متن معذرت خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی

دوستان عزیز در این مطلب متن معذرت خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی را مشاهده می نمایید.

سلام به دوستان عزیز مینویسم، در این مطلب ما مجموعه گسترده ای از متن معذرت خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی را به شما ارائه می دهیم که به بیان احساسات شما کمک می کند و به دوستانتان نشان می دهد چقدر از دوستی آنها قدردانی می کنید.

دوستی یکی از زیباترین چیزهاست که یک انسان می تواند در زندگی خود تجربه کند. دوستان به ما الهام می دهند، از ما حمایت می کنند، به ما کمک می کنند تا رشد کنیم، احساس ارزشمند بودن و دوست داشته شدن را به ما می دهند. دوستی را می توان گلی توصیف کرد که باید به طور مداوم آبیاری و نگهداری شود تا رشد و نمو خوبی داشته باشد. اگرچه شبکه های اجتماعی نقش مهمی در ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط با دوستان داشته اند، اما بهترین راه برای برقراری ارتباط صمیمانه با دوستان خود ارسال پیام جالب همانطور که درباره آنها فکر می کنید است. در این مطلب متن معذرت خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی را مشاهده می نمایید.

پیش از این مطالبی در خصوص متن معذرت خواهی خواهر از برادر و همچنین متن معذرت خواهی از پدر و مادر منتشر نمودیم که در صورت علاقه مندی می توانید از آنها بازدید نمایید.

متن عذر خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی

“I did not mean to ridicule you in front of all your friends, it was a mistake and I want you to please forgive me, I know you have always defended me when I needed it most”
“من قصد نداشتم شما را در مقابل همه دوستانتان مسخره کنم ، این یک اشتباه بود و من می خواهم شما مرا ببخشید ، من می دانم که شما همیشه از من دفاع کرده اید وقتی که بیشتر به آن احتیاج داشتم.”

*جمله انگلسیی برای معذرت خواهی از دوست با معنی فارسی*

“I am sure that what I said was awful, so I want you to please forgive me, you are my best friend”

“من مطمئن هستم که آنچه گفتم افتضاح بود، بنابراین می خواهم لطفاً مرا ببخشید ، تو بهترین دوست من هستی.”

*متن انگلسیی برای عذر خواهی از دوست با معنی فارسی*

“I made a big mistake with you, doubting if you was wrong, you have always shown me how good you are, please forgive me.”

“من یک اشتباه بزرگ با شما کردم ، شکم به شما بی دلیل بود، شما همیشه به من نشان داده اید که چقدر خوب هستید ، لطفا من را ببخشید.”

*متن انگلسیی برای معذرت خواهی از دوست با معنی فارسی*

.How can I be mad at you? I have so much important stuff to tell you
.Not talking to you is torture, so I’ve officially decided that we will never fight again
!Let’s make a pinky promise just like we used to

چگونه می توانم از شما عصبانی شوم؟ من خیلی چیزهای مهم دارم که به شما بگویم.
صحبت نکردن با شما شکنجه است ، بنابراین من رسماً تصمیم گرفتم که دیگر هرگز جنگ نخواهیم کرد.
بیایید درست مثل گذشته یک قول صورتی بدهیم!

*متن عذر خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی*

Bernard Meltzer once said, that “a true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked”
.Lord knows I’m all types of cracked
.Thank you for being my friend despite all that

برنارد ملتزر یک بار گفت، “یک دوست واقعی کسی است که فکر کند شما تخم مرغ خوبی هستید حتی اگر می داند شما کمی ترک خورده اید.”
خداوند می داند من همه نوع ترک خورده هستم. متشکرم که با وجود همه اینها دوست من بودی.

مطالب پیشنهادی: متن معذرت خواهی عاشقانه از همسر

.“Don’t walk behind me; I may not lead
.Don’t walk in front of me; I may not follow
.Just walk beside me and be my friend
?”Isn’t it the perfect description of our friendship
.Albert Camusdefinitely knew something about us

“پشت سر من راه نرو من ممکن است رهبری نکنم.
جلوی من راه نرو من ممکن است دنبال نکنم
فقط کنارم قدم بزن و دوست من باش.
“آیا این توصیف کامل دوستی ما نیست؟
آلبرت کامو به طور قطع چیزی درباره ما می دانست.

*متن معذرت خواهی از دوست صمیمی به انگلیسی با ترجمه فارسی*

?Do you know what Oscar Wilde said
“Ultimately the bond of all companionship, whether in marriage or in friendship, is conversation”
.I thought of you when I read that
.Thank you for being the most interesting interlocutor I have ever known

آیا می دانید اسکار وایلد چه گفت؟
“در نهایت پیوند همه معاشرت ، چه در ازدواج و چه در دوستی ، گفتگو است.”
وقتی آن را خواندم به تو فکر کردم.
متشکرم از اینکه جالبترین گفتگویی بودید که شناخته ام.

*متن برای معذرت خواهی از رفیق به انگلیسی با ترجمه فارسی*

.As Maya Angelou once said, “a friend may be waiting behind a stranger’s face”
!I’m so glad that a perfect stranger became my best friend
.Thank you for being with me through all these years
please forgive me

همانطور که مایا آنجلو یک بار گفت ، “ممکن است یک دوست پشت چهره یک غریبه منتظر باشد.
” من خیلی خوشحالم که یک غریبه کامل بهترین دوست من شد!
متشکرم که طی این سالها با من بودید.
لطفا من را ببخشید.

*متن کوتاه برای معذرت خواهی از رفیق به انگلیسی با معنی فارسی*

.The best adventures start with friendship
.A friend makes every journey so much more exciting and unforgettable
.everywhere you go, always take your friend with you. You won’t regret it

بهترین ماجراهای با دوستی شروع می شود.
یک دوست هر سفر را بسیار هیجان انگیز و فراموش نشدنی می کند.
هر کجا که می روید، همیشه دوست خود را با خود ببرید. پشیمان نخواهید شد.

*متن کوتاه برای معذرت خواهی از دوست به انگلیسی با معنی فارسی*

“Dear friend, please forgive me, you do not know how much I appreciate our friendship and I really miss you a lot”

“دوست عزیز ، لطفا مرا ببخش ، شما نمی دانید که چقدر از دوستی ما قدردانی می کنم و واقعاً دلم برای شما بسیار تنگ شده است.”

مطالب پیشنهادی: متن معذرت خواهی عاشقانه از نامزد

“In case you do not want to forgive me, I will very sad, but still I want to apologize to you, you do not know how I regret not being there with you when you went through those difficult times

“اگر نمی خواهید من را ببخشید، من بسیار ناراحت خواهم شد، اما هنوز هم می خواهم از شما عذرخواهی کنم ، شما نمی دانید که چگونه آن دوران سخت را پشت سر گذاشتم که در کنار شما نبودم.

*متن عذر خواهی از دوست صمیمی به انگلیسی با ترجمه فارسی*

You do not know how much I value your friendship and I do not want us to stop being friends just because I was a fool
.I know you since kindergarten and I do not want to lose you over nonsense
.Please forgive me

“شما نمی دانید که من چقدر برای دوستی شما ارزش قائل هستم و نمی خواهم فقط به این دلیل که من یک احمق بودم دوستان خود را رها کنیم. من شما را از کودکستان می شناسم و نمی خواهم شما را به خاطر مزخرفات از دست بدهم. لطفا من را ببخشید. “

*جمله زیبا عذر خواهی از دوست صمیمی به انگلیسی با معنی فارسی*

I was very angry about everything you told me, however you were right, so I want you to please forgive
.the way I answered you was terrible, you did not deserve that

من از هر آنچه به من گفتی بسیار عصبانی شدم ، با این حال حق با تو بود ، بنابراین می خواهم لطفاً ببخشید
راهی که من به شما جواب دادم وحشتناک بود ، شما لیاقت چنین کاری را نداشتید.

*متن معذرت خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی*

The moment I was left alone was when I realized that you are somebody super special in my life and I do not want to lose you for nothing in the world, please forgive me

“لحظه ای که تنها ماندم این بود که فهمیدم تو در زندگی من شخصی فوق العاده خاص هستی و نمی خواهم تو را برای هیچ چیز در دنیا از دست بدهم ، لطفا مرا ببخش.”

مطالب پیشنهادی: متن معذرت خواهی عاشقانه از دوست دختر

 You know you are very important to me, I hope you can forgive me, I never meant to make you feel bad, I would feel very bad are gone from my life

“شما می دانید که برای من بسیار مهم هستید، امیدوارم که بتوانید مرا ببخشید، من هرگز قصد نداشتم احساس بدی به شما بدهم ، احساس می کنم خیلی بد از زندگی من خارج شده است.”

*متن معذرت خواهی از دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی*

I know that because of me you had no time at all, however I know you it did for me
I know I made a mistake, but it will not happen again, forgive me my friend 

“من می دانم که به دلیل من شما هیچ وقت نداشتید ، با این حال می دانم که برای من انجام داد.
من می دانم که من اشتباهی مرتکب شدم ، اما دیگر تکرار نخواهد شد ، مرا ببخش دوست من “.

*متن کوتاه برای معذرت خواهی از دوست صمیمی به انگلیسی با معنی فارسی*

I can live without material things, but I cannot live without your friendship
I know I swore I was not going to do I again but I failed , I hope you think about it and get back to being my best friend

من می توانم بدون چیزهای مادی زندگی کنم ، اما بدون دوستی شما نمی توانم زندگی کنم. می دانم که قسم خورده ام که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهم اما شکست خوردم ، امیدوارم که به آن فکر کنی و به بهترین دوست من برگردی.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.