متن تشکر از خدا به انگلیسی با ترجمه فارسی

در این مطلب مجموعه از متن انگلیسی برای تشکر از خدا با معنی فارسی آنرا در اختیار شما قرار داده ایم که می توانید برای سپاسگذاری از خدا مورد استفاده قرار دهید.

خداوند مراقب ماست و با نعمت های بی‌ شمار راه دستیابی به یک زندگی شاد و خوشحال را نشان می‌ دهد. کمترین کاری که از دست ما برمی‌ آید این است که با جملات زیبا از خداوند متعال سپاسگزاری کنیم.

برخی از ما فقط وقتی در شرایط سخت هستیم از خداوند یاد می‌ کنیم. برخی دیگر فقط در اوقات خوش به یاد خداوند هستند. همیشه خدا را در قلب خود نگه دارید. خداوند در همه حال همراه ماست، هر لحظه برای انجام کارها به ما قدرت می‌ دهد، بنابراین باید به خاطر هر آنچه که داریم شکرگزار او باشیم. ما می‌ توانیم با داشتن یک زندگی خوب و بر مبنای عدالت هر روز از خداوند تشکر کنیم، همچنین می‌ توانیم ازطریق دعا و اعمال روزمره شکرگزار او باشیم. در این مطلب متن تشکر از خدا به انگلیسی با ترجمه فارسی را جمع آوری نموده ایم که می توانید در دعای بعدی خود از این جملات زیبای شکرگزاری استفاده کنید.

متن سپاسگزاری از خدا به زبان انگلیسی با معنی فارسی

ما معمولا بهانه‌ای برای تشکر از خدا داریم. در ادامه چند نمونه متن تشکر از خداوند آورده شده است که می‌ توانید در دعاهای خود از آن‌ ها استفاده کنید.

متن تشکر از خدا به زبان انگلیسی

“I don’t think you should spend your life praying for things, but I do believe you should thank God for what He’s given you.”

Joel Osteen.

فکر نمی‌ کنم باید زندگی خود را صرف دعا کردن بکنید اما بر این باور هستم که باید از خدا برای هر آنچه به شما داده است، تشکر کنید

جوئل اوستین

“I thank you God for this most amazing day: for the leaping greenly spirits of trees, and a blue true dream of sky; and for everything which is natural, which is infinite, which is yes.”

– E.E. Cummings.

من از خداوند بابت این روز فوق‌ العاده تشکر می‌ کنم: برای درختان سبز رنگ، و آسمان آبی رویایی؛ و برای هر چیزی که طبیعی، بی‌ انتها و مثبت است –

ای. ای کامینگز

“Thank God for the reality for which we were created, a moment-by-moment communication with God himself.”

Francis Schaeffer.

از خداوند بابت واقعیتی که بر اساس آن خلق شده‌ایم و ارتباط لحظه به لحظه با خود خداوند تشکر می‌ کنم

فرانسیس اسکافر

“I want to thank you, Lord, for life and all that’s in it. Thank you for the day and the hour, and the minute.”

Maya Angelou

از خداوند می‌خواهم بابت زندگی و هر چیزی که در آن وجود دارد، تشکر کنم. ممنون بابت روز، ساعت و دقیقه‌ ها

مایا آنجلو

“We may thank God that we can feel pain and know sadness, for these are the human sentiments that constitute our glory as well as our grief.”

Eugene Kennedy

ممکن است از خداوند بابت احساس درد و آشنایی با حس ناراحتی تشکر کنیم، زیرا این‌ ها احساسات انسانی هستند که شکوه و اندوه ما را تشکیل می‌ دهند

ایژن کندی

“Sometimes, we wait on God for special things to happen extraordinarily in our lives before we understand that ‘God is working’. Meanwhile, there are ‘super-special’ things that fill our life barrels in minute drops, but they go unappreciated!”

Israelmore Ayivor

گاهی‌ اوقات، ما منتظر خداوند می‌ مانیم تا اتفاقات خارق‌العاده در زندگیمان رخ دهند پیش از آن که متوجه‌ کار خداوند شویم. در همین حال، اتفاقات بسیار خاصی در هر لحظه از زندگی رخ می‌ دهند که بدون تشکر و تقدیر کنار می‌روند

ایزرائیلمور اییوور

“The work you do today may be difficult and tiring, but we should still thank God for it because it is His gift to us – the ability to provide for our needs.”

David Jeremiah

کاری که امروز می‌کنید، ممکن است سخت و دشوار باشد اما همچنان باید از خداوند بابت آن تشکر کنیم زیرا این هدیه‌ی او برای ماست، توانایی تامین نیازهایمان .

دیوید جرمیا

“Stand up straight and realize who you are, that you tower over your circumstances. You are a child of God. Stand up straight to thank god.”

Maya Angelou

بایستید و خود را بشناسید زیرا شما بر شرایط کنترل دارید. شما فرزند خداوند هستید. بایستید و از خداوند تشکر کنید

مایا آنجلو

“God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one of them to say thank you?” – William Arthur Ward

خداوند امروز به شما نعمت بر خورداری از 86400 ثانیه را داده است. آیا از یکی از آن‌ ها برای تشکر کردن استفاده کرده‌اید؟ –

ویلیام آرتور وارد

“We give thanks to God not because of how we feel, but because of Who He is.”

Ann Voskamp

ما از خداوند نه به خاطر احساسی که داریم بلکه به خاطر خودش تشکر می‌ کنیم

آن واسکامپ

“You don’t blame God for placing you in a dark corner… You rather have to thank him for giving you the light to make it bright!”

Israelmore Ayivor

شما خداوند را بابت قرار دادنتان در گوشه‌ ی تاریک سرزنش نمی‌ کنید … به جای آن باید از خداوند تشکر کنید که به شما نوری برای روشن کردن آن نقطه‌ تاریک عطا کرده است

ایزرائیلمور اییوور

When one is thankful for the blessings in their life, they are choosing to attract more positivity and abundance.”

Michael Austin Jacobs

زمانی که فردی بابت نعمت‌ های زندگیش قدردان باشد، او جذب انرژی مثبت و وفور نعمت را انتخاب می‌ کند

مایکل آستین جیکوبز

“I thank God for seeing the miracle of a new morning.”

Lailah Gifty Akita

من از خداوند بابت دیدن معجزه‌ یک صبح جدید تشکر می کنم

لایلا گیفتی آکیتا

“Lord, what a relief to focus on what you think of me instead of what other people think. May I always keep my eyes on you.”

Karen O’Connor

خداوند، تمرکز کردن بر فکری که تو راجع به من می‌ کنی به جای فکری که دیگران راجع به من دارند، چقدر آرامش‌ بخش است. امیدوارم که هرگز چشم از تو برندارم

کارن اوکانر

“The Sun you created is shining brightly under your command … The flowers dance for joy at your greatness. And I have nothing more than a grateful heart to offer to you Oh Lord my God! Thank you for creating me.”

Norman Jagger

خورشیدی که خلف کردی، تحت فرمانت می‌ درخشد … گل‌ ها با خاطر بزرگیت با شادی می‌ رقصند. و من چیزی جز یک قلب قدردان برای ارائه ندارم! ممنون بابت خلق کردن من

نورمن جاگر

متن تشکر از خدا برای سلامتی

متن تشکر از خدا انگلیسی با معنی فارسی

ما باید به خاطر کارهایی که خداوند برای ما انجام می‌ دهد، تشکر کنیم و قدردان باشیم. این جملات شکرگذاری از خدا یادآور این موضوع هستند.

“What I have done is worthy of nothing but silence and forgetfulness, but what God has done for me is worthy of everlasting and thankful memory.”

Joseph Hall.

کاری که انجام داده‌ام، ارزش چیزی جز سکوت و فراموشی ندارد. اما کاری که خداوند برای من انجام داده است، ارزش یک خاطره‌ ماندگار و سپاسگزاری را دارد

ژوزف هیل

“Truly, we have much to thank God for, but if we would be thankful, we must set our hearts to do it with a will. We grumble and complain without thought, but we must think to give thanks.”-

Samuel Logan Brengle

واقعیت این است که ما برای چیزهای زیادی باید از خداوند تشکر کنیم اما اگر می‌ خواهیم سپاسگزار باشیم، باید از صمیم قلب این کار را انجام دهیم. ما بدون فکر ناله و شکایت می کنیم اما باید به تشکر کردن نیز فکر کنیم

ساموئل لوگان برنجل

“Whatever happens in your life, no matter how troubling things might seem, do not enter the neighborhood of despair. Even when all doors remain closed, God will open up a new path only for you. Be thankful!”

Elif Shafak.

هر اتفاقی در زندگی رخ دهد، صرف‌ نظر از این که چقدر دشوار و مشکل‌ ساز است، وارد منطقه‌ ناامیدی نمی‌ شود. حتی زمانی که تمام درها بسته هستند، خداوند یک مسیر جدید تنها برای شما ایجاد خواهد کرد. سپاسگزار باشید! –

الیف شفک

“Great is thy faithfulness of the Lord. Thank you Lord for your great compassion and mercies. My heart is overflowing with great thankfulness to the Lord.”

Lailah Gifty Akita

بزرگی از آن ایمان به خدا می باشد. ممنون از خداوند بابت نعمت‌ ها و دلسوزیش. قلب من سرشار از تشکر و قدردانی از خداوند است.

لایلا گیفتی آکیتا

“O Lord, that lends me life, lend me a heart replete with thankfulness.”

William Shakespeare

خداوی من، قلبی سرشار از تشکر به من عطا کن

ویلیام شکسپیر

“The purest form of thanksgiving unto God is reflected in our knowledge and understanding about who He is, not what we receive from Him! Thanksgiving is a continuous celebration of God’s awesome nature and Supreme Being!”

Israelmore Ayivor

خالص‌ ترین شکل از سپاسگذاری از خداوند در دانش و درک ما از او خلاصه می‌ شود، نه در چیزی که از خداوند دریافت می‌ کنیم! شکرگزاری یک جشن مستمر از ذات فوق‌ العاده‌ ی خداوند است –

ایزائیلمور اییوور

“I thank God for my failures. Maybe not at the time but after some reflection. I never feel like a failure just because something I tried has failed.”

Dolly Parton

من از خداوند بابت شکست‌ هایمان تشکر می‌ کنم. شاید نه در آن زمان اما بعد از کمی تأمل و تفکر. من هرگز احساس نمی‌ کنم شکست خورده‌ام زیرا شکست متعلق به چیزی است که امتحان کرده‌ام –

دالی پارتون

Thanks be to God; for all we have as we pray. Thanks be to God; for this Thanksgiving Day.

Michele Meleen

سپاسگزاری از آن خداوند است؛ برای هر چیزی که داریم، بادی دعا کنیم. سپاسگزاری از آن خداوند است؛ در این روز شکرگزاری

مایکل ملین

“Our love grows stronger with each passing day. I feel God has blessed us with a great love and I am so thankful.”

Kate Summers

عشق ما هر روز قوی‌ تر می‌ شود. احساس می‌ کنم که خداوند، عشق خود را شامل حال ما کرده است و من بابت این موضوع قدردان هستم

کیت سامرز

“Keep on thanking God all the time – this is easy while one is enjoying the ride, but should also persist when the going gets tough.”

Dada J.P. Vaswani

به تشکر کردن از خداوند ادامه دهید – این برای کسی که از مسیر لذت می‌برد، آسان است اما باید زمانی که مسیر دشوار شد نیز ادامه یابد

دادا جی.پی واسوانی

سوره های مناسب برای تشکر از خدا

God gave us the ability to do, not just try to Give thanks rather than cry

Catherine Pulsifer

خداوند به ما توانایی انجام دادن کارها را داده است، پس به جای گریه کردن سعی کنید سپاسگزار باشید

کاترین پولسیفر

“I have things to be thankful for because God made it so. He helps me pray for those close and far as we celebrate Thanksgiving Day.”

Michele Meleen

من چیزهایی برای سپاسگزاری بابتشان دارم زیرا خداوند این چنین کرده است. او به من کمک می‌ کند تا برای افراد دور و نزدیک دعا کنم چراکه امروز روز شکرگزاری است

مایکل ملین

“May God help us to be thankful for our past; thankful for our present, but most of all thankful for the permanent. Which means, thanking God for Himself.”

Steve Pease

امیدوارم خداوند به ما کمک کند تا به خاطر گذشته، زمان حال و مهم‌ تر از همه، همیشه سپاسگزار باشم. این به معنی سپاسگزاری از خداوند به خاطر خودش است –

استیو پیس

“I’m most thankful to God on Thanksgiving day. Because he gave us all things and he shows us the way.”

Michele Meleen

من بیشتر از همه در روز شکرگزاری از خداوند سپاسگزار هستم زیرا او به من همه چیز عطا کرده و راه را نشان داده است

مایکل ملین

“Gratitude is fundamental to so much we learn in the Bible. All of Scripture calls us to live in a posture of thankfulness, first to God and then to other people

Adam Hamilton

قدردانی، اساسی است که ما در کتاب مقدس یاد می‌ گیریم. تمام کتاب مقدس از ما می‌ خواهد تا با سپاسگزاری، ابتدا از خداوند و بعد از دیگران، زندگی کنیم

آدام همیلیتون

شعر ادبی تشکر از خداوند

متن تشکر از خدا انگلیسی برای نعمتهایش

خداوند سرشار از عشق است و ما را دوست دارد و عشق خود را با نعمت‌ هایی که به ما داده است، اثبات می‌ کند. این نقل‌ قول‌ ها برای تشکر از خداوند بابت نعمت‌ های روزانه‌ اش است.

“Sometimes we don’t realize the blessings we have until we no longer have them. Appreciate all the blessings in your life.”

Catherine Pulsifer

گاهی‌ اوقات، ما تا زمانی که نعمت‌ هایمان را از دست ندهیم، متوجه‌ آن‌ ها نمی‌ شویم. قدردان تمام نعمت‌ های زندگیتان باشید

کاترین پولسیفر

“I give all the glory to God. It’s kind of a win-win situation. The glory goes up to Him and the blessings fall down on me.

Gabby Douglas

شکوه از آن خداوند است. این یک موقعیت برد-برد است. شکوه از آن اوست و نعمت‌ ها به سوی ما می‌ آیند

گبی داگلاس

“Learn to walk in the will of God we will learn to see the blessings God has given us and be more grateful.”

Heather Bixler

یاد بگیرید با اراده‌ خداوند قدم بزنید تا بتوانید نعمت‌ هایی که خداوند به ما داده است را ببینید و سپاسگزار باشید –

هیتر بیکسلر

Today don’t beg, don’t ask, just thank God in silence for all the blessings in your life

Paulo Coelho

امروز التماس نکن، درخواست نکن، تنها در سکوت از خداوند بابت تمام نعمت‌های زندگیت تشکر کن –

پائلو کوئیلو

Those blessings are sweetest that are won with prayer and worn with thanks

Thomas Goodwin

بهترین نعمت‌ ها آن‌ هایی هستند که با دعا و تشکر به دست آمده باشند

توماس گودوین

“I thought that all of the sacrifices and blessings of the whole history of mankind have devolved upon me. Thank you, God.”

Ben Stein

من فکر می‌ کردم که تمام فداکاری‌ ها و نعمت‌ های تاریخ بشریت به ما محول شده است. ممنون، خداوند.

بن استین

“The unthankful heart discovers no mercies; but the thankful heart will find, in every hour, some heavenly blessings.”

Henry Ward Beecher

قلب ناسپاس متوجه‌ هیچ نعمتی نیست؛ ما قلب سپاسگزار هر ساعت نعمتی را پیدا می‌ کند

هنری وارد بیچر

“Every morning is a gift from the almighty God. Before you think about anything else remember that life comes from the one above and thank him for all that he blesses us with.”

Kim Bathers

هر روز صبح، هدیه‌ای از سمت خداوند است. پیش از فکر کردن به چیز دیگری، به یاد داشته باشدی که زندگی از سوی کسی که در آسمان است، می‌ اید و از او بابت تمام نعمت‌ هایش تشکر کنید –

کیم بترز

“I’m always happy for people when I see God blessing them the way he’s blessed me.” – Ruben Studdard.

من همیشه برای دیگران خوشحال هستم زمانی که می‌ بینم خداوند آن‌ها را نیز مانند من مورد لطف و رحمت خود قرار داده است

روبن استادارد

“I do believe that God blessed me in life with a wonderful family, a successful career, and a loving marriage, and remain thankful for that blessing.”

Bonnie Tyler

من بر این باور هستم که خداوند مرا با یک خانواده‌ی خوب، شغل موفق و زندگی زناشویی مناسب مورد رحمت خود قرار داده است و من برای این نعمت از خداوند سپاسگزار هستم

بانی تیلور

“I have been very blessed in my life and rewarded with good friends and good health. I am grateful and happy to be able to share this.”

Eric Idle

من در زندگی مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفته‌ ام زیرا سالم هستم و دوستان خوبی دارم. من برای به اشتراک گذاشتن آن سپاسگزار و خوشحال هستم

اریک آیدل

“It’s never too late. Don’t focus on what was taken away. Find something to replace it, and acknowledge the blessing you have.”

Drew Barrymore

هرگز خیلی دیر نیست. بر چیزی که از شما گرفته شده است، تمرکز نکنید. چیزی برای جایگزین کردن ان پیدا کنید و قدردان نعمت‌هایی که دارید، باشید

درو بریمور

“I’m blessed and I thank God for every day for everything that happens for me

Lil Wayne

نعمت خداوند شامل حال من شده است و من از خداوند هر روز برای هر اتفاقی که در زندگی برایم می‌ افتد، تشکر می‌ کنم

لیل وین

“Man is the miraclein nature. God Is the One Miracle to man.”

Jean Ingelow.

انسان، معجزه‌ طبیعت است. خداوند تنها معجزه برای انسان است

جین اینجلو

“Find time to thank God for all the blessings you receive on a day to day basis

Steven Johnson

زمانی را صرف تشکر بابت نعمت‌ هایی که هر روزه از خداوند می‌ گیرید، بکنید –

استیون جانسون

متن و عکس نوشته برای تشکر از خدا

متن سپاسگزاری از خدا به زبان انگلیسی با معنی

متن سپاسگزاری از خدا به زبان انگلیسی

سپاسگزاری نشان می‌ دهد که خداوند در قلب ماست. در ادامه جملاتی برای سپاسگذاری از خدا به انگلیسی وجود دارد که می‌ توانند به ابراز قدردانی ما نسبت به خداوند برای نعمت‌ های بی‌ شمارش کمک کنند.

“As the years pass, I am coming more and more to understand that it is common, everyday blessings of our common everyday lives for which we should be particularly grateful.”

Laura Ingalls Wilder

با گذشت سال‌ ها، بیشتر متوجه می‌ شوم که باید به خاطر نعمت‌ های معمولی روزانه‌ سپاسگزار باشیم

لورا اینگاس وایلدر

“Grow flowers of gratitude in the soil of prayer.

Verbena Woods

گل‌ های قدردانی را در خاک دعا پرورش بده.

وربنا وودز

“In gratitude for God’s gift of life to us, we should share that gift with others. The art of giving encompasses many areas. It is an outgoing, overflowing way of life.” –

Wilferd Peterson

در رابطه با قدردانی از نعمت زندگی خداوند به ما، باید این نعمت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. هنر بخشیدن، جنبه‌ های بسیار زیادی را دربرمی‌ گیرد. آن بخشی از زندگی است. –

ویلفرد پترسون

متن تشکر از خدا برای شفا و سلامتی بیمار

“Every morning I wake up, it’s kind of like wow, I don’t know what happened or how it happened, I can’t put my finger on it, but I’m grateful. I’m grateful to be alive … the first thought on my mind is, thank you god for another day.”

Eric Thomas

هر روز صبح که از خواب بیدار می‌ شوم، متعجب هستم. نمی‌ دانم چه اتفاقی افتاده است یا چگونه این اتفاق افتاده است، نمی‌توانم توضیح دهم اما سپاسگزار هستم. از زنده بودن خود سپاسگزارم … اولین فکری که به ذهنم می‌رسد، این است: ممنون خداوند بابت یک روز دیگر.

اریک توماس

“My life has been a blessing. I’m grateful for everything I do have and the places I’m going and the things I’ve seen.

Leah LaBelle

زندگی من خود یک نعمت است. من بابت هر چیزی که دارم و مکان‌ هایی که رفته‌ام و چیزهایی که دیده‌ام، از خداوند سپاسگزار هستم. –

لیا لابل

“Gratitude develops faith. The surest path out of a slump is marked by the road sign ‘thank you, God.'”

Max Lucado

قدردانی باعث رشد ایمان می‌ شود. مطمئن‌ ترین مسیر، جاده‌ای با این علامت است: ممنون خداوند.

مکس لوکادو

“I am absolutely blessed and I’m very grateful for where I am today.”

Geri Halliwell

من قطعا مورد رحمت خداوند قرار گرفته‌ ام و برای جایگاه کنونی خود از خداوند سپاسگزار هستم. –

جری هالیول

“I am most thankful to Almighty Providence for mercies received, and determined still to press the case into public notice as a token of gratitude.

William Banting

من از خداوند قادر مطلق برای نعمت‌ هایی که دریافت می‌ کنم، سپاسگزار هستم و مصمم هستم تا قدردانی و سپاسگزاری از خداوند را مورد توجه مردم قرار دهم.

ویلیام بانتینگ

“I’m very blessed, thankful, grateful for the opportunities I’ve had.

Christen Press

من برای فرصت‌ هایی که داشته‌ام، از خداوند متشکر و قدردان هستم.

کریستین پرس

“On the recollection of so many and great favours and blessings, I now, with a high sense of gratitude, presume to offer up my sincere thanks to the Almighty, the Creator and Preserver.” – William Bartram.

در تجدید خاطره از نعمت‌ ها و الطاف بسیار زیاد، اکنون با حس قدردانی زیادی که دارم، می‌ خواهم از قادر مطلق، خالق و نگهدارنده سپاسگزاری کنم.

ویلیام بارترام

“I’m too grateful to be hateful. I am too blessed to be stressed.” – El DeBarge.

من آنقدر قدردان هستم که نمی‌ توانم متنفر باشم. من آنقدر قدردان هستم که نمی‌ توانم اضطراب داشته باشم.

ال دیبارگ

It helps as a reminder to be grateful for the gifts God has blessed me with.”

Brandon Harrison

سپاسگذاری به عنوان یادآوری برای قدردان بودن از خداوند بابت هدایایی که به من عطا کرده است، عمل می‌ کند.

برندون هاریسون

“Count your blessingswith gratitude no matter how small or big they are, and stop letting your lacks blindfold you from noticing how blessed that you are.”

Edmond Mbiaka

نعمت‌ های خود را صرف‌ نظر از بزرگ یا کوچک بودن با قدردانی بشمارید و اجازه ندهید کمبودها، چشم‌ هایتان را بر روی نعمت‌ هایی که دارید، ببندد. –

ادموند امبیاکا

“Nothing thrills me more than to be good at something. It’s very rewarding, and I feel grateful and blessed, and I never take it for granted.”

Jane Elliot

هیچ چیزی مانند خوب بودن در چیزی به من هیجان نمی‌ دهد. این واقعا رضایت‌ بخش است و من سپاسگزار هستم. –

جین الیوت

“Gratitude is fundamental to so much we learn in the Bible. All of Scripture calls us to live in a posture of thankfulness, first to God and then to other people.

Adam Hamilton

سپاسگزاری آنقدر مهم است که ما آن را در کتاب مقدس یاد می‌ گیریم. کتاب مقدس به ما می‌ گوید که با سپاسگزاری زندگی کنیم، اول از خداوند و بعد از افراد دیگر.

آدام همیلتون

متن کوتاه شکر خدا به انگلیسی

وقتی به دنبال روش‌ هایی برای تشکر از خداوند هستید، این جملات کوتاه ساده برای تشکر از خداوند به شما کمک خواهند کرد.

“Thank God for this! We see His face framed in the loveliness of spring, We see the workings of His grace in every little growing thing. We see His face, we hear His voice, Bidding all downcast souls rejoice

Wilhelmina Stitch

ممنون بابت این! ما صورتش را در قالب دلفریبی بهار می‌ بینیم. ما شکوهش را در تک تک چیزهایی که رشد می‌ کنند، می‌ بینیم. ما صورتش را می‌ بینیم، صدایش را می‌ شنویم که از تمام انسان‌ های غمگین و افسرده دعوت به شادی و خوشی می‌ کند.

ویلهلمینا استیچ

Thank God who delivered us from harsh labour

Lailah Gifty Akita

ممنون از خداوندی که ما را از کار سخت نجات داد.

لیلا گیفتی آکیتا

“I thank God for my handicaps for, through them, I have found myself, my work, and my God.” – Helen Keller.

من از خداوند بابت نقص‌ هایم تشکر می‌ کنم چون ازطریق آن‌ هاست که خود، کارم و خدایم را پیدا کرده‌ام.

هلن کلر

“Dear Jesus! You are so precious to me. I thank God that even if I went through so much loss in life, I still have you.”

Gift Gugu Mona

خدای عزیز! تو برای من بسیار ارزشمند هستی. از خداوند متشکرم که حتی اگر افراد زیادی را در زندگی از دست داده‌ام، اما باز هم او را در کنارم دارم.

گیفت گوگو مونا

“Thank you, God, because I am lucky. And I’m having a career quite different from lots of people, so I feel doubly lucky.

Whoopi Goldberg

ممنون خداوند زیرا من خوشبخت هستم. من شغلی کاملا متفاوت از دیگران دارم؛ به همین دلیل است که احساس خوشبختی می‌ کنم.

ووپی گولدبرگ

“You need to thank God because you could be fighting battles, but fighting for your life is not one of them.”

Gift Gugu Mona

باید از خداوند تشکر کنی چون ممکن است مبارزه کنی اما این مبارزه برای زندگیت نیست.

گیفت گوگو مونا

“I have never had anyone love me the way you love me. I have never loved anyone the way I love you. Thank you God for showing us the way to each other.

Nishan Panwar

من تاکنون کسی را نداشته‌ام که مرا این چنین دوست داشته باشد. من هرگز کسی را این چنین دوست نداشته‌ام. از خداوند برای نشان دادن راه درست به یکدیگر متشکر هستم.

نیشان پانوار

“Thank God for allowing you to see another day. No matter what, keep trusting, keep believing, be strong, have hope. The best is yet to come.”

Germany Kent

از خداوند ممنونم که به من اجازه‌ دیدن یک روز دیگر را داده است. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، به اعتماد کردن ادامه بده، به باور داشتن ادامه بده، به امید داشتن ادامه بده. بهترین‌ ها در انتظارت است.

جرمانی کنت

“Thank you, God, for the dignity and beauty of self. The precious innate self. The only thing that can’t be taken from us. The only thing we really own.

Marjorie Holmes

از خداوند بابت بزرگی و زیبایی تشکر می‌ کنم. ذات ارزشمندش. تنها چیزی که نمی‌ توانند از ما بگیرند. تنها چیزی که واقعا داریم. –

مارجری هولمز

“Never give up hope. All things are working for your good. One day, you’ll look back on everything you’ve been through and thank God for it

Germany Kent

هرگز امیدت را از دست نده. همه چیز به صلاح توست. روزی، به عقب نگاه می‌ کنی و از خداوند بابت مشکلاتی که تحمل کرده‌ای، تشکر خواهی کرد.

جرمانی کنت

“Thank God for this! That once again we are alive to greet the spring.”

– Wilhelmina Stitch

ممنون از خداوند! بابت این که بار دیگر زنده هستیم تا به بهار خوشامد بگوییم. –

ویلهلمینا استیچ

“Thank God every morning when you get up that you have something to do which must be done, whether you like it or not.”

Charles Kingsley.

هر روز صبح که از خواب بیدار می‌ شوم، بابت کاری که باید انجام دهم، چه دوستش داشته باشم یا نه، از خداوند تشکر می‌ کنم. –

چارلز کینگزلی

“Thank you, dear God, for this good life and forgive us if we do not love it enough. Thank you for the rain. And for the chance to wake up in three hours and go fishing: I thank youfor that now, because I won’t feel so thankful then.”

Garrison Keillor.

ممنون خدای عزیز بابت زندگی خوب و مرا ببخش اگر آنطور که باید دوستش نداریم. ممنون بابت باران و فرصت بیدار شدن و ماهیگیری کردن. من اکنون به خاطر آن سپاسگزارم چون بعدا آنقدر قدردان نخواهم بود.

گاریسون کیلور

I have lived to thank God that all my prayers have not been answered

Jean Ingelow

من برای تشکر از خداوند بابت برآورده شدن تمام خواسته‌ هایم زندگی کرده‌ام.

جین اینگلو

“The more I look at the times ‘thanks’ is mentioned in God’s word – the more I notice… This giving of thanks has nothing to do with my circumstances and everything to do with my God.”

Jenni Hunt.

هرچه بیشتر بر دفعاتی که کلمه تشکر در کلام خداوند ذکر می‌ شود، نگاهی می‌ اندازم، بیشتر متوجه می‌ شوم که تشکر کردن هیچ ارتباطی با شرایط ندارد و به خداوند مرتبط است.

جنی هانت

آیه‌ های مقدس برای تشکر از خداوند

در نهایت، چند آیه‌ تشکر از خداوند که در کتاب مقدس آمده است را جمع‌ آوری کرده‌ ام تا در دعاهایتان وقتی از خداوند تشکر می‌ کنید، از آن‌ ها استفاده نمایید.

“Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.”- Colossians 3:16

بگذارید سخنان او زندگی‌ تان را بارور سازد و شما را حکمت آوزد. مزامیر و سروده‌ های روحانی را بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آن‌ ها را برای خداوند بخوانید.

کلوسیان 3:16

“And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.”

Colossians 3:15

بگذارید آرامش خداوند، بر دل‌ هایتان مسلط باشد چون همه‌ ما باید مانند اعضای یک بدن باشیم. همیشه شکرگزار باشید.

کلوسیان 3:15

“He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.”

Corinthians 9:10.

کسی که دانه را برای برزگر و نان را برای غذا تامین می‌کند، محصول عدالت شما را افزایش خواهد داد. شما هر روز به نحوی توانمند می‌ شوید که بتوانید بخشنده باشید که ازطریق ما شکرگزاری از خداوند ایجاد می‌ شود.-

قرنتیان 9:10

“Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! Give thanks to him; bless his name! For the Lord is good.”

Psalm 100:4

با شکرگزاری از دروازه‌ های خانه او داخل شوید؛ سرود خوانان به صحنه‌ های او بیایید. پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. چرا که خداوند نیکوست. –

مزامیر 100:4

آیه های قرآن در مورد شکرگزاری

“The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me; to one who orders his way rightly I will show the salvation of God!”

Psalm 50:23

قربانی شایسته‌ من آن است که از من سپاسگزار باشید. هرکه چنین کند راه نجات را به او نشان خواهم داد. – 

مزامیر 50:23

“All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ.”

Ephesians 1:3

چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. و همه‌ی برکات آسمانی را به ما عطا کرده است زیرا ما از آن مسیح هستیم.

افسسیان 1:3

“Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.”

Colossians 3:17

گفتار و کردار شما، شایسته‌ی نام عیسی مسیح باشد و توسط او به حضور خداوند بیایید و تشکرات خود را به او تقدیم کنید.

کولسیان 3:17

“But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere.”

Corinthians 2:14

اما خداروشکر! او همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می‌ سازد و ما را بکار می‌ گیرد تا مسیح را به مردم معرفی کند.

قرنتیان 2:14

“You are my God, and I will give thanks to you; you are my God; I will extol you.”

Psalm 118:28

تو خدای من هستی، تو را سپاس می‌ گویم. تو خدای من هستی، بزرگی تو را ستایش می‌ کنم.

مزامیر 118:28

“Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.”

Psalm 118:1

خداوند را ستایش کنید زیرا نیکوست و رحمتش بی پایان.

مزامیر 118:1

“I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.” Daniel 2:23.

ای خدای اجدادم، از تو سپاسگزارم زیرا به من حکمت و قدرت بخشیده‌ ای و دعای مرا اجابت کرده‌ای، مرا از خواب پادشاه و معنی آن آگاه ساخته‌ ای.

دانیال 2:23

“Come, let us sing for joy to the Lord; let us shout aloud to the Rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods.”

Psalm 95:1-3

بیایید، خداوند را ستایش کنیم و در صف صخره‌ نجات خود با شادی بخوانیم! با شکرگزاری به حضور او بیاییم و با سرودهای شاد او را بپرستیم! زیرا خداوند، خدای عظیمی است. او پادشاهس است که بر تمام خدایان فرمان می‌ راند.

مزامیر 95:1-3

“I will give thanks to you, Lord, with all my heart; I will tell of all your wonderful deeds.”

Psalm 9:1

با تمام وجود تو را می‌ ستایم و از کارهای شگفت‌ انگیزت سخن می‌ گویم.

مزامیر 9:1

“I will give thanks to the Lord because of his righteousness; I will sing the praises of the name of the Lord Most High.”

Psalm 7:17

خداوند را به خاطر عدالتش می‌ ستایم و در وصف او که متعال است، می‌ سرایم.

مزامیر 7:17

 امیدواریم از خواندن مجموعه متن تشکر از خدا انگلیسی با معنی فارسی در این مقاله لذت ببرید.

 

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.