متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی درباره پرستار

در این نوشته تعدادی متن انگلیسی درباره پرستاران آورده شده است که می توانید برای کپشن یا تبریک روز پرستار از آن ها استفاده کنید.

پرستاران قشر زحمت کش و پرتلاشی هستند و همه ما سلامت خود و دیگر هموطنان خود را مرهون زحمات شبانه روزی آن ها هستیم به همین دلیل باید با هر زبان و هر گویشی که می شود از این عزیزان زحمت کش تشکر کنیم. در ادامه مجموعه ای از متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی را در اختیار شما دوستان عزیز قرار خواهیم داد. اگر به دنبال متن انگلیسی درباره ی پرستار هستید اینجا بهترین جاست!

متن در مورد پرستار به انگلیسی با معنی

متن انگلیسی برای پرستار

Salute to the Nurses who are the charming souls making a difference in every single day

درود بر پرستارانی که روح شادی دارند که در هر روز تغییر ایجاد می کنند.

You are the reason that some many people fight their illness and recover healthy and happy

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با بیماری خود می جنگند و سالم و خوشحال می شوند

You are the reason for so many happy faces going back home

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با چهره های خوشحال به خانه بازگردند

…You are the reason for many as you give them hopes to live

شما دلیل امید به زندگی داشتن هستید…

متن انگلیسی درباره ی پرستار

If I were to select a group of people with the responsibility to make this world a better place, I’d pick the nurses like you anytime. Your job is the most heroic of all!!

اگر من بخواهم گروهی از افراد را انتخاب کنم که مسئولیت این دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنند ، پرستارهایی مثل شما را در هر زمان انتخاب می کنم. شغل شما قهرمانانه ترین کار است!

Every day you make someone smile

هر روز به دیگران لبخند می زنید

You help someone come out of the pain

شما کمک می کنید شخصی از درد رها شود

You make a difference to someone’s life

شما در زندگی آدم ها تفاوت ایجاد می کنید

Best wishes on Nurse Day to you for you are a source of Relax and happiness for many patients and their families

بهترین آرزوها در روز پرستار برای شما که منبع آرامش و شادی برای بسیاری از بیماران و خانواده های آنها هستید

You put yourself in harm’s every day to save us without even complaining. You guys are truly a gem of a people

شما هر روز خود را در معرض آسیب قرار می دهید تا ما را نجات دهید حتی بدون شکایت. شما بچه ها واقعاً گوهر مردم هستید.

It is your magic that makes you an amazing person and nurse

این جادوی شما است که شما را به یک شخص و پرستار شگفت انگیز تبدیل می کند

I wish you all the best in the nurse day for you kind nurse

آرزوی بهترین ها را در روز پرستار برای شما پرستار مهربان دارم

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

You are the most hardworking person who takes best care of the patients without complaints

شما سختکوش ترین فردی هستید که بدون شکایت از بیماران به بهترین نحوه مراقبت می کنید

On Nurses Day, I would like to thank you for being such a wonderful selfless person

در روز پرستار، می خواهم از شما تشکر کنم که چنین فرد فوق العاده و از خود گذشته ای هستید

متن انگلیسی درباره ی پرستار

The support and care you provide are more powerful than medicine. Because they come with compassion and kindness.

پشتیبانی و مراقبت هایی که شما ارائه می دهید قدرت بیشتری نسبت به دارو دارند. زیرا آنها با عطوفت و مهربانی می آیند.

**********

It is not easy to give yourself away in serving others

از خود گذشتگی برای خدمت به دیگران کار آسانی نیست

Only a nurse as dedicated as you can do such a remarkable job

فقط یک پرستار از خود گذشته می تواند چنین کار قابل توجهی را انجام دهد.

I wish you all the best on Nursing Day

در روز پرستار برای شما بهترین ها را آرزومندم

**********

Thank You for being so caring to heal the mind, body, heart, and soul of your patients. You’re the important ingredients for the whole mankind to have a healthy and long-lasting life

سپاسگزارم که شما برای التیام بخشیدن به ذهن ، بدن ، قلب و روح بیماران خود بسیار مراقب هستید. شما مهمترین و اساسی ترین چیز برای کل بشر برای داشتن یک زندگی سالم و طولانی مدت هستید.

**********

With your care and patience, you have touched many hearts

با مراقبت و شکیبایی، قلب های بسیاری را لمس کرده اید

You have soothed so many pains with your skills

شما با مهارت های خود بسیاری از دردها را تسکین داده اید

Thanks for being so kind and dedicated in your job

از اینکه در کار خود بسیار مهربان و متعهد هستید متشکرم

متن قدردانی از پرستار: متن تشکر از پرستاران

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه

Before meeting you I didn’t believe in the saying, “What love can’t cure, nurses can.” Now, I don’t have any doubts or complaints. Thank You!

من قبل از ملاقات با شما به این جمله اعتقاد نداشتم ، “پرستاران می توانند چیزی را که عشق درمان نمی کند، درمان کنند.” اکنون هیچ شک و شکایتی ندارم. متشکرم!

**********

Only few get a chance to serve people and nurses are one of them

فقط تعداد معدودی شانس خدمت به مردم را دارند و پرستاران یکی از آنها هستند

Always be proud to be a nurse because you have the power to bring happiness and health to someone’s life

همیشه افتخار کنید که پرستار هستید زیرا این قدرت را دارید که سعادت و سلامتی را به زندگی کسی دهید.

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

Someone said: We can sleep comfortably because we know that someone is in the hospital to care for our loved ones,

کسی گفت: می توانیم راحت بخوابیم زیرا می دانیم شخصی در بیمارستان است تا از عزیزانمان مراقبت کند

someone there who will give them medication on time

شخصی در آنجا است که به موقع به آنها دارو بدهد

You nurses are doing a great job

شما پرستاران در حال انجام یک کار فوق العاده هستید

متن انگلیسی درباره ی پرستار با ترجمه فارسی

You’re the best caring friend in the hospital that a person could ask for! Thank you for all the wonderful work you have done.

شما بهترین دوست مراقبت کننده در بیمارستان هستید که یک شخص می تواند درخواست کند! از همه کارهای شگفت انگیزی که انجام داده اید متشکرم.

Wish you a nurse day

برای شما در روز پرستار آرزو می کنم

May all your dreams come true

به امید آنکه تمام آرزوهایت به حقیقت تبدیل شوند

The life and happiness you give to other

زندگی و شادی که به دیگران می دهید

May come back with blessings to you

با نعمت های دیگر به شما بازگردد

**********

Your care is the motherly touch that turns sympathy into comfort. 

مراقبت شما لمس مادرانه است که همدردی را به راحتی و آسودگی بدل می کند.

**********

People may forget your name

ممکن است افراد نام شما را فراموش کنند

But what they will always remember is the care, sacrifice, and service you provided them

اما آنچه آنها همیشه به خاطر خواهند آورد مراقبت، فداکاری و خدماتی است که برای آنها انجام داده اید

**********

متن درباره پرستار به انگلیسی

As being a nurse all your love, care, hard work, and dedication is really a matter of appreciation. On this International Nurses Day sending my gratitude and gratefulness to you.

همانطور که یک پرستار هستید ، تمام عشق ، مراقبت ، سخت کوشی و فداکاری شما واقعاً قابل قدردانی است. در این روز جهانی پرستار از شما سپاسگزار و سپاسگزارم.

**********

Angels come in all forms

فرشتگان به هر شکل می آیند

but the best ones are called nurses

اما بهترین ها پرستار نامیده می شوند

**********

Nurses are the blessed hands of God

پرستاران دستان مبارک خدا هستند

You make us feel better with your care and love

شما ما را با مراقبت و عشق خودتان بهبود می بخشید

You help us improve our disease

شما در بهبود بیماریمان کمک می کنید

You bring smile to the face of thousands

شما لبخند را به چهره هزاران نفر می آورید

**********

متن انگلیسی زیبا برای تشکر از پرستاران

No millions or billions can ever do justice to the amount of care and empathy you show towards your patients. Thank you, for not just being a nurse but a true hero.

هیچ میلیون یا میلیاردی هرگز نمی تواند در مورد میزان مراقبت و همدلی شما نسبت به بیماران خود عدالت داشته باشد. متشکرم ، که فقط پرستار نیستید بلکه یک قهرمان واقعی هستید.

**********

متن تشکر از پرستار به انگلیسی با معنی فارسی

Sending warm wishes on Nurse Day to the most amazing nurse in the world …. You are truly making this world a better place to live in by offering your services ….. You are a role model for all of us to be kind to patients and be ready to help them
!Happy Nurse Day to you

با بهترین آرزو‌ها در روز پرستار برای بهترین پرستار دنیا … شما با خدمات خود واقعا می‌توانید این جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنید … شما الگوی خوبی برای همه ما هستید تا با بیماران مهربان باشیم و همواره آماده کمک به آن‌ها باشیم
روز پرستار مبارک!

**********

Nursing is not just an art but the heart. Nursing is not just a science, it is a conscience.

پرستاری فقط یک هنر نیست بلکه قلب است. پرستاری فقط یک علم نیست، یک وجدان است.

**********

A personal nurse who sees us in weakness, takes our hand and walks on us; Talking again, learning to hope and fighting for the better person.

یک پرستار شخصی است که ما را در ضعف می بیند، دست مان را می‌گیرد و به ما راه رفتن؛ دوباره حرف زدن، امید داشتن و جنگیدن برای فرد بهتری شدن را یاد می دهد.

**********

You helped a lot of people and healed them. Although many of them forget to thank you, what you did will always remain in their hearts. thank you.

شما به افراد بسیار زیادی کمک کردید و آن ها را درمان کردید. اگر چه بسیاری از آن ها فراموش می‌کنند از شما تشکر کنند، اما کاری که شما کردید همیشه در قلب آن ها باقی خواهد ماند. ممنونم.

**********

The world needs more nurses like you. With you, the world will be a better place and many people will get healthier.

جهان به پرستاران بیشتری مثل شما احتیاج دارد. با وجود شما جهان جای بهتری می‌شود و بسیاری از مردم سلامت خود را به دست می‌آورند.

**********

It feels great to have a kind nurse in this world where few people care and care about other people.

حس بسیار خوبی است در این جهان که کمتر کسی اهمیت می‌دهد، پرستار مهربانی وجود داشته باشد که به بقیه مردم اهمیت دهد و مراقب آن ها باشد.

**********

Without nurses, the operating room is incomplete and the recovery room will be unbearable. Even the shape of the hospital looks like a dead body. Thank you to all the nurses.

بدون پرستاران اتاق عمل ناقص است و اتاق ریکاوری غیرقابل تحمل خواهد بود.حتی شکل بیمارستان هم شبیه به یک مرده می شود.از همه پرستاران ممنونم.

متن درباره پرستار به انگلیسی
متن درباره پرستار به انگلیسی

Someone said: We can sleep comfortably because we know that someone is in the hospital to care for our loved ones
Someone there who will give them medication on time
You nurses are doing a great job

کسی گفت: می‌توانیم راحت بخوابیم، زیرا می‌دانیم شخصی در بیمارستان است تا از عزیزانمان مراقبت کند
شخصی در آنجاست که به موقع به آن‌ها دارو بدهد
شما پرستاران در حال انجام یک کار فوق‌العاده هستید

**********

متن انگلیسی ادبی در مورد پرستاری

The voice of a nurse can often go unheard to the ears. But her caring touch is always felt by hearts. Thank you for being one.

صدای پرستار اغلب می تواند به گوش ناشناخته برسد. اما لمس دلسوزانه او همیشه توسط قلب احساس می شود. ممنون که هستی

**********

متن قشنگ انگلیسی راجب به پرستار

With your care and patience, you have touched many hearts
You have soothed so many pains with your skills
Thanks for being so kind and dedicated in your job

با مراقبت و شکیبایی، قلب‌های بسیاری را لمس کرده‌اید
شما با مهارت‌های خود بسیاری از درد‌ها را تسکین داده‌اید
از اینکه در کار خود بسیار مهربان و متعهد هستید متشکرم

**********

I wonder what God has done to you
You who have brought such fatigue to your knees
You who have shown us, waiting for many other hidden layers
And you who fly without wings

در حیرتم که خدا با تو چه کرده است؛
تویی که این چنین خستگی را هم به زانو درآورده‌ای،
تویی که نشانمان دادی، صبر کردن لایه‌های پنهان فراوان دیگری هم دارد
و تویی که بدون بال هم پرواز می‌کنی!

**********

You are tired
But you still smile
I look at your hands, no
To your kind eyes
….That worries me
I do not even know
….And it makes me feel better
Happy Nurse Day

خسته ای

اما لبخند می زنی هنوز

نگاهم به دستانت که نه

به چشمان مهربان توست

که نگران منی …

منی که حتی نمی شناسی ام

و همین حالم را بهتر می کند …

روز پرستار مبارک

تبریک روز پرستار به انگلیسی
تبریک روز پرستار به انگلیسی
Save one life you are a hero
save a thousand lives and you are a nurse
جان یک نفر را نجات دهید: شما یک قهرمان هستید
هزاران زندگی را نجات دهید: شما یک پرستار هستید.
**********

Doctors claim to cure. Nurses don’t make any claims – they just care. Thank you for everything

پزشکان ادعا می کنند که معالجه می کنند. پرستاران ادعایی ندارند – آنها فقط اهمیت می دهند. برای همه چیز ممنون.

**********

You do not let the candles burn when the lights are off. You turn on your light and give gifts to others. Nothing compares to the valuable work you do. Thank you.

تو نمی گذاری شمع ها بسوزند؛وقتی چراغ ها خاموش هستند. تو نور خودت را روشن می‌کنی و به بقیه هدیه می دهی.هیچ چیزی با کار ارزشمندی که می کنی قابل مقایسه نیست.ممنونم.

**********

You showed me love in all colors. You care about everyone and you do not care about their ethnicity or religion. Your hands have no limits to doing work for others. I hope the best things happen to you. Thank you very much.

تو در همه رنگ ها عشق را به من نشان دادی. تو به همه افراد اهمیت می دهی و به قوم یا مذهب شان هم توجه نمی‌کنی. دستان تو هیچ محدودیتی برای انجام دادن کار برای دیگران ندارد. امیدوارم بهترین چیزها برایت اتفاق بیفتد.بسیار از شما ممنونم.

**********

O nurse! You are the messenger of hope that the night struggle of the living on the path of love will be manifested in the healing of your hands.

ای پرستار ! تو، پیام آور امیدی که مجاهدت شب زنده دارانِ راه عشق در شفابخشی دستانت تجلّی پیدا میکند

**********

Nursing is Bali to fly in the sky, God willing, happy that God is pleased with you. Happy Rosette.

پرستاری، بالی است برای پرواز در آسمان رضایت خدا ، خوش به حالت که خداوند از تو راضیست روزت مبارک

متن انگلیسی درباره از خود گذشتگی پرستارها

It is not easy to give yourself away in serving others
Only a nurse as dedicated as you can do such a remarkable job

از خود گذشتگی برای خدمت به دیگران کار آسانی نیست
فقط یک پرستار از خود گذشته می‌تواند چنین کار قابل توجهی را انجام دهد.

**********

جمله با مفهوم انگلیسی در مورد پرستار

A Nurse – gives comfort, care, and strength to others at a time when they are most vulnerable. Thank you for all you do.

پرستار – به راحتی ، مراقبت و قدرت به دیگران می دهد در زمانی که بیشترین آسیب پذیری را دارند. برای همه کارهایی که کردید متشکرم.

**********

Nursing is not for everyone. It takes a very strong, intelligent, and compassionate person to take on the ills of the world with passion and purpose and work to maintain the health and well-being of the planet.

پرستاری برای همه نیست . پرستاری برای یک شخص بسیار قوی، هوشمند و متعهد است که با اشتیاق به درد و رنج جهان برسد و برای حفظ سلامتی و رفاه این سیاره تلاش کند.

**********

“Save one life you are a hero, save a thousand lives and you are a nurse”

جان یک نفر را نجات دهید : شما یک قهرمان هستید

هزاران زندگی را نجات دهید : شما یک پرستار هستید.

**********

A Nurse dispenses comfort, compassion, and caring without even a prescription.
Nurses are the heart of healthcare. Nurses are the hospitality of the hospital

Happy Nurse Day

یک پرستار بدون هیچ نسخه‌ای، راحتی، شفقت و مراقبت ارائه می‌دهد.
پرستاران قلب بهداشت و درمان هستند. پرستاران میزبانان مهمان نواز بیمارستان هستند.

روز پرستار مبارک

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.