متن انگلیسی در مورد سگ و وفاداری سگ ها با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد سگ با ترجمه فارسی

در این مطلب متن انگلیسی در مورد سگ با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک میگذاریم.

 

در این مطلب جملاتی در مورد وفاداری و دوستی سگ به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی را به مناسبت 26 آگوست روز جهانی سگ با شما به اشتراک می گذاریم. کسانی که از سگ را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند، خوب می دانند که یک سگ طوری به شما نگاه می کند که می گوید: “می خواهی برایت چه کار کنم؟ من هر کاری برای شما انجام خواهم داد. » چنانچه از حامیان حیوانات هستید پیشنهاد می شود از مطلب “متن انگلیسی در مورد حمایت از حیوانات” و متن در مورد دوستی با حیوانات منتشر نمودیم بازدید نمایید.

متن انگلیسی در مورد وفای سگ با معنی فارسی

.Dogs have boundless enthusiasm but no sense of shame. I should have a dog as a life coach
 Moby

سگها اشتیاق بی حد و حصر دارند اما احساس شرم ندارند. من باید یک سگ به عنوان مربی زندگی داشته باشم.
موبی

«متن انگلیسی در مورد وفای سگ با ترجمه فارسی»

“I like dogs. You always know what a dog is thinking. It has four moods. Happy, sad, cross, and concentrating. Also, dogs are faithful and they do not tell lies because they cannot talk.” – Mark Haddon

“من سگها را دوست دارم. شما همیشه می دانید که یک سگ به چه چیزی فکر می کند. چهار حالت دارد. شاد ، غمگین ، متقاطع و متمرکز. همچنین ، سگ ها وفادار هستند و دروغ نمی گویند زیرا نمی توانند صحبت کنند. ” – مارک هادون

«متن انگلیسی درباره وفای سگ با معنی فارسی»

“A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself.” – Josh Billings

“سگ تنها چیزی است که روی زمین شما را بیشتر از خود دوست دارد.” – جاش بیلینگز

«متن انگلیسی درباره سگ با معنی فارسی»

Animals have come to mean so much in our lives. We live in a fragmented and disconnected culture. Politics are ugly, religion is struggling, technology is stressful, and the economy is unfortunate. What’s one thing that we have in our lives that we can depend on? A dog or a cat loving us unconditionally, every day, very faithfully.– Jon Katz

“حیوانات اهمیت زیادی در زندگی ما پیدا کرده اند. ما در یک فرهنگ پراکنده و جدا از هم زندگی می کنیم. سیاست زشت است ، دین در حال مبارزه است، فناوری استرس زا است و اقتصاد نیز تاسف بار است. چه چیزی در زندگی داریم که می توانیم به آن وابسته باشیم؟ سگ یا گربه ای که بی قید و شرط ما را دوست دارد ، هر روز ، بسیار صادقانه. ” – جان کاتز

«جمله انگلیسی در مورد سگ با معنی فارسی»

“.No matter how you’re feeling, a little dog gonna love you”
Waka Flocka Flame

“مهم نیست که چه احساسی دارید ، یک سگ کوچک شما را دوست خواهد داشت.”
Waka Flocka

«جمله در مورد سگ به انگلیسی با معنی فارسی»

.There’s a saying. If you want someone to love you forever, buy a dog, feed it and keep it around
Dick Dale

“یک ضرب المثل وجود دارد اگر می خواهید کسی شما را برای همیشه دوست داشته باشد ، یک سگ بخرید ، به او غذا بدهید و او را نگه دارید. ”
دیک دیل

«متن کوتاه انگلیسی در مورد وفای سگ با معنی فارسی»

.When the dog looks at you, the dog is not thinking what kind of a person you are
.The dog is not judging you
Eckhart Tolle

وقتی سگ به شما نگاه می کند ، سگ به این فکر نمی کند که شما چه نوع آدمی هستید. سگ شما را قضاوت نمی کند. ”  اکهارت تول

«متن کوتاه در مورد دوستی سگ به انگلیسی با معنی فارسی»

.If you pick up a starving dog and make him prosperous he will not bite you
.This is the principal difference between a dog and man
Mark Twain

“اگر سگی گرسنه را بردارید و او را مرفه کنید ، شما را گاز نمی گیرد. این تفاوت اصلی بین سگ و انسان است. ”
مارک تواین

«متن انگلیسی در مورد مهربانی سگ با معنی فارسی»

.Dogs have given us their absolute all. We are the center of their universe
.We are the focus of their love and faith and trust
.They serve us in return for scraps
.It is without a doubt the best deal man has ever made
Roger A. Caras

سگها همه چیز خود را به ما داده اند. ما مرکز جهان آنها هستیم.
ما محور عشق و ایمان و اعتماد آنها هستیم.
آنها بجای جنگ و نزاع به ما خدمت می کنند.
بدون شک این بهترین معامله ای است که بشر تا کنون انجام داده است.
Roger A. Caras

دوستداران سگ چیزی را می دانند که هیچ کس دیگر نمی داند، هیچ عشق پاکیزه تر از عشقی که از خانواده سگ ها دریافت می کنید وجود ندارد. در اینجا مجموعه ای از جملات زیبا در مورد سگ ها وجود دارد که می تواند بیانگر عشق ما به سگ ها باشد. پیشنهاد می شود از مطالبی که در مورد تربیت سگ و گربه ها منتشر نمودیم بازدی نمایید.

«جمله انگلیسی در مورد وفای سگ با معنی فارسی»

.Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail
Kinky Friedman

“پول می تواند برای شما یک سگ خوب بخرد ، اما فقط عشق می تواند او را وادار کند که دمش را تکان دهد.”
کینکی فریدمن

«جمله زیبا انگلیسی در مورد وفای سگ با معنی فارسی»

You know, a dog can snap you out of any kind of bad mood that you’re in faster than you can think of
Jill Abramson

“می دانید، یک سگ می تواند شما را از هر وضعیت بدی که در آن قرار گرفته اید سریعتر از آنچه فکرش را می کنید رها کند.”
جیل آبرامسون

«جمله انگلیسی در مورد سگ با معنی فارسی»

My favorite type of pet has always been a dog. They’re loyal, kind, and offer endless affection.
My friend Eric says, ‘The more people I meet, the more I like my dog.’ Funny thought
Brendon Urie

“حیوان خانگی مورد علاقه من همیشه سگ بوده است. آنها وفادار، مهربان و محبت بی پایان دارند.
دوست من امی گوید: “هرچه بیشتر با افراد ملاقات کنم ، سگ خود را بیشتر دوست دارم.” فکر خنده دار بود. ”
برندون اوری

«جمله زیبا انگلیسی در مورد وفای سگ با معنی فارسی»

“You can tell by the kindness of a dog how a human should be”
Captain Beefheart

“با مهربانی یک سگ می توانید تشخیص دهید که انسان باید چگونه باشد.”
کاپیتان بیف هارت

«متن زیبا انگلیسی در مورد سگ با معنی فارسی»

“.Dogs do speak, but only to those who know how to listen”
Orhan Pamuk

“سگ ها صحبت می کنند ، اما فقط برای کسانی که می دانند چگونه گوش دهند.” – اورهان پاموک

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.