متن زیبا در مورد قرآن کریم و وصف عظمت آن

قرآن کتاب مقدس مسلمانان است که  بوسیله جبرییل بر پیامبر اسلام حضرت محمد وحی شده است. خداوند در قرآن بر یگانگی اش تاکید دارد و مسلمانان را به تسلیم در برابر قدرت و عظمت خود فرمان می دهد. در اینجا برای شما متن زیبا در مورد قرآن را جمع آوری کرده ایم . امیدواریم از متن زیبا در مورد قرآن لذت ببرید.

متن زیبا در مورد قرآن کریم 

خانه اى که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.

متن زیبا در مورد قرآن

متن زیبا در مورد قرآن

بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.

**********

راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است.

**********

خوشبختی در این دنیا یک فرمول دارد و آن هم عمل به دستورات قرآن است. وقتی که وجودت را به قرآن می سپاری و تمام زندگی ات را بر مبنای آن بنا میکنی، در واقع تو داری طبق دستورات خداوند پش می روی، خداوندی که تمام این جهان را آفرید. وقتی که از خالق چیزی برای استفاده از محصولش کمک می گیری، بهتر می توانی از محصول استفاده کنی و زمانی که از خالق تمام جهان برای زندگی در دنیا کمک می گیری، بهتر می توانی زندگی ات را بسازی و به آن شکل دهی.

**********

هر کس براى کسب رضایت خدا و آگاهى در دین قرآن بیاموزد، ثوابى مانند همه آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

متن زیبا در مورد قرآن

متن زیبا در مورد قرآن

قرآن گنجینه ای دارد بی بدیل که اگر شروع کنی به خواندن آن کنی و در پی تک تک کلماتش تفکر ورزی، می توانی به این گنجینه دست پیدا کنی. این گنجینه احساس خوبی است که تمام وجودت را در بر می گیرد. اگر در این دنیا احساس خوبی داشته باشی، یعنی هر روز به سعادت نزدیک و نزدیکتر می شوی.

**********

خداى تعالى کتابى راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت.
پس راه خوبى را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدى دورى جویید تا به مقصد برسید.

**********

قرآن! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند” چه کس مرده است؟ “
چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است.

متن زیبا در مورد قرآن

متن زیبا در مورد قرآن

در آیات قرآن تدبر کنید و از آن عبرت آموزید زیرا که قرآن رساترین پندها و عبرت هاست.

**********

قرآن غنی ترین کتاب های عالم است.

متن زیبا در مورد قرآن

متن زیبا در مورد قرآن

آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است.

**********

در عظمت و جلال قرآن همین بس که گذشت ۱۴ قرن از نزول آن نتوانسته کوچکترین خللی در آن ایجاد کند.
اسلوب بیان و کلمات قرآن چنان تازه و شیرین است که گویی دیروز پیدا شده است.

**********

کتابی فرخنده بر تو فرو فرستادیم، تا در آیات آن تدبیر کنند و خردمندان از آن پند گیرند.

**********

در قرآن علومی نهفته است که هنوز کشف نشده اند و علومی کشف شده اند که قرآن هزار و چهارصد سال پیش از آنها سخن به میان آورده برای همین است که می گویند در قرآن عظمت بسیاری نهفته است. چه بسیار علم هایی که ممکن است صدها سال بعد کشف شوند اما هم اکنون درون قرآن نهفته شده و کسی نتوانسته که آنها را کشف کند. قرآن کتاب عظیمی است، قرآن کتاب بزرگی است و در پی هر کلمه آن نظم و علم به خصوصی نهفته شده که اگر سالیان سال عمرت را بگذاری و در پی آنها تحقیق کنی شاید باز هم زمان کم بیاوری و نتوانی کارت را به اتمام برسانی.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.