آرزو برای تبریک تولد

اگر از جملات تکراری برای آرزوی روز تولد خسته شده اید می توانید از جملات زیبای این نوشته به عنوان متن آرزوی تولد برای عزیزانتان مانند خواهر، همسر، دوست، عشق، اعضای خانواده و … استفاده کنید و تولد آن ها را به وسیله این جملات زیبا و الهام بخش روز تولد تبریک بگویید. اگر به دنبال متن تبریک تولد انگلیسی همراه با ترجمه هستید می توانید از این آرزوهای تبریک تولد استفاده کنید.

تولد تنها یکبار در سال رخ می دهد، ما همگی از توجهی که در روز تولد خود دریافت می کنیم، لذت می بریم. خانواده، دوستان، همکاران همگی افرادی هستند که می خواهیم در زندگی خوشحال باشند. با این ذهنیت، خوشبختی یک سال را با چند آرزوی تولد الهام بخش جشن بگیرید. این زمان ایده آلی از سال است تا به اطرافیان نشان دهیم که چقدر برای ما اهمیت دارند.

آرزو برای روز تولد عزیزان با جملات الهام بخش انگلیسی با ترجمه

۱٫ You make each day special just by being yourself. I hope your birthday is as special as you are.

۱- تو تنها با حضورت هر روز را خاص می کنی. امیدوارم روز تولدت به اندازه ی خودت، خاص و ویژه باشد.

۲٫ You are the most generous and fun-loving person I know. You deserve a birthday full of good things and sweetness.

۲- تو بخشنده ترین و دوست داشتنی ترین فردی هستی که می شناسم. تو لایق تولدی سرشار از اتفاق های خوب و شیرین هستی.

۳٫ Thanks for being gentle and kind mentor to us all. We want to celebrate another year of joy and cheers with you. May your life be full with kindness and happiness.

۳- از این که مربی مهربان و آرامی برای ما هستی، ازت سپاسگذارم. ما می خواهیم سالی از شادی و خوشحالی را با تو جشن بگیریم. باشد که زندگیت سرشار از مهربانی و خوشبختی شود.

۴٫ You are an inspiration to everyone. You touch so many lives with joy, and you deserve to have your deepest wishes and dreams come true on this special day.

۴- تو الهام بخش همه هستی. تو با شادی بر زندگی های بسیاری تاثیر گذاشته ای و لایق این هستی که در روز تولدت، خالصانه ترین آرزوها و رویاهایت به حقیقت تبدیل شوند.

چند آرزوی تولد زیبای انگلیسی با ترجمه

۵٫ You are a shining example for all of us. We all tend to follow your example as we try to be better persons. Happy birthday to the one who goes before us and blazes the trail for success.

۵- تو یک نمونه بارز برای همه ما هستی. ما همگی تو را به عنوان الگویی برای تبدیل شدن به فردی بهتر دنبال می کنیم. آرزوی تولد برای کسی که پیشرو ماست و راه موفقیت را برای ما هموار می کند.

۶٫ You are the reason I endured everything in my life. With so much change in our lives, you are the one constant that is always there. Thanks for enduring with me through the seasons. Happy Birthday.

۶- تو دلیلی هستی که من زندگی را با تمام سختی هایش تحمل می کنم. با وجود تغییرات زیاد در زندگیمان، تو همیشه در کنارم هستی. از همراهیت در سختی ها و دشواری ها، سپاسگذارم. تولدت مبارک.

۷٫ It is just amazing how you manage to look beautiful and elegant every single day. For all the years I’ve known you, you are an inspiration to be more.

۷- این که چگونه هر روز اینقدر زیبا و برازنده به نظر می رسی، بسیار شگفت انگیز است. در تمام سال هایی که همدیگر را می شناسیم، تو الهام بخش من بوده ای.

۸٫ This day marks the moment you entered our lives. You are an inspiration for me and all around you since Day one.

۸- این روز نشانگر روزی است که وارد زندگی ما شدی. تو از همان روز اول برای من و اطرافیانت الهام بخش بوده ای.

۹٫ Fantasy is a necessary ingredient in living. Fantasy is a way of looking at life through the wrong end of a telescope. But you need a friend that will help you look at life’s realities, and for me, you are that person.

۹- فانتزی یک جز ضروری از زندگی است. فانتزی راهی برای نگاه کردن به زندگی از انتهای اشتباه تلسکوپ است. اما شما به دوستی نیاز دارید که به شما در دیدن واقعیت های زندگی کمک کند و برای من، تو این دوست هستی.

۱۰٫ Happy Birthday to the person who sacrifices a lot every single day for everyone else. I hope we are all able to give you a little back of the love you show us every single day.

۱۰- تولدت مبارک به فردی که هر روز فداکاری های بسیاری برای اطرافیانش انجام می دهد. امیدوارم که همگی ما بتوانیم کمی از عشقی که به ما بخشیده ای را جبران کنیم.
آرزو برای تولد عشقم

چند آرزوی قشنگ برای تولد با ترجمه انگلیسی

۱۱٫ You have touched so many lives with joy. You deserve to have your wishes come true, and I hope I can help make that happen.

۱۱- تو با شادی خود، زندگی های بسیاری را تحت تاثیر قرار داده ای. تو لایق این هستی که آرزوهایت به حقیقت تبدیل شوند و امیدوارم در این راه کمکت کنم.

۱۲٫ Be stronger and more confident when facing problems on a daily basis. I wish you nothing but the best in life.

۱۲- در هنگام رویارویی با مشکلات روزمره، قوی تر و با اعتماد به نفس بیشتری رفتار کن. بهترین ها را برایت آرزو دارم.

۱۳٫ I hope the greeting I am sending will excite you, and bring at least little of the excitement you bring to our lives. The world is more colorful with you in it. Happy Birthday.

۱۳- امیدوارم تبریک تولدی که می فرستم، تو را هیجان زده کند و جبران سهم کوچکی از هیجانی باشد که تو به زندگی ما می آوری. دنیا با وجود تو زیباتر است. تولدت مبارک.

۱۴٫ Good friends, good health, and good life ahead. Those are the things I wish for you.

۱۴- در سال پیش رو، دوستان خوب، سلامتی و زندگی خوب را برایت آرزو می کنم.

۱۵٫ I hope that you will achieve all of your goals in life. On this day, I am just here to remind you I will support you and help you get to the finish line.

۱۵- امیدوارم که به تمامی اهداف زندگیت دست یابی. در این روز، تنها برای حمایت از تو حضور می یابم تا برای رسیدن به خط پایان کمکت کنم.

بهترین آرزو برای تولد

چند متن آرزو برای تولد اعضای خانواده و دوستان

۱۶٫ These are the traits I inherited from you: kindness, intelligence, and beauty. Today, I just want to say thank you for pushing me to the limit.

۱۶- این ها صفاتی هستند که از شما به ارث بردم: مهربانی، بینش و زیبایی. در این روز، تنها می خواهم به خاطر تمامی تشویق ها و حمایت هایت از تو تشکر کنم.

۱۷٫ Your commitment and devotion over the years have not gone unnoticed. Today, I am sending you a portion of the love you gave to us all over the years. Happy Birthday.

۱۷- تعهد و ازخود گذشتگی شما در طی این سال ها از چشم من دور نمانده است. امروز، بخشی از عشقی که طی این سال ها به ما بخشیده ای را برایت می فرستم. تولدت مبارک.

۱۸٫ Celebrating another year with a very special person. You are the light in our lives, and you bring joy and happiness. You guide is through dark places of the world, and for all that, we are thankful. Happy Birthday.

۱۸- جشن گرفتن یک سال دیگر با یک فرد خیلی خاص. تو نور زندگی ما هستی و شادی و خوشبختی را به زندگی ما آورده ای. تو راهنمای ما در تاریک ترین نقاط جهان هستی و به همین دلیل، بسیار سپایگذاریم. تولدت مبارک.

۱۹٫ I hope you continue to love life and never stop dreaming. That is my birthday wish for you. You deserve all the happiness in the world.

۱۹- امیدوارم که به دوست داشتن زندگی ادامه دهی و هیچ وقت از رویاپردازی دست نکشی. این آرزوی من برای تولدت است. تو لایق همه خوشبختی موجود در جهان هستی.

۲۰٫ Here is for another year of inspiring people, gaining friends, learning more, and adding a bucket of happiness.

۲۰- این تبریک تولد برای یک سال دیگر سرشار از الهام بخشی به افراد، پیدا کردن دوستان جدید، یاد گرفتن بیشتر و خوشحالی روزافزون است.

بهترین آرزو برای تولد

متن آرزوی تولد به انگلیسی

۲۱٫ You remind us every day what makes life enjoyable. It is friends like you that inspire us and bring happiness in life. You are the brightest life in our lives, and we wish you a happy birthday.

۲۱- تو هر روز به ما یادآوری می کنی که چه چیزی زندگی را لذت بخش می سازد. دوستانی مانند تو الهام بخش ما هستند و خوشحالی را به ارمغان می آورند. تو نور درخشانی در زندگی ما هستی و تولدت مبارک.

۲۲٫ Your joy is contagious and pushes everyone trying to be a better person. Your birthday should be as joyful as ever.

۲۲- شادی تو مسری است و موجب می شود همه به افراد بهتری تبدیل شوند. تولدت باید مثل همیشه سرشار از شادی و لذت باشد.

۲۳٫ Today, I want to continue supporting you and encouraging you to be the best version of yourself. Nothing can stop you, and I believe in you. Happy Birthday.

۲۳- امروز، من می خواهم به حمایت و تشویقت برای تبدیل شدن به بهترین خودت ادامه دهم. هیچ چیز نمی تواند مانع تو شود و من به تو ایمان دارم. تولدت مبارک.

۲۴٫ You have accomplished amazing things, and it is all by pushing yourself harder and harder. It is that commitment that we all love. Wishing you Happy Birthday.

۲۴- تو کارهای شگفت انگیزی انجام داده ای و همه این ها حاصل سختکوشی بوده است. به خاطر همین تعهد است که همگی ما عاشقت هستیم. تولدت مبارک.

۲۵٫ You are very special, and you will never be forgotten. Reach for the stars, because that is where your place is. On your birthday, I hope this day brings more hope and love to all around you.

۲۵- تو فرد بسیار خاصی هستی و هرگز از یادها نخواهی رفت. به ستاره ها دست می یابی زیرا جایگاه حقیقی تو در کنار آن هاست. در روز تولدت، آرزو می کنم که این روز امید و عشق بیشتری را برایت به ارمغان آورد.
آرزو برای تولد خواهر

امیدواریم از جملات تبریک تولد انگلیسی همراه با ترجمه موجود در این مطلب لذت برده باشید و از این مجموعه متن تبریک تولد انگلیسی با ترجمه به عنوان آرزوی تولد برای عزیزان و نزدیکانتان استفاده کنید.

ونیسا

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید