تعبیر خواب بارداری و حاملگی برای افراد مختلف چیست؟

یکی از خواب هایی که مردم می بینند خواب بارداری و حامله شدن است. ممکن است دیدن خواب بارداری برای یک دختر مجرد اتفاق بیفتد و یا حتی ممکن است یک مرد خواب بارداری ببیند. برای اینکه بدانید تعبیر خواب بارداری و حامله شدن چیست؟ ادامه این متن را بخوانید تا بدانید تعبیر خواب حامله شدن دختر مجرد، تعبیر خواب بارداری زن متاهل، تعبیر خواب بارداری زن مسن، تعبیر خواب بارداری مادر، تعبیر خواب بارداری پسر، تعبیر خواب بارداری مردان، تعبیر خواب بارداری خودم یا دیگران، تعبیر خواب بارداری پسر یا دختر یا دوقلو و …. را بدانید.

تعبیر خواب بارداری چیست؟

عالم خواب بسیار عجیب است وقتی که شما خواب هستید روح شما قادر است به هر جایی که می خواهد برود و شما گاهی خواب هایی می بیتید که باعث آشفتگی تان می شود چون احساس می کنید که ممکن است تعبیر بدی داشته باشد یا باید منتظر اتفاق ناخوشایندی باشید گاهی نیز این خواب ها عجیبند و شما را نگران می کنند که چه اتفاق غیر منتظره ای قرار است بیفتد. گاهی نیز خواب ها خوشحال کننده اند و بعد از بیدار شدن از خواب حس خوبی دارید و انگار به شما الهام شده که قرار است اتفاق خوبی برایتان بیفتد.

دیدن خواب بارداری جزو کدام دسته از این خواب ها است؟ خوب است یا بد و تعبیر دیدن خواب حاملگی چیست؟

قبل از خواندن تعبیر خواب بارداری بهتر است بدانید تعبیر خواب بارداری زنان حامله و تعبیر خواب بارداری برای دختر مجرد یا زن متاهل یا مردان فرق می کند.

تعبیر خواب حاملگی به طور کلی

بارداری در خواب به طور کلی به معنی موقعیت جدیدی است که در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت. اگر یک زن باردار خواب حاملگی ببیند تعبیر خاصی ندارد و معمولا این خواب از اتفاقات روزانه و استرس های او نشأت می گیرد. ولی دیدن خواب بارداری برای افراد دیگر به معنی تولید مثل نیست و بیشتر به اهداف شما در زندگی اشاره دارد. به عنوان مثال اگر خواب ببینید که باردار هستید و دیگران از شنیدن خبر حاملگی شما خوشحال می شوند به این معنی است که با هدفی که در نظر گرفته اید همراه و هم سو هستند و برعکس اگر ناراحت یا عصبانی شوند یعنی با هدف های شما مخالف هستند.

اگر خواب ببینید که باردار هستید و از این موضوع ناراحتید و قصد دارید فرزند خود را سقط کنید تعبیرش این است که قصد دارید یک تغییر اساسی در زندگی تان ایجاد کنید. تعبیر خواب سقط جنین همچین می تواند به معنی از دست رفتن وقعیت های مهم برای شما باشد.

تعبیر خواب بارداری همسر

تعبیر خواب بارداری همسر نعمت و منفعت است اگر در خواب ببینید که شکم همسرتان بزرگ شده و حامله است هرچه شکمش بزرگتر باشد مال و پول بیشتری نصیب شما می شود. تعبیر خواب بارداری همسرتان از شخص دیگر می تواند نشانه بدبینی شما به او باشد تعبیر دیگری که این خواب دارد این است که همسر شما در جهتی مخالف شما در حرکت است و اهداف شما با هم همسو نیستند.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بارداری همسر این است که مسئولیت سنگینی بر عهده شما گذاشته می شود.

تعبیر خواب بارداری و حاملگی

تعبير خواب باردار شدن پسر یا دختر نابالغ

تعبیر خواب باردار شدن شخص نابالغ اگر آن شخص پسر باشد ثروتمند شدن پدر و اگر بیننده خواب دختر باشد تعبیرش ثروتمند شدن مادر می باشد.

تعبیر خواب بارداری از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب بارداری این است که غمی برای شما به وجود می آید که ممکن است برطرف شدن آن زمان زیادی به طول بیانجامد.

اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.

دیدن زن باردار در خواب رو برویی با گناه و بار غم است

تعبیر خواب بارداری از ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که حامله هستید تعبیرش این است که مال زیادی به دست می آورید و هرچه شکم شما بزرگتر باشد مالی که کسب می کنید نیز بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب بارداری از امام صادق (ع)

اگر زنی در خواب ببیند که حامله است و فرزند او پسر است و آن فرزند را بدنیا آورد و با او حرف زد تعبیرش این است که از دنیا می رود البته همیشه خواب ها درست نیستند پس اگر چنین خوابی دیده اید نگران نشوید.

تعبیر خواب بارداری دیگران

اگر در خواب ببینید که فرد دیگری حامله است تعبیر آن ایجاد صمیمیت بیشتر بین شما و آن شخص می باشد. دیدن خواب بارداری دیگران می تواند نشان دهنده تلاش شما برای نزدیک شدن به آن شخص باشد. اگر مردی خواب ببیند همسرش حامله است تعبیرش این است که انتظار زندگی جدیدی دارد.

ابراهیم کرمانی می گوید تعبیر خواب باردار شدن دیگران به خصوص دیدن خواب باردار شدن همسر به این معناست که وظیفه سنگینی به عهده شما گذاشته می شود که برطرف شدنش ممکن است طولانی شود.

كرمانى گويد: اگر فرزند نابالغ خود را حامله بيند، دليل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بيننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تعبیر خواب بارداری دختر مجرد و باکره

تعبير خواب بارداری دختر مجرد از جابر مغربی:

دیدن خواب حامله شدن دختر مجرد تعبیر مناسبی ندارد.

تعبير خواب بارداری دختر مجرد از آنلی بیتون:

دیدن خواب حاملگی دختر مجرد می تواند نشانه رسوایی و اتفاقات ناگوار برای او باشد.

تعبير خواب حاملگی دختر مجرد از ابراهیم کرمانی:

تعبیر دیدن خواب بارداری

بر خلاف دو مورد قبلی ابراهیممانی معتقد است دیدن خواب بارداری دختر مجرد و بدنیا آوردن فرزند توسط او این است که در آینده به نیکی و خوبی شناخته می شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب قیچی برای زن باردار

تعبیر خواب بارداری زن متاهل

اگر زن متاهل خواب ببیند که حامله است تعبیرش این است که باید برای اتفاقات مهمی آماده شود. اگر زن شوهرداری زیاد خواب بارداری را ببیند تعبیرش می تواند این باشد که به زودی در واقعیت باردار می شود و یا این خواب ناشی از تمایل زیاد به فرزندآوری است. خواب بارداری برای زن متاهل می تواند نشانه ای باشد بر اسراری که از دیگران مخفی کرده است.

تعبیر خواب بارداری زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب ببیند حامله است و پسری بدنیا می آورد فرزندش دختر می شود و برعکس اگر ببیند در خواب صاحب دختر می شود در واقعیت فرزندی که در شکم دارد پسر است.

تعبیر خواب حاملگی برای زن باردار به معنی خبر خوب و برطرف شدن غم هاست اگر اختلافی در زندگی داشته باشد مشکلش حل می شود و رابطه اش با همسرش بهتر خواهد شد.

 تعبیر خواب بارداری مردان

اگر مردی در خواب ببینید که حامله است تعبیر ش این است که پول و ثروت فراوانی بدست خواهد آورد. ابراهیم کرمانی عقیده دیگری دارد و. معتقد است تعبیر خواب بارداری مردان غم و ناراحتی است به خصوص اگر فرزند او دختر باشد.

تعبیر خواب تست بارداری

در این مورد همه چیز به خودتان بستگی دارد اگر خواب دیدید که تست بارداری داده اید و جواب مثبت است و شما خوشحال شدید تعبیر آن این است که از زندگی خود راضی هستید و به هدف خود می رسید ولی اگر از این خبر ناراحت شدید تعبیر آن این است که ناراحت خواهید شد.

تعبیر خواب بارداری مادر

تعبیر خواب باردار شدن مادر خوب نیست و ممکن است مادر شما خدایی نکرده بیمار شود یا در اثر اتفاقی غمگین شود. تعبیر خواب حاملگی مادر همچنین می تواند این باشد که مادر شما با تغییرات بزرگی روبرو می شود مانند تصمیمات جدید.

تعبیر خواب بارداری دوقلو

جابر مغربی می گوید تعبیر خواب حاملگی دوقلو می تواند چند وجه داشته باشد.

  • رحمت و نعمت های الهی
  • ازدیاد رزق روزی و برکت
  • دادخواهی کردن
  • برطرف شدن بیماری و  گرفتاری

تعبیر خواب بارداری دوقلو از خالد اصفهانی

  • تعبیر خواب بارداری دوقلو دختر مجرد اگر دوقلو ها پسر باشند  خواب ببیند که دوقلوی پسر باردار است به معنی این است که احترامش روز به روز بالاتر می رود و صاحب مقام و منزلت می شود.
  • اگر ببیند دو قلوی پسر می زاید به تعبیر این است که بزودی خود را در یک موقعیت بالا و مهم خواهد یافت و همگان از این اتفاق خوش حال خواهند شد.
  • اگر زن متاهلی ببیند دوقلوی پسر باردار است به علامت یک خصومت و بزرگ است و بزودی دچار فلاکت و مشکل خواهد شد.

تعبیر خواب بارداری خودم

تعبیر خواب بارداری خودم از کارل گوستاو یونگ:

تعبیرش این است که قسمتی از شخصیت شما در حال رشد و تکامل است. همچنین دیدن خواب بارداری خودتان می تواند تعبیرش خلق یک ایده جدید و خلاقانه باشد که زندگی شما را متحول خواهد کرد.

تعبیر خواب حاملگی ناخواسته خودم

اگر در خواب ببینید که حامله هستید و از این موضوع بی خبر بودید به این معنی است که موضوعی را انکار می کنید. تعبیر خواب بارداری خودتان می تواند ترس از مسئولیت های جدید باشد.

اگر در خواب ببینید که حامله هستید و فرزند درون شکم شما زنده نیست تعبیرش این است که اوضاع طبق پیش بینی شما نیست.

تعبیر خواب اعلام خبر بارداری

 اگر در خواب از کسی این خبر را شنیدید که باردار هستید به این معنی است که به زودی باردار می شوید.  اگر خبر بارداری تان را از دیگران مخفی کردید به این معنی است که اتفاق مهمی را از دیگران مخفی خواهید کرد.

اگر به دیگران گفتید حامله هستید و آن ها تعجب کردند تعبیرش این است که خواسته ها و اهدافی که قصد دارید به آن ها برسید مطابق با خواسته دیگران نیست.

همچنین بخوانید: تعبير خواب شير خوردن بچه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.