متن در مورد نقاشی؛ کوتاه، ادبی و زیبا از نقاشان و افراد معروف

خواندن متن و جملات زیبا و ادبی درباره نقاشی کشیدن و هنر نقاشی برای شما جالب است. متن انگلیسی درباره نقاشی با ترجمه فارسی از افراد معروف و نقاشان بزرگ در ادامه آورده شده.

آیا شما هم با یک بوم خالی دست و پنجه نرم می‌کنید؟ این جملات و متن ها در مورد نقاشی، شما را برای خلق یک نقاشی آماده می‌کنند.

برای بسیاری از ما، نقاشی به عنوان اولین برخورد ما با هنر در دوران کودکی محسوب می‌شود. نقاشی کردن، سرگرم‌کننده و جذاب است، و با یک خروجی خلاقانه همراه می‌باشد چراکه ما شروع به کشف جهان از این طریق می‌کنیم.

نقاشی همچنین بخش مهمی از فرهنگ و رسانه‌ای از هنر است که لحظاتی که ثبت می‌کند را جاودانه می‌سازد. دیدن آثار هنری بزرگان به صورت حضوری یا حتی در کتاب‌ها، به ما این فرصت را می‌دهد تا خلاقیت خود را بهبود دهیم. بنابراین، صرف‌نظر از این که نقاشی می‌کنید یا تنها از آثار هنری لذت می‌برید، از مجموعه متن زیبا در مورد نقاشی الهام بگیرید.

جملات معروف در مورد نقاشی

Painting is self-discovery. Every good artist paints what he is

نقاشی نوعی خودشناسی است. هر هنرمند خوبی آنچه که خود هست را نقاشی می‌کند

Jackson Pollock جکسون پولاک

The only thing I know is that I paint because I need to

تنها چیزی که می‌دانم این است که نقاشی می‌کنم چون نیاز به انجام این کار دارم

Frida Kahlo فریدا کالو

I dream of painting and then I paint my dream

من رویای نقاشی کردن را می‌بینم و سپس، رویایم را نقاشی می‌کنم

Vincent van Gogh وینسنتون گوگ

I would like to paint the way a bird sings

دوست دارم طوری نقاشی کنم که یک پرنده اواز می‌خواند

Claude Monet کلاد مونت

Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures

هر هنرمندی، قلمویش را در روح خود فرو می‌برد و ذات خود را در نقاشی‌هایش به تصویر می‌کشد

Henry Ward Beecher هنری وارد بیچر

The painter has the Universe in his mind and hands

نقاش، جهان را در ذهن و دستانش دارد

Leonardo da Vinci لئوناردو داوینچی

If I could say it in words there would be no reason to paint

اگر می‌توانستم با کلمات بیانش کنم، دیگر نیازی به نقاشی نبود

Edward Hopper ادوارد هوپر

A simple line painted with the brush can lead to freedom and happiness

یک خط ساده نقاشی شده با قلمو می‌تواند به آزادی و خوشبختی ختم شود

Joan Miro ژان میرو

همچنین ببینید: عکس پروفایل دختر در حال نقاشی کشیدن

جملات زیبا در مورد نقاشی از افراد معروف

Painting is just another way of keeping a diary.

Pablo Picasso

نقاشی تنها روش دیگری برای ثبت خاطرات است – پابلو پیکاسو

Painting is the silence of thought and the music of sight

نقاشی، سکوت اندیشه و موسیقی بینش است

Orhan Pamuk اورهان پاموک

Painting is easy when you don’t know how, but very difficult when you do

نقاشی زمانی آسان است که نمی‌دانید چگونه این کار را انجام دهید اما وقتی نحوه‌ی انجام آن را متوجه شدید، دشوار می‌شود

Edgar Degas ادگار دگاس

Painting is the passage from the chaos of the emotions to the order of the possible

نقاشی، گذرگاهی از هرج و مرج احساسات به نظم امکان است

Balthus بالتوس

Painting is a source of endless pleasure, but also of great anguish

نقاشی نه‌تنها منشأ لذت نامتناهی بلکه رنجی بزرگ است

Balthus بالتوس

Painting has as much to do with evolving consciousness as training the eye.

Glenn Haybittle

نقاشی به اندازه‌ی آموزش چشم‌ها با تکامل هوشیاری ارتباط دارد – گلن هایبیتل

Painting is an illusion, a piece of magic, so what you see is not what you see

نقاشی، توهم، تکه‌ای از جادوست، بنابراین چیزی که می‌بینید همان چیزی نیست که می‌بینید

Philip Guston فیلیپ گوستان

Painting is the representation of visible forms. The essence of realism is its negation of the ideal

نقاشی، نمایشی از فرم‌های قابل دیدن است. اهمیت رئالیسم، نفی ایده‌آل است

Gustave Courbet گوستاو کوربت

Painting something that defies the law of the land is good. Painting something that defies the law of the land and the law of gravity at the same time is ideal.

نقاشی کردن چیزی که با قانون کشور مخالفت می‌کند، خوب است. نقاشی چیزی که همزمان با قانون کشور و قانون جاذبه مخالفت کند، ایده آل است

Bansky بنکسی

Sometimes painting is just prayerful movement. And that is enough

گاهی‌اوقات، نقاشی تنها یک حرکت متدینانه است. و این خود کافی است

Carrie Schmitt کری اسمیت

My painting carries with it the message of pain

نقاشی‌های من با خود پیام درد و رنج را حمل می‌کنند

Frida Kahlo فریدا کالو

Good painting is like good cooking; it can be tasted, but not explained

یک نقاشی خوب مانند یک اشپزی خوب است؛ آن را می‌توان مزه‌دار کرد اما قابل توضیح دادن نیست

Maurice de Vlaminck موریک دولامینک

If the world could remain within a frame like a painting on the wall, I think we’d see the beauty then and stand staring in awe

اگر جهان می‌توانست در قابی مانند یک نقاشی روی دیوار باقی بماند، فکر می‌کنم که می‌توانستیم زیبایی را ببینیم و با هیبت به آن خیره شویم

Connor Oberst کونور اوبرست

همچنین ببینید: متن درباره آشپزی

Painting from nature is not copying the object, it’s realising one’s sensations

نقاشی از طبیعت، کپی کردن اشیا نیست بلکه تشخیص احساسات دیگران است

Paul Cézanne پل سزان

It is a widely accepted notion among painters that it does not matter what one paints as long as it is well-painted. This is the essence of academicism

این یک مفهوم به شدت قابل قبول در میان نقاشان است که تا زمانی که یک نقاشی خوب باشد، مهم نیست از چه چیزی نقاشی شده باشد. این جوهر دانشگاه‌گرایی است

Mark Rothko مارک روتکو

Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen

نقاشی، شعری است که بیشتر از آن که احساس شود، دیده می‌شود و شعر، نقاشی است که بیشتر از آن که دیده شود، احساس می‌شود

Leonardo da Vinci لئوناردو داوینچی

For me, painting is a way to forget life. It is a cry in the night, a strangled laugh

برای من، نقاشی راهی به منظور فراموش کردن زندگی است. آن گریه‌های شبانه و خنده‌های خفه شده است

Georges Rouault ژرژ روو

The emotions are sometimes so strong that I work without knowing it. The strokes come like speech

احساسات گاهی‌اوقات آنقدر قوی هستند که من بدون آن که متوجه باشم، کار می‌کنم. ضربه‌ها مانند کلمات می‌آیند

Vincent van Gogh وینسنت ون گوگ

Painting is a science, and should be pursued as an inquiry into the laws of nature

نقاشی نوعی علم است و باید به عنوان تحقیقی در قوانین طبیعت دنبال شوند

John Constable جان کانستبل

If it weren’t for painting, I wouldn’t live; I couldn’t bear the extra strain of things

اگر به خاطر نقاشی نبود، زنده نمی‌ماندم؛ نمی‌توانستم فشار مضاعف را تحمل کنم

Winston Churchill ویسنتول چرچیل

Painting must be fertile. It must give birth to a world… it must fertilize the imagination

نقاشی باید بارور باشد. باید جهانی را ایجاد کند … باید تخیل را بارور سازد

Joan Miro ژان میرو

Painting something that defies the law of the land is good. Painting something that defies the law of the land and the law of gravity at the same time is ideal

نقاشی کردن چیزی که با قانون کشور مخالفت می‌کند، خوب است. نقاشی چیزی که همزمان با قانون کشور و قانون جاذبه مخالفت کند، ایده آل است

Bansky بنکس

Painting is a language of its own. You cannot interpret one form of expression with another form of expression

نقاشی خود نوعی زبان است. شما نمی‌توانید شکلی از بیان را با شکل دیگری از بیان تفسیر کنید

Marcel Duchamp مارسل دوچامپ

Painting is an illusion, a piece of magic, so what you see is not what you see

نقاشی، توهم، تکه‌ای از جادوست. بنابراین، چیزی که می‌بینید، همان چیزی نیست که می‌بینید

Philip Guston فیلیپ گوستان

When art critics get together they talk about Form and Structure and Meaning. When artists get together they talk about where you can buy cheap turpentine

وقتی منتقدان هنر دور هم جمع می‌شوند، در مورد فرم و ساختار و معنا صحبت می‌کنند. وقتی هنرمندان دور هم جمع می‌شوند، در مورد این که از کجا می‌توان تربانتین ارزان خرید، صحبت می‌کنند

Berthe Morisot برت موریسات

All you need to paint is a few tools, a little instruction, and a vision in your mind

برای نقاشی کردن تنها به چند ابزار، کمی دستورالعمل و یک طرح در ذهن نیاز دارید

Bob Ross باب راس

جملات نقاشان معروف درباره نقاشی کشیدن

Painter, paint

ای نقاش، نقاشی بکش!

Salvador Dalí سالوادور دالی

The canvas has an idiotic stare and mesmerises some painters so much that they turn into idiots themselves

بوم، نگاهی احمقانه دارد و برخی از نقاشان را چنان مسحور خود می‌کند که خود به احمق تبدیل می‌شوند

Vincent van Gogh وینسنت ون گوگ

If you hear a voice within you saying, ”You are not a painter,” then by all means paint… and that voice will be silenced

اگر در درون خود صدایی می‌شنوید که می‌گوید: تو نقاش نیستی، پس به هر طریقی نقاشی کن تا ان صدا ساکت شود

Vincent van Gogh وینسنت ون گوگ

Only when he no longer knows what he is doing does the painter do good things

تنها زمانی یک نقاش کارش را خوب انجام می‌دهد که دیگر نمی‌داند چه کاری انجام می‌دهد

Edgar Degas ادگار دگاس

The holy grail is to spend less time making the picture than it takes people to look at it

هدف نهایی این است که زمان تصویرسازی کمتر از زمانی باشد که مردم صرف نگاه کردن به ان تصویر می‌کنند

Banksy بنکسی

Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures

هر هنرمندی، قلمویش را در روح خود فرو می‌برد و ذات خود را در نقاشی‌هایش به تصویر می‌کشد

هنری وارد بیچر Henry Ward Beecher

Every now and then one paints a picture that seems to have opened a door and serves as a stepping stone to other things

هرزگاهی هر نقاشی، تصویری را می‌کشد که به نظر می‌رسد دری را باز کرده است و از آن به عنوان پله‌ای برای چیزهای دیگر استفاده می‌کند

Pablo Picasso پابلو پیکاسو

If I paint something, I don’t want to have to explain what it is

اگر چیزی را نقاشی کنم، دوست ندارم مجبور به توضیح دادنش باشم

Bob Ross باب راس

A painter should begin every canvas with a wash of black, because all things in nature are dark except where exposed by the light

نقاش باید هر بومی را با رنگ مشکی شروع کند زیرا همه چیز در طبیعت تیره است به جز زمانی که در معرض نور قرار بگیرد

Leonardo da Vinci لئوناردو داوینچی

You can’t learn techniques and then try to become a painter. Techniques are a result

شما نمی‌توانید تکنیک‌ها را یاد بگیرید و بعد سعی کنید نقاش شوید. تکنیک‌ها، نتیجه‌ی کار هستند

Jackson Pollock جکسون پولاک

The painter will produce pictures of little merit if he takes the works of others as his standard

نقاشی که آثار دیگران را به عنوان استاندارد خود در نظر می‌گیرد، نقاشی‌های کم‌ارزشی دارد

Leonardo da Vinci لئوناردو داوینچی

I don’t paint things. I only paint the difference between things

من از سوژه‌ها نقاشی نمی‌کنم. من تنها تفاوت بین سوژه‌ها را به تصویر می‌کشم

Henri Matisse هنری متیس

There is nothing more difficult for a truly creative painter than to paint a rose, because before he can do so he has first to forget all the roses that were ever painted

هیچ چیزی برای یک نقاش واقعاً خلاق دشوارتر از نقاشی یک گل سرخ نیست زیرا پیش از آن که این کار را انجام دهد، باید تمام گل‌های سرخی که تاکنون نقاشی شده‌اند را فراموش کند

Henri Matisse هنری متیس

I paint self-portraits because I am so often alone, because I am the person I know best

من خودنگاره می‌کشم چون اغلب تنها هستم، چون کسی هستم که بهتر می‌شناسم

Frida Kahlo فریدا کالو

My business is to paint what I see, not what I know is there

کار من این است که چیزی که می‌بینم را نقاشی کنم، نه چیزی که می‌دانم آنجاست

J.M.W. Turner جی.ام.دبلیو ترنر

I’m not performing miracles, I’m using up and wasting a lot of paint

من معجزه نمی‌کنم، من رنگ زیادی استفاده می‌کنم و آن‌ها را هدر می‌دهم

Claude Monet کلاد مونت

If you understand a painting beforehand, you might as well not paint it

اگر از قبل یک نقاشی را فهمیده باشید، ممکن است آن را نکشید

Salvador Dalí سالوادور دالی

When I am in my painting, I’m not aware of what I’m doing

زمانی که مشغول نقاشی کردن هستم، نمی‌دانم چه کاری می‌کنم

Jackson Pollock جکسون پولاک

متن کوتاه درباره نقاشی

Every painting is a voyage into a sacred harbour

هر نقاشی، سفری به یک بندر مقدس است

Giotto di Bondone جوتو دی بوندونه

همچنین ببینید: متن در مورد سفر

A painting is never finished – it simply stops in interesting places

نقاشی هرگز تمام نمی‌شود – آن صرفاً در مکان‌های جالبی متوقف می‌شود

Paul Gardner پل گاردنر

The painting rises from the brushstrokes as a poem rises from the words. The meaning comes later

نقاشی از ضربات قلمو ایجاد می‌شود همانطور که یک شعر از کلمات برمی‌خیزد. معنا بعد از آن می‌آید

Joan Miro ژان میرو

The painting has a life of its own. I try to let it come through

هر نقاشی، دنیایی دارد. من سعی می‌کنم این دنیا را نمایان سازم

Jackson Pollock جکسون پولاک

Life, like a good painting, needs balance, a harmonious arrangement to avoid being chaotic, a mess, a failure

زندگی، مانند یک نقاشی خوب،به منظور جلوگیری از هرج و مرج، اشفتگی و شکست به تعادل، یک آرایش هماهنگ نیاز دارد

Iain Pear لین پیئر

Through a painting we can see the whole world

از طریق یک نقاشی می‌توانیم کل دنیا را ببینیم

Hans Hofmann هانس هافمن

My paintings are not about what is seen. They are about what is known forever in the mind

نقاشی‌های من در مورد چیزی که دیده می‌شوند، نیستند. آن‌ها در مورد چیزی هستند که تاابد در ذهن شناخته شده می‌ماند

Agnes Martin اگنس مارتین

To my mind a picture should be something pleasant, cheerful and pretty. There are too many unpleasant things in life as it is, without creating still more of them

به نظر من یک عکس باید چیزی دلپذیر، شاد و زیبا باشد. چیزهای ناخوشایند زیادی در زندگی وجود دارد، بدون ایجاد کردن آن‌ها همچنان تعدادشان زیاد است

Pierre-Auguste Renoir پیر آگوست رنوار

Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter

هر پرتره‌ای که با احساس نقاشی شده باشد، پرتره‌ی هنرمند است، نه سوژه

Oscar Wilde اسکار وایلد

A painting requires a little mystery, some vagueness, and some fantasy. When you always make your meaning perfectly plain you end up boring people

نقاشی به کمی رمز و راز، کمی ابهام و کمی فانتزی نیاز دارد. هر وقت که مقصود خود را به طور واضح بیان می‌کنید، انسان خسته‌کننده‌ای می‌شوید

Edgar Degas ادگار دگاس

A painting to me is primarily a verb, not a noun, an event first and only secondarily an image

نقاشی برای من یک فعل است نه اسم، اول یک رویداد است و بعد یک تصویر

Elaine de Kooning الین د کونینگ

I’m never finished with my paintings; the further I get, the more I seek the impossible and the more powerless I feel

من هرگز نقاشی‌هایم را تمام نمی‌کنم؛ هر چه بیشتر پیش بروم، بیشتر غیرممکن‌ها را جستجو می‌کنم و بیشتر احساس درماندگی می‌کنم

Claude Monet کلود مونه

Life is a painting, and you are the artist. You have on your palette all the colors in the spectrum – the same ones available to Michaelangelo and DaVinci

زندگی یک نقاشی است و شما هنرمند آن هستید. شما تمام رنگ‌ها را در پالت خود دارید – همان رنگ‌هایی که در دستان میکلانژ و داوینچی بوده‌اند

Paul J. Meyer پل میر

A painting is complete when it has the shadows of a god

یک نقاشی زمانی تکمیل می‌شود که سایه‌هایی از یک خدا را داشته باشد

Rembrandt رامرانت

Every viewer is going to get a different thing. That’s the thing about painting, photography, cinema

هر مخاطبی قرار است چیز متفاوتی را متوجه شود. این اهمیت نقاشی، عکاسی و سینماست

David Lynch دیوید لینچ

I love to look at art, I love to look at paintings, and I almost feel like the experience isn’t complete until I’ve made something of my own

من عاشق نگاه کردن به هنر هستم، عاشق نگاه کردن به نقاشی‌ها هستم و احساس می‌کنم که یک تجربه تا زمانی که چیزی از خود ایجاد نکرده باشم، تمام نمی‌شود

Cecily Brown سیسیلی براون

متن در مورد رنگ و نقاشی

Color is my day-long obsession, joy and torment

رنگ، وسواس، شادی و عر=ذاب من است

Claude Monet کلود مونه

I often think that the night is more alive and more richly colored than the day

من اغلب فکر می‌کنم که شب زنده‌تر و رنگارنگ‌تر از روز است

Vincent van Gogh وینسنت ون گوگ

I found I could say things with color and shapes that I couldn’t say any other way – things I had no words for

متوجه شدم که می‌توانم چیزهایی که نمی‌توانم به روش دیگری بر زبان آورم را با رنگ و اشکال بیان کنم – چیزهایی که هیچ کلمه‌ای برای بیان آن‌ها ندارم

Georgia O’Keeffe جورجیا اوکیف

It is only after years of preparation that the young artist should touch color – not color used descriptively, that is, but as a means of personal expression

تنها بعد از سال‌ها آمادگی، یک هنرمند جوان می‌تواند رنگ را لمس کند – نه رنگی که به صورت توصیفی استفاده می‌کند بلکه به عنوان یک بیان شخصی

Henri Matisse هنری متیس

There is no blue without yellow and without orange

هیچ آبی بدون زرد و بدون نارنجی وجود ندارد

Vincent van Gogh وینسنت ون گوگ

You need the dark in order to show the light

برای نشان دادن نور به تاریکی نیاز دارید

Bob Ross باب راس

It is only after years of preparation that the young artist should touch color – not color used descriptively, that is, but as a means of personal expression

تنها بعد از سال‌ها آمادگی، یک هنرمند جوان می‌تواند رنگ را لمس کند – نه رنگی که به صورت توصیفی استفاده می‌کند بلکه به عنوان یک بیان شخصی

Henri Matisse هنری متیس

Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun

برخی از هنرمندان، خورشید را به یک نقطه‌ی زرد تبدیل می‌کنند و برخی دیگر، آن نقطه‌ی زرد را به خورشید تبدیل می‌کنند

Pablo Picasso پابلو پیکاسو

Creativity is painting the canvas with colors, doing what you do with what you have, knowing the limits and moving beyond

خلاقیت، نقاشی کردن روی بوم با رنگ‌ها، انجام کاری که می‌کنید با چیزی که دارید، دانستن محدودیت‌ها و حرکت کردن فراتر از آن‌هاست

Anand Patwa آناند پاتوا

In our life there is a single color, as on an artist’s palette, which provides the meaning of life and art. It is the color of love

در زندگی ما تنها یک رنگ وجود دارد، مانند پالت یک هنرمند، که این رنگ معنای زندگی و هنر را تعیین می‌کند. آن رنگ عشق است

Marc Chagall مارک چاگال

When you want to make the main color pure and bright, don’t just keep adding bright colors on it. Just make the colors around the spot darker and dull. It will give the scene dramatical effects. I think the life is the same

وقتی می‌خواهید رنگ اصلی را خالص و روشن کنید، تنها رنگ‌های روشن به آن اضاف نکنید. کافی است رنگ‌های اطراف آن نقطه را تیره‌تر کنید. این کارف صحنه را تاثیرگذارتر می‌کند. فکر می کنم که زندگی نیز همینطور است

Hiroko Sakai هیروکو ساکای

متن در مورد طراحی و نقاشی

In drawing, one must look for or suspect that there is more than is casually seen

در طراحی، باید به دنبال این بود که حتماً چیزی فراتر از آنچه دیده می‌ شود، وجود دارد

George Bridgman جورج بریجمن

Drawing is not what one sees, but what one can make others see

طراحی چیزی نیست که می‌بینید بلکه چیزی است که باعث می‌شود تا دیگران ببینند

Edgar Degas ادگار دگاس

Learning to draw is really a matter of learning to see – to see correctly – and that means a good deal more than merely looking with the eye

یادگیری طراحی کردن واقعاً یادگیری نحوه‌ی دیدن – درست دیدن – است و این به معنای چیزی بیشتر از نگاه کردن با چشم‌هاست

Kimon Nicolaides کیمون نیکولیدس

One must always draw, draw with the eyes, when one cannot draw with a pencil

وقتی نمی‌توان با مداد طراحی کرد، باید با چشم‌ها این کار را انجام داد

Balthus بالتوس

How you draw is a reflection of how you feel about the world. You’re not capturing it, you’re interpreting it

طراحی شما، انعکاسی از احساسی است که نسبت به جهان دارید. شما آن را ثبت نمی‌کنید بلکه آن را تفسیر می‌نمایید

Juliette Aristides ژولیت آرسیتیدس

Drawing things makes them seem more real and makes me feel more alive. It also makes me pin down and remember things landscapes, season, weather, occasions, incidents, people that would otherwise have melted from my memory

طراحی باعث می‌شود تا سوژه‌ها واقعی‌تر به نظر برسند و من نیز سرزنده‌تر شوم. آن همچنین باعث می‌شود تا چیزهایی از قبیل چشم اندازها، فصل، آب و هوا، رویدادها و افرادی که در غیر این صورت از حافظه‌ام پاک می‌شدند را به خاطر بسپارم

David Gentleman دیوید جنتلمن

Drawing is a form of probing. And the first generic impulse to draw derives from the human need to search, to plot points, to place things and to place oneself

طراحی نوعی کاوش است. و اولین انگیزه برای طراحی کردن از نیاز انسان به جستجو، ترسیم نقاط، قرار دادن اشیا و قرار دادن خود ناشی می‌شود

John Berger جان برگر

Sketching is almost everything. It is the painter’s identity, his style, his conviction, and then colour is just a gift to the drawing

طرحی کردن همه چیز است. آن هویت، سبک و اعتقاد نقاش است و رنگ تنها هدیه‌ای به آن طراحی محسوب می‌شود

Fernando Botero فرناندو بوترو

Drawing is like making an expressive gesture, with the advantage of permanence

طراحی شبیه به یک ژست رسا با مزیت ماندگاری است

Henri Matisse هنری متیس

Drawing is still basically the same as it has been since prehistoric times. It brings together man and the world. It lives through magic

طراحی اساساً شبیه به همان چیزی است که در دوران ماقبل تاریخ وجود داشته است. آن، انسان و جهان را به هم نزدیک می‌کند. آن از طریق جادو زنده می‌ماند

Keith Haring کیت هارینگ

Drawing makes you see things clearer, and clearer and clearer still, until your eyes acheDavid

طراحی باعث می‌شود تا چیزها را واضح‌تر ببینید تا زمانی که چشمتان درد بگیرد

Hockney دیوید هاکنی

It is only by drawing often, drawing everything, drawing incessantly, that one fine day you discover, to your surprise, that you have rendered something in its true character

تنها با هرزگاهی طراحی، طراحی همه چیز و طراحی بی‌وقفه است که یک روز در کمال تعجب متوجه می‌شوید که چیزی را با شخصیت واقعی‌اش به تصویر کشیده‌اید

Camille Pissarro کامیلا پیسارو

سخن پایانی

امیدواریم که این نقل‌قول‌ها و جملات زیبا در مورد نقاشی به شما چشم‌ا نداز جدیدی در مورد یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های هنر در جهان داده باشند.

از دیوارهای غار گرفته تا تالار موزه‌های مدرن، نقاشی در طول زمان جامعه را شکل داده است.

نقاشی یک روش درمانی باورنگردنی به شمار می‌رود و موجب رهایی عاطفی می‌شود؛ بنابراین، به عنوان روشی از درمان و توانبخشی از ضربه روحی-روانی در نظر گرفته می‌شود.

نقاشی شامل تمرکز کردن برای خلق یک تصویر است که ثابت شده است منجر به رهایی از استرس، کاهش درد عضلانی، کاهش سردرد و غیره می‌شود. بنابراین، آن را امتحان کنید و امروز شروع به کشیدن یک نقاشی جدید نمایید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.