متن انگلیسی در مورد زن قوی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد زن قوی با ترجمه فارسی

در این مطلب متن انگلیسی در مورد زن قوی با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

هر دختری و هر زنی این پتانسیل را دارد که این جهان را به مکان بهتری تبدیل کند و این پتانسیل در عمل فکر کردن به افکار بالاتر و احساس عمیق تر است. وقتی زنان و دختران، در همه جا، خود را بیشتر از اجسام بی جان می بینند. اما به عنوان موجودات زیبایی که قادر به احساسات عمیق و افکار بلند هستند، این توانایی را دارد که در همه جا تغییر ایجاد کند. این نوع تغییر به معنای حرکت به سمت بهتر است. در این مطلب متن انگلیسی در مورد زن قوی با ترجمه فارسی را برای شما گردآوری کرده این و از شما دعوت می کنیم تا از مطالب مرتبط همچون متن در مورد دختر قوی، متن در مورد قوی بودن زنان و متن در مورد زنان سرپرست خانواده بازدید نمایید.

متن انگلیسی در مورد زن قوی با ترجمه فارسی

.The world needs strong women
Women who will lift and build others, who will love and be loved, women who live bravely, both tender and fierce, women of indomitable will
Amy Tenney

جهان به زنان قوی نیاز دارد. زنانی که دیگران را بلند می کنند و می سازند، دوست خواهند داشت، زنانی که شجاعانه زندگی می کنند، هم ملایم و هم شدید، زنانی با اراده تسلیم ناپذیر.
امی تنی

«متن درباره قوی بودن زنان به انگلیسی و معنی فارسی»

.A woman is the full circle
.Within her is the power to create, nurture and transform
Diane Mariechild

زن یک حلقه کامل است. در او قدرت ایجاد، پرورش و دگرگونی وجود دارد.
دایان ماریچیلد

«متن انگلیسی در مورد قوی بودن زنان با معنی فارسی»

A strong woman is a woman determined to do something others are determined not be done
Marge Piercy

یک زن قوی زنی است که خیلی مصمم کاری را انجام دهد که دیگران تصمیم گرفته اند انجام نشود.
مارج پیرسی

«جمله انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی»

She was powerful not because she wasn’t scared but because she went on so strongly, despite the fear

او قدرتمند بود نه به این دلیل که نمی ترسید بلکه به خاطر این که علی رغم ترس بسیار قوی پیش رفت.

«جمله انگلیسی در مورد زنان قوی با معنی فارسی»

.Strong women don’t play the victim
.Don’t make themselves look pitiful and don’t point fingers
.They stand and they deal
Mandy Hale

“زنان قوی نقش قربانی را بازی نمی کنند.
خود را رقت انگیز جلوه ندهید و با انگشت اشاره نکنید.
آنها می ایستند و برخورد می کنند.
مندی هیل

«جمله انگلیسی در مورد زنان قوی با ترجمه فارسی»

.Life is not easy for any of us
.But We must have perseverance and, above all, confidence in ourselves
We must believe we are gifted for something and that this thing must be attained
Marie Curie

“زندگی برای هیچ یک از ما آسان نیست.
ما باید پشتکار و مهمتر از همه اعتماد به نفس داشته باشیم.
ما باید باور داشته باشیم که ما برای چیزی استعداد داریم و باید به این چیز دست یافت.
ماری کوری

«جمله انگلیسی درباره زنان قوی با ترجمه فارسی»

A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection
She values and uses all of her gifts
Nancy Rathburn

یک زن قوی می داند که موهبت هایی مانند منطق ، قاطعیت و قدرت به اندازه شهود و ارتباط عاطفی زنانه است. او برای همه هدایای خود ارزش قائل است و از آن استفاده می کند.
نانسی رتبورن

«متن انگلیسی درباره دختر قوی با معنی فارسی»

You have to have confidence in your ability, and then be tough enough to follow through
Rosalynn Carter

“شما باید به توانایی خود اطمینان داشته باشید و سپس آنقدر محکم باشید که بتوانید آن را دنبال کنید.”
رزالین کارتر

«متن انگلیسی در مورد زنان قوی سرزمینم با معنی»

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before
Albert Einstein

زنی که جمعیت را دنبال می کند معمولاً فراتر از جمعیت نخواهد رفت. زنی که به تنهایی راه می رود به احتمال زیاد خود را در جاهایی می بیند که هیچکس قبلاً در آنجا نبوده است.
آلبرت انیشتین

«جمله زیبا انگلیسی در مورد زنان قوی با معنی»

I believe in being strong when everything seems to be going wrong, I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles
Audrey Hepburn

من معتقدم قوی باشم وقتی به نظر می رسد همه چیز اشتباه پیش می رود، من معتقدم که دختران شاد زیباترین دختر هستند. من معتقدم فردا روز دیگری است و من به معجزه اعتقاد دارم.
آدری هپبورن

«متن کوتاه زیبا انگلیسی در مورد زنان قوی با معنی»

You must know that you can do this. You are strong. And you will make it. Just hang on and keep believing in yourself, always

شما باید بدانید که می توانید این کار را انجام دهید. تو قوی هستی. و شما به آن خواهید رسید. فقط صبر کنید و همیشه به خودتان ایمان داشته باشید.

«جمله کوتاه انگلیسی در مورد زنان قوی با معنی»

.A really strong woman accepts the war she went through and is ennobled by her scars
Carly Simon

یک زن واقعاً قوی جنگی را که پشت سر گذاشته است می پذیرد و با زخم هایش بهبود می یابد. کارلی سایمون

«متن زیبا در مورد زنان قدرتمند به انگلیسی»

.Always aim high, work hard, and care deeply about what you believe in
.And, when you stumble, keep faith
And, when you’re knocked down, get right back up and never listen to anyone who says you can’t or shouldn’t go on
Hillary Rodham Clinton

همیشه هدف خود را بالا بگذارید، سخت کار کنید و به آنچه که در آن اعتقاد دارید اهمیت دهید. و هنگامی که دچار اشتباه می شوید، ایمان خود را حفظ کنید. و وقتی زمین خوردید، سریع بلند شوید و هرگز به حرف کسی که می گوید نمی توانید ادامه دهید یا نباید ادامه دهید گوش دهید.
هیلاری رودهام کلینتون

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.