متن زیبا در مورد ایمان به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن های انگلیسی در مورد ایمان با ترجمه فارسی

ایمان و باور داشتن به هر کاری که انجام می دهید و یا ایمان داشتن به خداوند، قدرت بی نظیری برای زیباتر زندگی کردن به شما می دهد. در این مقاله مجموعه متن زیبا در مورد ایمان داشتن به انگلیسی گردآوری شده است.

در این پست، متن های زیبا در مورد ایمان داشتن آورده شده است. هدف از این مجموعه، الهام بخشیدن و امید دادن به شما در لحظات سخت و دشوار زندگی است. ایمان و امید داشتن در هر شرایطی انگیزه و قدرت شما را افزایش داده و باعث می شود برای زندگی بهتر همیشه تلاش کنید. حتی اگر شکست هم بخورید، ایمان و باور شما باعث می شود، بایستید و دوباره به تلاش کردن ادامه دهید. با ما همراه باشید از خواندن متن انگلیسی در مورد ایمان لذت ببرید! برای خواندن جمله انگلیسی درباره خدا کلیک کنید.

متن های زیبا در مورد باور و ایمان داشتن به زبان انگلیسی

متن کوتاه در مورد ایمان

We are twice armed if we fight with faith. Plato

ما دو برابر مسلح هستیم اگر با ایمان مبارزه کنیم – پلاتو

متن کوتاه در مورد ایمان داشتن

Faith is a passionate intuition. William Wordsworth

ایمان داشتن یک درک پرشور است – ویلیام وردزورث

متن انگلیسی در مورد ایمان

Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. Rabindranath Tagore

ایمان، پرنده‌ای است که حتی در تاریکی نیز نور را احساس می‌کند – رابیندرانات تاگور

متن در مورد ایمان به انگلیسی

Faith is unseen but felt, faith is strength when we feel we have none, faith is hope when all seems lost. Catherine Pulsifer

ایمان داشتن قابل دیدن نیست اما می‌توان آن را احساس کرد. ایمان، قدرتی است که وقتی آن را نداریم، احساسش می‌کنیم. ایمان، امیدی در اوج ناامیدی است – کاترین پولسیفر

متن هایی در مورد ایمان به انگلیسی

The seeds of courage sprouts in the soil of perseverance and become faith. Maxime Lagacé

دانه‌های شجاعت در خاک استقامت و ایمان داشتن جوانه می‌زند – ماکسیم لاگاس

Faith is an oasis in the heart which will never be reached by the caravan of thinking. Kahlil Gilbran

ایمان، آبادی در قلب است که هرگز با کاروان تفکر قابل دستیابی نیست – خلیل جبران 

The greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourselves. Swami Vivekananda

بهترین مذهب، صادق بودن به ذات خود است. به خودتان ایمان داشته باشید – سوامی ویو کانادا

متن هایی درباره ایمان به انگلیسی برای کپشن

Faith is not belief without proof, but trust without reservation. D. Elton Trueblood

ایمان، باوری بدون اثبات نیست بلکه اعتمادی بدون قید و شرط است – دی التون تروبلاد

Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe. Augustine of Hippo

ایمان داشتن، باور چیزی است که نمی‌بینید؛ پاداش ایمان، دیدن چیزی است که بر آن باور داشته‌اید – آگوستین هیپو

To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Thomas Aquinas

برای کسی که ایمان دارد، هیچ توضیحی نیاز نیست. برای کسی که ایمان ندارد، هیچ توضیحی فایده‌ای ندارد – توماس آکویناس

متن های زیبا در مورد ایمان

It’s faith in something and enthusiasm for something that makes a life worth living. Oliver Wendell Holmes

ایمان داشتن به چیزی و شور و اشتیاق داشتن نسبت به آن است که زندگی ارزشمند می‌کند – اولیور وندل هلمز

Without faith, nothing is possible. With it, nothing is impossible. Mary McLeod Bethune

بدون ایمان، هیچ چیز امکان‌پذیر نیست. با وجود ایمان، همه چیز امکان‌پذیر است – مری مک لود بتون

None of us knows what might happen even the next minute, yet still we go forward. Because we trust. Because we have faith. Paulo Coelho

هیچ‌یک از ما خبر نداریم حتی یک دقیقه‌ی بعد چه اتفاقی می‌افتد؛ اب این وجود، همچنان به زندگی ادامه می‌دهیم. چون اعتماد می‌کنیم. چون ایمان داریم – پائولو کوئینی

متن هایی در مورد ایمان داشتن

Faith is realizing that you always get what you need. Sri Sri Ravi Shankar

ایمان داشتن، دانستن این موضوع است که همیشه به آن چه نیاز دارید، دست پیدا خواهید کرد – سری سری راوی شانکار

My obligation is to do the right thing. The rest is in God’s hands. Martin Luther King Jr

وظیفه‌ی من، انجام کار درست است. باقی در دستان خداوند است – مارتین لوتر کینگ جونیور

جملات زیبا درباره ایمان داشتن

Those who have weak faith themselves cannot arouse faith in others. Lao Tzu

کسانی که ایمان ضعیفی به خود دارند، نمی‌توانند به دیگران ایمان داشته باشند – لائو تزو

Faith is the subject of the head. Devotion is the subject of the heart and meditation connect both. Sri Sri Ravi Shankar

ایمان به ذهن انسان و وفاداری و ازخودگذشتگی به قلب انسان مرتبط است. مدیتیشن آن دو را به هم وصل می‌کند – سری سری راوی شانکار

That is the definition of faith – acceptance of that which we imagine to be true, that which we cannot prove. Dan Brown

این تعریف ایمان است – پذیرش چیزی که تصور می‌کنیم واقعیت دارد اما نمی‌توانیم اثباتش کنیم – دن براون

جملات کوتاه انگلیسی در مورد ایمان داشتن

Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Corrie ten Boom

هرگز از اعتماد کردن به آینده‌ی نامعلوم و خداوند معلوم نترسید – کوری بوم

And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith. Matthew 21:22

و هر چیزی که در دعا بخواهید، به شما داده خواهد شد، اگر ایمان داشته باشید – متی 21:22

Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1

اکنون، ایمان داشتن یعنی اعتماد به چیزی که آرزویش را داریم و تضمینی برای چیزی که نمی‌توان دید – عبرانیان 11:1

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light. Helen Keller

ایمان، قدرتی است که توسط آن جهان به سمت نور هدایت می‌شود – هلن کلر

متن های خاص درباره ایمان داشتن به انگلیسی

And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Paulo Coelho (The Alchemist)

و وقتی چیزی را می‌خواهید، تمام جهان  دست به یکی می‌کند تا به شما در رسیدن به آن کمک نماید – پائولو کوئینی (کیمیاگر)

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. C.S. Lewis

ایمان، هنر پایبند ماندن علیرغم تغییر اوضاع بر چیزهایی است که زمانی آن‌ها را پذیرفته‌اید – سی اس لوئیس

متن طولانی در مورد ایمان داشتن

Maybe it’s not working out, because God is working out something better. Sometimes it takes your break down to create your breakthrough. Sometimes our greatest blessings come from our biggest disappointments. Kimberly Jones-Pothier

شاید این کار به نتیجه نمی‌رسد چون خداوند چیز بهتری برای شما در نظر دارد. گاهی‌اوقات، لازم است شکست بخورید تا به موفقیت دست پیدا نمایید. گاهی‌اوقات، بزرگ‌ترین نعمت‌ها از بزرگ‌ترین ناامید‌ی‌ها نشات می‌گیرند – کیمبرلی جونز-پوتیر

جملات ناب درباره ایمان داشتن به زبان انگلیسی

Faith certainly tells us what the senses do not, but not the contrary of what they see; it is above, not against them. Blaise Pascal

ایمان قطعاً چیزی که حواس قادر به گفتنش نیستند را به ما نشان می‌دهد اما ایمان خلاف چیزی که آن‌ها می‌بینند، نیست؛ فراتر از آن‌هاست، نه برخلاف آن‌ها – بلز پاسکال

Faith is a place of mystery, where we find the courage to believe in what we cannot see and the strength to let go of our fear of uncertainty. Brené Brown

ایمان، محل مرموزی است که در آن، شجاعت باور داشتن بر چیزی که نمی‌توان دید و قدرت رها کردن ترس از عدم قطعیت را می‌یابیم – برن براون

Faith and prayerfulness in tough times and service and humility in good times are the ways of the wise. Sri Sri Ravi Shankar

ایمان و دعا کردن در لحظات سخت و دشوار و خدمت و فروتنی در لحظات خوب، روش‌های عاقلانه‌ای هستند – سری سری راوی شانکار

جمله ای زیبا درباره ایمان داشتن

Your most important asset is having faith in yourself. You can have all the world’s resources at your disposal and still fail if you don’t believe in yourself. @LifeMathMoney

مهم‌ترین دارای شما، ایمان داشتن به خود است. شما می‌توانید تمام منابع جهان را در اختیار داشته باشید اما همچنان شکست بخورید اگر به خود باور نداشته باشید.

Experience is a gift – but naïveté, blind faith, and not knowing the rules can also be a real advantage. Gary Vaynerchuk

تجربه یک هدیه است اما سادگی، ایمان و ندانستن قوانین همچنین می‌تواند یک مزیت واقعی باشد – گری وینرچاک

Everyone knows that the soft overcomes the hard. Why then so little faith? Why can no one practice it? Lao Tzu

هر کسی می‌داند که نرمی بر سختی غلبه می‌کند. پس چرا اینقدر ایمان کمی دارید؟ چرا هیچ کس نمی‌تواند آن را تمرین کند؟ – لائو تزو

متن های دلنشین در مورد ایمان به انگلیسی

Faith means you have it in your heart before you have it in your circumstances. Kimberly Jones-Pothier

ایمان بدان معنی است که شما آن را در قلب خود دارید پیش از آن که آن را در محیط پیرامون خود داشته باشید – کیمبرلی جونز-پوتیر

The antidote to frustration is a calm faith, not in your own cleverness, or in hard toil, but in God’s guidance. Norman Vincent Peale

پادزهر ناامیدی، ایمان داشتن است، نه به هوش یا کار سخت بلکه به هدایت خداوند – نورمن وینسنت پیل

When a person is devoted to something with complete faith, I unify his faith in that. Then, when his faith his completely unified, he gains the object of his devotion. Bhagavad Gita

زمانی که فرد با ایمان کامل خود را وقف چیزی می‌کند، ایمانش یکی می‌شود. سپس، وقتی ایمانش کاملاً یکی شد، ازخودگذشتگی را به دست می‌آورد – بهاگاواد گیتا

جملات کوتاه و زیبا انگلیسی درباره ایمان

The universe heard you now all you have to do is trust it’s timing. Andrew Zaffina

اکنون جهان صدایت را می‌شنود، شما باید به زمانبندی آن اعتماد کنید – اندرو زافینا

First make the decision. The ‘how’ will come along the way. Gal Shapira

ابتدا تصمیم بگیرید. چگونگی در مسیر راه می‌آید – گال شاپیرا

Don’t settle, and don’t struggle. Life is what flows in between. Naval Ravikant

تصمیم نگیرید و مبارزه نکنید. زندگی چیزی در جریان میان این دو است – ناوال راویکانت

جملات کوتاه از بزرگان درباره ایمان به انگلیسی

Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase. Martin Luther King Jr

ایمان داشتن، برداشتن قدم اول حتی زمانی است که کل راه‌پله قابل دیده نمی‌باشد – مارتین لوتر کنیگ

If you lose faith, you lose all. Eleanor Roosevelt

اگر ایمان خود را از دست بدهید، همه چیز را از دست خواهید داد – النور روزولت

We are never defeated unless we give up on God. Ronald Reagan

ما هرگز شکست نمی‌خوریم مگر آن که از خدا دست بکشیم – رونالد ریگان

سخن بزرگان درباره ایمان انگلیسی

Our faith changes us. I know it’s changed me. It renews in us a sense of possibility. Barack Obama

ایمان ما را تغییر می‌دهد. من می‌دانم که مرا تغییر داده است. آن در ما احتمال را تازه می‌سازد – باراک اوباما

Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Mother Teresa

به چیزهای کوچک ایمان داشته باش زیرا قدرت شما در آن‌ها پنهان شده است – مادرترزا

Faith is a gift that keeps alive a profound and beautiful certainty: that we are God’s beloved children. Pope Francis

ایمان داشتن، هدیه‌ای است که قطعیت زیبا و عمیق را زنده نگه می‌دارد؛ این که ما فرزندان عزیز خداوند هستیم – پاپ فرانسیس 

متن های زیبا در مورد ایمان از افراد معروف

What we need today are universal values based not on faith but on scientific findings, common experience and common sense. 14th Dalai Lama

آنچه ما امروز بدان نیاز داریم، ارزش‌های جهانی مبتنی نه بر ایمان بلکه بر یافته‌هتی علمی، تجربه مشترک و حس مشترک است – دالای لاما 14ام

Scientists were rated as great heretics by the church, but they were truly religious men because of their faith in the orderliness of the universe. Albert Einstein

دانشمندان توسط کلیسا به عنوان بدعت‌گذاران بزرگ شناخته شده‌اند اما آن‌ها به خاطر ایمانشان به نظم جهان، مردان بسیار مذهبی بودند – آلبرت انیشتن

All I have seen teaches me to trust the Creator for all I have not seen. Ralph Waldo Emerson

تمام آنچه دیده‌ام، به من یاد می‌دهد که به خالق به خاطر تمام آنچه که ندیده‌ام، اعتماد کنم – رالف والدو امرسون

متن های ناب و کوتاه انگلیسی درباره ایمان از بزرگان

Faith consists in believing when it is beyond the power of reason to believe. Voltaire

ایمان شامل باور کردن چیزی فراتر از قدرت دلیل و منطق برای باور کردن آن است – ولتر

Faith activates God – Fear activates the Enemy. Joel Osteen

ایمان خدا را و ترس دشمن را فعال می‌کند – جوئل اوستین

Faith is different from proof; the latter is human, the former is a Gift from God. Blaise Pascal

ایمان با اثبات تفاوت دارد؛ مورد دوم انسانی و مورد اول هدیه‌ای از سمت خداوند است – بلز پاسکال

All the world is made of faith, and trust, and pixie dust. J.M. Barrie (Peter Pan)

همه‌ی جهان از ایمان و اعتماد و گرد و خاک ساخته شده است – پیتر پن

متن هایی دلنشین در مورد ایمان از افراد مشهور

You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Mahatma Gandhi

شما نباید ایمان خود به بشریت را از دست بدهید. بشریت مانند یک اقیانوس است. اگر چند قطره اقیانوس کثیف شوند، اقیانوس کثیف نمی‌شود – مهاتما گاندی

The love of heaven makes one heavenly. William Shakespeare

عشق به بهشت است که انسان را بهشتی می‌کند – ویلیام شکسپیر

God will never give you anything you can’t handle, so don’t stress. Kelly Clarkson

خداوند هیچ‌گاه چیزی به شما نمی‌دهند که توانایی مقابله آن را نداشته باشید، پس استرس نگیرید – کلی کلارکسون

متن انگلیسی از بزرگان درباره ایمان

I find your lack of faith disturbing. Darth Vader

بی‌ایمانی شما نگران‌کننده است – دارت ویدر

It is so hard to believe because it is so hard to obey. Søren Kierkegaard

باور کردن سخت است زیرا اطاعت کردن بسیار دشوار است – سورن کیرکگارد

متن درباره ایمان به خدا

Faith in Christ is the only thing to save you from despair. C.S. Lewis.

ایمان به خداوند تنها چیزی است که شما را از ناامیدی نجات می‌دهد – سی اس لوئیس

متن درباره ایمان و باور

Whoso loves, believes the impossible. Elizabeth Barret Browning

کسی که عاشق است، غیرممکن را باور می‌کند – الیزابت برت براونینگ

Your beliefs are your bondage. Thibaut

باورها اسارت هستند – تیبات

The principle part of faith is patience. George MacDonald

بخش اصلی ایمان، صبر و شکیبایی – جرج مک‌دونالد

متن های انگلیسی زیبا در مورد باور و ایمان داشتن

Faith means not wanting to know what is true. Friedrich Nietzsche

ایمان داشتن بدان معنی است که دلتان نمی‌خواهد واقعیت را بدانید – فردریش نیتز

Faith means you keep the dream more alive than reality. Maxime Lagacé

ایمان داشتن به معنی زنده نگه داشتن رویا بیشتر از واقعیت است – ماکسیم لاگاس

Stand straight, walk proud, have a little faith. Garth Brooks

راست بایست، با افتخار قدم بزن، کمی ایمان داشته باش – گارت بروکس

متن کوتاه درباره ایمان

Don’t chase, what is meant for you will find you. Kimberly Jones-Pothier

تعقیب نکن. چیزی که برای شماست، شما را پیدا خواهد کرد – کیمبرلی جونز-پوتیر

The more you surrender, the more faithful you’ll feel. Gabby Bernstein

هر چه بیشتر خود را تسلیم کنید، ایمان بیشتری احساس خواهید کرد – گبی برنستین

Faith is not belief. Belief is passive. Faith is active. Edith Hamilton

ایمان، باور نیست. باور مجهول است. ایمان فعال است – ادیت همیلتون

متن درباره ایمان داشتن به انکلیسی با ترجمه فارسی

Hope is putting faith to work when doubting would be easier. Paulo Coelho

امید، ایمان داشتن به کاری است که تردید در مورد آن آسان‌تر خواهد بود – پائولو کوئینی

To achieve anything in life you have to believe that you can. Rhonda Byrne

به منظور دست یافتن به هر چیزی در زندگی، باید باور داشته باشید که می‌توانید – روندا بایرن

Have a plan for today, keep the joy of yesterday, be hopeful for tomorrow. John Cena

برای امروز برنامه داشته باشید، لذت دیروز را نگه دارید و برای فردا امیدوار باشید – جان سینا

All belief systems are just the stories we create in order to deal with the void. Jed McKenna

تمام سیستم‌های باور تنها داستان‌هایی هستند که ما برای مواجه با پوچی خلق می‌کنیم – جد مک‌کنا

همچنین بخوانید: متن زیبا در مورد زندگی

متن های الهام بخش در مورد ایمان

If you think you can win, you can win. Faith is necessary to victory. William Hazlitt

اگر فکر می‌کنید که می‌توانید پیروز شوید، پیروز خواهید شد. ایمان برای پیروزی ضروری است – ویلیام هازلیت

Believers, look up – take courage. The angels are nearer than you think. Billy Graham

مومنان، به بالا نگاه کنید و شجاعت داشته باشید. فرشته‌ها نزدیک‌تر از آنچه فکر می‌کنید، هستند – بیلی گراهام

Through hard work, perseverance and a faith in God, you can live your dreams. Ben Carson

با سخت‌کوشی، استقامت و ایمان به خدا، می‌توانید به رویاهایتان دست پیدا کنید – بن کارسون

متن های انگلیسی ناب در مورد ایمان داشتن با ترجمه فارسی

Fear makes you weak. Faith makes you strong. Maxime Lagacé

ترس شما را ضعیف می‌کند. ایمان شما را قوی می‌کند – ماکسیم لاگاس

My faith didn’t remove the pain, but it got me through the pain. Trusting God didn’t diminish or vanquish the anguish, but it enabled me to endure it. Robert Rogers

ایمان، درد و رنج مرا از بین نبرد اما کمک کرد تا آن را پشت سر بگذارم. اعتماد به خدا باعث از بین رفتن اندوه و رنج نمی‌شود اما به من کمک کرد تا آن را تحمل کنم – رابرت راجرز

You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. Swami Vivekananda

شما باید از درون رشد کنید. هیچ‌کس نمی‌تواند این را به شما یاد دهد، هیچ‌کس نمی‌تواند معنویت را به شما یاد دهد. هیچ معلم به جز روح خود شما وجود ندارد – سوامی ویو کانادا

متن هایی راجع به ایمان و باور به انگلیسی

Faith gives you an inner strength and a sense of balance and perspective in life. Gregory Peck

ایمان، قدرت درونی، حس تعادل و چشم‌انداز زندگی به شما می‌دهد گریگوری پک

He who has faith has… an inward reservoir of courage, hope, confidence, calmness, and assuring trust that all will come out well – even though to the world it may appear to come out most badly. B. C. Forbes

کسی که ایمان دارد … اندوخته‌ی درونی از شجاعت، امید، اعتماد به نفس، آرامش و اعتماد خواهد داشت – حتی اگر بدترین اتفاقات در جهان رخ دهند – بی اس فوربز

کپشن های خاص در مورد ایمان به زبان انگلیسی

You are not taking action because you don’t believe you can achieve it. When a belief is formed, it is immediately transmuted into consistent action. Gal Shapira

شما اقدام نمی‌کنید چون باور ندارید که می‌توانید به آن دست پیدا کنید. زمانی که باور شکل می‌گیرد، آن فوراً به عمل تبدیل می‌شود – گال شاپیرا

There are two kinds of people: Those who say “I will believe it when I see it.” And those who say, “To see it, I know I must believe it.” Rhonda Byrne

دو نوع انسان وجود دارند: افرادی که می‌گویند: وقتی ببینم، باور خواهم کرد. و کسانی که می‌گویند: برای دیدن آن، می‌دانم که باید ابتدا باورش کنم – روندا بایرن

Faith is not desire. Faith is will. Desires are things that need to be satisfied. Will is a force that changes everything around us. Paulo Coelho

ایمان، تمایل نیست. ایمان، اراده است. تمایلات چیزهایی هستند که باید برآورده شوند. اراده، نیرویی است که همه چیز را تغییر می‌دهد – پائولو کوئینی

جملات ناب درباره ایمان داشتن به انگلیسی با معنی فارسی

One person believing in you can change everything. If you can, be that person for someone else. @orangebook_

فردی که به شما باور دارد، می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. اگر می‌توانید، چنین فردی برای دیگران باشید. 

Believing involves thinking, talking and acting as though you have already received what you’ve asked for. Rhonda Byrne

باور داشتن شامل فکر کردن، صحبت کردن و عمل کردن به گونه‌ای است که انگار به چیزی که می‌خواستید، دست پیدا کرده‌اید – روندا بایرن

Slow down. Lose yourself in something. Be moved to emotions. Cry. Laugh. Love limitless. Live. John Cena

آرام باشید. خود را رها سازید. تحت تاثیر احساسات قرار بگیرید. گریه کنید. بخندید. بی حد و مرز عشق بورزید. زندگی کنید – جان سینا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.