زیباترین متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی (عاشقانه و رمانتیک)

متن های زیبا و احساسی برای تبریک سالگرد ازدواج

سالگرد ازدواج یک روز ویژه برای هر زوجی است و جشن گرفتن و شادی در این روز متفاوت است و از آنجایی که ما  ایرانی ها به کانون گرم خانواده و همسر اهمیت ویژه ای می دهیم با ارسال پیامک و متن های عاشقانه به همسر عزیزمان این روز خاطره انگیز رو جشن میگیریم اگه به دنبال تبریک شیک و متفاوت هستید می توانید از زیباترین متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی که در ادامه این مطلب براتون آوردیم استفاده کنید.

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی جدید با ترجمه فارسی

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و تو همسر عزیزم نمونه بارز آن هستی.
سالگرد ازدواجتون مبارک

*-*  متن تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج انگلیسی با معنی فارسی *-*

 

.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!

Happy the anniversary is coming together

با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

*-* متن انگلیسی دلنشین تبریک سالگرد ازدواج *-*

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

*-* جملات زیبا انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی*-*

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all t

he love you have brought to my life
Happy anniversary my love

امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

*-* پیامک تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی با ترجمه فارسی *-*

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty.
Happy anniversary!

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای.
سالگرد ازدواجمون مبارک!

*-*  متن تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج انگلیسی با معنی فارسی *-*

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream
Without an annoying alarm clock to wake me up
! Happy anniversary

همه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک

*-*  متن انگلیسی تبریک رمانتیک سالگرد ازدواج با ترجمه فارسی*-*

The best things in life are better with you 
Our years of marriage have taught me to treasure every moment

بهترین چیزها در زندگی را با تو بودن تجربه می‌شود. سال های ازدواج ما به من آموختند که هر لحظه با تو بودن را غنیمت بشمارم.

*-* جملات زیبا انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی*-*

.The best thing to hold onto in life is each other
!Warmest Wishes and Happy Anniversary

بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

جملات زیبا انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی

*-*  متن اس ام اس تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی*-*

May our celebration of love turn out as beautiful as the both of us

امیدوارم جشن عشقمان به زیبایی عشقمان باشد.

*-* متن انگلیسی دلنشین تبریک سالگرد ازدواج *-*

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate

Happy the wedding anniversary

برای دیدن چهره ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می گردم
من با عشق تو زندگی می کنم مهربانم
سالگرد عروسیمون مبارک

*-*  پیام زیبا تبریک انگلیسی سالگرد ازدواج با ترجمه فارسی *-*

I was nothing 
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you

Happy wedding anniversary

هیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک

*-* متن عاشقانه تبریک سالگرد ازدواج به انگیسی *-*

.Im one lucky wife in this world who is blessed with such a loving and responsible husband
.I thank god every day for having you in my life
Happy anniversary

من خیلی خوش شانس هستم که با چنین شوهر عاشق و مسئولیت پذیری زندگی می کنم.
هر روز از خدا بابت داشتن تو در زندگی ام تشکر می کنم.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن پر محتوا تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی با ترجمه فارسی

*-* جملاتی زیبا تبریک سالگرد ازدواج *-*

Come on all the good ones
I love you

Happy marriage anniversary

جمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

*-* پیامک متنی تبریک سالگرد ازدواج  انگلیسی با ترجمه فارسی*-*

In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I love

Happy Anniversary of marriage

در زندگی ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک عشقم!

*-* متن انگلیسی زیبا برای تبریک سالگرد ازدواج *-*

One year has gone knowing each other, taking care of each other
And, I swear, I have never known someone more wonderful than you
!Congratulations dear! It’s our first wedding anniversary

یک سال را با کنار هم بودن و مراقبت از یکدیگر سپری کردیم و قسم می خورم، در زندگی ام تا به حال اینقدر از بودن با شخصی لذت نبرده بودم . اولین سالگرد ازدواجمان مبارک!

*-* بهترین متن تبریک سالگرد ازدواج *-*

.Baby, in my eyes you are everything that a man could ever hope and dream of 
You have decorated my life with your love and being your husband over the years is the richest gift that God has given me.  Happy Anniversary darling, I love you so much

عزیزم، در چشمان من تو همه چیزهایی است که یک مرد می خواهد و آرزو می کند را داری.
تو زندگی من را با عشق تزئین کردی و همسری تو بهترین هدیه ای است که خدا به من داده است.
سالگرد ازدواجمان مبارک! خیلی دوستت دارم.

*-* تبریک سالگرد ازدواج عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی *-*

See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of you

Happy anniversary dear to my wife

دیدن چهره زیبایت
تاریک ترین روزهایم را روشن می کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده های زندگی همراه من است
تو هدیه ای از آسمان ها هستی
و من به داشتنت افتخار میکنم
سالگرد عروسیمون مبارک همسر عزیزتر از جانم!

متن عاشقانه انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج با ترجمه فارسی
*-*  متن عاشقانه انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج با ترجمه فارسی *-*

If you like the best job in the world
I am the most deserving and the best person to take that job
That is romantic and honest
I will put all my life in my whole life

Happy wedding anniversary

اگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
که عاشقانه و صادقانه
تمامم را در تمام زندگی وقفت خواهم کرد
سالگرد عروسیمون مبارک

*-*  متن زیبا و دلنشین تبریک سالگرد انگلیسی به همراه ترجمه فارسی*-* 

!My Kind wife
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
I love you
!Happy love anniversary

همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
عاشقتم!
سالگرد عشقمان مبارک

*-* متن تبریک انگلیسی عاشقانه برای سالگرد ازدواج *-* 

You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
… I love you 

.my love, Happy Anniversary of marriage

تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم …
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

*-*  پیامک رمانتیک انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج *-* 

.It doesn’t matter where you go in life, what you do, it’s who you have beside you
Happy Anniversary

مهم نیست که در زندگیکجا می روید، چه کاری انجام می دهید، مهم این است که شما در کنار چه کسی هستید.
سالگرد ازدواجتان مبارک!

*-*  پیام عاشقانه و رمانتیک تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی*-* 

.Make lasting memories Many years of happiness together and watching dreams come true
Happy Anniversary

خاطرات خود را جاودانه کنید. سالهایی که با شادی و تحقق آرزوهایتان طی کردید.
سالگرد ازدواجتان مبارک!

*-*  پیامک تبریک سالگرد ازدواج *-* 

.For a Special Couple
May your anniversary be a time to celebrate all the happiness love has brought and all the joy that still lies ahead
.Wishing you happiness always

برای یک زن و شوهری خاص. امیدوارم سالگرد ازدواجتان جشنی باشد برای جشن گرفتن تمام خوشبختی که عشق به ارمغان آورده است و تمام لذت هایی که هنوز قرار است پا به زندگیتان بگذارند.
با آرزوی شادمانی برایتان.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.