متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا

مجموعه بسیار زیبا از متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا را می توان در ادامه این مطلب خواند. آروزها تا زمانی که برای آن ها برنامه ریزی نکنید و برای رسیدن به آن ها اقدام نکنید آرزو می مانند. در این مطلب می توانید درباره آرزوها بخوانید. متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی را بخوانید.

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا

.Wishes and wants do not transform a person; actions and reactions do so! Show the world your plans by the actions you take progressively and consistently

آرزوها و خواسته ها انسان را دگرگون نمی کند؛ اقدامات و واکنش ها این کار را انجام می دهند! برنامه های خود را با عملکردهایی که انجام می دهید به تدریج و پیوسته به همه نشان دهید.

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

Wishes, like painted landscapes, best delight, Whilst distance recommends them to the sight. Plac’d afar off, they beautiful appear: But show their rough and nauseous colors near.

آرزوها ، مانند مناظر نقاشی شده ، بهترین لذت را دارند، در حالی که فاصله آنها را زیبا می کند. از فاصله دور، زیبا به نظر می رسد اما از نزدیک رنگ های درشت و زمخت زیبایی چندانی ندارند.

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

.A goal without a plan is just a wish

یک هدف بدون برنامه فقط یک آرزو است.

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

.No wise man ever wished to be younger

هیچ مرد خردمندی هرگز آرزو نکرده جوانتر شود.

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

.There’s no point having wishes if you don’t at least try to do them

داشتن آرزو معنی ندارد اگر حداقل سعی نکنید آنها را انجام دهید.

متن های  انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

A gentleman wishes to be slow to speak and quick to act.

یک آقا آرزو می کند که در صحبت کردن کند باشد و در عمل سریع باشد.

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

.When all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed

وقتی به همه آرزوهای خودتان رسیدید ، بسیاری از رویاهای شما از بین می رود

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

.If wishes were fishes we’d all be throwing nets. If wishes were horses we’d all ride

اگر آرزوها ماهی بودند ، همه می خواستیم تور بیاندازیم و آن ها صید کنیم. اگر آرزوها اسب بودند همه سوار می شدیم.

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

.We can imprison ourselves with our wants, wishes, and false dreams

ما می توانیم خود را با خواسته ها ، آرزوها و رویاهای دروغین زندانی کنیم.

متن و پیام  انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

.You should never wish for wishful thinking

شما هرگز نباید با یک ذهن پر از آرزو شروع به آرزو کردن بکنید.

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

.Dreams are today’s answers to tomorrow’s questions

رویاها پاسخ امروز به سوالات فرداست.

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

.Man, alone, has the power to transform his thoughts into physical reality; man, alone, can dream and make his wishes come true

انسان به تنهایی ، قدرت این دارد که افکار خود را به واقعیت تبدیل کند. انسان به تنهایی می تواند خواب ببیند و آرزوی خود را به واقعیت تبدیل کند.

متن درباره آسمان آبی به انگلیسی با ترجمه فارسی

.Dreams are excursions into the limbo of things, a semi-deliverance from the human prison

رویاها گشت و گذار در روزمرگی ها و نیمه نجات یافته از زندان بشر هستند.

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.
Jim Rohn

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست !

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

“Don’t let yesterday take up too much of today.”
Will Rogers

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

.There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure

فقط یک چیز وجود دارد که یک رویا را غیرممکن می کند: ترس از شگست.

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
Steve Jobs
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

Nothing is really work unless you would rather be doing something else
J.M. Barrie
هیچ چیز واقعا هیچ کاری نمی کند مگر اینکه شما ترجیح دهید کار دیگری را انجام دهید

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success
Dale Carnegie
موفقیت را از شکست‌ها بیرون بکشید. نابودی و شکست، دو قدم از گام‌های موفقیت هستند

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

Working hard for something we don’t care about is called stressed
working hard for something we love is called passion
Simon Sinek
سخت کار کردن برای چیزی که به آن اهمیت نمی دهیم، استرس نامیده می‌شود
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود

متن های  انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
Seth Godin
چطور  می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
Brian Tracy
از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید  سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید

متن های انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا 

he road to success and the road to failure are almost exactly the same.
Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.
Lolly Daskal

زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.