تعبیر خواب پلنگ به طور کامل (اهلی، وحشی، پلنگ سفید یا سیاه )
تعبیر خواب پلنگ به طور کامل (اهلی، وحشی، پلنگ سفید یا سیاه )

شاید دیدن پلنگ در خواب عجیب باشد و به نظر دلیل خاصی نداشته باشد. اما دیدن پلنگ وحشی در خواب در این روزهای شیوع و پاندمی ویروس کرونا می تواند برای شما خبری خوب و خوشحال کننده باشد، چرا که به طور کلی تعبیر خواب پلنگ  وجشی نشان از سلامتی در آینده ای نزدیک است و به این معنی است که شما مریض نمی شوید.

در ادامه این مطلب می توانید تعبیر خواب پلنگ (اهلی، وحشی یا پلنگ سفید) را به طور کامل بخوانید. اگر در رویاهایتان خواب حیوانات را می بینید می توانید تعبیر خواب  گربه ،قورباغه، کلاغ یا جغد را بخوانید.

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ سفید

اگر در خواب پلنگ سفید ببینید، به این معنی است که زندگی شما در طولانی مدت تغییر نمی کند، و شما برای زندگی خودد منتظر اتفاقات خوب و جذاب نباشید.

تعبیر خواب پلنگ اهلی در خانه 

اگر در خواب پلنگ اهلی در خانه ببینید، باید متذکر شویم که به طور کلی پلنگ در خانه تعبیر خوبی ندارد. و تعبیر دشمن خانگی است که آشناست.

تعبیر خواب پلنگ وحشی

تعبیر خواب پلنگ وحشی در کل نشان از سلامتی در آینده ای نزدیک است و به این معنی است که شما مریض نمی شوید. اما برخی آن را به معنی دشمنی آشکار می دانند و اگر پلنگی که در خواب دیده اید رام شده باشد به معنی دشمنی پنهان است.

تعبیر خواب پلنگ سیاه

اگر در خواب پلنگ سیاه ببینید، معنی آن تغییر عمده در زندگی شماست که شما انتظار آن را ندارید. این اتفاق در مدت یک سال اتفاق خواهد افتاد و می تواند نقطه عطفی در زندگی شما باشد

تعبیر خواب پلنگ سیاه
تعبیر خواب پلنگ سیاه

تعبیر خواب پول (اسکناس و سکه) چیست و دیدگاه معبران به آن چگونه است؟

تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران بزرگ

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه امام صادق (ع)

از نظر امام صادق دیدن خواب پلنگ 3 تعبیر دارد:

 1. تعبیر پلنگ در خواب دشمنی قوی می باشد که معنای عمومی دیدن پلنگ در خواب می باشد.
 2. تعبیر پلنگ در خواب مال یافتن از پلنگ می باشد که یعنی از گوشت پلنگ می خورید.
 3. تعبیر پلنگ در خواب یعنی ترس از پادشاه است.

تعبیر خواب پلنگ به روایت خالد بن محد الهنبری

 • خواب پلنگ به معنی سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت می باشد.
 • درصورتی که درخواب ببینید پلنگی را از بین برده اید یا کشته اید بر دشمن پیزوز می شوید.
 • درصورتی که درخواب ببینید که سوار پلنگی شده اید، به قدرتی بزرگ دست مییابد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت حضرت یوسف

 • اگر در خواب پلنگ ببینید یعنی از پادشاه و یا صاحب قدرت به شما خوبی می رسد و شما به مقام بالایی دست می یابید.
 • اگر در خواب پلنگ ببینید خبر از دشمنی قوی و بسیار توانا می دهد که پیروزی بر او غیر ممکن نیست اما سخت انجام می شود.

تعبیر خواب پلنگ به روایت ابراهیم کرمانی

 • درصورتی که درخواب ببینید با پلنگ می جنگید؛ ولی هیچ یک پیروز نشده اید بدان معنی است که از طرف پادشاه ترس و وحشت به شما می رسد یا دچار مریضی سختی می شوید که از آن بهبود می یابید.
 • درصورتی که درخواب ببینید، پلنگی را کشته اید؛ به این معنی است که از اسلام روی برمیگردانید و خیری در این خواب برای شما نیست.
 • درصورتی که درخواب ببینید، سوار بر پلنگ نشسته اید؛ به این معنی است که به عزت و جاه و مقام می رسید و بر دشمن پیروز می شوید.
 • درصورتی که درخواب ببینید، پلنگ فریاد می کشد؛ به این معنی است که به دشمنی و جنگ دچار خواهید شد.
 • درصورتی که درخواب ببینید، پوست یا استخوان و یا موی پلنگ نصیبتان شده است و یا فردی آن ها را به شما داده، به این معنی است که اندازه همان از اموال دشمن به شما می رسد.
 • درصورتی که درخواب ببینید، از گوشت پلنگ می خورید؛ به این معنی است که در جنگ و نبرد به شهرت می رسید.
 • درصورتی که درخواب ببینید، شیر پلنگ می خورید؛ به این معنی است که بر دشمن پیروز می شود و یا از دشمن ترس و دلهره به شما می رسد، اما در آخر ترس شما از بین رفتنی است و شما در امان می مانید.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه ابن سیرین

 • از دید ابن سیرین پلنگ در خواب به معنی دشمنی قوی و توانا ست و اگر در خواب با پلنگ درگیر شوید به آن معناست با دشمن خود دچار بحث و درگیری می شوید.
 • اگر درخواب ببینید بر پلنگ پیروز شده اید یعنی دشمن را شکست می دهیدولی در صورتی که پلنگ بر شما پیروز شود یعنی دشمن شما را شکست خواهد داد.
 • خواب خوردن گوشت پلنگ به این معنی است که بر دشمن پیروز خواهید شد و شما به مقام و جایگاه بالا می رسید.

پلنگ در خواب به معنی دشمنی قوی و توانا ست

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • از دید کارل گوستاو یونگ پلنگ در خواب به معنی خطری در اطراف شماست و حضور دشمنانی که می خواهند به شما صدمه و آسیب برسانند. پلنگ به معنی تاریکی، مرگ و تولد دوباره می باشد.
 • از جنبه مثبت دیدن پلنگ در خواب به معنی قدرت و زیبایی می باشد. شما خودتان با در نظر گرفتن احساستان در خواب می توانید تشخیص دهید که دیدن پلنگ در خواب کدام معنی را می دهد.
 • دیدن پلنگ وحشی در رویا و خواب های صادقه یعنی شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه می کنید.
 • در صورتی که پلنگی که در خواب دیده اید در قفس باشد یعنی به راحتی بر مشکلات و موانع فائق می شوید.
 • دیدن پلنگ در رویا نشان می دهد شما همان کسی هستید که میدانید همچون پلنگ که نمی‌تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.
 • شما با کشتن پلنگ در خواب بر مشکلات پیروز می شوید.

تعبیر خواب پلنگ به روایت آنلی بیتون

 • حمله پلنگ به شما در خواب نشانگر آن است که با بی اعتمادی نابجا آینده خود را خراب می کنید.
 • در خواب کشتن پلنگ نشان از موفقیت در کارها می باشد.
 • خواب پوست پلنگ نشان از آن است که شخص اشتباه و نادرست امتیاز و منافعتان را از دست شما در می آورد.
 • پلنگ در قفس یعنی دشمنانتان شما را محاصره می کنند ولی به شما نمی توانند آسیب برسانند.
 • اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما فرار می کنند ، نشان آن است که شما در مسائل عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی برخورد میکنید، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات پیروز می شوید.

تعبیر خواب پرواز چیست؟

تعبیر خواب پلنگ در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب پلنگ : پیروزی بر دشمنان
 • حمله پلنگ به شما : موفقیت
 • کشتن پلنگ : سختیهای بسیاری در پیش دارید ولی در پایان موفق خواهید شد.
 • دیدن پلنگ در قفس : دشمنان سعی می کنند به شما زخم بزنند ولی موفق
  نمیشوند.
 • تعداد زیادی پلنگ : برای یک کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
 • شنیدن صدای غرش پلنگ در خواب : رنج و اندوه
 • دیدن خواب جنگیدن پلنگها با هم  : بیماری
 • پلنگها به یکدیگر می پرند : شما بشدت رنج خواهید برد.
 • دیدن خواب پلنگ در حال دویدن : بیماری خطرناک
 • خواب پلنگ در حال مرگ : یک شخصیت مهم خواهد مرد.
 • خواب پلنگ به زنجیر کشیده شده : یک دشمن شما را غافلگیر خواهید کرد.
 • خواب غافلگیر کردن پلنگ : مراقب دوستان خیانتکار باشید.
 • خواب ترسیدن از پلنگ : دشمنان شما را آزار بسیار میدهند.
 • دیدن پیروزی بر پلنگ در خواب : مراقب رقیب باشید .
 • خواب اسکلت یک پلنگ : ثروت
 • خواب بچه پلنگ : شادی و خوشبختی.
تعبیر خواب پلنگ سفید
تعبیر خواب پلنگ سفید
فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید