متن کوتاه تبریک تولد به شوهر خواهر بهمراه ترجمه انگلیسی

تبریک گفتن تولد به شوهر خواهرتان رسمی مهربانانه و محبت‌آمیز است. این حرکت از نیکوکاری می‌تواند منجر به روابط بهتر شود و کمک کند رابطه شما با خانواده خواهرتان را تقویت کند. جشن تولد جهانی است و راه عالی برای نشان دادن به برادر عزیزتان که شما به او اهمیت می‌دهید و حضور او در خانواده‌تان را قدر می‌دانید.

 1. “Happy Birthday, brother-in-law! May all your dreams come true.” :
  “تولدت مبارک، برادر عزیز! امیدوارم همه ی آرزوهایت برآورده شود.”
 2. “Best wishes for a year full of great opportunities and happiness.”
  “بهترین آرزوها برای سالی پر از فرصت‌های عالی و شادی.”
 3. “Wishing you a joyous birthday, brother-in-law!”
  “برای تو یک تولد شادی بخش آرزو می‌کنم، برادر عزیز!”
 4. “Enjoy your special day to the fullest, brother-in-law.”
  “از روز خاص خود به کامل ترین حالت لذت ببر، برادر عزیز.”
 5. “May your birthday be as amazing as you are, brother-in-law!”
  “امیدوارم تولدت به شگفت انگیزی خودت باشد، برادر عزیز!”
 6. “Cheers to another year of success and happiness. Happy Birthday!”
  “به سلامتی سال دیگری از موفقیت و شادی. تولدت مبارک!”
 7. “Here’s to a year of blessings and beyond. Happy Birthday!”
  “به سالی پر از برکت و بیشتر از آن. تولدت مبارک!”
 8. “Happy Birthday! May each day of the coming year add more happiness in your life.”
  “تولدت مبارک! امیدوارم هر روز سال آینده، شادی بیشتری به زندگی تو اضافه کند.”
 9. “Stay blessed and enjoy your day to the fullest. Happy Birthday!”
  “مبارک باشد و از روز خود به کامل ترین حالت لذت ببر. تولدت مبارک!”
 10. “May this birthday bring you joy, peace and success. Happy Birthday!”
  “امیدوارم این تولد، شادی، صلح و موفقیت برایت بیاورد. تولدت مبارک!”

تبریک تولد به شوهر خواهر

 1. “Wishing you endless happiness, joy, and love on your birthday and always.”
  “برای تو خوشبختی، شادی و عشق بی پایان در تولد و همیشه آرزو می‌کنم.”
 2. “Happy Birthday! May all your days be special and full of wonderful moments.”
  “تولدت مبارک! امیدوارم همه روزهایت خاص و پر از لحظات فوق‌العاده باشد.”
 3. “Cheers to a brother-in-law who is a genuine friend. Happy Birthday!”
  “به سلامتی یک برادر عزیز که دوست واقعی است. تولدت مبارک!”
 4. “May your Birthday be filled with sunshine and smiles. Happy Birthday!”
  “امیدوارم تولدت پر از آفتاب و لبخند باشد. تولدت مبارک!”
 5. “You’re more than a brother-in-law, you’re a true friend. Happy Birthday!”
  “تو بیشتر از یک برادر عزیز هستی، یک دوست واقعی هستی. تولدت مبارک!”
 6. “May the year ahead be full of happiness and many wonderful surprises. Happy Birthday!”
  “امیدوارم سال پیش رو پر از خوشبختی و غافلگیری های فوق العاده باشد. تولدت مبارک!”
 7. “May your day be full of joy, wonderful gifts and goodies, too. Happy Birthday!”
  “امیدوارم روزت پر از شادی، هدایای عالی و چیزهای خوب باشد. تولدت مبارک!”
 8. “Hope your birthday is as awesome as you are, brother-in-law!”
  “امیدوارم تولدت به اندازه خودت باحال باشد، برادر عزیز!”
 9. “May your birthday be bright and happier than last year. Happy Birthday!”
  “امیدوارم تولدت روشن و خوشبخت‌تر از سال گذشته باشد. تولدت مبارک!”
 10. “Happy Birthday to my amazing brother-in-law. Here’s to a wonderful year ahead!”
  “تولدت مبارک برادر عزیز فوق‌العاده من. به سال فوق‌العاده آینده سلام کنید!”

متن تبریک تولد رسمی شوهر خواهر

“Wishing you a day full of laughter and happiness. Happy Birthday, brother-in-law!”
“برای تو یک روز پر از خنده و شادی آرزو می‌کنم. تولدت مبارک، برادر عزیز!”

“Many more happy returns of the day. Happy Birthday, brother-in-law!”
“برای تو بیشتر از شادی برگشته‌ی روز. تولدت مبارک، برادر عزیز!”

“Have a fantastic birthday, brother-in-law!”
“تولد فوق‌العاده‌ای داشته باش، برادر عزیز!”

“May your birthday bring loads of joy and fun to your world. Happy Birthday!”
“امیدوارم تولدت بارها شادی و سرگرمی را به دنیای تو بیاورد. تولدت مبارک!”

“Wishing you a day filled with love and cheer. Happy Birthday!”
“آرزوی روزی پر از عشق و شادی برایت دارم. تولدت مبارک!”

“May every moment of your birthday be the happiest you’ve ever had.”
“امیدوارم هر لحظه تولدت شادترین لحظه‌ای باشد که تا به حال داشته‌ای.”

“Happy Birthday! May your day be as bright as your smile.”
“تولدت مبارک! امیدوارم روزت به روشنی لبخندت باشد.”

“May your birthday mark the beginning of a super successful year. Happy Birthday!”
“امیدوارم تولدت آغاز سالی بسیار موفق باشد. تولدت مبارک!”

“May your birthday be as extraordinary as you are. Happy Birthday!”
“امیدوارم تولدت به شگفت انگیزی تو باشد. تولدت مبارک!”

“Wishing you a birthday filled with all your heart’s desires. Happy Birthday!”
“آرزوی تولدی پر از تمام آرزوهای قلبت دارم. تولدت مبارک!”

“A very Happy Birthday to a great brother-in-law.”
“تولد بسیار خوش برادر عزیز در قانون.”

“May this year be a breakthrough year for you! Happy Birthday.”
“امیدوارم این سال سالی باشد برای شکستن! تولدت مبارک.”

“Wishing you health and happiness on your birthday.”
“برای تو سلامتی و شادی در تولدت آرزو می‌کنم.”

“Happy Birthday to the coolest brother-in-law in the world.”
“تولدت مبارک به خنک‌ترین برادر عزیز در جهان.”

“Wishing you a very Happy Birthday filled with endless love.”
“برایت تولد بسیار خوش آرزو می‌کنم پر از عشق بی پایان.”

“May your troubles be less and blessings be more. Happy Birthday!”
“امیدوارم مشکلاتت کمتر و برکت‌هایت بیشتر باشد. تولدت مبارک!”

“Happy Birthday! Stay happy and remember that we love you.”
“تولدت مبارک! شاد بمان و به یاد داشته باش که ما عاشقت هستیم.”

“Another adventure filled year awaits you, Happy Birthday!”
“سالی دیگر پر از ماجرا منتظرت است، تولدت مبارک!”

“Happy Birthday, brother-in-law! May you have a year full of laughter.”
“تولدت مبارک، برادر عزیز! امیدوارم سالی پر از خنده داشته باشی.”

“Wishing you a very Happy Birthday and many more to come.”
“آرزوی تولد بسیار خوش و بیشتر برایت دارم.”

“May your birthday be as beautiful as you are. Happy Birthday!”
“امیدوارم تولدت به زیبایی خودت باشد. تولدت مبارک!”

“Wishing you a day filled with love and joy. Happy Birthday!”
“برای تو یک روز پر از عشق و شادی آرزو می‌کنم. تولدت مبارک!”

“Happy Birthday to a person that’s charming, talented, and witty.”
“تولدت مبارک به یک شخص جذاب، با استعداد و باهوش.”

“Here’s to a future full of all the happiness your heart can hold. Happy Birthday!”
“به آینده‌ای پر از تمام خوشبختی که قلبت می‌تواند نگه دارد. تولدت مبارک!”

“May every day for the rest of your life bring you happiness.”
“امیدوارم هر روز بقیه زندگیت برایت شادی بیاورد.”

“Happy Birthday to a very special brother-in-law. Enjoy your day!”
“تولدت مبارک به یک برادر عزیز بسیار خاص. روزت را لذت ببر!”

“You deserve all the best in life. Have a great Birthday!”
“تو به بهترین‌ها در زندگی ارزش داری. تولد فوق‌العاده‌ای داشته باش!”

“Happy Birthday to an amazing brother-in-law. Have a blast!”
“تولدت مبارک به یک برادر عزیز فوق‌العاده. بهترین‌ها را داشته باش!”

“Your birthday is a special day for us to celebrate. Happy Birthday, brother-in-law!”
“تولدت یک روز خاص برای ما برای جشن است. تولدت مبارک، برادر عزیز!”

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.