اسم پسر تک و شیک که حتما یکی از آن ها را انتخاب می کنید

اسم پسر تک و خاص

در این پست میتوانید اسم پسر تک و شیک را بخوانید.

انتخاب نام نوزاد تصمیم مهمی است که شما به عنوان والدین باید آن را انجام دهیدد. اینکار می تواند سرگرم کننده باشد، اما مسئولیت نامگذاری یک انسان دیگر می تواند آن را کمی ترسناک کند. پس ، فرزند شما این نام را در طول زندگی خود خواهد داشت. شما ممکن است قبلاً ایده خوبی از آنچه در یک نام به دنبال آن هستید داشته باشید.اما ، شریک ، خانواده و دوستان شما ممکن است نظرات مختصری از خود داشته باشند. در ادامه تعدادی اسم پسر تک و شیک برای نوزاد شما در نظر گرفته ایم.

اسم پسر تک و شیک به ترتیب حروف الفبا

اسم پسر تک و شیک با ا

 • اَپروَیژ: پیروزمند و شکست ناپذیر. نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
 • اَرتان: راستگو. نام پسر ویشتاسب
 • اَرشَن: نام برادر کاووس
 • اَرشام: پسر عموی داریوش بزرگ
 • اَرشان: نام نیای داریوش بزرگ
 • اَشوداد: نام برادر هوشنگ پیشدادی
 • اَوَرداد: از سرداران کورش بزرگ
 • اَوَرکام: نام پسر داریوش هخامنشی
 • اُزیرن: گاه پسین
 • اُوژن: زننده و شکست دهنده دشمن
 • ارد: نام سیزدهمین پادشاه اشکانی
 • اردوان: در اوستا، پشتیبان راستی و درستی است.
 • ارشا: راست و درست
 • ارشک: نام نخستین پادشاه اشکانی.
 • اروَند: شریف، نجیب. نام پدر لهراسب.
 • اسپاد: دارنده سپاه نیرومند
 • اسپهبُد: نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان.
 • البرز: کوه بلند. نام پهلوانی است.
 • امیدوار: نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
 • اورمزدیار: خدایار، یاور اهورا
 • ایزد: ستایش و ستودن
 • ایزدیار: یاور ستودنی

اسم پسر تک و شیک با آ

 • آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
 • آترین: نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
 • آدُر: آذر، آتش
 • آذرخش: صاعقه، برق
 • آراد: نام فرشته موکل بر دین و تدبیر امور روز آراد، نام روز بیست و پنجم ماه شمسی، (در زبان پهلوی) آرای، آراینده.
 • آراز: (معنی: زلال و پاک). اسم ترکی پسرانه معادل آراس است.
 • آرتا: اسم اوستایی. آرتا یعنی مقدس، راست گفتار، درست کردار.
 • آرتین: منسوب به آرت، پاکی و تقدس، نام هفتمین پادشاه ماد
 • آروین: معنی اسم آروین و نظرات درباره این نام.
 • آریامن: نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
 • آریامنش: نام پسر داریوش
 • آریوبرزن: دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
 • آزاد: نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
 • آزادمهر: مهربان و رها.
 • آژمان: بی زمان
 • آسا: نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده. آسا در حال حاضر اسم دختر است.
 • آوید: دانش و خرد، مشتاق (اسم پسر و دختر)
 • آیریک: نام نیای یازدهم اشوزرتشت

اسم پسر تک و شیک با ب

 • بردیا: نام پسر کوچک کورش
 • برسام: نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
 • برمک: نام وزیر شیروی ساسانی
 • بَهاوند: در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی
 • بُرزو: بلندبالا. نام پسر سهراب
 • بُرزویه: نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو.
 • بُندار: دارنده اصل و بنیاد
 • بهراد: نیکی بخش
 • بهمرد: مرد خوب و نیک.
 • باتیس: نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
 • باربد: نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز
 • بامداد: نام پدر مزدک
 • بخت آفرین: نام پدر هیربد شهریار
 • بهنام: نیک نام
 • بیژن: نام پسر گیو

اسم پسر تک و شیک با پ

 • پَریبُرز: بلند بالا، نام پسر کیکاووس
 • پاکدین: دین درست، دین پاک.
 • پاکزاد: پاک نژاد، نجیب.
 • پاکمهر: پاک و مهربان. آنکه مهربانیش پاک و بدون نیت است.
 • پدرام: نام نبیره سام. درود، شادباش.
 • پژمان: به معنی دلتنگ. پژمان (حسين پژمان بختياری) اديب و شاعر معاصر.
 • پوریا: نام یکی از پهلوانان ایران.
 • پولاد: نام پسر آزادمرد پسر رستم
 • پویا: جوینده.
 • پویان: پوییدن
 • پیروز: پادشاه ساسانی. به معنی موفق. برنده.
 • پیلتَن: پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال
 • پیمان: مهر، عهد

اسم پسر تک و شیک با ت

 • تاژ: برادر هوشنگ پیشدادی
 • تیرداد: بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان
 • تیگران: نام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم پسر تک و شیک با ج

 • جاوید: نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان
 • جم: به معنی جام. برخی آن را معادل جمشید (مخفف جمشید) می دانند.
 • جمشید: از پادشاهان پیشدادی. به معنی جم درخشان یا جم شاه.
 • جهانگیر: نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

اسم پسر تک و شیک با چ

 • چالیک: از بازی های کودکان
 • چلیپا: گردونه مهر
 • چینوَد: چگونه زیستن
اسم پسر تک و شیک
اسم پسر تک و شیک

اسم پسر تک و شیک با خ

 • خداداد: داده خدا.
 • خدایار: آنکه خداوند یار اوست.
 • خدیو: بلند جایگاه، سرور
 • خردمند: نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان
 • خشایار: شاه دلیر و مردمنش
 • خوشنام: درستکار، نیکنام

اسم پسر تک و شیک با د

 • دَریز: نام داماد داریوش بزرگ
 • دادمهر: یعنی عدالت دوست. نام چند تن از امير زادگان و شاهزادگان در تاريخ.
 • دادنام: آنکه به عدالت معروف است.
 • دادوَر: دادگر، عادل
 • دارا: دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی
 • داراب: نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
 • داریوش: نام سومین شاهنشاه هخامنشی.
 • داژو: سوخته، داغ
 • دانیار: به معنی بخشنده این اسم ریشه کردی نیز دارد. معنی یار دانا نیز برای این اسم آمده است.
 • دلاور: دلیر، قهرمان
 • دماوند: نام سرداری درزمان ساسانیان.
 • دهناد: از نام های برگزیده
 • دینیار: یاری دهنده دین
بیشتر بخوانید: اسم پسر ترکی

اسم پسر تک و شیک با ر

 • رادمهر: مهربان بخشنده.
 • رادوین: جوانمرد، بخشنده.
 • رادین: بخشنده، جوانمرد.
 • راستین: درست، راست قامت.
 • رامبد: یعنی آرامش دهنده. ترکیب رام به معنی آرام و بد به معنی نگهبان.
 • رامیار: یار آرام. در برخی منابع چوپان.
 • رامین: (= رام، رامتين)، نام عاشق ويسه. (اين كلمه در بعضی منابع مركب از «رام»به معني طرب و «ين»است به معني طربناك است).
 • رایان: اندیشمند
 • رایبد: به معنی حکیم، دانا.
 • رایکا: (اسم گیلکی) (= ریکا) به معنی پسر، محبوب و مطلوب.
 • رایمون: اسم گیلکی پسرانه به معنی پسر باهوش.
 • رسام: به معنی رسم کننده است و ریشه عربی دارد.

اسم پسر تک و شیک با ز

 • زَریر: دارنده جوشن زرین
 • زَم: نام یکی از پسران غباد ساسانی.
 • زَواره: پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم.
 • زادان: نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون.
 • زال: نام پدر رستم.
 • زامیاد: نگهبان زمین.

اسم پسر تک و شیک با ژ

 • ژاماسب: نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت.
 • ژوپین: نام پسر کیکاووس

اسم پسر تک و شیک با س

 • سپنتا: مقدس، ورجاوند
 • ساسان: نام پدر بزرگ اردشیر بابکان
 • سالار: پدر زال، پسر نریمان
 • سام: بهدینی از خاندان گرشاسب
 • سانیار: حامی وپشتیبان، نام یکی از قبایل کرد.
 • سپند: ورجاوند و مقدس. اسفند
 • سپهر: به معنی آسمان است.
 • سپهرداد: داده یا آفریده آسمان
 • سپیدار: درخت بلند و راست
 • سرافراز: سربلند، با افتخار
 • سزاوار: شایسته
 • سهراب: تابش سرخ. نام پسر زال
 • سورن: دلیر و پهلوان، توانا
 • سوشیانت: برگزیده دینی
 • سیامک: نام پسر کیومرس در شاهنامه
 • سیاوش: نام پسر کیکاووس. از شصخیت های شاهنامه فردوسی
 • سینا: یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

اسم پسر تک و شیک با ش

 • شاهان: مانند شاه
 • شاهرخ: آنگه رخ شاهانه دارد. زیباروی
 • شایان: شایسته
 • شایگان: شایسته
 • شروین
 • شهرام: شاه آرامش
 • شهریار: پادشاه، شاه. (در قديم) حاكم، فرمانروا
 • شهیاد
 • شهیار: یار و یاور شاه

اسم پسر تک و شیک با ف

 • فروهر: نیروی اهورایی درون انسان. Farvahar
 • فرساد: (دساتیر) ۱- حکیم، دانشمند، دانا، عاقل؛ ۲- نام درختی
 • فرهود: مرد درشت اندام. قوی هیکل.
 • فُرود: نام پسر سیاوش.
 • فراز: بالا، بلندی
 • فربد: نگهبان و نگهدار فر.
 • فربود: راست و درست
 • فرداد: زاده‌ي با شأن و شكوه و شوكت، مولود با شكوه. فرزند شکوهمند.
 • فرزام: لايق، در خور، شايسته، سزاوار.
 • فرنام: نام یکی از سرداران شاپور
 • فرهود: پسر زیبا، صداقت و راستی در دین.
 • فرهومند: باشکوه و بزرگ
 • فریان: خاندانی از دوستان اشو زرتشت
 • فیروز: نام هجدهمین پادشاه ساسانی

اسم پسر تک و شیک با ک

 • کارن: شجاع و دلیر
 • کامیار: کامیاب، کامروا
 • کیاراد: به معنی سلطان جوانمرد

اسم پسر تک و شیک با گ

 • گَرشاسب: در اوستا به چم پهلوان نامی، همانند رستم شاهنامه.
 • گالوس: نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس
 • گرانمایه: پرارزش، پر ارج
 • گژدهم: از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید
 • گشتاسب: نام پنجمین پادشاه کیانی
 • گودرز: نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس
 • گیل: گرد و پهلوان
 • گیو: پهلوان ایرانی

اسم پسر تک و شیک با ل

 • لهراسب: دارنده اسب تیزرو. پدر گشتاسب

اسم پسر تک و شیک با م

 • مهرین: مهربان.
 • مازار: یکی از سرداران مادی کورش
 • ماکان: نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
 • ماندگار: پایدار، ماندنی
 • مانی: اندیشمند، نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور
 • ماهر: زبر دست
 • ماهوار: از گوشه های موسیقی
 • ماونداد: نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان.
 • مزدک: نام پسر بامداد در دوران ساسانی
 • منوشفر: نام پدر منوچهر شاه پیشدادی
 • مه زاد: بزرگزاده و یا زاده ماه.
 • مهرجو: آنکه به دنبال مهربانی است. مهردوست و مهربان.
 • مهرداد: نام چوپانی که کوروش را پرورش داد
 • مهرزاد: زاده مهر
 • مهرگان: جشن ملی ایران
 • مهیار: یار ماه. زیبا و با عظمت مثل ماه.

اسم پسر با ن

 • نَستور: نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب
 • نامجو: جوینده نام
 • نامدار: محبوب و معروف.
 • نامور: نامدار و ماهی افتخار.
 • نریمان: دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه
 • نکیسا: نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز
 • نمایان: آشکار، هویدا
 • نوتریکا: نام سومین برادر اشوزرتشت
 • نوید: مژده شادمانی
 • نیکدل: آنکه دلی نیک و خوب دارد.
 • نیکروز: سعادتمند، خوشبخت
 • نیکزاد: آنکه خوب زاده شده و ذاتش نیک است.
 • نیکنام: نیکونام، خوشنام
 • نیما: نام یکی از شاعران ایرانی
 • نیو: پهلوان و دلیر
 • نیوان یعنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان. اسم کردی پسر.

اسم پسر تک و شیک با ه

 • هَخامنش: دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان. (موسس سلسلسه هخامنشی)
 • هَردار: نام هشتمین نیای اشوزرتشت
 • هَژیر: خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز
 • هُزوارش: شرح و تفسیر
 • هُژبر: دلیر و نامجو
 • هامان: یکی از درباریان خشایار شاه
 • هامرز: نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی
 • هامون: از نام های ایرانی
 • همگون: همرنگ، همانند
 • هوبَر: دربردارنده نیکی
 • هوتن: فرماندار ساحلی در روزگار داریوش.
 • هوداد: نیک آفرید
 • هودین: نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
 • هوم: گیاه مقدس
 • هومن: خوب منش
 • هیرسا: معادل نام پارسا است. ریشه نام فارسی

اسم پسر تک و شیک با و

 • وَهمنش: خوش منش، نیک منش
 • وُهومن: ریشه اصلی بهمن امروزی
 • ورزم: شعله آتش، گرمی آتش
 • ورساز: جوان آراسته و زیبا
 • وهامان: نام پدر سلمان فارسی.

اسم پسر تک و شیک با ی

 • یزدان داد: موبدی در سده نهم که در کرمان می زیسته است.
 • یزدان مهر: آنکه مهربانیش زیاد در اندازه خداوند است. بسیار مهربان.
 • یزدان یار: معادل نام خدایار که در بالا اشاره شد.
بیشتر بخوانید: اسم پسر قرانی با معنی

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.