تعبیر خواب گل شقایق چیست؟

شقایق گلی سرخ است که در فصل تابستان در دشت ها و دامنه ها می روید و عمر کوتاهی دارد. برخی افراد ممکن است در خواب خود گل شقایق را ببینند و بخواهند تعبیر خواب خود را بدانند. آیا شما خواب گل شقایق را تا به حال دیده اید؟ علاقه ای به دانستن تعبیر آن دارید؟ برخی از معبران می گویند تعبیر گل شقایق به معنای عمر کوتاه می باشد زیرا همانطور که گفتیم گل شقایق عمر کوتاهی دارد، حال می خواهیم بدانیم تعبیر خواب گل شقایق چیست؟ در این پست تعبیر خواب گل شقایق از معبران مختلف ارائه شده است، با ما همراه باشید.

برای خواندن تعبیر خواب گل آفتابگردان، کلیک کنید.

تعبیر دیدن گل شقایق در خواب

تعبیر خواب دیدن گل شقایق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر شخصی در خواب گل شقایق را ببیند، به این معنا می باشد که فرد ببینده خواب به خاطر اتفاقاتی گریه می کند، اما دلیل بی گناهی و نشان پاکی هم هست.

شقایق نشان دهنده کوتاهی عمر و جوان مرگی است زیرا این گل عمری بسیار کوتاه به اندازه حداکثر 4 روز دارد.

تعبیر خواب کاشتن گل شقایق در خانه

برخی معبران می گویند:

اگر کسی در خواب ببیند در خانه خود گل شقایق می کارد، به این این معنا می باشد که عمرش کوتاه می گردد.

تعبیر خواب گل شقایق

برخی از معبران دیدن گل شقایق را در خواب خوب نمی دانند و آن را نحس و شوم می پندارند.

تعبیر خواب گل شقایق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر فردی در خواب گل شقایق را ببیند، نشانه خوبی دارد زیرا گل شقایق گل اشک و گل طهارت است.

بخوانید: تعبیر خواب گل نرگس 

تعبیر خواب در دست داشتن گل شقایق

اگر در خواب ببینید گل شقایق در دست دارید و از دیدن آن لذت می برید، به چیزی یا به فردی دلبسته می شوید که ناپایدار و سست است و شما را خشنود و راضی نمی کند.

تعبیر خواب روییدن گل شقایق در باغچه خانه

اگر کسی در خواب ببیند که گل شقایق در باغچه خانه اش رشد کرده است، معنی خوبی ندارد و عمرش کوتاه می شود.

تعبیر گل شقایق در خواب

اگر در خواب گل شقایق را ببینید، نشانه آن است که  خبر از گریه و ناراحتی و پشیمانی می دهد و همین طور نشانه بی گناهی است.

تعبیر خواب داشتن گل شقایق

تعبیر خواب داشتن گل شقایق از نطر بعضی از معبران:

اگر در خواب ببینید که گل شقایق دارید، به این معنی می باشد که یک موقعیت برای ببینده خواب به وجود می آید که برایش ناراحت کننده می باشد و باعث نگرانی و اندوه و گریه ی او می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.