اعداد به ۱۴ زبان مختلف دنیا | اعداد ۱ تا ۱۰۰۰

اگر یک زبان انسانی جهانی وجود داشته باشد، زبان اعداد است.  حتی اگر در یک زبان دیگر صحبت شود، آسان است که آنها را یاد بگیرند و درک کنند. در حقیقت، در اکثر کلاسهای زبان خارجی، “تعداد کلمات” یکی از اولین چیزهایی است که یاد می گیرید.

جدول زیر در مورد اجزای مهم کلمه استفاده می شود که عبارتند از تعداد کلمات به زبان انگلیسی، بلکه در 13 زبان دیگر، از جمله لاتین، یونانی، ژاپنی، عبری، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، و بسیاری دیگر!

همچنین یک زبان جایزه در این نمودار نشان داده نشده است، اما یک پیوند وجود دارد که بعد از نمودار شما را به آن می برد.

لطفا توجه داشته باشید که یونانی از الفبای استاندارد انگلیسی استفاده نمی کند بلکه الفبای یونانی است که فقط شامل 24 حرف است. برخی از این نامه ها به زبان انگلیسی مشابه هستند، اما برخی دیگر همسایگان ندارند. کلمات یونانی در اینجا نتیجه ترجمه یونانی ها به حروف انگلیسی هستند که براساس فونتیک (نحوه تلفظ یونانی ها) است. این رویکرد مشابه (به اصطلاح “ترجمه”) در ژاپن، چینی، عبری، سواحیلی، سانسکریت و زبانهای تایلندی مورد استفاده قرار گرفته است.

دو جدول زیر، تمام اجزای کلمه را که نیازی به شمارش به هزار را در کمتر از 14 زبان مختلف دارند نمایش می دهد. این ها بعدا به شما کمک می کنند تا نام های زیادی را به دست آورید. اینجاست

 اعداد  انگلیسی
اسپانیایی
لاتین یونانی ژاپنی
چینی
عبری
 1 one
uno
unus
enas
iti
yi
echad
 2 two dos
duo
duo
ni
er
shnayim
 3 three
tres
tres
treis
san
san
shlosha
 4 four
cuatro
quattuor
tessera
si
si
arba’a
 5 five
cinco
quinque
pente
go
wu
chamisha
 6 six
seis
sex
exi
roku
liu
shisha
 7 seven
siete
septem
epta
siti
qi
shiv’a
 8 eight
ocho
octo
okto
hati
ba
shmonah
 9 nine
nueve
novem
ennea
kyuu
jiu
tish’a
 10 ten
diez
decem
deka
zyuu
shi
assara
 11 eleven
once
undecim
endeka
zyuu-iti
shi-yi
achad asar
 12 twelve
doce
duodecim
dodeka
zyuu-ni
shi-er
shneim asar
 13 thirteen
trece
tredecim
dekatreis
zyuu-san
shi-san
shlosha asar
 14 fourteen
catorce
quattuordecim
dekatessera
zyuu-si
shi-si
arba’a asar
 15 fifteen
quince
quindecim
dekapente
zyuu-go
shi-wu
chamisha asar
 16 sixteen
dieciseis
sedecim
dekaexi
zyuu-roku
shi-liu
shisha asar
 17 seventeen
diecisiete
septendecim
dekaepta
zyuu-siti
shi-qi
shiv’a asar
 18 eighteen
dieciocho
duodeviginti
dekaokto
zyuu-hati
shi-ba
shmona asar
 19 nineteen
diecinueve
undeviginti
dekaennea
zyuu-kyuu
shi-jiu
tish’a asar
 20 twenty
veinte
viginti
eikosi
ni-zyuu
er-shi
esrim
 30 thirty
treinta
triginta
trianta
 san-zyuu san-shi
shloshim
 40  forty cuarenta
quadraginta
saranta
si-zyuu
si-shi
arba’im
 50  fifty cincuenta
quinquaginta
penenta
go-zyuu
wu-shi
chamishim
 60 sixty
sesenta
sexaginta
exenta
roku-zyuu
liu-shi
shishim
 70 seventy
setenta
septuaginta
ebdomenta
siti-zyuu
qi-shi
shiv’im
 80  eighty ochenta
octoginta
ogdoenta
hati-zyuu
ba-shi
shmonim
 90  ninety noventa
nonaginta
enenenta
kyuu-zyuu
jiu-shi
tish’im
 100 hundred
cien(ciento)
centum
ekato
hyaku
bai
me’a
 200 two hundred
doscientos
ducenti
diakosia
ni-hyaku
er-bai
matayim
 300 three hundred
trescientos
trecenti
triakosia
san-hyaku
san-bai
shlosh meot
 400  four hundred
cuatrocientos
quadringenti
tetrakosia
si-hyaku
si-bai
arba meot
 500  five hundred
quinientos
quingenti
pentekosia
go-hyaku
wu-bai
chamesh meot
 600  six hundred
seiscientos
sescenti
exakosia
roku-hyaku
liu-bai
shesh meot
 700  seven hundred
 setecientos septingenti
eptakosia
siti-hyaku
qi-bai
shva meot
 800  eight hundred
 ochocientos octingenti
oktakosia
hati-hyaku
ba-bai
shmone meot
 900  nine hundred
 novecientos nongenti
enniakosia
kyuu-hyaku
jiu-bai
tsha meot
 1000  thousand mil
mille
chilia
sen
qian
elef

 

 

اعداد
ایتالیایی
فرانسوی
آلمانی
کونگویی
سانسکریت
ولش
تایلندی
 1  uno  un  eins moja
eka
un
nueng
 2  due deux
zwei
mbili
dvi
dau
song
 3  tre  trois drei
tatu
tri
tri
sam
 4  quattro quatre
vier
nne
chatur
pedwar
see
 5  cinque cinq
funf
tano
pancha
pump
har
 6  sei six
sechs
sita
shash
chwech
hok
 7 sette
 sept sieben
saba
sapta
saith
jed
 8  otto  huit acht
nane
ashta
wyth
bad
 9  nove  neuf  neun  tisa nava
naw
gao
 10 dieci
dix
zehn
kumi
dasha
deg
sib
 11 undici
onze
elf
kumi na moja
ekadashan
un-deg-un
sib-et
 12 dodici
douze
zwolf
kumi na mbili
dvadashan
un-deg-dau
sib-song
 13 tredici
treize
dreizehn
kumi na tatu
tridashan
un-deg-tri
sib-sam
 14 quattordici
quatorze
vierzehn
kumi na nne
chaturdashan
un-deg-pedwar
sib-see
 15  quindici quinze
funfzehn
kumi na tano
panchadashan
un-deg-pedwar
sib-har
 16 sedici
seize
sechzehn
kumi na sita
shashdashan
un-deg-chwech
sib-hok
 17  dicissette dix-sept
siebzehn
kumi na saba
saptadashan
un-deg-saith
sib-jed
 18  diciotto dix-huit
achtzehn
kumi na nane
ashtadashan
un-deg-wyth
sib-bad
 19 diciannove
dix-neuf
neunzehn
kumi na tisa
navadashan
un-deg-naw
sib-gao
 20  venti  vingt zwanzig
ishirini
vinshat
dau-ddeg
yee-sib
 30 trenta
trente
dreiBig
 thelathini trinshat
tri-deg
sam-sib
 40  quaranta  quarante vierzig
arobaini
catvarinshat
pedwar-deg
see-sib
 50  cinquanta  cinquante  funfzig hamsini
panchashat
pum-deg
har-sib
 60 sessanta
soixante
sechzig
sitini
shashti
chew-deg
hok-sib
 70 settanta
soixante-dix
 siebzig sabini
saptati
saith-deg
jed-sib
 80  ottanta  quatre-vingts  achtzig  themanini ashiti
wyth-deg
bad-sib
 90  novanta  quatre-vingt-dix neunzig
tisini
navati
naw-deg
gao-sib
 100  cento cent
hundert
mia
shata
cant
nueng-roi
 200  duecento deux cents
 zweihundert mia mbili
dvashatam
dau gant
song-roi
 300 trecento
trois cents
dreihundert
mia tatu
trishatam
tri chant
sam-roi
 400  quattrocento quatre cents
vierhundert
mia nne
chaturshatam
pedwar cant
see-roi
 500 cinquecento
cinq cents
funfhundert
mia tano
panchashatam
pum cant
har-roi
 600  seicento  six cents
sechshundert
mia sita
shashshatam
chwe chant
hok-roi
 700 settecento
sept cents
siebenhundert
mia saba
saptashatam
saith cant
jed-roi
 800 ottocento
huit cents
achthundert
mia nane
ashtashatam
wyth cant
bad-roi
 900  novecento neuf cents
neunhundert
mia tisa
navashatam
naw cant
gao-roi
 1000  mille mille
tausend
elfu moja
sahasra
mil
nueng-pun

 

همچنین اورده است که بسیار غیر معمول است. من آن را با زبان های دیگر فهرست کرده ام، اما ساخت اولین 100 شمارش تعداد نامنظم است و از ساختارهای بالا پیروی نمی کند.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.