متن انگلیسی در مورد طلوع خورشید با ترجمه فارسی

جملات و متن انگلیسی در مورد طلوع خورشید با ترجمه فارسی.

در این مطلب جملات و متن انگلیسی در مورد طلوع خورشید با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

آسمان در طلوع و غروب آفتاب رنگ نارنجی به خود می گیرد، رنگی که به شما این امید را می دهد که خورشید فقط برای طلوع دوباره غروب می کند من معتقدم که هر طلوع خورشید نوید بیشتری می دهد و هر غروب آرامش بیشتری دارد. در این مطلب جملات و متن انگلیسی در مورد طلوع خورشید با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم و از شما دعوت می کنیم که از مطالب مرتبط همچون متن انگلیسی در مورد غروب و متن زیبا در مورد طلوع خورشید نیز بازدید نمایید.

جملات انگلیسی درباره طلوع خورشید با ترجمه فارسی

At the moment that everything goes dark, the sunset in front of us becomes the whole story. But if we find courage enough to wait until tomorrow morning, we will suddenly come to understand that in reality yesterday’s sunset was only half of the story

در لحظه ای که همه چیز تاریک می شود، غروب روبروی ما به کل داستان تبدیل می شود. اما اگر آنقدر شجاعت پیدا کنیم که تا فردا صبح منتظر بمانیم، ناگهان می فهمیم که در واقع غروب دیروز تنها نیمی از ماجرا بود.

«جمله انگلیسی درباره طلوع خورشید با ترجمه فارسی»

What I know for sure is that every sunrise is like a new page, a chance to right ourselves and receive each day in all its glory
.Each day is a wonder

آنچه من به طور قطع می دانم این است که هر طلوع آفتاب مانند یک صفحه جدید است، فرصتی برای تصحیح خود و رسیدن یک روز در تمام شکوهش. هر روز یک شگفتی است.

«جملات انگلیسی در مورد طلوع خورشید با ترجمه فارسی»

.We need to be reminded sometimes that a sunrise last but a few minutes
.But its beauty can burn in our hearts eternally

گاهی لازم است به ما یادآوری شود که طلوع خورشید فقط چند دقیقه طول می کشد.
اما زیبایی آن می تواند تا ابد در قلب ما بسوزد.

«جملات انگلیسی درباره طلوع آفتاب با ترجمه فارسی»

.Every sunrise is a poem written on the earth with words of light, warmth, and love

هر طلوع آفتاب شعری است که بر روی زمین با کلمات نور ، گرما و عشق سروده شده است.

«متن انگلیسی در مورد طلوع آفتاب با ترجمه فارسی»

There is always a way and always hope in the next sunrise, and in the next second, and in the next minute

در طلوع آفتاب بعدی، و در ثانیه بعدی، و در دقیقه بعدی همیشه راهی وجود دارد و همیشه امیدوارم.

«متن زیبا انگلیسی درباره طلوع آفتاب با ترجمه فارسی»

.Rest but never quit. Even the sun has a sinking spell each evening
.But it always rises the next morning. At sunrise, every soul is born again

استراحت کنید اما هرگز رها نکنید. حتی خورشید هر شب غروب می کند، اما همیشه صبح روز بعد طلوع می کند. هنگام طلوع آفتاب، هر روح دوباره متولد می شود.

«متن در مورد طلوع آفتاب به انگلیسی با ترجمه فارسی»

Each time I see a beautiful sunset or sunrise, I have to pinch myself because I can’t believe that I’m awake and not dreaming

هر بار که غروب یا طلوع آفتاب زیبایی را می بینم ، باید خودم را محکم نیشگون بگیرم زیرا باورم نمی شود که بیدار هستم و خواب نمی بینم.

«متن درباره طلوع خورشید به انگلیسی با ترجمه فارسی»

Every sunrise is a blessing, it’s a opportunity to learn something new and to create something that can benefit others
.It also gives a chance to make amends. Use it wisely before sunset

هر طلوع آفتاب یک نعمت است ، این فرصتی برای یادگیری چیزهای جدید و ایجاد چیزی است که می تواند برای دیگران مفید باشد. همچنین فرصتی برای جبران دارد. قبل از غروب آفتاب از آن عاقلانه استفاده کنید.

«جمله در مورد طلوع آفتاب به انگلیسی با ترجمه فارسی»

Sunrise looks spectacular in the nature; sunrise looks spectacular in the photos; sunrise looks spectacular in our dreams; sunrise looks spectacular in the paintings, because it really is spectacular!

طلوع خورشید در طبیعت دیدنی به نظر می رسد. طلوع خورشید در عکسها دیدنی به نظر می رسد. طلوع خورشید در رویاهای ما دیدنی به نظر می رسد. طلوع خورشید در نقاشی ها دیدنی به نظر می رسد ، زیرا واقعاً دیدنی است!

«متن انگلیسی درباره طلوع خورشید با ترجمه فارسی»

.Every sunrise gives you a new beginning and a new ending
.Let this morning be a new beginning to a better relationship and a new ending to the bad memories
.It’s an opportunity to enjoy life, breathe freely, think and love
.Be grateful for this beautiful day

هر طلوع آفتاب یک شروع جدید و یک پایان جدید به شما می دهد. بگذارید این صبح یک شروع جدید برای یک رابطه بهتر و یک پایان جدید برای خاطرات بد باشد. این فرصتی برای لذت بردن از زندگی، تنفس آزاد، فکر و عشق است. سپاسگزار این روز زیبا باشید.

«متن انگلیسی زیبا در مورد طلوع آفتاب با ترجمه فارسی»

.Every sunset is also a sunrise. It all depends on where you stand

در پس هر غروب خورشید یک طلوع است. همه چیز بستگی به دیدگاه شما دارد.

«متن انگلیسی زیبا درباره طلوع آفتاب با ترجمه فارسی»

.The Lord has turned all our sunsets into sunrise

خداوند همه غروب های ما را به طلوع تبدیل کرده است.

«جمله انگلیسی درباره طلوع آفتاب با ترجمه فارسی»

.In the twilight of the morning, all life silently waits for the sunrise
.Sun must rise for the darkness to sink

در گرگ و میش صبح، همه زندگی بی سر و صدا منتظر طلوع خورشید است.
خورشید باید طلوع کند تا تاریکی فرو رود!

«جمله انگلیسی زیبا در مورد طلوع آفتاب با ترجمه فارسی»

!Every day a million miracles begin at sunrise

هر روز یک میلیون معجزه با طلوع آفتاب آغاز می شود!

«جمله انگلیسی در مورد طلوع خورشید با ترجمه فارسی»

A sunrise or sunset can be ablaze with brilliance and arouse all the passion, all the yearning, in the soul of the beholder

طلوع یا غروب خورشید می تواند با درخشندگی شعله ور شود و تمام شور و اشتیاق را در روح بیننده برانگیزد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.