جملات مخ زنی انگلیسی کوتاه (فضای مجازی و بیرون)

جملات مخ زنی انگلیسی کوتاه با ترجمه که مناسب مخ زدن و جذب دختر ها و بدست آوردن دل آن ها در فضای مجازی و واقعی هستند را در این نوشته بخوانید.

شما برای انتقال احساسات خود به شریک زندگیتان به کلمات زیادی نیاز ندارید. این جملات مخ زنی کوتاه انگلیسی با ترجمه به شما این امکان را می‌ دهند تا به زیباترین و کوتاه‌ ترین شکل ممکن احساسات خود را به ملکه زندگی خود منتقل کنید. منظور از مخ زنی جلب توجه و علاقه شخصی است که دوستش دارید گرچه اصطلاح مخ زنی یک واژه تقریبا طنز است اما از جنبه زیبای قضیه به آن نگاه کنید. از این پیام‌ های عاشقانه کوتاه زیبا برای آب کردن قلب او استفاده کنید. شما می‌ توانید از جملات مخ زنی انگلیسی به صورت روزانه برای تقویت پیوند خود استفاده کنید.

جملات مخ زنی انگلیسی کوتاه و عاشقانه

در ادامه برای شما جملات عاشقانه و رمانتیکی آورده شده است که می‌توانید هر روز برای کسی که دوستش دارید، ارسال کنید.

My queen for you is like the ocean, continues as far the eye can see and seems endless

عشق من به تو به مانند اقیانوس است، تا چشم کار می‌ کند ادامه دارد و بی پایان به نظر می‌رسد.

You are the only key to my heart

تو تنها کلید ورود به قلب من هستی.

No, you are not my better half; you are my best half because you bring out the best in me

نه، تو نیمه بهتر من نیستی؛ بلکه بهترین نیمه من هستی زیرا باعث می‌شوی من بهترین خودم باشم.

I only want three things, you, you, and more of you

من تنها سه چیز می‌خواهم، تو را، تو را و باز هم تو را.

 I love you, my queen

دوستت دارم، ملکه من.

Thank you for letting me experience this amazing love

از تو ممنونم که به من اجازه دادی این عشق فوق العاده را تجربه کنم.

 The way I feel about you is like a journey starting forever and ending at never

احساسی که به تو دارم مانند شروع یک سفر بی پایان است که هیچ پایانی برای آن وجود ندارد.

 They say love hurts, but I’m ready to take that risk if it means being with you

می‌گویند عشق دردآور است، اما اگر عشق به معنی با تو بودن است آماده‌ام تا این درد را تحمل کنم.

You are special, my darling. Only you can speak in the language of my soul

عزیز من، تو خاص هستی. تنها تو می‌ توانی با زبان روح من صحبت کنی.

همچنین بخوانید: جملات مخ زنی مجازی

You make me feel this inexplicable kind of happiness. Thank you, darling

تو باعث می‌شوی شادی زائدالوصفی را تجربه کنم. عزیزم، از تو ممنونم.

All the love songs have started making sense now that I have you

اکنون که تو را دوست دارم تمام آهنگ‌ های عاشقانه برایم معنا پیدا کرده‌اند.

I want you to know that I treasure us. You represent the kind of love that comes once in a lifetime

من می‌ خواهم بدانی که برایم ارزشمند هستی. تو نمایانگر عشقی هستی که تنها یکبار در زندگی به سراغ انسان می‌آید.

 In tough situations, only your love inspires me to create and to live

در شرایط سخت، تنها عشق تو انگیزه‌ی تلاش و زندگی کردن را به من می‌ دهد.

I cannot be a superman for you, but I will protect you from troubles and tribulations

من نمی‌ توانم برای تو ابرقهرمان باشم، اما از تو در برابر مشکلات و ناملایمات محافظت خواهم کرد.

 You make me happy

تو باعث شادی من می‌ شوی.

جملات انگلیسی برای مخ زدن دختر

چگونه می‌ توانید قلب او را بدست آورید؟ این پیام‌های عاشقانه رمانتیک را امتحان کنید.

Only with you, I learned to breathe! I am passionate about you

تنها با تو نفس کشیدن را آموختم! من به تو احساس دارم.

I am smitten with you! You are my number one

من شیفته‌ تو شده‌ام! تو بهترین هستی.

 Your touches warm me better than the sun! I am crazy in love with you

لمس دستانت بهتر از نور خورشید من را گرم می‌ کند! من دیوانه‌ وار عاشقت هستم.

I can’t bear to be apart from you; you are a vital part of me

من نمی‌ توانم دوری تو را تحمل کنم؛ تو بخش مهمی از وجود من هستی.

Do you know why the moon doesn’t shine today? Because the brilliance of your beautiful eyes illuminates all around. You are incredible

آیا می‌ دانی امشب چرا ماه در آسمان نمی‌ درخشد؟ زیرا درخشش چشمان زیبای تو همه جا را روشن کرده است. تو فوق العاده‌ای.

 I only want to hold you tight, keep you warm, and never let you go when I am with you

وقتی با تو هستم، می‌ خواهم تو را محکم در آغوش بگیرم، گرمای وجودت را حس کنم و اجازه ندهم که از من دور شوی.

 I would choose a moment on Earth with you than an eternity in paradise without you

من یک لحظه با تو بودن بر روی زمین را با ابدیت بدون تو در بهشت عوض نمی‌کنم.

 I think of you eight days a week, 25 hours a day! I am all about you

من هشت روز هفته، 25 ساعت در روز به تو فکر می‌کنم! من مجذوب تو شده‌ام!

The most enjoyable captivity in the world is the captivity of your eyes and lips

لذت‌ بخش‌ترین اسارت دنیا اسارت چشمان و لبان توست.

When I was asked why my heart beats for you, my answer was simple – in you, I see myself. This is love

وقتی از من سوال کردند که چرا عاشقت شدم، جواب من خیلی ساده بود. من در تو خودم را می‌بینم. این عشق است.

I will never hurt you, we have one heart for two, and as long as we love each other, it will continue to beat. You mean more than this world to me

من هرگز به تو آسیب نمی‌رسانم، ما یک قلب برای دو نفر داریم و تا وقتی که همدیگر را دوست داشته باشیم، تپش این قلب ادامه خواهد داشت. تو بیشتر از این جهان برای من ارزش داری.

I want to hold you close and to feel how our hearts will beat in unison. I am passionate about you, my sweet girl

می‌خواهم تو را در آغوش بگیرم و احساس کنم که قلب‌هایمان چگونه همزمان با هم می‌تپند. من عاشق تو هستم دختر نازنینم.

 You make my world go around; without you, I don’t exist. I cherish you

تو باعث می‌شوی که زندگی برای من ادامه داشته باشد؛ بدون تو، من وجود ندارم. تو عزیز من هستی.

Give your heart to me, and I will give you all the joys of the world! There is no other for me

قلبت را به من بسپار و من تمام خوشی‌های دنیا را برایت فراهم خواهم کرد! هیچ چیز دیگری برای من وجود ندارد.

متن عاشقانه کوتاه

I know that our love is strong enough to last forever! But, I want you more than life

من می‌دانم که عشق ما به اندازه‌ی ابدیت قوی است! اما، من تو را بیشتر از زندگی دوست دارم.

 Darling, without you, everything is meaningless. Only you stir my soul

عزیزم بدون تو همه چیز بی معنی است. فقط تو روحم را شاداب می‌کنی.

Each time I fall asleep, my heart calls out for you! I am totally into you, sweetheart

هر بار که به خواب می‌روم، قلبم تو را صدا می‌زند! من کاملاً به تو علاقه دارم، عزیزم!

Only one thing in the world can make me happy – it is to see your eyes every morning for at least 50 years! You are my life

تنها یک چیز در این دنیا می‌ تواند مرا خوشحال کند؛ این که هر روز صبح حداقل به مدت 50 سال چشمان زیبای تو را ببینم! تو تمام زندگی من هستی.

Wherever I am and whatever I do, I always yearn for you. My life is empty without you

هر جا هستم و هر کاری که می‌کنم، همیشه آرزوی تو را دارم. زندگی من بدون تو پوچ است.

 You are the queen of my heart. With you, forever won’t be too long

تو ملکه‌ی قلب من هستی. با تو، تا ابد نیز کم است.

جملات زیبا برای دست آوردن دل دختر

جملات باکلاس مخ زنی به انگلیسی

When I look at you, I realize that beauty truly will save the world! At least your outer and inner beauty saved my heart

وقتی به تو نگاه می‌کنم، متوجه می‌شوم که زیبایی واقعا می‌تواند دنیا را نجات دهد! حداقل زیبایی درونی و بیرونی تو قلب مرا نجات داده است.

I am so happy to have you in my life! I am ready to use all of my breath to tell you how much I cherish you

از این که در زندگی من هستی بسیار خوشحالم! من آماده‌ام با تمام وجود به تو بگویم که چقدر برایم عزیز هستی.

 If you were a flower, I would never let you wither because I am afraid of losing you! You take my breath away

اگر گل بودی، نمی‌گذاشتم که پژمرده شوی زیرا می‌ترسم از دستت بدهم! تو نفسم را بند می‌آوری.

 I am proud to call you mine. You are my everything

از این که مال من هستی به خودم افتخار می‌کنم. تو همه چیز من هستی.

 You are my heart, moon, sun, stars; I am drunk with love for you, my darling

تو قلب، ماه، خورشید و ستاره من هستی؛ من مست عشق تو هستم،‌ عزیز من.

 At that time, when I met you, I lost my peace, sleep, and my heart

در آن زمان که تو را دیدم، آرامش، خواب و قلبم را از دست دادم.

Meeting with you is the most beautiful thing that happened to me in life

آشنایی با تو زیباترین اتفاقی است که در زندگی برای من رخ داده است.

Do you know what can make me the happiest man in the world? The awareness that you are healthy and happy

آیا می‌دانی چه چیز می‌تواند من را به خوشحال‌ترین مرد روی زمین تبدیل کند؟ دانستن این که تو سالم و خوشحال هستی.

The world vanishes when I stare into your eyes, and the universe erupts with millions of colors when I kiss your lips

وقتی به چشمان تو خیره می‌شوم دنیا از حرکت می‌ایستد و وقتی لب‌های تو را می‌بوسم، جهان به میلیون‌ها رنگ درمی‌آید.

Do you know what could be better than a day spent with you? Only the whole life with you

آیا می‌دانی چه چیز بهتر از سپری کردن یک روز با تو است؟ این که کل زندگی‌ام را با تو سپری کنم.

 My princess! Thank you for coming into my life and turning it into a fairy tale. I adore you

شاهزاده‌ی من! از این که وارد زندگی من شدی و آن را به یک داستان افسانه‌ای تبدیل کردی، از تو ممنونم. من تو را می‌پرستم.

The wind of changes will alter everything except our love

باد تغییرات همه چیز را تغییر خواهد داد، به استثنای عشق ما به یکدیگر.

 To love only you and be only with you until the end of the days is my major dream

رویای من این است که فقط تو را دوست داشته باشم و تا آخرین روز فقط با تو باشم.

 You are not only my friend but my love, my sweetheart with whom I can entrust my everything to

تو نه تنها دوست من، بلکه عشق زندگی من هستی. تو یار من هستی که می‌توانم همه چیز را به او بسپارم.

 My life is empty without you

زندگی من بدون تو پوچ و توخالی است.

متن عاشقانه مخ زنی به زبان انگلیسی با ترجمه

آیا نمی‌دانید به زنی که دوستش دارید چه بگویید؟ در ادامه برخی از عاشقانه‌ ترین پیام‌ هایی که می‌ت وانید برای دوست دخترتان ارسال کنید آورده شده است.

My darling, I will do everything for you; tell me, for me, nothing is impossible as long as you love me

عزیز من، من هرکاری برای تو انجام خواهم داد؛ به من بگو، تا وقتی که عاشق من باشی، برای من هیچ چیز غیرممکن نیست.

When I look into your eyes, in them, I see the man I want to be. I cherish you

وقتی به چشمان تو نگاه می‌کنم، در آن‌ها مردی را می‌بینم که می‌خواستم باشم. من تو را گرامی می‌دارم.

 I cherish you baby and I pray that we achieve a lot together

من تو را گرامی می‌دارم و دعا می‌کنم که چیزهای زیادی را با یکدیگر بدست آوریم.

 Life offers many roads to choose from, but my only road is to go with you hand in hand till the end of our days

زندگی راه‌های زیادی را پیش روی ما قرار می‌دهد، اما تنها راهی که من انتخاب می‌کنم این است که دست در دست تو تا آخرین روز ادامه دهم.

 I am rich! Our love is my greatest wealth

من ثروتمند هستم! عشق ما بزرگ‌ترین سرمایه و دارایی من است.

 Time flies when we are together. All that I do – I do for you and our future life, my favourite

وقتی با هم هستیم زمان خیلی زود می‌گذرد. هر کاری که می‌کنم برای تو و آینده‌مان است، محبوب‌ترین من.

For the sake of your love, I am ready to sacrifice anything for you my love. I adore you

به خاطر عشق‌مان، من حاضرم همه چیز را فدا کنم. من تو را می‌پرستم.

 My Goddess, you have captured my heart, and you are its owner. I cherish you

خدای من، تو قلب مرا تسخیر کرده‌ای و صاحب آن هستی. تو برای من عزیز هستی.

I will lay the sky beneath your feet and construct a paradise on Earth for you. In this world, you are everything to me

 آسمان را زیر پای تو خواهم گذاشت و برایت بهشتی بر روی زمین خواهم ساخت. در این دنیا تو برای من همه چیز هستی.

My wife, my princes, the mother of my children, you have given me meaning and happiness in my life

همسر من، شاهزاده‌ خانم من، مادر بچه‌ های من، تو به زندگی من معنا و شادی بخشیدی.

 I want to be a better man for you and a role model for our children. I adore you

من می‌ خواهم مرد بهتری برای تو و الگوی بهتری برای فرزندانمان باشم. من تو را می‌ پرستم.

 I am willing to share both joy and sorrow with you. I promise I will always be there for you

من حاضرم هم شادی و هم غم را با تو در میان بگذارم. قول می‌دهم همیشه در کنار تو باشم.

 Each star in the sky is a compliment to your beauty, my queen

ملکه من، هر ستاره‌ای در آسمان تمجیدی از زیبایی توست.

 You are the woman who is the dream of all men, and I will do my best to be worthy of you

تو زن رویاهای همه مردان هستی و من تمام تلاش خود را می‌کنم تا لایق تو باشم.

My eyes adore you, my heart loves you, and my mind thinks only about you

چشمان من تو را می‌ پرستند، قلب من تو را می‌ خواهد و ذهن من همیشه به تو فکر می‌کند.

This message will not adequately explain my feelings for you. I’ll admit that I’m proud to be married to such a beautiful woman as you

این پیام به خوبی احساسات من به تو را بازگو نخواهد کرد. من تاکید می‌کنم که از ازدواج با چنین زن زیبایی به خود افتخار می‌کنم.

 We will walk through life hand in hand with you. Even if you stumble along life’s path, I will always assist you and hold you in my arms

 ما در زندگی دست در دست هم قدم خواهیم زد. حتی اگر در مسیر زندگی تلو تلو بخوریی، من همیشه به تو کمک خواهم کرد و تو را در آغوش خواهم گرفت.

You are enthralling, indispensable, elegant, and stunning. You are a woman who is deserves the very best

تو جذاب، واجب، ظریف و خیره‌کننده هستی. تو زنی هستی که لایق بهترین‌ هاست!

 I can drown in your eyes and melt from your kisses

من می‌توانم در چشمان تو غرق شوم و از بوسه‌هایت ذوب گردم.

جملات رمانتیک صبح بخیر برای مخ زنی

شما همچنین می‌توانید از میان گزینه‌های زیر بهترین پیام های صبح بخیر عاشقانه را برای او انتخاب کنید.

Knowing that you are mine and that I am yours is the best feeling in the world. That is enough for me to have a smile every morning.

دانستن این که تو مال من هستی و من مال تو بهترین احساس در دنیاست. همین برای لبخند صبحگاهی من کافی است.

I consider myself the luckiest man alive to have you as a friend. Good morning, my darling

من خود را خوش شانس‌ ترین مرد روی زمین در نظر می‌گیرم زیرا تو دوست من هستی. صبح بخیر، عزیزم.

Thank you for brightening up my mornings. I’m smitten with you

ممنون که صبح‌ هایم را روشن کردی. من اسیر تو شده‌ام.

 Good morning, my dear. The best part about having forever is that I get to be with you always

صبح بخیر، عزیز من. بهترین چیز در مورد زندگی جاودان این است که می‌توانم برای همیشه با تو باشم.

You are one of the most valuable gifts I have received in my life. Sweetheart, good morning

تو یکی از باارزش‌ترین هدایای زندگی من هستی. عزیزم، صبح بخیر.

Every day, I cherish you more. You bring a grin to my face. My sunshine, have a lovely morning

هر روز، من بیشتر تو را گرامی می‌ دارم. تو هر روز لبخند را روی صورت من می‌ آوری، صبح دل‌ انگیزی داشته باشی.

 Allow your most beautiful dream to come true. Good morning, lovely

به زیباترین رویای خود اجازه بده تا به واقعیت بپیوندد. صبح بخیر، عشق من.

 Good morning princess, your prince misses you

صبح بخیر شاهزاده خانم، من دلتنگت هستم.

همچنین بخوانید: متن دلتنگی عاشقانه

Good morning, sweetheart! Today the sun shines as brightly as you do

صبح بخیر، عزیزم! امروز خورشید به روشنی تو می‌درخشد!

Greetings, honey! I’m completely in love with you. I think about you every morning when I wake up

صبح بخیر، عسلم! من کاملا عاشق تو هستم. هر روز وقتی از خواب بیدار می‌شوم به تو فکر می‌کنم.

 Hello, lovely, and have a wonderful day

سلام عزیزم. روز خوبی داشته باشی.

 Sweetheart, good morning. I promise to support, respect and treasure you

عزیزم، صبح بخیر. من به تو قول می‌ دهم که ازت حمایت کنم، به تو احترام بگذارم و قدردان تو باشم.

Good morning, dear lady. I want to kiss you because I miss you

صبح بخیر، خانم عزیز. می‌ خواهم تو را ببوسم چون دلم برایت تنگ شده است.

 You’re the wildest, sweetest, and happiest dream I’ve ever had. Sweetheart, have a wonderful morning

تو شیرین‌ترین و شادترین رویای زندگی من هستی. عزیزم، یک صبح زیبا داشته باشی.

My precious sweetie, good morning! I adore and miss you terribly

نازنین عزیزم، صبح بخیر! به طرز وحشتناکی دوستت دارم و دلتنگت هستم.

 Good morning my queen. I hope you had a peaceful night

صبح بخیر ملکه‌ی من. امیدوارم شب آرامی را سپری کرده باشی.

متن صبح بخیر انگلیسی

 Ever since you came into my life, I have been blessed by God. Good morning love

از زمانی که تو وارد زندگی من شدی، مورد لطف خداوند قرار گرفتم. صبح بخیر عشقم.

I love waking up and knowing I get to see you today. Good morning sweetie

من دوست دارم بیدار شوم و بدانم امروز تو را خواهم دید. صبح بخیر عزیزم.

 You are everything my heart longs for. Good morning, sweetheart

تو تمام چیزی هستی که قلبم آرزویش را می‌ کند. صبح بخیر، عزیزم.

My day starts and ends with you. Good morning love

روز من با تو شروع می‌شود و به پایان می‌رسد. صبح بخیر عشقم.

جملات زیبا برای به دست آوردن قلب او

I do know some things. I know I love you. I know you love me. – Game of Thrones

من یک چیز را خوب می‌دانم. می‌دانم که عاشق تو هستم. و می‌دانم که تو هم عاشق من هستی.

بازی تاج و تخت

Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile. – Franklin P. Jones

عشق باعث حرکت این جهان نمی‌ شود. بلکه عشق به زندگی انسان در این دنیا ارزش می‌ دهد.

فرانکلین پی جونز

 Storm clouds may gather, and stars may collide, but I love you until the end of time. – Moulin Rouge

ممکن است ابرهای طوفانی گرد هم آیند و ستارگان با هم برخورد کنند، اما من تا آخرین لحظه دوستت دارم.

مولن روژ

 I remember who I am when I’m with you. – Nicole Christie

وقتی با تو هستم یادم می‌آید که کی هستم.

نیکول کریستی

Your hand touching mine. This is how galaxies collide. – Sanober Khan

دست تو دست مرا لمس می‌کند و اینگونه است که کهکشان‌ها با هم برخورد می‌کنند.

صنوبر خان

Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred. – Barbara De Angelis

بزرگ‌ترین هدیه عشق این است که هر چیزی را که لمس می‌کند، مقدس می‌شود.

باربارا دی آنجلیس

 Love is like the wind, you can’t see it, but you can feel it. – Nicholas Sparks

عشق به مانند باد است، نمی‌توانی آن را ببینی اما آن را احساس می‌کنی.

نیکلاس اسپارکس

بI love you. I knew it the minute I met you. I’m sorry it took so long for me to catch up. I just got stuck. – Silver Linings Playbook

تو را دوست دارم. از همان لحظه‌ی اولی که تو را دیدم متوجه شدم که دوستت دارم. معذرت می‌خواهم که تا این اندازه طول کشید تا به آن برسم. من اسیر شده بودم.

 فیلم دفترچه امیدبخش

It feels like the world is going to explode when I kiss you. – Alex Light

وقتی تو را می‌بوسم احساس می‌کنم که جهان منفجر خواهد شد.

الکس لایت

 My night has become a sunny dawn because of you. – Ibn Abbad

شب من به خاطر تو تبدیل به سحری آفتابی شده است.

ابن عباد

I never want to stop making memories with you. – Pierre Jeanty

هرگز نمی‌خواهم از خاطره ساختن با تو دست بردارم.

پیر جینتی

 You are the one girl that made me risk everything for a future worth having. – Simone Elkeles

تو همان دختری هستی که باعث شد همه چیز را برای آینده‌ای به خطر بیندازم.

سیمون الکلز

I’d cut up my heart for you to wear if you wanted it. – Margaret Mitchell

من قلبم را به خاطر تو بریدم، اگر می‌ خواهی.

مارگارت میچل

Love is something sent from heaven to worry the hell out of you. – Dolly Parton

عشق چیزی است که از بهشت فرستاده می‌شود تا در قلب شما جهنم به پا کند.

دالی پارتون

Your words are my food; your breath is my wine. You are everything to me. – Sarah Bernhardt

کلمات تو غذای من هستند؛ نفس تو شراب من است. تو همه چیز من هستی.

سارا برنهارت

In your life, my infinite dreams live. – Pablo Neruda

در زندگی تو، رویاهای بی انتهای من زندگی می‌کنند.

پابلو نرودا

Love is the greatest refreshment in life. – Pablo Picasso

عشق بزرگ‌ترین تازگی در زندگی است.

پابلو پیکاسو

To live without loving is not really to live. – Moliere

زندگی بدون عاشق شدن واقعا زندگی نیست.

مولیر

There is a madness in loving you, a lack of reason that makes it feel so flawless. – Leo Christopher

دیوانگی در دوست داشتن تو وجود دارد، یک فقدان علیت که همین آن را بی نقص می‌ کند.

لئو کریستوفر

 I loved you yesterday, love you still, always have, always will. – Elaine Davis

من تو را دیروز دوست داشتم، امروز دوست دارم، همیشه و همیشه دوست خواهم داشت.

الین دیویس

Over everything, I choose you. – Marissa Meyer

از میان همه چیز، من تو را انتخاب می‌کنم.

ماریسا میر

 If I could ask God one thing, it would be to stop the moon. Stop the moon and make this night and your beauty last forever. – A Knight’s Tale

اگر می‌توانستم از خدا یک چیز بخواهم، این بود که ماه را متوقف کند. ماه را متوقف کند و این شب و زیبایی تو را برای همیشه زنده نگه دارد.

داستان یک شوالیه

 Our love cannot be measured; it just is. – John Paul Stevens

عشق ما قابل اندازه‌ گیری نیست؛ فقط هست.

جان پل استیونز

I look at you, and I would rather look at you than all the portraits in the world. – Frank O’Hara

من به تو نگاه می‌کنم و ترجیح می‌دهم به جای همه‌ی پرتره‌های دنیا به تو نگاه کنم.

فرانک اوهارا

You are my today and all of my tomorrows. – Leo Christopher

تو امروز و تمام فرداهای من هستی.

لئو کریستوفر

متن نامه عاشقانه به زبان انگلیسی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.