هر جزء قرآن از کجا تا کجاست؟ (تقسیم بندی جزء های قرآن)

جزء های 1 تا 30 قرآن از کجا تا کجا هستند؟ شروع و پایان هر جزء قرآن به همراه جدول لیست جز به جز قرآن در این نوشته آورده شده است.

قرآن کریم دارای 30 جزء میباشد و هر جزء آن ممکن است از اواسط یک سوره شروع شده و تا اواسط سوره ی بعدی ادامه داشته باشد. معمولا برای ختم قرآن به صورت دسته جمعی و یا انفرادی لازم است بدانیم هر جزء قرآن از کجا تا کجاست و تقسیم بندی جزء های قرآن به چه صورت است به خصوص وقتی به کتاب قرآن دسترسی نداریم و می خواهیم ختم قرآن را به وسیله گوشی انجام دهیم. در ادامه خواهیم گفت هر جزء قرآن از کدام آیه و کدام سوره شروع می شود و تا کدام آیه و کدام سوره ادامه دارد.

شروع و پایان جزء های قرآن

جزء اول قرآن از کجا تا کجاست: از آیه اول سوره حمد (فاتحه) تا آیه 141 سوره بقره

جزء دوم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 142 تا 252 سوره بقره

جزء سوم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 253 سوره بقره تا آیه 92 سوره آل عمران

جزء چهارم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 93 سوره آل عمران تا آیه 23 سوره نساء

جزء پنجم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 24 تا 148 سوره نساء

جزء ششم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 148 سوره نساء تا آیه 81 سوره مائده

جزء هفتم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 82 تا آیه 111 سوره انعام

جزء هشتم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 111 سوره انعام تا آیه 87 سوره اعراف

جزء نهم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 88 سوره اعراف تا آیه 40 سوره انفال

جزء دهم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 41 سوره انفال تا آیه 92 سوره توبه

جزء یازدهم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 93 سوره توبه تا آیه 5 سوره هود

جزء دوازهم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 6 سوره هود تا آیه 52 سوره یوسف

جزء سیزدهم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 53 سوره یوسف تا پایان سوره ابراهیم

جزء چهاردهم قرآن از کجا تا کجاست: شامل کل سوره حجر و سوره نحل

جزء پانزدهم قرآن از کجا تا کجاست: کل سوره اسراء تا آیه 74 سوره کهف

جزء شانزدهم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 75 سوره کهف تا پایان سوره طه

جزء هفدهم قرآن از کجا تا کجاست: شامل کل سوره انبیا و سوره حج

جزء هجدهم قرآن از کجا تا کجاست: از اول سوره مومنون تا پایان آیه 20 سوره فرقان

جزء نوزدهم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 20 سوره فرقان تا آیه 55 سوره نمل

جزء بیستم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 56 سوره نمل تا آیه 45 سوره عنکبوت

جزء بیست و یکم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 46 سوره عنکبوت تا آیه 30 سوره احزاب

جزء بیست و دوم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 31 سوره احزاب تا آیه 27 سوره یس

جزء بیست و سوم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 28 سوره یس تا آیه 31 سوره زمر

جزء بیست و چهارم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 32 سوره زمر تا آیه 46 سوره فصلت

جزء بیست و پنجم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه47 سوره فصلت تا پایان سوره جاثیه

جزء بیست و ششم قرآن از کجا تا کجاست: از اول سوره احقاف تا آیه 30 سوره ذاریات

جزء بیست و هفتم قرآن از کجا تا کجاست: از آیه 31 سوره ذاریات تا پایان سوره حدید

جزء بیست و هشتم قرآن از کجا تا کجاست: از اول سوره مجادلة تا آخر سوره تحریم

جزء بیست و نهم قرآن از کجا تا کجاست: از اول سوره ملک تا پایان سوره مرسلات

جزء سی قرآن از کجا تا کجاست: از اول سوره نبا تا پایان سوره ناس

جدول لیست جز به جز قرآن

لیست جز به جز قرآن

همچنین بخوانید: کدام سوره ها سجده واجب دارند

هر جزء قرآن چند صفحه است؟

هر جزء قرآن تقریبا 20 صفحه به خط عثمان طه است.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.