متن درباره آسمان آبی به انگلیسی با ترجمه فارسی

آسمان از دیگر زیبایی های طبیعت است که منظره چشم نوازی داشته و شاعران و نویسندگان در وصف آن شعر و متن های زیبای بسیار نوشته اند. در ادامه میخواهیم به چند نوشته، شعر و متن درباره آسمان آبی به انگلیسی با ترجمه فارسی اشاره کنیم.

جمله کوتاه و متن درباره آسمان آبی به انگلیسی با ترجمه

Did you know, I’m still in love with this blue sky until forever and ever, eternally

آیا می دانی که من همیشه تا ابد و همیشه عاشق این آسمان آبی هستم.

»»»»»»»»

Good-humor is the clear blue sky of the soul

شوخ طبیعی آسمان آبی روح را پالایش میکند.

»»»»»»»»

I never saw a man who looked With such a wistful eye Upon that little tent of blue Which prisoners call the sky

من هرگز مردی را ندیدم که با چشمانی مبهوت به آن چادر کوچک آبی نگاه کند که زندانیان آن را آسمان می نامند.

»»»»»»»»

The soft blue sky did never melt Into his heart; he never felt The witchery of the soft blue sky

آسمان آبی نرم هرگز در قلب او ذوب نمی شد. او هرگز جادوگری آسمان آبی نرم را احساس نکرد!

جمله کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه مناسب کپشن و استوری

The empty blue sky of space says ‘All this comes back to me, then goes again, and comes back again, then goes again, and I don’t care, it still belongs to me

آسمان خالی آبی در فضا میگوید:

“همه اینها به من برمی گردد ، دوباره می رود ، و دوباره برمی گردد ، دوباره می رود ، و من اهمیتی نمی دهم ، هنوز متعلق به من است

نوشته زیبا و متن درباره آسمان آبی به انگلیسی با ترجمه فارسی

Clouds are a symbol of change

ابرها نماد تغییر هستند.

»»»»»»»»

The sky is the perfect empty canvas with cloudy drawings over it

آسمان مانند یک بوم خالی است با نقاشی های ابری روی آن

»»»»»»»»

جمله درباره آسمان آبی به انگلیسی

Behind those clouds, there is always a deep blue sky

پشت ابرها ، همیشه یک آسمان آبی عمیق وجود دارد.

»»»»»»»»

Cloudy sky makes the most beautiful sunse

آسمان ابری زیباترین غروب خورشید را می سازد.

»»»»»»»»

Our mind is just like a sky

ذهن ما درست مثل یک آسمان است.

»»»»»»»»

The blue sky is always there

آسمان آبی همیشه آنجاست.

»»»»»»»»

جمله انگلیسی درباره ابرها در آسمان آبی

Clouds in the sky are the freest thing in nature

ابرها در آسمان آزادترین چیز در طبیعت هستند.

»»»»»»»»

Clouds in the sky do not follow any rule

ابرها در آسمان از هیچ قانونی پیروی نمی کنند.

»»»»»»»»

Blue and cloudy sky makes this world a wonderful place

آسمان آبی و ابری این دنیا را به مکانی شگفت انگیز تبدیل کرده است.

»»»»»»»»

When you look up. Do you see the blue sky of what might be? Or the darkness of what will never be? Do ?you see me

وقتی که به بالا نگاه میکنی، آسمون آبی رو اونطوری که ممکنه میبینی؟ یا تاریکی؟ منو میبینی؟

متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه

Your story matters, who you are matters, tonight matters, none of it is an accident. You were born for the blue skies

داستان شما مهمه ، اینکه شما کی هستید مهمه ، امشب مهمه ، هیچکدوم تصادفی نیست. شما برای آسمان های آبی متولد شدین.

»»»»»»»»

My experiences remind me that it’s those black clouds that make the blue skies even more beautiful.

تجربیات من به من یادآوری می کند که این ابرهای سیاه هستند که آسمان های آبی را زیباتر می کنند.

»»»»»»»»

Sky looks like cottage cheese
Spilled on a blue table cloth

آسمان مانند پنیری است که
روی میزی با پارچه آبی ریخته شده است

»»»»»»»»

متن کوتاه انگلیسی در وصف آسمان آبی با ترجمه

And then one day she left me. She left me as the pigeon leaves the window to fly in the wide blue sk.

و بعدها اون یه روز منو ترک کرد. اون مثل کبوتری که از پنجره بیرون می‌ره و تو آسمون آبی گسترده پرواز می‌کنه منو ترک کرد

»»»»»»»»

The days which bracketed hurricanes were painful in their clarity, sharp edge clouds, blue sky hard as a cop’s eyes

روزهایی با دستبند های به وضوح تیز ، ابرهایی با لبه تیز ، آسمان های آبی سخت مانند چشمان تیزبین پلیس

»»»»»»»»

red light contradicts
blue sky and so much
depends on makeshift branches
set in ston.

نور قرمز متناقضه

آسمون آبی و خیلی چیزا

بستگی داره به شاخه های موقتی که در سنگ کار گذاشته شده

»»»»»»»»

The color of the sun when rises
Your skin when shines, just tanned
The stars raveled on a clear blue sky
Your favorite dress of mine, fallen on the floor

رنگ خورشید هنگام طلوع
پوست شما هنگام درخشش ، فقط برنزه است
ستارگان بر آسمان آبی صاف هجوم می آورند
لباس مورد علاقه من ، روی زمین افتاده…

»»»»»»»»

متن کوتاه انگلیسی در مورد آسمان آبی زیبا

Green calm below, blue quietness above

آرامش سبز در پایین ، آرامش آبی در بالا

»»»»»»»»

If the sight of the blue skies fills you with joy, if a blade of grass springing up in the fields, has the power to move you, if the simple things of Nature have a message that you understand, rejoice, for your soul is alive

اگر چشم انداز آسمانهای آبی شما را شاد کند ، اگر دیدن چمن های سربرآورده در مزارع شما را به حرکت درآورد ، اگر پیام چیزهای ساده طبیعت را می فهمید ، شاد باشید ، زیرا روح شما زنده است.

»»»»»»»»

متن کوتاه در مورد آسمان آبی به انگلیسی

A sky as pure as water bathed the stars and brought them out

آسمانی خالص مانند آب ستاره ها را غسل داده و آنها را بیرون آورده است.

»»»»»»»»

A cloudless plain blue sky is like a flowerless garden

آسمان آبی ساده و بی ابر مانند باغی بدون گل است.

»»»»»»»»

And they were canopied by the blue sky, So cloudless, clear, and purely beautiful,That God alone was to be seen in Heaven

و آنها زیر سایبان آسمان آبی بودند ، بسیار بی ابر ، صاف و کاملاً زیبا ، به طوری که تنها خدا در بهشت دیده است.

»»»»»»»»

متن انگلیسی در مورد آسمان آبی

I thank you God for this most amazing day, for the leaping greenly spirits of trees, and for the blue dream of sky and for everything which is natural, which is infinite, which is yes

من خدا را شکر می کنم برای این شگفت انگیزترین روز ، برای جهش ارواح سبز درختان ، و برای رویای آبی آسمان و برای همه چیزهای طبیعی ، که بی نهایت است، که مثبت است.

»»»»»»»»

Let the blue of the sky and ocean take your blue away when you feel blue

بگذارید وقتی احساس عصبانیت می کنید آبی آسمان و اقیانوس، رنگ آبی شما را از بین ببرد.

»»»»»»»»

Even behind prison walls I can see the heavy clouds and the blue sky over the horizon

Nelson Mandela

حتی پشت دیوارهای زندان می توانم ابرهای سنگین و آسمان آبی را در افق ببینم. – نلسون ماندلا

»»»»»»»»

The fading blue of yesterday’s sky is reminding of the hopeless love I told the moon about you

حتی پشت دیوارهای زندان می توانم ابرهای سنگین و آسمان آبی را در افق ببینم. ” – نلسون ماندلا

»»»»»»»»

My experiences remind me that it’s those black clouds that make the blue skies even more beautiful

تجربیات من به من یادآوری می کند که این ابرهای سیاه هستند که آسمان آبی را زیباتر می کنند.

»»»»»»»»

متن انگلیسی درباره اسمان ابی

The blue of the sky is one of the most special colors in the world, because the color is deep but see-through both at the same time

آبی آسمان یکی از خاص ترین رنگ های جهان است ، زیرا رنگ آن عمیق است اما همزمان از بین آنها عبور می کند.

»»»»»»»»

And in the morning when the sunrise. Look in the water, see the blue sky. As if heaven has been laid there at our feet

و صبح هنگام طلوع آفتاب. به آب نگاه کن ، آسمان آبی را ببین. گویی پا در بهشت گذاشته ای.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.