فرمول فشار (هوا، جامدات، مایعات، اسمزی و…)

در این مطلب فرمول فشار؛ از جمله فرمول فشار بر سطح، فرمول فشار در جامدات، مایعات و گازها را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

به نیرویی که بصورت عمود بر یک سطح وارد شود، فشار گفته می شود که رابطه مستقیم با نیرو دارد و هرچه نیرو بیشتر باشد فشار هم بیشتر است. مثل زمانی که جسم نرمی را فشار می دهیم و آن جسم با خمیده یا جمع شدن تغییر شکل می دهد. در ادامه علاوه بر اینکه بطور کامل توضیح می دهیم فشار چیست، فرمول فشار را با شما به اشتراک می گذاریم.

همچنین می توانید از فرمول محاسبه حجم و مساحت کره، مخروط و استوانه که در مینویسم وجود دارد، استفاده نمایید.

فرمول فشار چیست

فشار به مقدار نیرویی که بر واحد یک سطح وارد می شود، گفته می شود که یکای اندازه گیری آن پاسکال است و با Pa نشان داده می شود، اما از واحدهایی چون پاسکال، میلی متر، پوند بر اینچ مربع نیز برای اندازه گیری فشار استفاده می شود. یک پاسکال برابر است با نیروی یک نیوتون بر متر مربع.

برای اینکه حساب کنیم مقدار نیرویی که بر سطح وارد شده، چقدر است باید از فرمول فشار استفاده کنیم.

فرمول فشار چیه

P (فشار)

F (مقدار نیروی عمودی)

A (مساحتی که نیرو بر آن وارد می شود) سطح

در فرمول فشار، F مقدار نیروی عمودی و A مساحتی که نیرو بر آن وارد می شود، در نظر گرفته می شود. به زبان ساده برای اینکه میزان فشار را محاسبه کنید، نیرو را تقسیم بر سطح کنید.

فشار با دما ارتباط عکس دارد و هر چقدر میزان دما در فضا بیشتر باشد، به همان میزان فشار کم می شود و برعکس.

اما فشار با سطح تماس رابطه عکس دارد و با کم شدن سطح تماس دو جسم، نیروی وارده بر جسم بیشتر می شود.

حالا تصور کنید درون یک ظرف بسته مایعی داریم. با فشار به یک طرف ظرف، مقدار نیرو بر همه نقاط مایع درون ظرف یکسان است، بدون اینکه فشار از سایر بخش ها کم شود. به این اصل، اصل پاسکال گفته می شود. در حقیقت اصل پاسکال یعنی انتقال فشار یکسان در مایعات.

نحوه محاسبه درصد همراه با مثال

فرمول فشار هوا

فشار هوا که در سطح آب های آزاد تقریبا 1 کیلوگرم بر سانتی متر است، به نیرویی گفته می شود که در هر نقطه بر حسب وزن ستونی از هوایی که بالای آن وجود دارد، بر سطح وارد می شود و با فشار سنج آنرا اندازه گیری می کنند.

فرمول فشار مایعات

فشار انواع مختلفی دارد و روش های مختلفی نیز برای اندازه گیری فشار به کار می رود. فشار در مایعات به چند عامل چگالی مایع، ارتفاع ستون مایع از سطح و شتاب گرانش زمین بستگی دارد و فرمول آن به شکل زیر است:

فرمول فشار مایعات نهم

p (چگالی ماده بر حسب کیلومتر)

g (شدت جاذبه بر حسب نیوتون برکیلوگرم)

h (میزان ارتفاع از سطح)

هرچه مایع غلیظ تر باشد، چگالی مولکول های آن بیشتر و فشار وارده بر لایه های زیرین آن نیز بیشتر است.

فشار نقاطی از یک مایع که در عمق یکسانی قرار داشته باشند، یکسان است و با کاهش ارتفاع، فشار مایعات بیشتر می شود.

نحوه محاسبه مساحت و محیط متوازی الاضلاع

فرمول فشار در شاره ها

شاره به مایعات و گازها در حالت کلی گفته می شود و منظور از شاره، فشار در مایعات و فشار در گازها می باشد. فشار در نقطه ای از شاره براساس چگالی شاره و ارتفاع شاره بالا سرش محاسبه می شود.

فرمول فشار در شاره ها بدون فشار گاز: P=pgh

فرمول فشار در شاره ها با فشار گاز: P=pgh+p0

هنگامی که شاره (مایع یا گاز) ساکن باشد، به هر سطحی که با آن در تماس باشد، نیروی عمود وارد می کند. مثل تکان دادن پاها در داخل آب که به پا فشار وارد می کند.

فرمول فشار اسمزی

اسمز به معنی فشار می باشد و منظور از فشار اسمزی مقدار فشاری است که باید بر مایع شود تا از حرکت آن بین یک غشای نیمه تراوا جلوگیری کند.

Π = iMRT فرمول فشار اسمزی

در این فرمول؛ M (تعداد مول های حل شونده به ازای حجم محلول)

R (ثابت گازهای ایده آل)

T ( دمای مطلق)

رابطه فشار هوا با دما

جالب است بدانید که با بالا رفتن از سطح زمین، دما و فشار هوا کاهش پیدا می کند. با کم شدن فشار، مولکول های هوا بیشتر پخش می شوند و دما کم می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.