آموزش حروف الفبا با مثال و شعر های کوتاه و بامزه

آموزش حروف الفبا به کودکان از مهمترین موارد برای آموزش خواندن و نوشتن می باشد. کودکان با یادگیری درست حروف الفبا می توانند پایه ای قوی برای خواندن و نوشتن دسا یابند. یکی از راه های آموزش الفبای فارسی می تواند مثال زدن باشد و یا حتی آموزش حروف به همراه شعر باشد تا مدت طولانی در ذهن کودکان بماند. شما می توانید با شعر خواندن و دست زدن و بازی به کودکان آموزش دهید. برای اطللاعات بیشتر چگونه الفبا را به کودکان پیش دبستانی آموزش دهیم؟ را بخوانید.

آموزش حروف کوچک و بزرگ با شعر و مثال می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.کودکان با مثال و شعر می توانند حروف الفبا را تکرار کنند و این باعث می شود این حروف را در ضمیر ناخودآگاه کودک قرار بگیرد. در ادامه این مطلب می توانید آموزش حروف الفبا با مثال و شعر های کوتاه و بامزه را بخوانید و از آن برای آموزش حروف الفبا به کودکان خود استفاده نمایید.

آموزش حروف الفبا با مثال برای حروف بزرگ و کوچک

در جدول زیر 3 ستون وجود دارد که شما می توانید در ستون اول حروف الفبا را ببینید. ستون دوم نحوه نوشتاری حروف الفبا به صورت بزرگ و کوچک می باشد. ستون آخر مثالی برای حروف بزرگ و کوچک الفبا نوشته شده است.

دسترسی سریع به مطالب

جدول آموزش حروف الفبا با مثال

آموزش حروف الفبا با مثال

حروف الفبا شکل نوشتاری مثال

الف

آموزش حروف الفبا فارسی آ

آب _ بابا

ب

آموزش حروف الفبا فارسی ب

بار – منبر – ادب

پ

آموزش حروف الفبا پ

پنبه – سپر – توپ

ت

آموزش حروف الفبا ت

توت – متن

ث

آموزش حروف الفبا ث

ثریا – لثه – باعث

ج

آموزش حروف الفبا ج

جوراب – مجسمه – برنج – برج

چ

آموزش حروف الفبا چ

چمن – پیچک – هیچ -پوچ

ح

آموزش حروف الفبا ح

حامد – محبت – صبح – مداح

خ

آموزش حروف الفبا فارسی خ

خرما – مخروط -شاخ

د

آموزش حروف الفبا فارسی د

دارو – مداد

ذ

آموزش حروف الفبا ذ

ذرت – لذیذ

ر

آموزش حروف الفبا فارسی ر

رها – ببر

ز

آموزش حروف الفبا فارسی ز

زندگی – مزه

ژ

آموزش حروف الفبا ژ

ژاله _ مژه

س

آموزش حروف الفبا س

سالم – مسواک – پارس

ش

آموزش حروف الفبا ش

شادی – مشهور – آش

ص

آموزش حروف الفبا ص

صابون – اصفهان – رقص

ض

آموزش حروف الفبا ض

ضرب – مضطرب -بغض

ط

حروف الفبا فارسی ط

طلا – مطلب – غلط

ظ

 الفبا فارسی ظ

ظفر – غلیظ – حفاظ

ع

آموزش حروف الفبا فارسی ع

عابر – معبد – مطیع -اطلاع

غ

آموزش حروف الفبا فارسی غ

غذا – تغذیه – تیغ -جناغ

ف

آموزش حروف الفبا ف

فولاد – مفرد – برف

ق

آموزش حروف الفبا فارسی ق

قوری – منقار – برق

ک

حروف الفبا فارسی ک

کتاب – مکه – فک

گ

الفبا فارسی گ

گلاب – منگنه – برگ

ل

آموزش حروف الفبا فارسی لام

لیلا -گلو – لال

م

آموزش حروف الفبا میم

مادر – بهمن – سلام

ن

آموزش حروف الفبا فارسی نون

نانوا – آبادان

و

آموزش حروف الفبا واو
واکسن – آهو

ه

آموزش حروف الفبا فارسی ه

هوا – مهتاب – زره

ی

حروف الفبا فارسی ی

یار – آبی

چگونه به کودکان جدول ضرب بیاموزیم؟ (ترفند های آموزش جدول ضرب)

آموزش حروف الفبا با شعر های کوتاه برای حروف بزرگ و کوچک

آموزش حرف آ و ا با شعر

(آ)هستم (آ)هستم من ( آ )اوٌل هستم
قد بلندی دارم شکل قشنگی دارم
کلاهی خیلی زیبا بالای سر می ذارم
مثل آب مثل آرد مثل اوٌل آداب
یک (آ) دیگر هم هست
هست (ا) غیر اوٌل
با همدیگه بچٌه ها دو شکل دارند در جدول
قد بلندی دارد شکل قشنگی دارد
یادت باشد عزیزم امٌا کلاه ندارد
صدای دوم میاد گاهی وسط گاهی در آخر میاد
کشیده گو (آا) زیاد تا نره از فکر و یاد

آموزش حرف ب با شعر

اسمت چیه؟(آ) هستی نه نه نه (ب) هستم
من (ب) آخر هستم شبیه قایق هستم
نقطه ای خیلی کوچک زیر پایم گذاشتم
در کلمات بسیار آخرین حرف من هستم
مثل آب مثل تاب آخرین حرف آداب
حالا بگو چه هستم ؟ ب ب
بدون هیچ صدا بگو که هستم؟ ب ب
با حرکت لب ها بگو چه هستم؟ ب ب
آفرین و مرحبا به کودکان دانا
هزار هزار آفرین به بچٌه های بینا

آموزش حروف الفبا فارسی برای حرف پآموزش حروف الفبا فارسی برای حرف پ

(پ) که می گن من هستم درست شکل (ب) هستم
سه نقطه گرد و کوچک پایین پام گذاشتم
با حرکت دو لب میام با صدای نفس میام
با (پ ) غیر آخرم اوٌل و وسط هم میام
پرستو پا و پر داره پرواز و خیلی دوست داره
پدر بزرگ سوپ می پزه پروانه ها رو دوست داره

آموزش حرف ت و شعر

اسمت چیه ؟ ب هستی نه نه نه ( ت ) هستم
من ( ت ) آخر هستم بر روی خط نشستم
با دو تا شکل زیبا شبیه قایق هستم
نمی بینی دو نقطه بالای سر گذاشتم
با تـ غیر آخر اوّل و وسط هستم
مثل تبر مثل توت مثل تاب مثل سوت

آموزش حروف الفبا با شعر برای حرف ث

ما هستیم دو برادر غیرآخر و آخر
با (س،ص) همصدا هستیم از آنها جدا هستیم
دو شکل داریم ،بچّه ها سه نقطه داریم بالا
کشیده داریم صدا نشستیم در ثریّا
آخر باعث هستیم در مثلّث نشستیم

شعر حروف الفبای فارسی حرف ج

اسمت چیه ؟( خ ) هستی نه نه نه ( ج ) هستم
نمی بینی نقطه ای پایین پام گذاشتم
من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم
در درس نارنج و برنج آخر پنج هم هستم
با ( جـ ) غیر آخر دو شکل زیبا هستم

آموزش شعر حرف چ

چ اول چراغه
دستش نزن که داغه
چراغ سقف خونه
با سیمش آویزونه
رو دیوار کلیدش
با اون رنگ سفیدش
به من میگه :« تیک و تیک !
روشن می خوای یا تاریک ؟»
چراغ که روشن میشه
ماه شب من میشه

حروف الفبا فارسی حآموزش حرف حـ ح با شعر

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر
باهـ ـهـ ـه ه همصدا هستیم از آن ها جدا هستیم
هیچ نقطه ای نیست با ما نه در پایین ،نه در بالا
می گوییم ای بچّه ها کشیده است این صدا
اوّل حوله هستیم تویِ صبحانه هستیم
در آخر صبح هستیم در آخر صلح هستیم

شعر حروف الفبا خـ غیر آخر خ آخر

ما دونفر برادر غیر آخر و آخر
شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده
آمده ایم در هر جا یک نقطه داریم در بالا
اول خانه هستیم وسط شاخه هستیم
آمدیم آخر نخ نشستیم آخر یخ

آموزش حروف الفبا با شعر حرف د 

د کمرشکسته تنها رو خط نشسته
کمری دو لا داره اخلاقی زیبا داره
آمده در همه جا کشیده نیست این صدا

شعر حروف الفبا برای حرف ذ

چه شکل خوبی دارم چه رنگ و رویی دارم
با ز هم صدا هستم از آن جدا هستم
شکل من هست خمیده صدایم است کشیده
من ذالم و من ذالم کمری شکسته دارم
شکل من هست مثل دال در پیشانی دارم خال
این خال همان نقطه است روی سرم خفته است
آمده ایم در لذّت در لذیذ و در ذرّت

آموزش الفبا حرف ر با شعر

کودک خوب و نازم من سرسره می سازم
شکل سرسره دارم در سر نقطه ندارم
در همه جا می آیم کشیده است صدایم
در اول رام هستم در آخر ابر هستم

آموزش حروف الفبا برای حرف ز

ز شیرین زبونم یه شکل دارم مثل کمونم
شکل سرسره دارم در سر یک نقطه دارم
در همه جا می آیم کشیده است صدایم
هستم با ر برابر ولی یک نقطه بر سر

آموزش حروف الفبا حرف ژ با شعر برای کودکان

در ژاله و منیژه در ژاکت ژولیده
در ژله خوشمزه در گل ها ی پژمرده
روی خط زمینه صدای (ژ) آمده
در جدول الفبا داره ، یک شکل تنها
هر جا صدایش بیاد فقط این شکلی میاد (ژ)

آموزش حرف ﺳ  س با شعر

سبد سبد گل یاس
بچه های زرنگ کلاس
نگاه کنید ﺳ ، س هستم
من س آخر هستم
همیشه آخر هستم
دوستم ﺳ غیر آخر
هیچ وقت نمیاد آخر

حروف الفبا فارسی شعر برای حرف ش

ش اول شلیله
که جاش توی زنبیله
زنبیل کجاس؟ سرکار
تو بازار تره بار
رفته شلیل بیاره
شلیل که هسته داره
هسته نگو ی سنگه
لباس اون چه تنگه
چروک ، ولی قشنگه

آموزش اعداد به کودکان با شعر فارسی

آموزش حروف الفبا فارسی صادآموزش حرف صـ ص با شعر

صبح که از خواب پا میشم
مثل یه گل وا میشم
مامان جون یه صابون
آورده بود برامون
صورتم را می شویم
تا که تمیز و ناز شم
دندانهایم را میشویم
با یه مسواک مخصوص
حالا دیگه عزیزم
پیش همه عزیزم
ما دونفر برادر
غیر آخر و آخر
با سـ س هم صدا هستیم
از آنها جدا هستیم
آمده ایم در هر جا
کشیده داریم صدا
در صابون و قرص هستیم
دو جای مخصوص هستیم

آموزش حرف ضـ غیر آخر ض آخر

ما هستیم دو برادر
غیر آخر و آخر
با(ز-ذ)همصدا هستیم
ازآن ها جدا هستیم
دو شکل داریم بچّه ها
کشیده است این صدا
نشسته ایم در قاضی
آمده ایم در ریاضی

آموزش نشانه ط با شعر

بچّه ها من (طا) هستم
با (تـ ت) همصدا هستم
یک شکل دارم بچّه ها
می آیم در همه جا
در هر کجا بیایم
با همین شکل می آیم
در سر نقطه ندارم
کشیده نیست صدایم
من هستم وسط سطل
در خط و طوطی و طبل

شعر حروف الفبا حرف ظ

بچّه ها من ظا هستم
با همه آشنا هستم
با ز همصدا هستم
از شکلش جدا هستم
یک شکل دارم بچّه ها
در همه جا می آیم
کشیده است صدایم
آمده ام در حافظ
آخر خداحافظ

آموزش حرف عـ ﻌ ﻊ ع با شعر

(عـ) عین غیر آخر هستم اوّل،وسط ،نشستم
مرا ببین در عاقل در مزرعه و عادل
( ﻌ ) من عِین وسط هستم باز کرده ام،دو دستم
در وسط می نشینم دست دوستی می گیرم
در شعر و بعد نگاه کن شکل مرا پیدا کن
( ﻊ )عین آخر چسبانم من دوستی مهربانم
در آخر می نشینم دست دوستی می گیرم
مرا ببین در بَع بَع در موقع و مربّع
(ع) آخر تنهایم تنها تنها می آیم
آمده ام،در شروع نشسته ام در طلوع

آموزش حروف الفبا فارسی عینآموزش حرف غـ ﻐ ﻎ غ با شعر

ما چهار تا غین هستیم کنار هم نشستیم
هم تنهاییم ،هم چسبان مهربانیم و خندان
آمده ایم در هر جا یک نقطه داریم بالا
نشسته ایم درباغچه آمده ایم در غنچه
در آخر تیغ هستیم در آخر جیغ هستیم
آمده ایم آخر باغ هستیم آخر داغ

شعر حروف الفبا برای حرف فـ ف

فهمیدم و فهمیدم معلّم عزیزم
بگو برام بدونم فکر کنم و بخونم
این یکی غیر آخر با فکر میاد همیشه
آهای آهای نگاه کن یه نقطه هم که روشه
ف آخرشده خسته ببین آخر نشسته

آموزش حرف قـ ق با شعر

ما دو نفر برادر غـیر آخـر و آخـر
قد خمیده داریم درسر دو نقطه داریم
قـ غیرآخر را نگاه کن کنار قند و قندون
ق آخر چه خسته توی اُتاق نشسته

آموزش شعر حروف الفبا برای حرف کـ ک

من ک آخر هستم
همیشه آخر هستم
دوستم کـ غیر آخر
هیچ وقت نمیاد آخر
اول کمرو هستم
اول کمسو هستم
آمده ام آخر باک
نشسته ام آخر ساک

آموزش حرف گـ گ از الفبا با شعر

گـل با گلدون اومده
گ با مامان اومده
گ یه گل سر داره
اونو رو سر میزاره
گـ وسط اَنگوره
گ آخر،با زنگه
گ ،آخر میاد زرنگه

آموزش حروف ل با شعر

ل ل ل، ل هستم من ، ل آخرِ هستم
آخر سال،آخر شال،آخر مال نشستم
با دو تا شکلِ زیبام من دوستِ بلبل هستم
آخر گل،آخر کل،آخر سنبل نشستم

آموزش حرف الفبا مـ م با شعر

بچه ها جون سلام , سلام دارم براتون یک پیام
ما هستیم دو تا برادر غیر آخر و آخر
من م آخر هستم همیشه آخر هستم
دوستم مـ غیر آخر هیچ وقت نمیاد آخر
آمده ایم در هرجا کشیده داریم صدا

آموزش حروف الفبا نـ ن با شعر

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر
شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده
دو شکل خوشگل داریم یک نقطه در دل داریم
در اول نان هستیم در آخر باران هستیم

شعر حروف الفبا برای حرف و

یک شکل دارم, تنهایم
کشیده است,صدایم
من که یک شکلی هستم
در همه جا نشستم
آمده ام در باور
درسرو نشستم آخر

آموزش حروف الفبا فارسی برای حرف هآموزش حرف هـ ـهـ ـه ه با شعر

ماه ستاره ها مهتاب نُه
هـ اول ـهـ وسط ـه آخر چسبان ه آخر تنها
ما،چهار تابرادَر
وسط و غیر آخر
هم اول و هم آخر
هم تنهاییم ،هم چسبان
مهربانیم و خندان
می گوییم، ای بچه ها
کشیده است این صدا

آموزش حروف الفبای فارسی حرف  یـ ی

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر
دو شکل داریم بچه ها کشیده داریم صدا
من ی آخر هستم همیشه آخر هستم
دوستم یـ غیر آخر هیچ وقت نمیاد آخر
یـ غیر آخر منم رو خط دنباله داره منم
دو نقطه دارم در پایین شکل من را خوب ببین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.