متن در مورد سفر و مسافرت به انگلیسی با ترجمه فارسی

سفر یکی از اعمال بسیار مهم برای تغذیه روح هر انسانی هست با سفر و ماجراجویی می شود تجربیات بسیار ارزشمندی در زندگی کسب کرد که با هیچ روش دیگری برابری نمی کند. در ادامه تعدادی متن در مورد سفر به انگلیسی که شامل جملات زیبای انگلیسی در مورد سفر و همین طور متن کوتاه انگلیسی در مورد سفر همراه ترجمه و معنی فارسی آنها ارائه دادیم. قبلا جملات زیبا درباره سفر و مسافر برای کپشن پست های اینستاگرام تقدیمتان شد و در این نوشته قصد داریم مجموعه زیباترین متن در مورد سفر به انگلیسی را به شما ارائه دهیم.

متن در مورد سفر به انگلیسی با معنی

متن انگلیسی در مورد سفر

The traveler sees what he sees, the tourist sees what he has come to see 

مسافر میبیند جهانگرد در جستجوی دیدن است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن در مورد سفر به انگلیسی

I wish travel therapy was covered by my health insurance 

ای کاش سفر درمان باشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن درباره سفر به انگلیسی

When preparing to travel, lay out all your clothes and all your money. Then take half the clothes and twice the money

وقتی به سفر می روی نصف لباس ها و دو برابر پولت را بردار

همچنین بخوانید: زیباترین ضرب المثل های انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه فارسی

متن انگلیسی ساده در مورد سفر

Life is a journey. Make the best of it

زندگی یک سفر است بهترین استفاده را بکنید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن درباره ی مسافرت به انگلیسی

Adventure may hurt you but monotony will kill you

ماجراجویی ممکن است به شما آسیب برساند اما یکنواختی شما را می کشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله انگلیسی درباره مسافرت

A journey is best measured in friends rather than miles

یک سفر به جای مسافت در دوستان اندازه گیری می شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله درباره سفر به انگلیسی

Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey

دیگر نگران چاله های جاده نباشید و از سفر لذت ببرید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله زیبا درباره سفر به انگلیسی با معنی

Every man can transform the world from one of monotony and drabness to one of excitement and adventure

هر کسی می تواند با سفر یکنواختی را به هیجان تبدیل کند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک متن کوتاه انگلیسی در مورد سفر

Work, Travel, Save, Repeat

کار، سفر، پی انداز، تکرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله درباره مسافرت به انگلیسی

When you travel, remember that a foreign country is not designed to make you comfortable. It is designed to make its own people comfortable

هنگام مسافرت به یاد داشته باشید که یک کشور خارجی برای راحتی شما طراحی نشده است. برای راحتی مردم خود طراحی شده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرب المثل انگلیسی در مورد سفر

Travel, your money will return, your time won’t

سفر کنید ، پول شما برمی گردد ، وقت شما برنمی گردد

برای آشنایی با اصطلاحات عاشقانه انگلیسی کلیک کنید

متن انگلیسی در مورد سفر رفتن

All you need is a passport

تمام آنچه شما نیاز دارید گذرنامه است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن انگلیسی در مورد مسافرت با ترجمه

To Travel is to Live

سفر یعنی زندگی کردن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرب المثل انگلیسی درباره سفر رفتن

Travel is the only thing that you buy that makes you richer

سفر تنها چیزی است که خریداری می کنید و ثروتمندتر می شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن انگلیسی کوتاه درباره مسافرت

The world is a book and those who do not travel read only one page

دنیا کتاب است و کسانی که سفر نمی کنند فقط یک صفحه می خوانند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله زیبا درباره سفر رفتن به انگلیسی

Our happiest moments as tourists always seem to come when we stumble upon one thing while in pursuit of something else

به نظر می رسد همیشه شادترین لحظه های ما به عنوان گردشگر وقتی اتفاق می افتد که در پی چیز دیگری هستیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرب المثل درباره سفر به انگلیسی

It is better to travel one mile than to read a thousand books

یک مایل سفر بهتر از خواندن هزار کتاب است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن کوتاه زیبا درباره مسارفت رفتن

Life is short and the world is wide

زندگی کوتاه است و جهان گسترده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن انگلیسی درباره مسافرت با هواپیما

Airplane travel is nature’s way of making you look like your passport photo

سفر با هواپیما راهی است که باعث می شود شما مانند عکس گذرنامه خود به نظر برسید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes

سفر واقعی نه در جستجوی مناظر جدید بلکه در چشم نوازی است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Travel your way

در راه خود سفر کنید

همچنیین ببینید: متن درباره آسمان آبی به انگلیسی با ترجمه فارسی

Go, fly, roam, travel, voyage, explore, journey, discover, adventure

بروید ، پرواز کنید ، پرسه بزنید ،سفر کنید ، کاوش کنید ، سفر کنید ، کشف کنید ، ماجراجویی کنید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

We can’t really appreciate home until we leave it

تا وقتی خانه را ترک نکنیم واقعاً نمی توانیم قدر آن را بدانیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Like all great travelers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen

مثل همه مسافران بزرگ ، من بیش از آنچه به یاد می آورم دیده ام و بیشتر از آنچه دیده ام به خاطر می آورم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله انگلیسی راجب سفر

A great way to learn about your country is to leave it

یک راه عالی برای یادگیری کشور خود ترک این کشور است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن انگلیسی درباره مسافرت رفتن

Travel is the healthiest addiction

سفر سالم ترین اعتیاد است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن انگليسي در مورد مسافرت

I need a six month holiday, twice a year

من به تعطیلات شش ماهه ، دو بار در سال نیاز دارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

You don’t have to be rich to travel well

برای سفر خوب نیازی نیست ثروتمند باشید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Live your life by a compass, not a clock

زندگی خود را با یک قطب نما و نه یک ساعت زندگی کنید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن درباره مسافرت به انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is a trip. Plan your next vacation

زندگی یک سفر است. برای تعطیلات بعدی خود برنامه ریزی کنید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I am a passionate traveler, and from the time I was a child, travel formed me as much as my formal education

من یک مسافر پرشور هستم و از همان کودکی ، سفر به اندازه تحصیلات رسمی من شکل گرفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Good company in a journey makes the way seem shorter

همراهی خوب در سفر باعث کوتاهتر به نظر رسیدن راه می شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Life is either a daring adventure or nothing at all

زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است یا اصلاً هیچ چیز نیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

He who would travel happily must travel light

کسی که می خواهد در سفر خوشحال باشذ باید سبک سفر کند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Once a year, go someplace you’ve never been before

سالی یک بار به مکانی بروید که قبلاً هرگز نبوده اید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Jobs fill your pocket, but adventures fill your soul

مشاغل جیب شما را پر می کنند ، اما ماجراجویی ها روح شما را پر می کنند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن درباره ی سفر به انگلیسی

Don’t listen to what they say. Go see

به صحبت های آنها گوش نده. برو ببین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملات زیبا درباره سفر به انگلیسی با معنی فارسی

I’m in love with cities I’ve never been to and people I’ve never met

من عاشق شهرهایی هستم که هرگز به آنها نرفته ام و افرادی که هرگز آنها را ندیده ام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world

سفر آدم را متواضع می کند. می بینید که چه جای کوچکی را در جهان اشغال می کنید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Live life with no excuses, travel with no regret

زندگی را بدون عذر و بهانه زندگی کنید و بدون حسرت سفر کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.