۵۰ متن و نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

متن نصیحت به انگلیسی برای دخترها

برای نصحیت کردن دختران می توانید از جملات زیبا و تاثیر گذار استفاده کنید. در این مقاله 50 متن و نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی گردآوری شده است.

برخی متن های نصیحت کردن با حرف های کلیشه ای و سنگین شاید بر روی فرد تاثیری نداشته باشد، اما برخی جملات زیبا و خاص وجود دارد که برای نصیحت کردن دختران می توانید از آن ها استفاده کنید. جملاتی تاثیرگذار از بزرگان، افراد موفق و…. می توانند گزینه های خوبی برای نصیحت کردن باشند. ممکن است با گفتن یک متن نصحیت، تحول زیادی در زندگی آن فرد ایجاد شود، بنابراین استفاده از متن های جذاب و خاص مهم می باشد. در این پست 50 متن و نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی به شما ارائه می شود، با ما همراه باشید.

مجموعه متن نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی با معنی فارسی

نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی

“The beauty of a woman must be seen in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides.”

Audrey Hepburn

“زیبایی یک زن باید در چشمان او دیده شود، زیرا این دریچه ای به قلب اوست، جایی که عشق در آن زندگی می کند.”

آدری هپبورن

نصیحت دخترانه زیبا به زبان انگلیسی

“Women are one half of society which gives birth to the other half so it is as if they are the entire society.”

Ibn Qayyim Al-Jawziyya

“زنان نیمی از جامعه هستند که نیمی دیگر را به دنیا می آورند، بنابراین گویی آن ها کل جامعه هستند.”

ابن قیم الجوزیه

متن نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی

“Let a woman have her place, because as you provide foundation for her, she provides a foundation for you. And through that vulnerability comes strength.”

Shemar Moore

“اجازه دهید یک زن جای خود را داشته باشد، زیرا همانطور که شما برای او پایه و اساس ایجاد می کنید، او برای شما پایه و اساس فراهم می کند. و از طریق آن آسیب پذیری قدرت حاصل می شود. ”

شمر مور

متن نصیحت به انگلیسی دخترانه

“A man never so beautifully shows his own strength as when he respects a woman’s softness.”

Douglas William Jerrold

 

“یک مرد هرگز قدرت خود را به زیبایی نشان نمی دهد مانند زمانی که به نرمی زن احترام می گذارد.”

داگلاس ویلیام جرولد

نصیحت دخترانه خاص به زبان انگلیسی

“No man succeeds without a good woman behind him. Wife or mother, if it is both, he is twice blessed indeed.”

Godfrey Winn

“هیچ مردی بدون داشتن یک زن خوب پشت سرش موفق نمی شود. همسر یا مادر، اگر هر دو باشد، او واقعاً دو برابر خوشبخت است. ”

گادفری وین

نصیحت برای دختر ها به زبان انگلیسی

“When people respect someone as a person, they admire her. When they respect her as a friend, they love her. When they respect her as a leader, they follow her.”

John C. Maxwell

“وقتی مردم به فردی به عنوان یک شخص احترام می گذارند، او را تحسین می کنند. وقتی به او به عنوان یک دوست احترام می گذارند، او را دوست دارند. وقتی به عنوان یک رهبر به او احترام می گذارند، او را دنبال می کنند. ”

جان سی مکسول

متن نصیحت دخترانه زیبا به زبان انگلیسی

“I still believe in the old fashioned ways of showing a woman Respect and Honor!!”

Angela Merkel

“من هنوز به شیوه های قدیمی برای نشان دادن احترام و عزت به زن اعتقاد دارم !!”

آنگلا مرکل

یک متن و نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی

“It is unmanly. It is not some expression of macho virtue. It is the absolute antithesis of this. Real men don’t bully women and children. Respect for women … is so important.”

Malcolm Turnbull

“غیر انسانی است. این نوعی ابراز فضیلت ماچو نیست. این نقطه مقابل مطلق این است. مردان واقعی زنان و کودکان را مورد آزار و اذیت قرار نمی دهند. احترام به زنان بسیار مهم است. ”

مالکوم ترنبول

نصیحت دخترانه انگلیسی

“Whenever you think about disrespecting a woman, think about how you were born into this world.”

هر زمان که به بی احترامی به یک زن فکر می کنید، به این فکر کنید که چگونه در این دنیا متولد شده اید. “

متن نصیحت دخترانه  انگلیسی

“The measure of any society is how it treats its women and girls.”

Michelle Obama

معیار هر جامعه نحوه برخورد با زنان و دخترانش است. ”

میشل اوباما

بک نصیحت دخترانه انگلیسی

“A Woman brought you into this world, so you have no right to disrespect one.”

Tupac Amaru Shakur.

“یک زن شما را به این دنیا آورد، بنابراین شما حق ندارید به کسی بی احترامی کنید.”

توپاک عمارو شکور.

متن زیبای نصیحت دخترانه انگلیسی

“Be a woman of confidence and self-respect; give a man a reason worth fighting for.”

Nikki Rowe

“یک زن با اعتماد به نفس و عزت نفس باشید؛ به مردی دلیلی بده که ارزش جنگیدن را داشته باشد. ”

نیکی رو

متنی برای نصیحت دخترانه انگلیسی

“If you cannot respect women, you cannot respect anybody else – because it is from women you come.”

Osho

“اگر نمی توانید به زنان احترام بگذارید، نمی توانید به هیچ کس دیگر احترام بگذارید- زیرا شما از زنان آمده اید.”

اوشو

بیشتر بخوانید: متن درباره دختر شاد

متن کوتاه  نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی

“A man does what he can; a woman does what a man cannot.”

Isabel Allende

“یک مرد آن چه را که می تواند انجام می دهد. یک زن کاری را انجام می دهد که مرد نمی تواند. ”

ایزابل آلنده

نصیحت انگلیسی دخترانه

“A man who treats his women like a princess is a proof that he has been born and raised in the arms of a queen.”

“مردی که با زنان خود مانند یک شاهزاده خانم رفتار می کند، اثبات این است که او در آغوش یک ملکه متولد شده و بزرگ شده است.”

نصیحتی دخترانه به زبان انگلیسی

“There is no more beautiful sight than a young woman who glows with the light of the spirit who is confident and courageous because she is virtuous.”

“هیچ منظره ای زیباتر از زن جوانی نیست که با نور روح می درخشد و به دلیل فضیلت بودن، با اعتماد به نفس و شجاع است.”

نصیحت به زبان انگلیسی برای دختر ها

“The basic Buddhist stand on the question of equality between the genders is age-old. At the highest tantric levels, at the highest esoteric level, you must respect women: every woman.”

Dalai Lama

“موضع اولیه بوداییان در مورد مساوات بین جنسیت ها قدیمی است. در بالاترین سطوح تنتری، در بالاترین سطح باطنی، شما باید به زنان احترام بگذارید: به هر زنی. ”

دالایلاما

یک نصیحت دخترانه انگلیسی

“We have to raise our young boys to respect women and our young girls to demand respect and to get their values from something other than their physicality.”

Paula Broadwell

“ما باید پسرهای جوان خود را تربیت کنیم تا به زنان احترام بگذارند و دختران جوان ما احترام بگذارند و ارزش های خود را از چیزی غیر از جسمانی خود دریافت کنند.”

پائولا برادول

متن های خاص نصیحت دخترانه به زبان انگلیسی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.