متن درباره سیزده بدر و روز طبیعت به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

از زمان قدیم با شروع شدن سال جدید، عید نوروز را 13 روز جشن می گرفتند و به دید و بازدید اقوام و آشنا ها می رفتند. روز 13 فروردین و سیزدهمین روز از سال نو را روز طبیعت نام گذاری کرده اند و در این روز مردم برای تفریح به طبیعت می روند و یک روز زیبا و پر از خاطره را در کنار عزیزانشان می گذرانند. این رسم از قدیم تا به امروز ادامه داشته و هنوز مردم ایران با شروع سال جدید این روز ها را جشن می گیرند. سیزده بدر به نام روز طبیعت ثبت شده است پس وقتی با خانواده برای تفریح به دل طبیعت می رویم سعی کنیم به طبیعت آسیبی نرسانیم تا طبیعتی دست نخورده و زیبا برای همیشه و برای تفریح داشته باشیم. در مطالب زیر متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی با ترجمه آورده شده است. برای نوشتن انشا درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی و یا ارسال متن تبریک سیزده بدر به انگلیسی می توانید از این جملات زیبا استفاده کنید.

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی با ترجمه 

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ قدمت سیزده بدر

.Thirteen Badr is a day of nature celebration in Iran, which dates back to at least 4000 years ago and is the last day of Nowruz celebration in Iran

سیزده بدر روز جشن طبیعت در ایران است، که قدمت آن حداقل به ۴۰۰۰ سال قبل برمی گردد و آخرین روز از جشن عید نوروز در ایران می باشد.

********************

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ رفتن به طبیعت

.On Nature Day, Iranian families eat outdoors, near springs, rivers, green areas and mountains

در روز طبیعت خانواده های ایرانی در فضای آزاد، در کنار چشمه های آب، رودخانه ها و مناطق سرسبز و کوهستان ها غذا می خورند.

********************

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ شایعه نحس بودن عدد 13

Contrary to rumors that the number 13 is unlucky, but in Persian and Iranian culture this day is not unlucky and this day is the nature of the Iranian people who celebrate it

بر خلاف شایعاتی که رواج پیدا کرده است که عدد 13 نحس می باشد، اما در فرهنگ فارسی و ایران این روز نحس نمی باشد و این روز طبیعت مردم ایران می باشد که آن را جشن می گیرند.

بیشتر بخوانید: انشاء درباره طبیعت

متن سیزده بدر به انگلیسی

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ اعتقادات زرتشتیان

According to traditional and ancient beliefs, the thirteenth day of each month belongs to Tishtrya, the rain god of the Zoroastrian benevolent deity, which is related to life-giving and fertile rains

بر اساس باورهای سنتی و قدیم، روز سیزدهم هر ماه متعلق به تیشتریه “Tishtrya” خدای باران الوهیت نیک خواه زرتشتی است که مربوط به باران های زندگی بخش و برای حاصل خیزی می باشد.

According to Zoroastrians, people should cherish the memory of Tishtrya and ask God for rain for the victory of the god of rain and the destruction of the devil of the land

بنابر اعتقاد زرتشتیان، مردم باید خاطره ی تیشتریه “Tishtrya” را گرامی بدارند و برای پیروز شدن خدای باران و از بین رفتن شیطان خشکی، از خدا درخواست باران رحمت کنند.

For this reason, on the last day of the Nowruz celebration, when the earth becomes green, people go to the beautiful nature on the 13th of Farvardin and celebrate there, asking Tishtrya for divine rain and mercy

به همین دلیل در آخرین روز از جشن عید نوروز، هنگامی که زمین سرسبز می شود مردم در روز 13 فروردین به طبیعت زیبا می روند و در آن جا جشن می گیرند و از تیشتریه “Tishtrya” درخواست باران الهی و رحمت می کنند.

بیشتر بخوانید: متن شعر سیزده بدر شهریار

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ دروغ سیزده

Some people cheat on family members on this day and lie, which is called lie 13. This is an official that is similar to the April Fool’s Day lie. People also release the red fish they have taken for the Haft Sin table in the rivers, which is a sign of freedom

برخی از مردم در این روز به افراد خانواده کلک می زنند و دروغ می گویند که آن دروغ 13 نامیده می شود. این رسمی است که شبیه به دروغ اول آوریل می باشد. همچنین مردم ماهی قرمزی که برای سفره هفت سین گرفته اند را در رودخانه ها رها می کنند که بیانگر آزادی است.

********************

متن درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی _ زندگی بعد از تعطیلات

Thirteen Badr is the last day of Nowruz and New Year holidays. The next day, working people show up at work, students go to school and university, and life returns to normal before the holidays

سیزده بدر روز آخر تعطیلات عید نوروز و سال نو است. روز بعد افراد شاغل در محل کار حاضر می شوند، محصلان به مدرسه و دانشگاه می روند و زندگی به روال قبل از تعطیلات باز می گردد.

بیشتر بخوانید: متن تبریک سیزده بدر

متن تبریک درباره سیزده بدر به زبان انگلیسی 

متن تبریک زیبا در مورد سیزده بدر به زبان انگلیسی

I hope by collecting seven scenes of Nowruz, The Qur’an is your guardian, The mirror is the light of your life, Its coin is the blessing of your life, Fresh vegetables, And his fish Give you the desire to continue your life, Happy Thirteen Badr

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی، قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی زندگیتان، سکه اش برکت عمرتان، سبزیش طراوت، و ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد.
سیزده بدر مبارک

تبریک سیزده بدر به انگلیسی

متن کوتاه تبریک سیزده بدر به زبان انگلیسی

Thirteen Badr that arrives, It’s time to fall in love, Turn the strings and Put the green in the water
Thirteen are rainy and happy

سیزده بدر که می رسه، نوبت عاشق شدنه، نوبت آشه رشته و سبزه به آب سپردنه
سیزدتون بارونی و شاد.

********************

شعر تبریک سیزده بدر به زبان انگلیسی

Thirteen Badr
Your enemies in the door
Flowers to your friends
Get out of trouble soon
Your joys are a thousand times

سیزدتون بدر
دشمناتون در به در
رفقاتون گل به سر
گرفتاریاتون زود بدر
خوشی هاتون هزار برابر

********************

متن تبریک سیزده بدر برای برآورده شدن آرزوها به زبان انگلیسی

I do not know what your wish is
But in order to achieve your desire, I tie my hands to the flowing sky and my green heart to your intention and your desires, whatever it is
Thirteen Badr, the day of your dreams

نمی‌ دانم آرزویت چیست!
اما برای رسیدن به آرزویت دستانم به آسمان جاری و سبزه دلم را به نیت تو و آرزو هایت، هر چه که هست، گره می‌ زنم.
سیزده بدر، روز آرزو هایت باد

********************

متن قشنگ برای تبریک سیزده بدر به زبان انگلیسی

Thirteen to the door is the abbreviated word “thirteen to the valley”, meaning to travel to the valley and plain on the thirteenth of Farvardin. For dancing and happiness… this beautiful day is not and is not bad… you can stay at home and be happy or you can be with everyone in joy and go to the valley and the river

Happy Thirteen Badr

سیزده به در، واژه کوچک شده “سیزده به دره” است، به مفهوم سفر در روز سیزده فروردین، به دره و دشت است. برای پایکوبی و شادی… این روز زیبا، نحس نبوده و نیست… می‌توان در خانه ماند و شاد بود و یا می‌توان در شادی با همگان همراه بود و به دره و رودخانه رفت…

سیزده بدر مبارک

********************

متن انگلیسی درباره سیزده بدر برای نوشتن انشا

From the ancient times different cultures used to celebrate their New Year in different days other than 1st of January. Likewise, Persian New year is known as “Nowrouz” which is starting on March 21oth and celebrations goes until the beginning of April. “Sizdah bedar” is the thirteenth day of New Year which is also the last day of New Year holiday. “Bedar” means getting rid of something and therefore “Sizdah bedar” gives the meaning of “Getting Rid of Thirteen” which is usually treated as an unlucky number

از زمان های قدیم سال نو در فرهنگ های مختلف در روزهای متفاوتی به غیر از اول ژانویه جشن گرفته می شود. به همین ترتیب، سال نو ایرانی به «نوروز» معروف است که از آخر اسفند آغاز می‌شود و جشن‌ها تا اوایل فروردین ادامه دارد. سیزده بدر سیزدهمین روز سال نو است که آخرین روز تعطیلات سال نو نیز می باشد. «بدر» به معنای خلاص شدن از چیزی است و به همین دلیل «سیزده بدر» به معنای «رهایی از سیزده» است که معمولاً به عنوان عدد نحس تلقی می شود.

On this so called “unlucky” day Persian people leave their home and spend their time outdoors in picnic style with families and friends. Since this is the last day of New Year celebrations and holiday, Iranians love to entertain themselves by dancing, singing, playing around and enjoying the specially prepared foods together. These fun makings and laughter is believed as a way of clearing their “evil thoughts” for the started new year. Also on this special day people get a chance to enjoy the fresh smell of spring before returning to their schools or work on the following day onwards and therefore it is also called as the Nature Day

در این روز به اصطلاح «بدشانس» ایرانیان خانه خود را ترک می‌کنند و اوقات خود را در بیرون از خانه به سبک پیک نیک در کنار خانواده و دوستان می‌گذرانند. از آنجایی که این آخرین روز از جشن‌ها و تعطیلات سال نو است، ایرانی‌ها دوست دارند با رقص، آواز، بازی و لذت بردن از غذاهای مخصوص با هم سرگرم شوند. اعتقاد بر این است که این سرگرمی ها و خنده ها راهی برای پاک کردن “افکار شیطانی” آنها برای سال جدید است. همچنین در این روز خاص مردم این فرصت را دارند که از بوی تازه بهار قبل از بازگشت به مدرسه یا کار در روز بعد لذت ببرند و به همین دلیل به آن “روز طبیعت” نیز می گویند.

Kahoo Sekanjabin

Most Popular Tradition on Sizdah Bedar
“Kahoo Sekanjabin” is one of the special crisp prepared for this special day. “Sekanjabin” is a drink made using Vinegar and Honey and by combining it with crispy lettuce, “kahoo Senkanjabin” is prepared which makes a perfect crisp for enjoying hot weather

محبوب ترین سنت در سیزده بیدار
«کاهو سکنجبین» یکی از خوراکی های مخصوص این روز است. سکنجبین نوشیدنی است که با سرکه و عسل درست می شود و از ترکیب آن با کاهو ترد، کاهو سنکنجبین تهیه می شود که خوراکی مناسبی برای لذت بردن از هوای گرم است.

One of the tradition on this day is to throw away “Sabzeh” from their specially prepared New Year table called “Haftsin”. People grow this wheat sprout or lentils sprout which is called “Sabzeh” for New Year table and throw them away at the end of thirteenth day believing that they have thrown away all the sorrows, pains and illnesses of coming new year.

یکی از رسومات این روز دور انداختن سبزه سفره هفت سین است. مردم جوانه گندم یا جوانه عدس را که برای سفره نوروزی «سبزه» آماده کرده اند در پایان روز سیزدهم با این باور که تمام غم‌ها، دردها و بیماری‌های سال نو را دور ریخته‌اند، دور می‌اندازند.

One of the tradition on this day is to throw away “Sabzeh” from their specially prepared New Year table called “Haftsin”. People grow this wheat sprout or lentils sprout which is called “Sabzeh” for New Year table and throw them away at the end of thirteenth day believing that they have thrown away all the sorrows, pains and illnesses of coming new year. Therefore, they refrain from touching someone else’s Sabzeh as they think they have picked others pains with these sprouts

یکی دیگر از سنت های این روز گره زدن چمن و سبزه و آرزو کردن برای همسران آینده است. این کار را معمولاً دختران و پسران جوان انجام می دهند و پس از بازکردن گره ها معتقدند که شانس را نیز باز کرده اند. این گره نشان دهنده پیوند زن و مرد است. زوج‌های جوان نیز تمایل دارند این مراسم را انجام دهند و برای نوزادان آرزو کنند یا چیزهای دیگری را که می‌خواهند به دست آورند.

History of Sizdah Bedar Many believe that the history of Sizdah Be-dar dates back to the reign of Jamshid, the fourth Shah of the Pishdadian dynasty of Persia according to Shahnameh. In Persian mythology and folklore, Jamshid is described as the fourth and greatest king of the Pishdadian Dynasty. But there are many pieces of evidence gained from the Sumerian and Babylonian inscriptions which prove that the Sizdah Be-dar festival can have around 4000 years of history. The myth of rain is an interesting story about Tishtar, the god of rain defeating the demon of drought on this day and turns it to a sacred date.

تاریخ سیزده بدر بسیاری بر این باورند که تاریخ سیزده بدر به دوران جمشید، چهارمین شاه از سلسله پیشدادیان ایران بر اساس شاهنامه بازمی گردد. در اساطیر و فولکلور ایرانی از جمشید به عنوان چهارمین و بزرگترین پادشاه سلسله پیشدادیان یاد می شود. اما شواهد زیادی از کتیبه های سومری و بابلی به دست آمده است که ثابت می کند جشن سیزده بدر می تواند حدود 4000 سال سابقه داشته باشد. اسطوره باران داستانی جالب درباره تیشتر است، خدای باران که در این روز دیو خشکسالی را شکست داده و آن را به تاریخی مقدس تبدیل می کند

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.