پیوند با محل زندگی، با زمین، باد، خورشید، ستاره ها و ماه… خیلی عاشقانه به نظر می رسد، اما واقعی است. این همان تجربه درونی تحرک است، حرکت در طول زمان با استفاده از دستگاه هایی عجیب و غریب؛ چند نمونه دستگاه توانسته اند به چنین تجربه ای دست یابند، اما در مقایسه با موتورسیکلت ها شمار آن ها خیلی کم است. همیشه احساس می کردم که هر سفر موتوری سفر خاصی است. آنتونیو پرداک

 

 

The Sun, Moon and Stars are there to guide us. Dennis Banks

خورشید، ماه و ستاره ها برای هدایت ما در آسمان هستند. دنیس بنکس

 

 

We are a nation of communities… a brilliant diversity spread like stars, like a thousand points of light in a broad and peaceful sky. George H. W. Bush

ما ملت اجتماعات هستیم… گونه های متنوع محشری چون ستاره ها، چون هزاران نقطه نوری که در آسمان آرام و گسترده پراکنده اند، در همه جا گسترده اند. جورج اچ. دبلیو. بوش

 

For age is opportunity no less Than youth itself, though in another dress, And as the evening twilight fades away The sky is filled with stars, invisible by day. Henry Wadsworth Longfellow

سن فرصتی است که اهمیت آن کمتر از خود جوانی نیست، گرچه لباس دیگری به تن کرده است، و به محض اینکه گرگ و میش عصرگاهی رنگ باخت، آسمان پر می شود از ستاره ها که روزها از چشم ها پنهان هستند. هنری وادسورس لانگ فیلو

 

With just one polka dot, nothing can be achieved. In the universe, there is the sun, the moon, the earth, and hundreds of millions of stars. All of us live in the unfathomable mystery and infinitude of the universe. Pursuing ‘philosophy of the universe’ through art under such circumstances has led me to what I call ‘stereotypical repetition.’ Yayoi Kusama

فقط با یک تکه پارچه خالخالی به هیچ چیزی نمی توان دست یافت. در جهان هستی، خورشید و ماه و زمین و صدها میلیون ستاره وجود دارد. همه ما در میان اسرار ناشناخته و ابدی جهان هستی به سر می بریم. پیروی از «فلسفه جهان» از طریق هنر و تحت چنین شرایطی من را به سوی چیزی سوق داده است که آن را «تکرار کلیشه ای» می نامم. یایویی کوزاما

 

 

 

دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو تا عید

‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.