متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

از زمان قدیم با شروع شدن سال جدید، عید نوروز را 13 روز جشن می گرفتند و به دید و بازدید اقوام و آشنا ها می رفتند. روز 13 فروردین و سیزدهمین روز از سال نو را روز طبیعت نام گذاری کرده اند و در این روز مردم برای تفریح به طبیعت می روند و یک روز زیبا و پر از خاطره را در کنار عزیزانشان می گذرانند. این رسم از قدیم تا به امروز ادامه داشته و هنوز مردم ایران با شروع سال جدید این روز ها را جشن می گیرند. سیزده بدر به نام روز طبیعت ثبت شده است پس وقتی با خانواده برای تفریح به دل طبیعت می رویم سعی کنیم به طبیعت آسیبی نرسانیم تا طبیعتی دست نخورده و زیبا برای همیشه و برای تفریح داشته باشیم. در مطالب زیر متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی با ترجمه و تعدادی متن تبریک سیزده بدر آورده شده است.

بیشتر بخوانید: انشاء درباره طبیعت

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی با ترجمه 

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ قدمت سیزده بدر

.Thirteen Badr is a day of nature celebration in Iran, which dates back to at least 4000 years ago and is the last day of Nowruz celebration in Iran

سیزده بدر روز جشن طبیعت در ایران است، که قدمت آن حداقل به ۴۰۰۰ سال قبل برمی گردد و آخرین روز از جشن عید نوروز در ایران می باشد.

********************

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ رفتن به طبیعت

.On Nature Day, Iranian families eat outdoors, near springs, rivers, green areas and mountains

در روز طبیعت خانواده های ایرانی در فضای آزاد، در کنار چشمه های آب، رودخانه ها و مناطق سرسبز و کوهستان ها غذا می خورند.

********************

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ شایعه نحس بودن عدد 13

Contrary to rumors that the number 13 is unlucky, but in Persian and Iranian culture this day is not unlucky and this day is the nature of the Iranian people who celebrate it

بر خلاف شایعاتی که رواج پیدا کرده است که عدد 13 نحس می باشد، اما در فرهنگ فارسی و ایران این روز نحس نمی باشد و این روز طبیعت مردم ایران می باشد که آن را جشن می گیرند.

متن سیزده بدر به انگلیسی

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ اعتقادات زرتشتیان

According to traditional and ancient beliefs, the thirteenth day of each month belongs to Tishtrya, the rain god of the Zoroastrian benevolent deity, which is related to life-giving and fertile rains

بر اساس باورهای سنتی و قدیم، روز سیزدهم هر ماه متعلق به تیشتریه “Tishtrya” خدای باران الوهیت نیک خواه زرتشتی است که مربوط به باران های زندگی بخش و برای حاصل خیزی می باشد.

According to Zoroastrians, people should cherish the memory of Tishtrya and ask God for rain for the victory of the god of rain and the destruction of the devil of the land

بنابر اعتقاد زرتشتیان، مردم باید خاطره ی تیشتریه “Tishtrya” را گرامی بدارند و برای پیروز شدن خدای باران و از بین رفتن شیطان خشکی، از خدا درخواست باران رحمت کنند.

For this reason, on the last day of the Nowruz celebration, when the earth becomes green, people go to the beautiful nature on the 13th of Farvardin and celebrate there, asking Tishtrya for divine rain and mercy

به همین دلیل در آخرین روز از جشن عید نوروز، هنگامی که زمین سرسبز می شود مردم در روز 13 فروردین به طبیعت زیبا می روند و در آن جا جشن می گیرند و از تیشتریه “Tishtrya” درخواست باران الهی و رحمت می کنند.

بیشتر بخوانید: متن شعر سیزده بدر شهریار

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ دروغ سیزده

Some people cheat on family members on this day and lie, which is called lie 13. This is an official that is similar to the April Fool’s Day lie. People also release the red fish they have taken for the Haft Sin table in the rivers, which is a sign of freedom

برخی از مردم در این روز به افراد خانواده کلک می زنند و دروغ می گویند که آن دروغ 13 نامیده می شود. این رسمی است که شبیه به دروغ اول آوریل می باشد. همچنین مردم ماهی قرمزی که برای سفره هفت سین گرفته اند را در رودخانه ها رها می کنند که بیانگر آزادی است.

********************

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ زندگی بعد از تعطیلات

Thirteen Badr is the last day of Nowruz and New Year holidays. The next day, working people show up at work, students go to school and university, and life returns to normal before the holidays

سیزده بدر روز آخر تعطیلات عید نوروز و سال نو است. روز بعد افراد شاغل در محل کار حاضر می شوند، محصلان به مدرسه و دانشگاه می روند و زندگی به روال قبل از تعطیلات باز می گردد.

بیشتر بخوانید: متن زیبا برای تبریک سیزده بدر

متن تبریک درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی 

متن تبریک زیبا در مورد سیزده بدر به زبان انگلیسی

I hope by collecting seven scenes of Nowruz, The Qur’an is your guardian, The mirror is the light of your life, Its coin is the blessing of your life, Fresh vegetables, And his fish Give you the desire to continue your life, Happy Thirteen Badr

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی، قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی زندگیتان، سکه اش برکت عمرتان، سبزیش طراوت، و ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد.
سیزده بدر مبارک

تبریک سیزده بدر به انگلیسی

متن کوتاه تبریک سیزده بدر به زبان انگلیسی

Thirteen Badr that arrives, It’s time to fall in love, Turn the strings and Put the green in the water
Thirteen are rainy and happy

سیزده بدر که می رسه، نوبت عاشق شدنه، نوبت آشه رشته و سبزه به آب سپردنه
سیزدتون بارونی و شاد.

********************

شعر تبریک سیزده بدر به زبان انگلیسی

Thirteen Badr
Your enemies in the door
Flowers to your friends
Get out of trouble soon
Your joys are a thousand times

سیزدتون بدر
دشمناتون در به در
رفقاتون گل به سر
گرفتاریاتون زود بدر
خوشی هاتون هزار برابر

********************

متن تبریک سیزده بدر برای برآورده شدن آرزوها به زبان انگلیسی

I do not know what your wish is
But in order to achieve your desire, I tie my hands to the flowing sky and my green heart to your intention and your desires, whatever it is
Thirteen Badr, the day of your dreams

نمی‌ دانم آرزویت چیست!
اما برای رسیدن به آرزویت دستانم به آسمان جاری و سبزه دلم را به نیت تو و آرزو هایت، هر چه که هست، گره می‌ زنم.
سیزده بدر، روز آرزو هایت باد

********************

متن قشنگ برای تبریک سیزده بدر به زبان انگلیسی

Thirteen to the door is the abbreviated word “thirteen to the valley”, meaning to travel to the valley and plain on the thirteenth of Farvardin. For dancing and happiness… this beautiful day is not and is not bad… you can stay at home and be happy or you can be with everyone in joy and go to the valley and the river

Happy Thirteen Badr

سیزده به در، واژه کوچک شده “سیزده به دره” است، به مفهوم سفر در روز سیزده فروردین، به دره و دشت است. برای پایکوبی و شادی… این روز زیبا، نحس نبوده و نیست… می‌توان در خانه ماند و شاد بود و یا می‌توان در شادی با همگان همراه بود و به دره و رودخانه رفت…

سیزده بدر مبارک

********************

 

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید