آخرین اصلاحیه رتبه بندی معلمان (جدول و فیلم)

در آیین نامه جدید آموزش و پرورش امتیاز رتبه بندی معلمان تغییر کرده است. آخرین اصلاحیه رتبه بندی معلمان را در این نوشته بخوانید.

امتیاز مدرک تحصیلی معلمان از 25 به 75، امتیاز ضمن خدمت از 60 به 100 و امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه از 40 به 100 افزایش یافت. به گفته آقای نجار در آیین نامه رتبه بندی جدید امتیاز ارزیابی سنوات خدمتی از 30 به 85 افزایش و امتیاز تألیف کتاب های درسی از 75 به 20 امتیاز کاهش یافته است. در آخرین اصلاحیه رتبه بندی معلمان امتیاز پژوهش های معلمان از 20 به 40 امتیاز افزایش داشته است.

به گفته سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش شاخص تولید محتوا در آیین نامه جدید به شاخص یادگیری منابع الکترونیکی تغییر یافته و امتیاز آن از 40 به 55 افزایش یافته است.

این آیین نامه به دولت ارسال شده و برای اجرا باید مصوبه دولت را هم کسب کند.

جدول اصلاحیه رتبه بندی معلمان

امتیاز مدرک تحصیلی از 25 به 75
امتیاز ضمن خدمت از 60 به 100
امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه از 40 به 100
امتیاز ارزیابی سنوات خدمتی از 30 به 85
امتیاز تألیف کتاب های درسی از 75 به 20
امتیاز پژوهش های معلمان از 20 به 40
امتیاز شاخص یادگیری منابع الکترونیکی ( شاخص تولید محتوا ) از 40 به 55
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.