اگه مثل من به تعبیر خواب اعتقاد دارید و با دیدن هر خواب خوب و بد به محض بیدار شدن به دنبال تعبیرش هستید مطالعه این مطلب فوق العاده رو به هیچ عنوان از دست ندهید چون در این مطلب در خدمت شما عزیزان هستیم با “تعبیر خواب نقاشی کشیدن از زبان معبران معتبر“.

سایت مینویسم تا به حال مطالب مفیدی و معتبری را در ارتباط با تعبیر خواب های گوناگون همچون تعبیر خواب فریاد زدن منتشر نموده است که می توانید با مراجعه به بخش تعبیر خواب سایت آنها را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب نقاشی کشیدن چیست ؟

تعبیر خواب نقاشی نیز مانند دیگر تعابیر بسیار متفاوت است زیرا تمامی جزئیات خواب بر تعبیر آن تاثیر دارد بطور مثال تعبیر خواب نقاشی روی بدن با تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده بسیار تفاوت دارد. اما بطور کلی تعبیر خواب آثار هنری به معنای خود بیانگری، بیان احساسات یا شهود فرد، شرایط درونی فرد، خلاقیت می باشد.

تعبیر نقاشی کشیدن در خواب از زبان معبران قدیمی و معتبر

تعبیر خواب نقاشی از دیدگاه امام جعفر صادق : حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمانید بطور کلی تعبیر خواب نقاشی در خواب چند معنا و مفهوم دارد می تواند به معنی کار باطل ، فریب ، دروغ و یا آرایش دنیا باشد.

جابر مغربی معنا و مفهوم نقاشی کردن در خواب چنین بیان می کند: اگر شخصی در خواب بیند که صورت آدمی یا چیز دیگر می‌کشید، ایمانش سست گردیده و معنا و مفهوم خوبی ندارد.

محمدبن سیرین نیز در این باره می گوید: اگر در خواب ببینید که در حال نقاشی کشیدن روی دیوار و یا سقف خانه و ساختمان هستید به این معناست که شما به دنیا مغرور شده اید.

ابراهیم کرمانی نیز گوید: نقاشی و صورتگری در خواب معنای خوبی ندارد اگر شخصی در خواب بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‌کرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

تعبیر گر غربی به نام لوک اویتنهاو در این مورد می‌گوید: اگر در خواب نقاشی ببینید به ان معناست که شما از امری احساس رضایت پیدا می کنید و اگر در خواب ببینید که نقاشی می کنید شما احترام دیگران را بر می انگیزید.

تعبیر نقاشی کشیدن در خواب از زبان معبران قدیمی و معتبرتعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده

تاکنون پست های متعددی در ارتباط با تعبیر دیدن مرده درخواب همچون تعبیر خواب مرده ای که گریه می کند منتشر نمودیم اما در این بخش به بررسی تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده از دیدگاه معبران کهن می پردازیم.

تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده از دیدگاه ابن سیرین میگوید: تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده می تواند به این معنا و مفهوم باشد که کاری که ما قصد انجام آن را داریم سرانجام خوشی ندارد و در آخر به نارضایتی و گرفتاری ختم می گردد.

علی مدنی در ارتباط با تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده می گوید: اگر شخصی در خواب ببینید که مرده ای دارد نقاشی می کشد به این معناست که روزهای محزون و ناامیدکننده ای را پشت سر خواهد گذاشت.

ابراهیم کرمانی نیز می گوید: تعبیر خواب نقاشی کشیدن (رنگ روغن،سیاه قلم) توسط مرده ها به این معنی است که فرد از دست عزیزی رنجیده خاطر و آزرده می شود.

تعبیر خواب نقاشی ساختمان

معبران بر این باورند که تعبیر خواب نقاشی ساختمان به این معناست که در آینده تغییر و تحویلی در زندگی شما ایجاد می گردد . اگر از رنگ های روش استفاده می کردید به این معنا است که شما احساست خوشی را بروز می دهید و همچنین اگر از رنگ های تیره همچون مشکی استفاده می کنید می توان به این معنا باشد که شما قصد دارید مساله ای را پنهان نماید و یا روی مساله ای سروش قرار دهید.

تعبیر خواب نقاشی روی بدن

تعبیر خواب نقاشی کشیدن روی اعضا و جوارح بدن مانند صورت ، می تواندبیانگر حالت، نگرش و احساسات شما در آیند باشد.احساساتی که ممکن است جنبه مثبت یا منفی داشته باشد. بطور مثال اگر در خواب بینید که روی صورت خود را نقاشی کرده اید نشان از آن دارد که طرز تفکر  و نگاه شما در مورد جهان هستی تغییر خواهد کرد.

تعبیر خواب نقاشی کشیدن حیوان

معبران می گویند که اگر در خواب ببینید که صورت حیوان حرام گوشتی را نقاشی می کنید به این معناست که او آدمی است که به خدا و پیامبرانش قسم دروغ می‌بندد و انسان درستکاری نیست و باید در زندگی واقعی مراقب افرادی که همواره در پیش شما قسم خدا و پیغمبر می خورند باشید چرا که آن قسم و آیه ها ممکن است دروغ باشد.

تعبیر خواب نقاشی با رنگ روغن

معبران جدید غربی می گویند که تعبیر خواب نقاشی با رنگ روغن می تواند به معنای خواسته‌ای برای رسیدن به موفقیت مادی و تائید موفقیت‌های فردی باشد و همچینین نماد ثروت و اعتبار است. نقاشی با رنگ روغن یکی از گونه های نقاشی کشیدن است که در آن آثار خارق العاده و فاخری که چشم جهانیان را خیره کرده را می توان دید و اگر در خواب بینید که نقاشی رنگ روغن انجام می دهید حتما در آینده نزدیک اتفاق زیبایی برای شما رقم خواهد خورد.

تعبیر خواب نقاشی کشیدن بر اساس کتاب تفسیر رویاها

در کتاب تفسیر رویا ها اثر تونی کریسپ تعبیر خواب نقاشی به این معنا است که ناخودآگاه ما منظره ای را احساس می نماید یا از گذشته ما بر می خیزد. به عبارتی منظره و صحنه ای که ما نتوانستیم آن را فراموش کنیم و یا احساسات و ادراکات ظریف و نامحسوس، دیدگاه ما نسبت به چیزی.

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید