متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

پرستاران قشر زحمت کش و پرتلاشی هستند و همه ما سلامت خود و دیگر هموطنان خود را مرهون زحمات شبانه روزی آن ها هستیم به همین دلیل باید با هر زبان و هر گویشی که می شود از این عزیزان زحمت کش تشکر کنیم. در ادامه مجموعه ای از متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی را در اختیار شما دوستان عزیز قرار خواهیم داد. اگر به دنبال متن انگلیسی درباره ی پرستار هستید اینجا بهترین جاست!

متن در مورد پرستار به انگلیسی با معنی

متن انگلیسی برای پرستار

Salute to the Nurses who are the charming souls making a difference in every single day

درود بر پرستارانی که روح شادی دارند که در هر روز تغییر ایجاد می کنند.

**********

You are the reason that some many people fight their illness and recover healthy and happy

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با بیماری خود می جنگند و سالم و خوشحال می شوند

You are the reason for so many happy faces going back home

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با چهره های خوشحال به خانه بازگردند

…You are the reason for many as you give them hopes to live

شما دلیل امید به زندگی داشتن هستید…

**********

متن انگلیسی درباره ی پرستار

If I were to select a group of people with the responsibility to make this world a better place, I’d pick the nurses like you anytime. Your job is the most heroic of all!!

اگر من بخواهم گروهی از افراد را انتخاب کنم که مسئولیت این دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنند ، پرستارهایی مثل شما را در هر زمان انتخاب می کنم. شغل شما قهرمانانه ترین کار است!

همچنین ببینید: عکس نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی

Every day you make someone smile

هر روز به شخصی لبخند می زنید

You help someone come out of the pain

شما کمک می کنید شخصی از درد رها شود

You make a difference to someone’s life

شما در زندگی کسی تفاوت ایجاد می کنید

**********

Best wishes on Nurse Day to you for you are a source of Relax and happiness for many patients and their families

بهترین آرزوها در روز پرستار برای شما که منبع آرامش و شادی برای بسیاری از بیماران و خانواده های آنها هستید

**********

You put yourself in harm’s every day to save us without even complaining. You guys are truly a gem of a people

شما هر روز خود را در معرض آسیب قرار می دهید تا ما را نجات دهید حتی بدون شکایت. شما بچه ها واقعاً گوهر مردم هستید.

**********

It is your magic that makes you an amazing person and nurse

این جادوی شما است که شما را به یک شخص و پرستار شگفت انگیز تبدیل می کند

I wish you all the best in the nurse day for you kind nurse

آرزوی بهترین ها را در روز پرستار برای شما پرستار مهربان دارم

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن تبریک روز پرستار به همکار

You are the most hardworking person who takes best care of the patients without complaints

شما سختکوش ترین فردی هستید که بدون شکایت از بیماران به بهترین نحوه مراقبت می کنید

On Nurses Day, I would like to thank you for being such a wonderful selfless person

در روز پرستار، می خواهم از شما تشکر کنم که چنین فرد فوق العاده و از خود گذشته ای هستید

**********

متن انگلیسی درباره ی پرستار

The support and care you provide are more powerful than medicine. Because they come with compassion and kindness.

پشتیبانی و مراقبت هایی که شما ارائه می دهید قدرت بیشتری نسبت به دارو دارند. زیرا آنها با عطوفت و مهربانی می آیند.

**********

It is not easy to give yourself away in serving others

از خود گذشتگی برای خدمت به دیگران کار آسانی نیست

Only a nurse as dedicated as you can do such a remarkable job

فقط یک پرستار از خود گذشته می تواند چنین کار قابل توجهی را انجام دهد.

I wish you all the best on Nursing Day

در روز پرستار برای شما بهترین ها را آرزومندم

**********

Thank You for being so caring to heal the mind, body, heart, and soul of your patients. You’re the important ingredients for the whole mankind to have a healthy and long-lasting life

سپاسگزارم که شما برای التیام بخشیدن به ذهن ، بدن ، قلب و روح بیماران خود بسیار مراقب هستید. شما مهمترین و اساسی ترین چیز برای کل بشر برای داشتن یک زندگی سالم و طولانی مدت هستید.

**********

With your care and patience, you have touched many hearts

با مراقبت و شکیبایی، قلب های بسیاری را لمس کرده اید

You have soothed so many pains with your skills

شما با مهارت های خود بسیاری از دردها را تسکین داده اید

Thanks for being so kind and dedicated in your job

از اینکه در کار خود بسیار مهربان و متعهد هستید متشکرم

متن قدردانی از پرستار: پیام ها و جملات زیبا برای تشکر از پرستاران

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه

Before meeting you I didn’t believe in the saying, “What love can’t cure, nurses can.” Now, I don’t have any doubts or complaints. Thank You!

من قبل از ملاقات با شما به این جمله اعتقاد نداشتم ، “پرستاران می توانند چیزی را که عشق درمان نمی کند، درمان کنند.” اکنون هیچ شک و شکایتی ندارم. متشکرم!

**********

Only few get a chance to serve people and nurses are one of them

فقط تعداد معدودی شانس خدمت به مردم را دارند و پرستاران یکی از آنها هستند

Always be proud to be a nurse because you have the power to bring happiness and health to someone’s life

همیشه افتخار کنید که پرستار هستید زیرا این قدرت را دارید که سعادت و سلامتی را به زندگی کسی دهید.

متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن درباره پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی

شعر کودکانه ولادت حضرت زینب و روز پرستار

Someone said: We can sleep comfortably because we know that someone is in the hospital to care for our loved ones,

کسی گفت: می توانیم راحت بخوابیم زیرا می دانیم شخصی در بیمارستان است تا از عزیزانمان مراقبت کند

someone there who will give them medication on time

شخصی در آنجا است که به موقع به آنها دارو بدهد

You nurses are doing a great job

شما پرستاران در حال انجام یک کار فوق العاده هستید

**********

متن انگلیسی درباره ی پرستار با ترجمه فارسی

You’re the best caring friend in the hospital that a person could ask for! Thank you for all the wonderful work you have done.

شما بهترین دوست مراقبت کننده در بیمارستان هستید که یک شخص می تواند درخواست کند! از همه کارهای شگفت انگیزی که انجام داده اید متشکرم.

**********

Wish you a nurse day

برای شما در روز پرستار آرزو می کنم

May all your dreams come true

به امید آنکه تمام آرزوهایت به حقیقت تبدیل شوند

The life and happiness you give to other

زندگی و شادی که به دیگران می دهید

May come back with blessings to you

با نعمت های دیگر به شما بازگردد

**********

Your care is the motherly touch that turns sympathy into comfort. 

مراقبت شما لمس مادرانه است که همدردی را به راحتی و آسودگی بدل می کند.

**********

People may forget your name

ممکن است افراد نام شما را فراموش کنند

But what they will always remember is the care, sacrifice, and service you provided them

اما آنچه آنها همیشه به خاطر خواهند آورد مراقبت، فداکاری و خدماتی است که برای آنها انجام داده اید

**********

متن درباره پرستار به انگلیسی

As being a nurse all your love, care, hard work, and dedication is really a matter of appreciation. On this International Nurses Day sending my gratitude and gratefulness to you.

همانطور که یک پرستار هستید ، تمام عشق ، مراقبت ، سخت کوشی و فداکاری شما واقعاً قابل قدردانی است. در این روز جهانی پرستار از شما سپاسگزار و سپاسگزارم.

**********

Angels come in all forms

فرشتگان به هر شکل می آیند

but the best ones are called nurses

اما بهترین ها پرستار نامیده می شوند

**********

Nurses are the blessed hands of God

پرستاران دستان مبارک خدا هستند

You make us feel better with your care and love

شما ما را با مراقبت و عشق خودتان بهبود می بخشید

You help us improve our disease

شما در بهبود بیماریمان کمک می کنید

You bring smile to the face of thousands

شما لبخند را به چهره هزاران نفر می آورید

**********

متن انگلیسی زیبا برای تشکر از پرستاران

No millions or billions can ever do justice to the amount of care and empathy you show towards your patients. Thank you, for not just being a nurse but a true hero.

هیچ میلیون یا میلیاردی هرگز نمی تواند در مورد میزان مراقبت و همدلی شما نسبت به بیماران خود عدالت داشته باشد. متشکرم ، که فقط پرستار نیستید بلکه یک قهرمان واقعی هستید.

**********

متن تشکر از پرستار به انگلیسی با معنی فارسی

Sending warm wishes on Nurse Day to the most amazing nurse in the world …. You are truly making this world a better place to live in by offering your services ….. You are a role model for all of us to be kind to patients and be ready to help them
!Happy Nurse Day to you

با بهترین آرزو‌ها در روز پرستار برای بهترین پرستار دنیا … شما با خدمات خود واقعا می‌توانید این جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنید … شما الگوی خوبی برای همه ما هستید تا با بیماران مهربان باشیم و همواره آماده کمک به آن‌ها باشیم
روز پرستار مبارک!

متن درباره پرستار به انگلیسی
متن درباره پرستار به انگلیسی

متن زیبا برای تشکر از پرستاران کرونا به مناسبت روز پرستار

Someone said: We can sleep comfortably because we know that someone is in the hospital to care for our loved ones
Someone there who will give them medication on time
You nurses are doing a great job

کسی گفت: می‌توانیم راحت بخوابیم، زیرا می‌دانیم شخصی در بیمارستان است تا از عزیزانمان مراقبت کند
شخصی در آنجاست که به موقع به آن‌ها دارو بدهد
شما پرستاران در حال انجام یک کار فوق‌العاده هستید

**********

متن انگلیسی ادبی در مورد پرستاری

The voice of a nurse can often go unheard to the ears. But her caring touch is always felt by hearts. Thank you for being one.

صدای پرستار اغلب می تواند به گوش ناشناخته برسد. اما لمس دلسوزانه او همیشه توسط قلب احساس می شود. ممنون که هستی

**********

متن قشنگ انگلیسی راجب به پرستار

With your care and patience, you have touched many hearts
You have soothed so many pains with your skills
Thanks for being so kind and dedicated in your job

با مراقبت و شکیبایی، قلب‌های بسیاری را لمس کرده‌اید
شما با مهارت‌های خود بسیاری از درد‌ها را تسکین داده‌اید
از اینکه در کار خود بسیار مهربان و متعهد هستید متشکرم

تبریک روز پرستار به انگلیسی
تبریک روز پرستار به انگلیسی
Save one life you are a hero
save a thousand lives and you are a nurse
جان یک نفر را نجات دهید: شما یک قهرمان هستید
هزاران زندگی را نجات دهید: شما یک پرستار هستید.
**********

Doctors claim to cure. Nurses don’t make any claims – they just care. Thank you for everything

پزشکان ادعا می کنند که معالجه می کنند. پرستاران ادعایی ندارند – آنها فقط اهمیت می دهند. برای همه چیز ممنون.

**********

متن انگلیسی درباره از خود گذشتگی پرستارها

It is not easy to give yourself away in serving others
Only a nurse as dedicated as you can do such a remarkable job

از خود گذشتگی برای خدمت به دیگران کار آسانی نیست
فقط یک پرستار از خود گذشته می‌تواند چنین کار قابل توجهی را انجام دهد.

**********

جمله با مفهوم انگلیسی در مورد پرستار

A Nurse – gives comfort, care, and strength to others at a time when they are most vulnerable. Thank you for all you do.

پرستار – به راحتی ، مراقبت و قدرت به دیگران می دهد در زمانی که بیشترین آسیب پذیری را دارند. برای همه کارهایی که کردید متشکرم.

**********

A Nurse dispenses comfort, compassion, and caring without even a prescription.
Nurses are the heart of healthcare. Nurses are the hospitality of the hospital

Happy Nurse Day

یک پرستار بدون هیچ نسخه‌ای، راحتی، شفقت و مراقبت ارائه می‌دهد.
پرستاران قلب بهداشت و درمان هستند. پرستاران میزبانان مهمان نواز بیمارستان هستند.

روز پرستار مبارک

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید