تعبیر خواب شتر دیدن (خواب شتر دیدن به چه معناست)

خواب و رویا  دیدن همیشه برای ما عجیب و پر از سوال بوده است که چرا خواب میبینیم ؟ اغلب تصاویر دنیای خواب برای ما سوالات متعددی از چیستی و چرایی آن‌ها ایجاد می‌کند. و چرا بعضی رویاها در دنیای واقعی تاثیر گذار است. تعبیر خواب علمی واقعی است؟ حال تعبیر خواب شتر دیدن چیست؟ تعبیر خواب شیر جنگل ، شیر نر و شیر ماده از معبران بزرگ را بخوانید.

تعبیر خواب شتر دیدن

تعبیر خواب شتر دیدن به روایت محمد ابن سیرین:

اگر کسی خود را سوار بر شتری مجهول بیند که با شتاب می رود، تعبیرش آن است که به سفرمی رود. اگر ببیندسوار  بر شتری است که به جولان می رود، دلیل بر غمگین و متفکر شدن است. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه را  گم کرده و نمی دانست راه درست کجاست، تعبیرش آن است که در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیری ندارد.

تعبیر خواب شتر دیدن به روایت کرمانی:

اگردر خواب ببیند که شتری را قربانی میکند و گوشت او را به همه می داد، یعنی مردی بزرگ در آنجا قربانی می شود یا می میرد. اگر ببیند که شتری مجهول به دنبالش می آید، تعبیرش سرگشته و متفکر شدن است. اگر ببیند که شتری را رام کرد، دشمن را مقهور خود می کند. اگر ببیند که گله شتران در زمینی یا در دهی جمع میشوند، در آنجا دشمن جمع می شود، یا سیل در آنجا خرابی به بار می آورد  یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت. اگر ببیند که شتران بار گندم و جو حمل می کنند، تعبیرش خیر و برکت است. ابراهیم کرمانی می گوید اگر ببینی شیر شتر می‌نوشی، تعبیرش گستردگی و فراخی است. و تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از سمت شخصی بزرگ است. و اگر ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر می دهد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب شتر دیدن

چرا خواب بعضی افراد را زیاد می بینیم و این خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب شتر دیدن به روایت امام صادق:

دیدن شتر درخواب بر ده رکن است.1.پادشاه عجمی 2. مردی امیر 3.مرد مومن 4.سیل 5.فتنه و آشوب، 6. آبادانی،7. نصیب شدن زن، 8. حج،  9.نعمت، 10. مال

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال:

اگر  در خواب ببیند  سوار شتر مست و خشم آلود شده است،تعبیرش غلبه وپیروزی بر مردی بزرگ است. اگر  در خواب ببیند شتر ی را می دوشید، تعبیرش این است که از پادشاه مالی به اندازه شیر  دوشیده به او میرسد. اگر در خواب ببیند به جای شیر از پستان شتر خون می آمد،تعبیرش مال حرام است. اگر خواب ببیند کسی شتر ماده به او بخشید، یا از کسی خرید، تعبیرش ازدواج است. اگرخواب ماده شتری را دید که از دستش فرار کرد  یا دزد برد، تعبیرش جدایی است یا در میانشان خصومت می افتد. اگرخواب ببیند ماده شترش مرد، تعبیرش آن است که زنش می میرد. اگر ببیند که شتر بچه به دنیا  آورد، دلیلش آن است که زنش بچه می آورد و مالش زیاد می شود. اگر  شتری ماده در خواب  دید به امیدی که دارد می رسد. اگر  گوشت شتر درخواب  می خورد، دلیلش بیماری است.

 تعبیر خواب به روایت یوسف نبی:

اگر در خواب دید بر شتر سوار شده به دولت میرسد. اگر دید در خواب افسار مهار شتر در دست داشت بر گروهی حکم می کند.

تعبیر خواب شتر از نظر مغربی:

اگر ببینی کسی به تو شتر داده است، یـعـنـی به اندازه ارزش آن شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی دو عدد شتر به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. و همچنین جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان شترهای زیادی به دست آورده‌ای، یـعـنـی بر مردم بیابانگرد، بزرگی و ریاست می‌کنی.

تعبیر خواب شتر دیدن اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر خواب دید كه اشترهایزیادی  داشت و آگاه بود که شترانی که اموال او هستند از اشتران اعرابي بودند،تعبیرش آن است در سرزمین اعراب پادشاه می شود. اما  اگر شترها از عجم بودند، در ديار عجم پادشاه می گردد. اگر زني در خواب ببيند گوشت شتر می خورد،تعبیرش آن است که از پادشاه مال و نعمت به او می رسد. و پوست شتر نيز همين تعبیر را دارد. و بعضي از معبران گفته اند: ميراثی می يابد. اگر خواب ببیند كه شتر با او سخن می گوید، تعبیرش  خير و نيكي است که به او می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.