معنی شعر دریا قلی فارسی ششم + آرایه ادبی و معنی کلمه ها

درس هشتم فارسی کلاس ششم ابتدایی درباره فداکاری های دریاقلی می باشد. در این مقاله می خواهیم معنی و آرایه های ادبی این درس را باهم بررسی کنیم.

شعر دریا قلی فارسی کلاس ششم درباره دلاوری و جوانمردی های شخصی بود که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی باعث شد که در روزهای اول دشمن وارد خاک کشور نشود و آبادان را نجات بدهد. در این مطلب شما با معنی شعر دریاقلی فارسی ششم و آرایه های ادبی آن آشنا خواهید شد.

معنی شعر دریا قلی فارسی کلاس ششم

دریاقُلی! رکاب بزن، یا علی بگو               چشم انتظار همّت تو، دین و میهن است

دریاقلی سریع تر و تندتر رکاب بزن یک ملت منتظر همت و اراده تو برای این میهمن و دین هستند.

فردا اگر درنگ کنی، کوچه های شهر         میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است

اگر امروز معطلی کنی و عجله نکنیف فردا در کوچه و خیابان های شهر تانک های دشمن می آیند و جنگ تن به تن رخ می دهد.

از راه اگر بمانی و روشن شود هوا           تکلیف شهر خاطره‌های تو، روشن است

اگر عجله نکنی و قبل از روشن شدن هوا به شهر نرسی، تمام خاطراتی که در این سرزمین داری ویران می شود و به آن حمله خواهد شد.

دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو تاریخ در تلفّظ نام تو الکن است

دریاقلی اسم تو مانند دریا بزرگ و با عظمت و تاریخ هم ظرفیت بزرگی نام تو را ندارد.

آرایه های شعر دریا قلی فارسی کلاس ششم

بیت اول: چشم انتظار بودن: کنایه از منتظر بودن

یا علی گفتن: کنایه از کمک خواستن و تصمیم برای گرفتن کاری مهم

دریا قلی: منادا ، بزن و بگو: فعل امر ، تو: مضاف و مضاف الیه

بیت دوم: آرایه ادبی ندارد

بیت سوم : این بین کنایه از این دارد که تکلیف وضعیتی که در آن هستیم باید روشن شود.

بیت چهارم: تاریخ الکن است تشخیص دارد.

نام تو مانند دریا وسیع است تشبیه دارد.

معنی کلمه های شعر دریا قلی

واژهمعنی
مانع سقوطجلوی دشمن را گرفتن
خمپارهنوعی گلوله که با توپ پرتاب می شود.
نام آوران بیشماریپهلوانان محدود
تکلیفموقعیت و وضیعت
پاسداریمحافظت کردن
الکنکسی که زبانش به هنگام صحبت گیر می کند
انگارگویا، به نظر
جوامعجمع جامعه و کشور
محاصرهاطراف کسی را چیزی را احاطه کردن
محدودناچیز و کم
بهمن شیرنام رودخانه
به هنگامبه موقع
غافلگیرکنندهناگهانی
هدفمقصود
ارجارزش
جوانمردسخاوت و بخشندگی
دلاور مردمرد شجاع
کماندار ایرانی آرش کمانگیر
دیارخانه، سرزمین
دلیرانهشجاعانه
همتقصد و اراده
مزارقبر
حاشیهکناره
بیشکیقینا
بعثینیروهای ارتش عراق در زمان صدام
ناگوارتلخ
مقابلهمبارزه کردن
ناکامکسی که به آرزوش نرسیده
تلفاتنابود شده ها

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.