تعبیر خواب ماه چیست (دیدن ماه در خواب نشانه چیست)

کامل ترین تعبیر خواب ماه

خواب ها معنا و تعابیر مختلفی دارند. دیدن ماه در خواب نیز بسته به جزییات دیگر خواب تعابیر متفاوتی دارد. اما به طور کلی تعبیر ماه در خواب به پادشاه یا شخصی مهم می باشد.

در این پست از مینویسم خواهیم گفت دیدن ماه در خواب تعبیرش چیست. برای خواندن تعبیر خواب ماه، تعبیر خواب ماه کامل، تعبیر خواب ماه گرفتگی، تعبیر خواب ماه قرمز، تعبیر خواب ماه و ستاره، تعبیر خواب ماه شب چهارده و تعبیر خواب ماه و خورشید با ماه همراه باشید.

تعبیر خواب دیدن ماه

خواب ها معنای و تعبیر های متفاوتی دارند. اما نکته ی مهمی که در مورد دیدن خواب و تعبیر آن مهم است این می باشد که شاید ما در وهله ی اول که خواب خود را به یاد می آوریم به ظاهر فکر کنیم که همان چیزی که در خواب دیده ایم به وقوع می پیوند، اما اینگونه نیست و تمام مواردی که در خواب وجود دارند تعابیر مخصوص خود را دارند. خوابهایی هستند که به ظاهر رویا می باشند، اما خبر از کابوس در بیداری می دهند و کابوس هایی هستند، که باعث وحشت ما در خواب می شوند، اما تعابیر خوب و زیبایی دارند. دیدن ماه در خواب هم از این قاعده مستثنی نیست.

تعبیر خواب دیدن ماه از معبران بزرگ

اگر به دنبال تعبیر خواب درستی از خواب هایتان هستید، پیشنهاد ما به شما این است که همه جزییات خواب را به خوبی تعبیر کنید تا به نکته اصلی خواب دست بیابید. در این پست کامل ترین تعبیر خواب ماه را در اختیارتان گذاشته ایم.

تعبیر خواب دیدن ماه از امام جعفر صادق (ع)

به نقل از امام جعفر صادق (ع) دیدن ماه در خواب بر چهارده وجه است که عبارتند از:

 • پادشاه یا شخص مهم مملکت
 • وزیر
 • رئیس
 • جاه و مقام
 • غلام و کنیزک
 • همدم
 • کار باطل
 • عالمی مفسد
 • سروری و مهتری
 • پدر و مادر
 • زن
 • فرزند
 • پسر
 • بزرگ بودن

همچنین به گفته امام صادق اگر ببینی چشم تو ماه شده، به معنی این است که وزیر می شوید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب دیدن ماه از محمدبن سیرین

تعبیر خواب ماه از نظر محمد بن سیرین دلیل بر پادشاه و حاکم بود. اگر دیدی که ماه دو نیمه شده تعبیر ان هلاک شدن پادشاه یا وزیر است. اگر ماه در خواب با او سخن گفت، تعبیر از حکمرانی بر ولایتی دارد. اگر در خواب جنگ دو ماه با هم را دیدی، میان دو پادشاه خصومت و درگیری ایچاد می شود.

تعبیر خواب دیدن ماه از حضرت یوسف

بر اساس آیه ی 4 سوره یوسف: “آن گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند!”

حضرت یوسف دیدن ماه در خواب را به شادی که از بزرگان میرسد تعبیر کرده است.

تعبیر خواب دیدن ماه از جابر مغربی

از دید جابر مغربی تعبیر خواب ماه، مادر است. و اگر دید که ماه را گرفت به معنی این است که همسری (زن) صاحب جمال می خواهد. اگر ماه هلال را در خواب دید، این است که زن از اصل کمتر است. اگر چنین خوابی را یک دختر ببیند دلیل بر این است که شوهری می کنند به این نوع.

تعبیر خواب دیدن ماه از دانیال نبی

از دید دانیال نبی تعبیر خواب دیدن ماه در خواب وزیر است. و اگر دید که ماه از آسمان رفت به معنی پادشاه شدن وزیر است.

تعبیر خواب دیدن ماه از معبرین غربی

معبرین غربی دیدن ماه زیبا در خواب را به معنی عشق وفادار می دانند.

معبرین غربی دیدن ماه در خواب را همراه با عرفان زنانه می دانند. و عقیده دارند که ماه می تواند نشانی از تغییر روحیه باشد. و اگر دو ماه را در خواب ببینید به معنی تغییر افکار به دو جهت مختلف است.

تعبیر خواب دیدن ماه از آنلی بیتون

به گفته آنلی بیتون اگر دختری در خواب ببند که از ماه می خواهد که سرنوشت او را بگوید، تعبیر آن ازدواج با فرد مرد علاقه است. اما اگر دو ماه در آسمان ببیند به معنی است که به خاطر علاقه به پول و ثروت همسر خود را از دست می دهد. آنلی بیتون دیدن ماه نو در خواب را علامت ازدواجی موفق می بیند.

تعبیر خواب ماه کامل (ماه شب چهارده)

 • از دید ابراهیم کرمانی دیدن ماه کاملی که به خانه تو تابیده است نشانه آن است اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می آورند.
 • از دید لوک اویتنهاو ، ماه کامل به معنی بی وفایی و خیانت است.
 • معبرین غربی دیدن ماه کامل در خواب را سمبل تمامیت می دانند و ماه نو را شروع یک مسیر جدید تعبیر می کنند.
 • در سرزمین رویاها دیدن ماه کامل در خواب به معنی تغییرات مهم و خوشایند است.
 • اگر بیننده خواب ماه کامل، باردار باشد، صاحب فرزند پسر می شود.
 • تعبیر خواب ماه کامل برای بیماران، بهبودی و سلامتی است.

تعبیر خواب ماه و ستاره

 • بر اساس گفته آنلی بیتون دیدن ماه در آسمان پرستاره به معنی کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی می باشد.

تعبیر خواب گرفتن ماه در دست

 • حضرت دانیال نبی دیدن گرفتن ماه در دست را، وزیر پادشاه شدن تعبیر می کند.
 • جابر مغربی می گوید اگر در خواب ماه را در دست گرفته باشید به معنی این است که با شخصی زیبا رو ازدواج می کنی و اگر ماه و ستاره های تیره را در دست گرفته باشی به معنی نابودی است.
 • ابراهیم کرمانی گرفتن ماه در دست و یا قرار گرفتن ماه در کنار تو را به صاحب فرزند پسر شدن تعبیر می کند.

تعبیر خواب هلال ماه

 • ابراهیم کرمانی دیدن هلال ماه در خواب را زمانیکه طلوع کرده و به بالای آسمان آمده است به معنی پادشاه شدن فرزند در آن محل میداند.
 • جابر مغربی دیدن گرفتن ماه هلال در دست را ازدواج با شخصی که اصالت کمی دارد، میداند.
 • معبرین مغربی دیدن هلال ماه در خواب را نشانه نیمه تاریک و تردیدهای ذهن بیننده خواب میدانند و به معنی مردد شدن شما است.

تعبیر خواب ماه گرفتگی

 • لوک اویتنهاو ماه گرفتگی در خواب را نشانه بی وفایی و خبر بد میداند.
 • آنلی بیتون ماه گرفتگی در خواب را به خطر افتادن سلامتی میداند. و معنی دیگر ان را ویرانی جامعه بر اساس شایعات میداند.

تعبیر خواب ماه قرمز

 • لوک اویتنهاو دیدن ماه سرخ رنگ در خواب را نشانه عدم توافق میداند.
 • آنلی بیتون دیدن ماه سرخ در خواب را نشانه جنگ و ستیز در وطن میداند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.