تعبیر خواب کرونا گرفتن خودم (کرونا گرفتن دیگران، بهبود از بیماری کرونا)

امروزه یکی بیماری های همه گیر و با سرعت انتقال بسیار بالا که در کل جهان در حال شیوع می باشد، بیماری کرونا است. از زمانی که بیماری کرونا در جهان شیوع پیدا کرد افراد زیادی احساس می کنند که به این بیماری مبتلا شده اند، ترس از این بیماری در افراد بسیار شایع شده است. حتی برخی از افراد ممکن است خواب بیماری کرونا را ببنید! اگر خواب بیماری کرونا را دیده اید و می خواهید تعبیر آن خواب را بدانید با ما همراه باشید. در این پست تعبیر خواب کرونا گرفتن خودم و تعبیر خواب کرونا گرفتن اعضای خانواده و دیگران به شما همراهان عزیز سایت مینویسم ارائه می شود. برای خواندن تعبیر خواب مرده ای که بیمار است، کلیک کنید.

تعبیر خواب کرونا گرفتن خودم

اگر فردی در خواب ببیند بیماری کرونا گرفته است، به این معنی می باشد که شخصی می خواهد به او ضرر و زیانی برساند. آن شخص باید خطرات احتمالی را در نظر بگیرد و همیشه مراقب خودش باشد.

تعبیر خواب مبتلا شدن خودم به بیماری کرونا

اگر فردی در خواب ببیند به کرونا مبتلا شده است و دوستان و اطرافیان از او دوری می کنند، به این معنی می باشد که در دین و ایمان او سستی و ضعف به وحود آمده است و او می خواهد بین مردم تفرقه و نفاق ایجاد کند.

تعبیر خواب کرونا گرفتن خودم از نظر معبران دیگر:

از نظر بسیاری از معبران بیماری در خواب نشانه گناه و سرپیچی از فرمان خداوند می باشد. اگر فردی در خواب ببینید به بیماری کرونا مبتلا شده است، یعنی در آینده ای نزدیک یک گناه بزرگ انجام می دهد.

تعبیر خواب کرونا گرفتن خودم از نظر ابن سیرین: 

اگر شخصی در خواب ببیند به بیماری سختی مانند کرونا مبتلا شده است، یعنی از ایمان و دین خود گمراه شده است.

دیدن کرونا گرفتن در خواب به این معنی می باشد که فرد دچار غم و اندوه می شود و ممکن است یکی از عزیزان خود را از دست بدهد.

اگر فردی در خواب ببیند به بیماری کرونا مبتلا شده است و کسی با او حرف نمی زند و به او نزدیک نمی شوند، ممکن است آن فرد در آینده ای نزدیک بمیرد.

بخوانید: تعبیر خواب جوگندمی و سفید شدن موی سر

تعبیر خواب شفا گرفتن خودم از کرونا

تعبیر خواب شفا از بیماری کرونا از نظر ابراهیم کرمانی:

اگر شخصی در خواب خود ببیند که به بیماری کرونا مبتلا شده است و از خداوند شفاعت خود را طلب می کند و دعای او برآورده شود و از بیماری نجات پیدا کند، یعنی از اندوه و رنج و ناراحتی در امان می ماند.

اگر فردی در خواب ببیند به بیماری کرونا مبتلا شده و از خداوند شفای خود را می خواهد تا از بیماری در امان باشد، یعنی در کار و زندگی اش گشایش بزرگی توسط یک شخص ایجاد می شود.

تعبیر خواب کرونا گرفتن فرزند خودم

تعبیر خواب کرونا گرفتن فرزند در کتاب سرزمین رویاها:

اگر کسی در خواب ببیند که فرزند مجرد شما به بیماری کرونا مبتلا شده است، به این معنا می باشد که که عشق او نا فرجام باقی می ماند.

اگر فرزند متاهل شما در خواب دچار بیماری کرونا شود، تعبیر این است که یک اتفاق ناگوار در زندگی او به وجود می آید و دچار مشکلاتی می شود.

تعبیر خواب کرونا گرفتن دیگران

تعبیر خواب کرونا گرفتن دیگران از نظر روایت آنلی بیتون:

اگر کسی در خواب خود را در یک بیمارستان ببیند که همه ی بیماران کرونا گرفته اند و به یک باره همه ی آن شفا پیدا می کنند، به این معنی است که اتفاقات خوب و پسندیده ای برای بیننده خواب رخ می دهد که باعث شادی و منفعت مالی او می گردد.

اگر شخصی در خواب ببیند که در تمامی شهر بیماری کرونا شیوع یافته است و همهی افراد شهر به جز او به بیماری کرونا مبتلا شده اند، به این معنی است که افرادی که در خواب آن شخص به بیماری کرونا مبتلا شده اند، افراد راستگو و خوش صدیق نیستند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب قهقه زدن و خندیدن چیست

تعبیر خواب عیادت از بیماری که کرونا گرفته است

تعبیر خواب عیادت از بیمار کرونایی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی:

چنان چه شخصی در خواب ببیند که از یک فرد بیمار کرونایی عیادت می کند، به این معنی می باشد که با تلاش و کوشش بسیار به سعادت و نیک بختی دست خواهد یافت.

تعبیر خواب کرونا گرفتن خودم و تب کردن

تعبیر خواب کرونا گرفتن و تب کردن از نظر لیلا برایت

اگر در خواب ببنید که کرونا گرفته اید و تب دارید، معنی خواب تو این است که به دلیلی از دوستان خود جدا می شوید و این دلیل می تواند ازدواج و یا مسافرت و یا مسائل کاری باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.