اگر به دنبال جملات زیبا از عکاسان معروف و خبره هستید و یا میخواهید چند جمله درباره عکاسی بخوانید و در صفحه مجازی خود با دوستانتان به اشتراک بگذارید پیشنهاد می کنیم با پست امروز مینویسم همراه باشید. در این قسمت قصد داریم جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی همراه با معنی را بررسی کنیم. با چند جمله کوتاه انگلیسی درباره عکاسی همراه با ترجمه که از افراد مشهور می باشد با ما باشید. میتوانید این جملات کوتاه در مورد عکاسی که به زبان انگلیسی هستند را به عنوان کپشن عکس های اینستاگرام که در مورد عکاسی و عکس گرفتن هستند استفاده کنید.

جملات کوتاه درباره عکاسی به زبان انگلیسی

When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence

 (Ansel Adams)

وقتی کلمات نامشخص می شوند، من باید بر عکس ها تمرکز کنم. وقتی تصاویر ناکافی می شوند، من به سکوت راضی خواهم شد.

جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با ترجمه فارسی

In photography there is a reality so subtle that it becomes more real than reality.

Alfred Stieglitz

در عکاسی واقعیتی چنان ظریف وجود دارد که واقعی تر از واقعیت می شود.

**********

There is one thing the photograph must contain, the humanity of the moment

Robert Frank

یک چیز وجود دارد که عکس باید شامل آن باشد، انسانیت لحظه‌ای.

جملات زیبا در مورد عکس گرفتن از عکاسان بزرگ دنیا

جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی
جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی

Taking an image, freezing a moment, reveals how rich reality truly is

(Anonymous

گرفتن یک عکس ، یخ زدن یک لحظه ، نشان می دهد که واقعیت چقدر غنی است.   

**********

Photography is a way of feeling, of touching, of loving. What you have caught on film is captured forever… It remembers little things, long after you have forgotten everything.

Aaron Siskind 

عکاسی راهی برای احساس کردن ، لمس کردن ، دوست داشتن است. آنچه در فیلم گرفته اید برای همیشه ضبط شده است … این چیزهای کوچک را به یاد می آورد ، مدتها بعد از اینکه همه چیز را فراموش کردید.

50 ژست عکس در برف جدید برای ایده عکاسی در زمستان

We are making photographs to understand what our lives mean to us

Ralph Hattersley

ما در حال ساخت عکس هستیم تا درک کنیم زندگی ما برای ما چه معنایی دارد.

**********

A thing that you see in my pictures is that I was not afraid to fall in love with these people

Annie Leibovitz

چیزی که در تصاویر من مشاهده می کنید این است که من از عاشق شدن این افراد نترسیدم.

**********

Photography for me is not looking, it’s feeling. If you can’t feel what you’re looking at, then you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures.”  

Don McCullin

عکاسی برای من دنبال کردن نیست ، بلکه احساس است. اگر نمی توانید آنچه را نگاه می کنید ، احساس کنید ، هرگز دیگران را مجبور نمی کند وقتی که به تصاویر شما نگاه می کنند احساس کنند.

مجموعه متن انگلیسی درباره عکاسی با معنی

A portrait is not made in the camera but on either side of it

(Edward Steichen)

پرتره در دوربین ساخته نمی شود بلکه در دو طرف آن ساخته شده است.

**********

It’s one thing to make a picture of what a person looks like, it’s another thing to make a portrait of who they are

(Paul Caponigro)

ساختن تصویری از شکل ظاهری یک شخص یک چیز است ، ساخت پرتره از آنچه که هست یک چیز دیگر.

**********

The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do

(Andy Warhol)

بهترین چیز در مورد تصویر این است که هرگز تغییر نمی کند ، حتی وقتی افراد در آن تغییر می کنند.

**********

جمله کوتاه انگلیسی در مورد عکاس 

A tear contains an ocean. A photographer is aware of the tiny moments in a persons life that reveal greater truths

(Anonymous)

یک اشک حاوی اقیانوس است. یک عکاس از لحظات بسیار کمی در زندگی اشخاصی آگاه است که حقایق بیشتری را آشکار می کنند.

**********

I don’t trust words. I trust pictures

(Gilles Peress)

من به کلمات اعتماد ندارم من به تصاویر اعتماد دارم.

**********

Once you learn to care, you can record images with your mind or on film. There is no difference between the two

(Anonymous)

هنگامی که مراقبت را یاد گرفتید ، می توانید تصاویر را با ذهن یا فیلم ضبط کنید. هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد.

**********

Photograph: a picture painted by the sun without instruction in art

(Ambrose Bierce)

عکس: تصویری که توسط خورشید بدون آموزش هنر طراحی شده است.

**********

A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know

(Diane Arbus)

عکس یک راز درباره یک راز است. هرچه بیشتر به شما بگوید ، شناخت کمتری دارید.

**********

A good photograph is one that communicates a fact, touches the heart and leaves the viewer a changed person for having seen it. It is, in a word, effective.”

(Irving Penn)

عکس خوب عکسی است که یک واقعیت را بیان کند، قلب را لمس کند و به دلیل دیدن آن بیننده را تغییر دهد. در یک کلام ، موثر باشد.

**********

When people ask me what equipment I use – I tell them my eyes

(Anonymous)

وقتی مردم از من می پرسند از چه تجهیزاتی استفاده می کنم – من به آنها می گویم چشم هایم.

**********

I love the people I photograph. I mean, they’re my friends. I’ve never met most of them or I don’t know them at all, yet through my images I live with them

(Bruce Gilden)

من عاشق افرادی هستم که از آنها عکس می گیرم. منظورم این است که آنها دوستان من هستند. من هرگز بیشتر آنها را ملاقات نکرده ام یا آنها را نمی شناسم ، اما از طریق تصاویرم با آنها زندگی می کنم.

**********

Most things in life are moments of pleasure and a lifetime of embarrassment; photography is a moment of embarrassment and a lifetime of pleasure

(Tony Benn)

بیشتر چیزهای زندگی لحظات لذت و یک عمر خجالت است. عکاسی یک لحظه خجالت و یک عمر لذت است.

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید